Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Talven 2016 talousennuste: Uusista haasteista selvitään

Bryssel 4. helmikuuta 2016

Euroopan talous elpyy nyt neljättä vuotta, ja kasvu jatkuu maltillisena lähinnä kulutusvetoisesti.

Samaan aikaan suurella osalla maailmantaloutta on edessään mittavia haasteita, ja siksi Euroopan kasvua koskevat riskit kasvavat.

Komission talven talousennuste osoittaa, että yleiset kasvunäkymät ovat muuttuneet syksystä vain vähän. Ennustettua heikomman kasvun riski on kuitenkin kasvanut, mikä johtuu lähinnä ulkoisista tekijöistä. Euroalueen kasvun ennustetaan kiihtyvän tänä vuonna 1,7 prosenttiin ja ensi vuonna 1,9 prosenttiin viime vuoden 1,6 prosentista. EU:n talouskasvun taas ennustetaan pysyttelevän tänä vuonna vakaana 1,9 prosentissa ja nousevan ensi vuonna 2,0 prosenttiin.

Tiettyjen kasvua tukevien tekijöiden odotetaan nyt olevan vahvempia ja kestävän kauemmin kuin aiemmin oletettiin. Näitä ovat öljyn alhainen hinta, suotuisat rahoitusolot ja euron heikko kurssi. Talouteen kohdistuvat riskit tulevat samaan aikaan yhä selvemmin esiin, ja ilmaantuu uusia haasteita: Kiinan ja muiden kehittyvien talouksien kasvun hidastuminen, vaimea maailmankauppa sekä geopoliittinen ja politiikkaan liittyvä epävarmuus.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavan komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin mukaan elpyminen jatkuu Euroopassa, ja kasvu on pitkälti komission syksyllä antaman ennusteen mukaista. ”Meidän on pysyttävä valppaina. Euroopan maltillinen kasvu on joutumassa vastatuuleen, jota aiheuttaa kasvun hidastuminen kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa, vaimea maailmankauppa ja geopoliittiset jännitteet Euroopan naapurialueilla. On tärkeää jatkaa rakenteellisia uudistuksia, jotka voivat auttaa EU:n talouksia kasvamaan, kestämään häiriöitä tulevaisuudessa ja parantamaan työnsaantimahdollisuuksia”, Dombrovskis jatkoi.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici puolestaan kertoi Euroopan talouden selviävän tänä talvena uusista haasteista hyvin, halvan öljyn, euron kurssin ja matalien korkojen tukemana. ”Maailmantalouden heikentyminen on kuitenkin riski, ja meidän on oltava erityisen valppaina. Työsarkaa riittää investointien lisäämisessä, kilpailukyvyn järkevässä parantamisessa ja julkisen talouden korjaamisessa”, Moscovici totesi.

Jäsenvaltioissa laaja-alaista elpymistä

Vuonna 2015 talouden tuotos joko kasvoi tai pysyi ennallaan kaikissa jäsenvaltioissa. Viimeistään vuonna 2017 kaikkien jäsenvaltioiden talouksien odotetaan kasvavan. BKT:n kasvuluvuissa on kuitenkin edelleen huomattavia eroja, mikä johtuu sekä rakenteellisista ominaispiirteistä että eroista suhdannetilanteessa.

Yksityisen kulutuksen odotetaan työmarkkinoiden kohenemisen ja käytettävissä olevien reaalitulojen kasvun tukemana olevan tärkein kasvua vauhdittava tekijä sekä tänä että ensi vuonna. Investoinnit vilkastunevat myös vähitellen, kun kysyntä voimistuu, voittomarginaalit kasvavat, rahoitusolot ovat suotuisat ja paineet velkavivun purkamiseen vähenevät asteittain.

Työmarkkinatilanne paranee edelleen

Työllisyyden odotetaan kasvavan edelleen maltillisesti. Työttömyysasteiden odotetaan laskevan edelleen, mutta hitaammin kuin viime vuonna. Työttömyys vähentynee enemmän niissä jäsenvaltioissa, joissa on toteutettu työmarkkinauudistuksia. Euroalueen työttömyysasteen odotetaan laskevan viime vuoden 11 prosentista 10,5 prosenttiin vuonna 2016 ja 10,2 prosenttiin vuonna 2017. EU:n työttömyys pienenee ennusteen mukaan tänä vuonna 9,0 prosenttiin ja ensi vuonna 8,7 prosenttiin, kun se vuonna 2015 oli 9,5 prosenttia.

Finanssipolitiikan viritys tukee paremmin kasvua, mutta alijäämät supistuvat edelleen

Euroalueen julkisen talouden yhteenlasketun alijäämän ennustetaan supistuvan edelleen talouden toimeliaisuuden vilkastumisen ja – vähäisemmässä määrin – korkomenojen pienenemisen ansiosta.

Euroalueen julkisen talouden alijäämän odotetaan vuonna 2015 supistuneen 2,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen (EU 2,5 %) ja supistuvan tänä vuonna edelleen 1,9 prosenttiin (EU 2,2 %) ja ensi vuonna 1,6 prosenttiin (EU 1,8 %). Euroalueen finanssipolitiikan virityksen odotetaan tänä vuonna muuttuvan hieman enemmän talouden elpymistä tukevaksi, kun taas EU:n finanssipolitiikan virityksen odotetaan pysyvän edelleen pitkälti neutraalina. Euroalueen velan ennustetaan supistuvan suhteessa BKT:hen vuoden 2014 huippulukemasta eli 94,5 prosentista (EU 88,6 %) 91,3 prosenttiin vuonna 2017 (EU 85,7 %).            

Öljyn hinnan laskun jatkuminen hidastaa väliaikaisesti inflaatiota

Euroalueen vuotuinen inflaatioaste oli vuoden 2015 lopulla vain hieman suurempi kuin nolla, mikä johtuu lähinnä siitä, että öljyn hinta on edelleen laskenut. Kuluttajahintojen nousun odotetaan pysyvän euroalueella erittäin hitaana vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja kiihtyvän vuoden jälkipuoliskolla, kun öljyn hinnan nopean laskun vaikutus vähenee. Koko vuoden 2016 osalta euroalueen inflaation ennustetaan olevan vain 0,5 prosenttia, mikä johtuu osittain siitä, että palkkojen nousu on edelleen maltillista. Inflaation odotetaan kiihtyvän vähitellen ja saavuttavan 1,5 prosenttia vuonna 2017, kun palkkojen nousu, kotimaisen kysynnän kasvu ja öljyn hintojen lievä nousu lisäävät hintapaineita.

Vienti vakaata maailmantalouden kasvun hidastumisesta huolimatta

Koska maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet, maailmantalouden elpymisen (EU:ta lukuun ottamatta) ennustetaan nyt olevan hitaampaa kuin syksyllä odotettiin. Maailmantalouden kasvun ennustetaan itse asiassa olleen vuonna 2015 heikointa sitten vuoden 2009. Euroalueen jäsenvaltioiden viennin kasvu kiihtynee vuoden 2016 aikana, kun se vuoden 2015 jälkipuoliskolla hidastui. Tämä johtuu euron aiemman heikkenemisen viivästyneistä vaikutuksista, työvoimakustannusten alenemisesta ja ulkomaisen kysynnän asteittaisesta kasvusta.

Näkymiin kohdistuvat riskit kasvaneet

Talouden näkymät ovat edelleen erittäin epävarmat, ja riskit kasvavat. Riskeihin kuuluvat kehittyvien markkinoiden kasvun hidastuminen, hallitsematon sopeutus Kiinassa ja mahdollisuus, että korkojen nousun jatkuminen Yhdysvalloissa voi aiheuttaa häiriöitä rahoitusmarkkinoilla tai vahingoittaa kehittyviä talouksia ja näin heikentää näkymiä. Lisäksi öljyn hintojen laskun jatkumisella voi olla kielteisiä vaikutuksia öljynviejämaihin ja vähentää EU:n vientiin kohdistuvaa kysyntää. Myös EU:n sisäiset riskit voivat vaikuttaa luottamukseen ja investointeihin. Toisaalta nykyisten kasvua tukevien tekijöiden yhteisvaikutus voi vauhdittaa kasvua odotettua enemmän erityisesti jos investoinnit kääntyvät nousuun.

Tausta

Ennusteessa otetaan huomioon kaikki merkitykselliset tiedot ja tekijät, myös jäsenvaltioiden politiikkatoimia koskevat oletukset, 22. tammikuuta 2016 saakka. Huomioon on otettu vain politiikkatoimet, joista on ilmoitettu uskottavalla tavalla ja riittävän täsmällisesti. Kehitysarvioissa oletetaan, että politiikka säilyy muuttumattomana. Ennuste perustuu myös eräitä ulkoisia tekijöitä, kuten vaihtokursseja, korkoja ja raaka-aineiden hintoja, koskeviin oletuksiin. Käytetyt luvut kertovat odotuksista johdannaismarkkinoilla ennusteen tekohetkellä.

Komission on tarkoitus päivittää talousennuste toukokuussa 2016.

Lisätietoja:

Talven talousennuste – verkkosivusto ja #ecforecast (ennuste ainoastaan englanniksi)

EU:n talousennusteet – perustietoa

Seuraa talouden ja rahoituksen pääosastoa Twitterissä: @ecfin

Seuraa varapuheenjohtaja Dombrovskisia Twitterissä: @VDombrovskis

Seuraa komissaari Moscovicia Twitterissä: @Pierremoscovici

IP/16/214

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar