Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise předkládá vědecká kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů v oblasti pesticidů a biocidů

Brusel 15. června 2016

Evropská komise dnes představuje kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů v oblasti přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků.

Komise navrhuje Radě a Evropskému parlamentu, aby přijaly výrazně vědecky založený přístup pro identifikaci endokrinních disruptorů a aby schválily definici Světové zdravotnické organizace.

Endokrinní disruptory jsou přírodní a chemické látky, které mohou měnit funkci hormonálního systému, a mohou tak mít nepříznivé účinky na lidi nebo zvířata. Evropská komise dnes předkládá návrhy dvou právních aktů obsahujících vědecká kritéria, jež umožní přesnější identifikaci chemických látek, které jsou endokrinními disruptory, v oblasti přípravků na ochranu rostlin a biocidů.

Dnešní balíček opatření obsahuje:

sdělení, které přináší přehled vědeckých a regulačních souvislostí;

zprávu o posouzení dopadů, která představuje současný stav vědeckých poznatků o různých kritériích pro identifikaci endokrinních disruptorů a přináší informace o možných implikacích jejich uplatnění;

a dva návrhy právních aktů – jeden v rámci právních předpisů o biocidních přípravcích a druhý jako součást legislativy na ochranu rostlin –, které stanoví kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Endokrinní disruptory mohou mít závažné dopady na zdraví a životní prostředí, a přestože již bylo současnými právními předpisy v oblasti pesticidů a biocidů zakázáno mnoho látek, které je obsahují, musíme zůstat ostražití. Komise je odhodlána zajistit nejvyšší úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, což je důvod, proč dnes předkládáme přísná kritéria pro endokrinní disruptory vycházející z vědeckých poznatků. Regulační systém EU tak bude první na světě, který takováto vědecká kritéria vymezí v rámci právních předpisů.

Místopředseda pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen dodal: „Dnes představená vědecká kritéria pro endokrinní disruptory přispějí ke snížení expozice těmto látkám a přinesou právní jistotu. Dnešní sdělení nastiňuje otázky, které jsme při vymezování kritérií řešili, uvádí rozsah toho, co je pro stanovení vědeckých kritérií relevantní, a předestírá důsledky jejich zavedení – pro dva právní předpisy, kterých se dotýkají přímo, a rovněž pro ostatní součásti právního rámce a další opatření EU.“

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis řekl: „Vědecká kritéria, která dnes Komise představuje, zajistí, aby naše právní předpisy týkající se ochrany rostlin a biocidních přípravků nadále zaručovaly vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Vzhledem k postupu „předchozího schválení“, rozsáhlým požadavkům na údaje a rozhodování zohledňujícímu rizika patří právní předpisy upravující přípravky na ochranu rostlin a biocidní přípravky mezi nejpřísnější na světě. Komise dnes potvrzuje svůj závazek chránit zdraví lidí v Evropské unii.“

Vědecká kritéria, která dnes Komise schválila, vycházejí z definice endokrinních disruptorů vypracované Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ohledně které panuje široká shoda.

WHO definuje endokrinní disruptor jako „exogenní látku či směs, která mění funkci (funkce) endokrinního systému, a má tak nepříznivý účinek na zdraví intaktního organismu, jeho potomků nebo (sub)populací“. (*)

Dnes schválená kritéria rovněž upřesňují, jak by se měla provádět identifikace endokrinních disruptorů:

– využitím všech relevantních vědeckých důkazů;

– za použití přístupu založeného na průkaznosti důkazů a

– uplatňováním důkladného systematického přezkumu.

Sdělení Komise doprovázející oba uvedené právní akty obsahuje přehled celého vědeckého a regulačního kontextu endokrinních disruptorů a popisuje, jak v uplynulých letech vznikal vědecký konsensus ohledně jejich definice. Komise celou tuto situaci při svém rozhodování zohlednila. Sdělení podrobněji vysvětluje kritéria a stanoví opatření v krátkodobém (výzkum a mezinárodní spolupráce), střednědobém (testovací metody) i dlouhodobém měřítku (regulace), pomocí kterých Komise zvýší své úsilí o maximální omezení expozice endokrinním disruptorům.

Aby Komise zajistila co nejrychlejší provedení opatření, obrátila se dnes na Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropskou agenturu pro chemické látky s žádostí, aby se začaly zabývat otázkou, zda lze jednotlivé schválené látky, které vykazují znaky endokrinních disruptorů, identifikovat jako takové na základě kritérií stanovených v návrzích předpisů, jež byly dnes představeny. Díky tomu budou tyto dvě regulační agentury připraveny kritéria, která dnes Komise představila, po jejich vstupu v platnost používat v souladu s platnými regulačními postupy.

Tyto dva návrhy právních aktů obsahující kritéria nyní bude muset Komise přijmout v souladu s příslušnými postupy. Návrh právního předpisu vymezujícího kritéria, který souvisí s nařízením o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, bude předmětem hlasování členských států. Pokud jde o nařízení o biocidních přípravcích, navrhované opatření bude před tím, než ho Komise schválí, projednáno ve skupině odborníků členských států.

Do přijímání obou opatření bude zapojen Evropský parlament a Rada. Aby se zajistila soudržnost mezi těmito dvěma akty, Komise předloží oba texty současně Evropskému parlamentu a Radě, aby mohli vykonávat své funkce.

Komise rovněž navrhuje zahájit přípravu případných odchylek v rámci právních předpisů týkajících se přípravků na ochranu rostlin, aby se zohlednily nejnovější vědecké poznatky. Zůstane zachován přístup založený na rizicích použitý v nařízení o pesticidech, což znamená, že látky budou zakázány na základě rizika, jež vytvářejí, bez ohledu na expozici. Případné odchylky však budou vycházet z vědeckých poznatků a co nejlépe využívat dostupné vědecké důkazy, včetně informací týkajících se expozice a rizik.

Souvislosti

Za endokrinní disruptory, tedy chemické látky narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí, se považují látky, které mění funkci hormonálního systému, a mají tak nepříznivé účinky na lidské zdraví. Komise zareagovala na rostoucí zájem odborných kruhů o endokrinní disruptory v roce 1999 sdělením nazvaným „Strategie pro endokrinní disruptory“.

V rámci právních předpisů EU týkajících se chemických látek jsou endokrinní disruptory často řešeny v konkrétních souvislostech (přípravky na ochranu rostlin, biocidní přípravky, registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, právní předpisy pro kvalitu vody) nebo prostřednictvím obecné metodiky posuzování rizika, čímž je zaručena vysoká úroveň ochrany spotřebitelů a životního prostředí.

Mnoho chemických látek používaných v přípravcích na ochranu rostlin nebo biocidních přípravcích již bylo zakázáno z důvodu svých nepříznivých účinků. To jen potvrzuje závazek EU chránit občany před riziky vyplývajícími z nebezpečných chemických látek.

Další informace

Endokrinní disruptory: často kladené otázky

 

(*) Definice endokrinního disruptoru vytvořená v roce 2002 v rámci Mezinárodního programu chemické bezpečnosti, což je společný program různých agentur OSN, včetně Světové zdravotnické organizace. [Aktualizováno: 20. června 2016 v 11:00 hod]

IP/16/2152

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar