Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представя научни критерии за определяне на ендокринните нарушители в областта на пестицидите и биоцидите

Брюксел, 15 юни 2016 r.

Днес Европейската комисия представя критериите за определяне на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, в областта на продуктите за растителна защита и биоцидите.

Комисията предлага на Съвета и на Европейския парламент да възприемат силно научно обоснован подход към определянето на ендокринните нарушители и да приемат определението на СЗО.

Нарушителите на функциите на ендокринната система са вещества (естествени и химични), които могат да променят функциите на ендокринната система и впоследствие да окажат неблагоприятно въздействие върху хората или животните. Днес Европейската комисия представя два проекта за правни актове с научни критерии, които ще дадат възможност за по-точна идентификация на химичните вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в областта на продуктите за растителна защита и на биоцидите.

Днешният пакет включва:

съобщение, в което се прави преглед на научния и регулаторния контекст;

доклад за оценка на въздействието, в който се представят най-актуалните научни доказателства във връзка с различните критерии за идентифициране на нарушителите на функциите на ендокринната система и се предоставя информация за евентуалните последици;

— и два проекта за правни актове — единия по линия на законодателството за биоцидите, а другия — за продуктите за растителна защита, в които се предвиждат критерии за идентифициране на ендокринните нарушители.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Нарушителите на функциите на ендокринната система могат да окажат сериозно въздействие върху здравето и околната среда и въпреки че много от съдържащите ги вещества вече са забранени съгласно действащото законодателство за пестицидите и биоцидите, трябва да бъдем все така бдителни. Комисията е поела ангажимент да осигури най-високо ниво на защита на човешкото здраве и на околната среда, поради което днес предлагаме да се въведат строги, научно обосновани критерии за ендокринните нарушители. По този начин регулаторната система на ЕС се превръща в първата по рода си, в чието законодателство са определени такива научни критерии.

Заместник-председателят, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен каза: „Научните критерии за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, които бяха представени днес, ще допринесат за целите за свеждане до минимум на експозицията на ендокринни нарушители и за осигуряване на правна сигурност. В днешното съобщение са набелязани въпросите, които взехме под внимание при този процес. В него се определя обхватът на факторите от значение за определянето на научните критерии и се представят последиците от определянето на тези критерии — за двата нови законодателни акта, които са пряко засегнати, и за други части от регулаторната рамка и действия на ЕС.“

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис заяви: „Научните критерии, които Комисията представя днес, гарантират запазването на заложеното в нашето законодателство в областта на растителната защита и биоцидите високо равнище на защита на здравето на човека и на опазване на околната среда. Законодателството в областта на продуктите за растителна защита и на биоцидите е сред най-стриктните в света поради предвидената в него система за предварително одобрение, подробните изисквания за данни и основан на опасностите подход при вземането на решения. Днес Комисията потвърждава ангажимента си да защитава здравето на хората в Европейския съюз.“

Научните критерии, одобрени днес от Комисията, са основани на определението на Световната здравна организация (СЗО) за нарушител на функциите на ендокринната система, по което е налице широк консенсус.

Съгласно определението на СЗО под вещество, нарушаващо функциите на ендокринната система, се разбира „екзогенно вещество или смес, което променя една или повече функции на ендокринната система и впоследствие оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на незасегнат организъм, на неговото потомство или (под)популации“. (*)    

С одобрените днес критерии се определя и начинът, по който да се извършва идентифицирането на нарушителя на функциите на ендокринната система:

— като се използват всички съответни научни доказателства;

— като се прилага подход, основан на тежестта на доказателствата;

— и като се прилага всеобхватен систематичен преглед.

В съобщението на Комисията, придружаващо двата акта, се прави преглед на сложния научен и регулаторен контекст във връзка с ендокринните нарушители и се описва как през последните години научният консенсус относно определението се е разраснал, като при вземането на решение Комисията отчита всичко това. Освен критериите, в съобщението са посочени редица действия в краткосрочен (научни изследвания и международно сътрудничество), средносрочен (методи за изпитване) и дългосрочен (нормативни мерки) план, във връзка с които Комисията ще увеличи усилията си с цел да бъде сведена до минимум експозицията на ендокринни нарушители.

За да се гарантира, че ще бъдат предприети бързи действия, днес Комисията също така поиска от Европейския орган за безопасност на храните и Европейската агенция по химикали да започнат проучване на това дали съгласно критериите, заложени в представените днес проекти на текстове, е възможно отделни одобрени вещества, проявяващи признаци на ендокринни нарушители, да бъдат идентифицирани като нарушаващи функциите на ендокринната система. Това също така ще спомогне да се гарантира, че двете регулаторни агенции са готови да прилагат критериите, така както бяха представени днес от Комисията и в съответствие с приложимите регулаторни процедури, след като критериите влязат в сила.

Сега двата проекта за правни актове, съдържащи критерии трябва да бъдат приети от Комисията по съответните процедури. По отношение на Регламента относно продуктите за растителна защита проектът за правния текст, в който се излагат критериите, ще бъде гласуван от държавите членки. По отношение на Регламента относно биоцидите проектомярката ще бъде обсъдена с експертна група от държавите членки, преди да бъде приета от Комисията.

И при двете мерки участие ще имат и Европейският парламент, и Съветът. С цел да се осигури съгласуваност между двата акта, Комисията ще представи двата текста едновременно на Европейския парламент и на Съвета, за да могат те да упражнят своите функции.

Комисията също така предлага да се коригира основанието за евентуални дерогации съгласно законодателството за продуктите за растителна защита с цел да се вземат предвид най-новите научни познания. „Основаният на опасностите“ подход от Регламента за пестицидите ще бъде запазен, което означава, че вещества се забраняват въз основа на опасността, без да се отчита експозицията. Основанията за евентуални дерогации обаче са коригирани с цел те да се основават на научни познания и да се използват максимално наличните научни данни, включително информацията относно експозицията и риска.

Контекст

Химичните вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, са вещества, които променят функциите на ендокринната система и впоследствие оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на човека. В отговор на повишаването на осведомеността в научните среди относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, през 1999 г. Комисията изготви „Стратегия за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система“.

В законодателството на ЕС в областта на химикалите нарушаването на функциите на ендокринната система често пъти се разглежда специално (продукти за растителна защита, биоциди, REACH, законодателството в областта на качеството на водата) или чрез обща методология за оценка на риска, като по този начин се осигурява високо равнище на защита за потребителите и за околната среда.

Много химични вещества, използвани в продукти за растителна защита или в биоциди, вече са забранени поради неблагоприятното им въздействие. Това е доказателство за ангажимента на ЕС да защитава гражданите от рискове, произтичащи от небезопасни химични вещества.

За повече информация

Често задавани въпроси: Нарушители на функциите на ендокринната система

 

(*) Определение за понятието „вещество, нарушаващо функциите на ендокринната система“, дадено през 2002 г. от Международната програма за безопасност на химичните вещества — съвместна програма на редица агенции на ООН, в т.ч. Световната здравна организация.   [Актуализирано на 20/06/2016 в 11:00 ч.]

IP/16/2152

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar