Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия и САЩ постигат съгласие по нова рамка за трансатлантическите потоци от данни: защита на неприкосновеността на личния живот в отношенията между ЕС и САЩ

Страсбург, 2 февруари 2016 r.

Европейската комисия и САЩ постигнаха съгласие по нова рамка за трансатлантическите потоци от данни: защита на неприкосновеността на личния живот в отношенията между ЕС и САЩ.

Колегиумът на членовете на Комисията одобри днес постигнатото политическо споразумение и възложи на заместник-председателя Ансип и комисар Йоурова да предприемат необходимите действия за въвеждане на новата договореност. Тази нова рамка ще осигури защита на основните права на европейските граждани при предаване на данните им на Съединените американски щати и ще гарантира правна сигурност за предприятията.

Защитата на неприкосновеността на личния живот в отношенията между ЕС и САЩ (EU-US Privacy Shield) отразява изискванията, установени от Съда на ЕС в решението му от 6 октомври 2015 г., с което старата рамка относно сферата на неприкосновеност на личния живот беше отменена. С новата договореност за дружествата в САЩ ще бъдат предвидени по-строги задължения за защита на личните данни на европейските граждани и ще бъдат въведени по-строго наблюдение и правоприлагане от страна на Департамента по търговия и Федералната търговска комисия на САЩ, включително чрез засилено сътрудничество с европейските органи за защита на данните. В рамките на новия инструмент САЩ поема задължение, че според неговото законодателство възможността публичните органи да получават достъп до лични данни, предадени съгласно новата договореност, ще бъде обвързана с ясни условия, ограничения и контрол, предотвратяващи всеобхватния достъп. Европейските граждани ще могат да отправят всякакви запитвания или оплаквания в тази насока до нов, специално назначен за целта омбудсман.

Заместник-председателят Ансип заяви: „Постигнахме споразумение със САЩ по нова солидна рамка относно потоците от данни. Гражданите ни могат да бъдат сигурни, че личните им данни са напълно защитени. Предприятията ни, особено най-малките, вече разполагат с необходимата правна сигурност, за да развиват дейността си от другата страна на Атлантика. Наше задължение е да извършваме проверки и ще наблюдаваме отблизо прилагането на новата договореност, за да гарантираме дълготрайната ѝ ефективност. Днешното решение ни помага да изградим цифров единен пазар в ЕС, една надеждна и динамична онлайн среда. То укрепва още повече тясното ни партньорство със САЩ. Целта на работата ни сега е да въведем тази договореност възможно най-бързо.“

Комисар Йоурова заяви: „Новата защита на неприкосновеността на личния живот в отношенията между ЕС и САЩ ще пази основните права на европейските граждани, когато личните им данни се прехвърлят на дружества от САЩ. За първи път въобще Съединените американски щати поеха по отношение на ЕС обвързващи ангажименти, че спрямо достъпа на публичните органи за целите на националната сигурност ще се прилагат ясни ограничения, гаранции и механизми за надзор. Също за първи път европейските граждани ще могат да ползват механизми за правна защита в тази област.В контекста на преговорите по споразумението САЩ ни увери, че не извършва масово или безразборно наблюдение на европейци. С цел да наблюдаваме отблизо изпълнението на тези ангажименти, предвидихме извършването на годишен съвместен преглед.“

Новата договореност ще включва следните елементи:

  • Строги задължения за дружествата, обработващи лични данни на европейски граждани, и стриктно правоприлагане: Дружествата от САЩ, които желаят да внасят лични данни от Европа, ще трябва да поемат строги задължения във връзка с начина на обработване на личните данни и гарантирането на индивидуалните права. Департаментът по търговия ще наблюдава дали дружествата публикуват поетите от тях ангажименти, което съгласно американското законодателство създава задължение за тяхното изпълнение, чието спазване се осигурява от Федералната търговска комисия на САЩ. В допълнение към това, всяко дружество, боравещо с данни за човешки ресурси от Европа, трябва да поеме задължение да спазва решенията на европейските органи за защита на данните.
  • Ясни гаранции и задължения за прозрачност във връзка с достъпа на държавните органи на САЩ: За първи път САЩ даде на ЕС писмени уверения, че спрямо достъпа на публичните органи за целите на правоприлагането и националната сигурност ще се прилагат ясни ограничения, гаранции и механизми за надзор. Тези изключения трябва да се използват само доколкото това е необходимо и пропорционално. САЩ изключи безразборното масово наблюдение на личните данни, прехвърляни към САЩ съгласно новата договореност. С оглед на извършването на редовно наблюдение върху функционирането на договореността е предвиден годишен съвместен преглед, който ще обхваща и въпроса за достъпа за целите на националната сигурност. Прегледът ще се извършва от Европейската комисия и Департамента по търговия на САЩ, които ще канят на него национални експерти в областта на разузнаването от САЩ и от европейските органи за защита на данните.

 Ефективна защита на правата на гражданите на ЕС с няколко възможности за правна защита: Гражданите, които смятат, че данните им са били обект на злоупотреба при прилагането на новата договореност, ще разполагат с няколко възможности за правна защита. Предвидени са крайни срокове, в които дружествата трябва да дават отговор по жалбите. Европейските органи за защита на данните могат да препращат жалби до Департамента по търговия и Федералната търговска комисия. Освен това алтернативното разрешаване на спорове ще бъде безплатно. За жалбите във връзка с евентуален достъп от страна на националните разузнавателни органи ще бъде създаден нов омбудсман.

Следващи стъпки

Днес Колегиумът възложи на заместник-председателя Ансип и комисар Йоурова да подготвят през следващите седмици проект на „решение относно адекватността“, което да може да бъде прието от Колегиума след получаване на становище от Работната група по член 29 и след консултиране с комитет, съставен от представители на държавите членки. Междувременно САЩ ще извърши необходимата подготовка за въвеждането на новата рамка, на механизми за наблюдение и на нов омбудсман.

Контекст

На 6 октомври Съдът на Европейския съюз обяви в решението си по делото Schrems, че решението на Комисията по договореността за „сферата на неприкосновеност на личния живот“ е невалидно. С решението бе потвърден подходът на Комисията от ноември 2013 г. насам за преразглеждане на тази договореност, така че да се осигури на практика достатъчно равнище на защита на данните, както се изисква от правото на ЕС.

На 15 октомври заместник-председателят Ансип, комисар Йотингер и комисар Йоурова се срещнаха с представители на бизнеса и промишлеността, които поискаха ясно и единно тълкуване на решението на Съда, както и повече яснота относно инструментите, които биха могли да използват за предаването на данни.

На 16 октомври 28-те национални органа за защита на данните (Работната група по член 29) направиха изявление във връзка с последиците от решението.

На 6 ноември Комисията публикува насоки за дружествата относно възможностите за трансатлантическо предаване на данни след съдебното решение и до въвеждането на нова правна рамка.

На 2 декември Колегиумът на членовете на Комисията обсъди напредъка по преговорите. На комисар Йоурова беше възложено да продължи преговорите със САЩ по нова и сигурна рамка.

 

 

IP/16/216

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar