Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija pristato mokslinius endokrininę sistemą ardančių medžiagų pesticiduose ir biociduose identifikavimo kriterijus

Briuselis, 2016 m. birželio 15 d.

Šiandien Europos Komisija pristato endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų augalų apsaugos produktuose ir biociduose identifikavimo kriterijus.

Komisija siūlo Tarybai ir Europos Parlamentui laikytis tvirto mokslu pagrįsto požiūrio dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų identifikavimo ir patvirtinti PSO apibrėžtį.

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos yra gamtinės ir cheminės medžiagos, kurios gali pažeisti humoralinės sistemos funkcijas ir taip sukelti nepageidaujamą poveikį žmonėms ar gyvūnams. Šiandien Europos Komisija paskelbė du naujus teisės aktų projektus, kuriuose nurodyti moksliniai kriterijai, kurie padės tiksliau identifikuoti chemines medžiagas, kurios yra endokrininę sistemą ardančios medžiagos, augalų apsaugos produktuose ir biociduose.

Šiandien pateikiamų dokumentų rinkinį sudaro:

komunikatas, kuriame apžvelgiama mokslo ir reguliavimo padėtis;

poveikio vertinimo ataskaita, kurioje apžvelgiama mokslo žinių apie įvairius endokrininę sistemą ardančių medžiagų identifikavimo kriterijus būklė ir pateikiama informacija apie galimus padarinius;

dviejų teisės aktų projektaivienas pagal Biocidinių produktų ir kitas pagal Augalų apsaugos produktų teisės aktus, kuriuose nustatomi endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų identifikavimo kriterijai.

Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker'as pasakė: „Endokrininę sistemą ardančios medžiagos gali daryti didelį poveikį sveikatai ir aplinkai, todėl turime išlikti budrūs nepaisant to, kad daugelis medžiagų, kurių sudėtyje yra minėtų medžiagų, jau uždraustos esamais pesticidų ir biocidų teisės aktais. Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti aukščiausio lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, todėl mes šiandien pateikiame griežtus ir mokslo žiniomis pagrįstus endokrininę sistemą ardančių medžiagų identifikavimo kriterijus. ES reglamentavimo sistema bus pirma pasaulyje, kurioje tokie moksliniai kriterijai apibrėžti teisės aktuose.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas teigė: „Šiandien pristatomi endokrininę sistemą ardančių medžiagų identifikavimo kriterijai padės įgyvendinti ekspozicijos endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms sumažinimo iki minimumo ir didesnio teisinio aiškumo tikslus. Šios dienos komunikate aptariami klausimai, kuriuos mes nagrinėjome šiame procese, jame apibrėžiama sritis, kurioje yra svarbu nustatyti mokslinius kriterijus, ir išdėstomos tokių kriterijų nustatymo pasekmės – dėl dviejų tiesiogiai susijusių teisės aktų ir kitų ES reglamentavimo sistemos dalių bei veiksmų.“

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis kalbėjo: „Moksliniai kriterijai, kuriuos Komisija šiandien pristato, garantuoja, kad bus išlaikytas mūsų teisės aktuose dėl augalų apsaugos ir biocidinių produktų nustatytas aukštas sveikatos ir aplinkos apsaugos lygis. Dėl juose nustatytos išankstinio patvirtinimo sistemos, išsamių duomenų reikalavimų ir pavojingumu grindžiamo sprendimų priėmimo augalų apsaugos produktus ir biocidinius produktus reglamentuojantys teisės aktai laikomi vienais griežčiausių pasaulyje. Šiandien Komisija patvirtina savo įsipareigojimą apsaugoti žmonių sveikatą Europos Sąjungoje.“

Šiandien Komisijos patvirtinti moksliniai kriterijai grindžiami PSO endokrininę sistemą ardančios medžiagos apibrėžtimi, dėl kurios yra pasiektas plataus masto sutarimas.

PSO 2002 m. endokrininę sistemą ardančią medžiagą apibrėžia kaip egzogeninę medžiagą ar mišinį, kuris pakeičia endokrininės sistemos funkciją (-as) ir taip sukelia nepageidaujamą poveikį visam individo organizmui arba to individo palikuonių arba populiacijos (jos grupių) sveikatai(*).    

Šiandien patvirtintais kriterijais taip pat nurodoma, kaip identifikuoti endokrininę sistemą ardančias medžiagas:

– naudojami visi susiję moksliniai įrodymai;

– naudojamas įrodomosios duomenų galios metodas;

– ir taikomas patikimas sistemingas persvarstymas.

Komisijos komunikate, kuris pridedamas prie šių dviejų aktų, apžvelgiama kompleksinė mokslinė ir reguliavimo padėtis dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų ir aprašoma, kaip pastaraisiais metais palaipsniui buvo pasiektas mokslinis konsensusas dėl jų apibrėžties. Į visus šiuos aspektus Komisija atsižvelgė priimdama sprendimą. Be kriterijų, šiame komunikate nurodomi tam tikri veiksmai – Komisija dės dar daugiau pastangų, siekdama sumažinti ekspoziciją endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms trumpuoju laikotarpiu (moksliniai tyrimai ir tarptautinis bendradarbiavimas), vidurio laikotarpiu (bandymų metodai) ir imdamasi ilgalaikių (reguliavimo) priemonių.

Siekdama užtikrinti, kad būtų skubiai imtasi veiksmų, šiandien Komisija taip pat prašo Europos maisto saugos tarnybą ir Europos cheminių medžiagų agentūrą pradėti domėtis, ar patvirtintos atskiros medžiagos, kurios turi endokrininę sistemą ardančių medžiagų požymių, gali būti laikomos endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis remiantis šiandien pristatytuose dokumentų projektuose nurodytais kriterijais. Tai padės užtikrinti, kad reguliavimo institucijos būtų pasirengusios taikyti kriterijus, kuriuos šiandien pristatė Komisija, pagal galiojančią reguliavimo tvarką, kai kriterijai įsigalios.

Abu teisės aktų projektus, kuriuose nurodyti kriterijai, turi priimti Komisija pagal atitinkamas procedūras. Dėl pagal Augalų apsaugos produktų reglamentą parengto teisės akto projekto, kuriame nurodyti kriterijai, teksto balsuos valstybės narės. Pagal Biocidinių produktų reglamentą parengtos priemonės projektas bus svarstomas valstybių narių ekspertų grupėje prieš Komisijai jį priimant.

Priimant abi priemones dalyvauja Europos Parlamentas ir Taryba. Siekiant užtikrinti abiejų teisės aktų derėjimą, Komisija pateiks abu tekstus Europos Parlamentui ir Tarybai vienu metu, kad jie galėtų vykdyti savo tikrinimo funkcijas.

Komisija taip pat siūlo patikslinti leidžiančių nukrypti nuostatų pagal augalų apsaugos produktų teisės aktus taikymo motyvus, siekiant atsižvelgti į naujausias mokslines žinias. „Pavojingumu grindžiamas“ pesticidų reglamento požiūris išliks. Tai reiškia, kad medžiagos uždraudžiamos remiantis pavojingumu, neatsižvelgiant į ekspoziciją. Tačiau priežastys, dėl kurių taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, buvo patikslintos, kad jos būtų grindžiamos mokslo žiniomis ir būtų kuo geriau panaudojami turimi moksliniai duomenys, įskaitant informaciją apie ekspoziciją ir riziką.

Pagrindiniai faktai

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos yra cheminės medžiagos, kurios pakeičia humoralinės sistemos funkcijas ir taip gali sukelti nepageidaujamą poveikį žmonių sveikatai. Sukaupus vis daugiau mokslinių žinių apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas, Komisija 1999 m. priėmė „Strategiją dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų" (anglų k. – Strategy for endocrine disruptors).

Pagal ES teisės aktus dėl cheminių medžiagų endokrininę sistemą ardančios medžiagos dažnai reglamentuojamos konkrečiai (augalų apsaugos produktų, biocidinių produktų, REACH, vandens kokybės teisės aktai), arba apskritai taikant bendrą rizikos vertinimo metodiką, tokiu būdu užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir aplinkos apsaugą.

Daugelis cheminių medžiagų, naudojamų augalų apsaugos produktų arba biocidų produktuose, jau yra uždraustos dėl jų nepageidaujamo poveikio. Tai rodo ES įsipareigojimą saugoti piliečius nuo rizikos, sukeliamos nesaugių cheminių medžiagų.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai: endokrininę sistemą ardančios medžiagos

 

(*) Endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų apibrėžtis priimta 2002 m. vykdant Tarptautinę cheminės saugos programą – bendrą įvairių JT agentūrų, įskaitant Pasaulio sveikatos organizaciją, programą.   (Atnaujinta: 2016 m. birželio 20 d. (11: 00)

IP/16/2152

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar