Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Beidzot ir pieņemti jauni noteikumi birokrātijas samazināšanai iedzīvotāju publisko dokumentu jomā

Briselē, 2016. gada 9. jūnijā

Eiropas Parlaments šodien pieņēma Komisijas ierosinātu regulu, kuras mērķis ir samazināt izmaksas un vienkāršot formalitātes iedzīvotājiem, kuriem citā ES valstī ir jāiesniedz publiski dokumenti.

Iedzīvotājiem, kuri pārceļas uz citu ES valsti vai tur dzīvo, pašlaik ir jāiegūst zīmogs, kas apliecina, ka viņu publiskie dokumenti (piemēram, dzimšanas, laulību vai miršanas apliecība) ir autentiski. Saskaņā ar jauno regulu šis zīmogs un ar to saistītās birokrātiskās procedūras vairs nebūs vajadzīgi, iesniedzot ES valsts iestādēm publiskus dokumentus, kas izdoti citā ES valstī.

Regula attiecas vienīgi uz publisko dokumentu autentiskumu; tas nozīmē, ka dalībvalstis turpinās piemērot savus valsts noteikumus par tāda publiskā dokumenta satura vai ietekmes atzīšanu, kas izdots citā Savienības dalībvalstī.

Mums ir labas ziņas cilvēkiem, kuri pārceļas uz citu ES valsti, piemēram, lai tur studētu vai strādātu,” sacīja tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova. „Šiem cilvēkiem bieži jāiztur dārgas un laikietilpīgas birokrātiskas procedūras, lai iesniegtu publisku dokumentu nolūkā apprecēties vai iegūt darbu valstī, kurā viņi dzīvo. Šodien mēs iznīdējam šādu birokrātiju un palīdzam cilvēkiem viegli pārvietoties pa visu Eiropas Savienību.”

Pateicoties jaunajai regulai, tiks izbeigtas vairākas birokrātiskas procedūras:

  • publiski dokumenti (piemēram, dzimšanas vai laulību apliecība vai dokuments par kriminālas sodāmības neesamību), kas izdoti kādā Savienības dalībvalstī, citā dalībvalstī ir jāakceptē kā autentiski un uz tiem nav nepieciešams autentificēšanas zīmogs (t. i., apliecinājums „Apostille”);
  • ar regulu atceļ arī prasību, saskaņā ar kuru iedzīvotājiem visos gadījumos ir jāiesniedz viņu publisko dokumentu apliecināta kopija un apliecināts tulkojums. Lai izvairītos no tulkošanas prasībām, iedzīvotāji var arī izmantot daudzvalodu standarta veidlapu, kas pieejama visās ES valodās un izmantojama kā viņu publiskajam dokumentam pievienots tulkošanas palīglīdzeklis;
  • regulā ir noteikti aizsardzības pasākumi pret krāpšanu, proti, ja saņemšanas iestādei ir pamatotas šaubas par publiskā dokumenta autentiskumu, tā varēs pārbaudīt šā dokumenta autentiskumu, ar esošās IT platformas „Iekšējā tirgus informācijas sistēma” (IMI) palīdzību sazinoties ar izdevējiestādi citā valstī.

Turpmākā rīcība – divarpus gadu laikā pēc regulas stāšanās spēkā dalībvalstīm ir jāpieņem visi vajadzīgie pasākumi, lai šā laikposma beigās regulu varētu netraucēti piemērot.

Vispārīga informācija

Aptuveni 13 miljoni ES pilsoņu dzīvo citā ES valstī. Saskaņā ar Eirobarometra aptauju 73 % ES iedzīvotāju uzskata, ka būtu jāveic pasākumi, lai uzlabotu publisko dokumentu apriti ES valstu starpā. Cilvēki bieži sūdzas par birokrātiju un izmaksām, kas tiem rodas, lai panāktu, ka vienā Savienības dalībvalstī izdots publisks dokuments tiek uzskatīts par autentisku citā ES dalībvalstī. Šīs laikietilpīgās formalitātes ir pārmērīgas un nevajadzīgas un traucē iedzīvotājiem izmantot savas Līgumos paredzētās tiesības.

PIELIKUMS

Regula attiecas uz publiskiem dokumentiem šādās jomās:

-    dzimšanas fakts

-  fakts, ka persona ir dzīva

-  miršanas fakts

-  vārds un uzvārds

-  laulība, tostarp spēja doties laulībā un ģimenes stāvoklis

-  laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par spēkā neesošu

-  reģistrētās partnerattiecības, tostarp spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss

-  reģistrēto partnerattiecību izbeigšana, reģistrēto partneru atšķiršana vai reģistrēto partnerattiecību atzīšana par spēkā neesošām

-  vecāku statuss

-  adopcija

-  domicils un/vai uzturēšanās vieta

-  valstspiederība

-  kriminālas sodāmības neesamība un

-  tiesības balsot un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Ar regulu tiek ieviestas daudzvalodu standarta veidlapas, kas izmantojamas kā to publisko dokumentu tulkošanas palīglīdzeklis, kuri attiecas uz šādām jomām:

-    dzimšanas fakts

-  fakts, ka persona ir dzīva

-  miršanas fakts

-  laulība (tostarp spēja doties laulībā un ģimenes stāvoklis)

-  reģistrētās partnerattiecības (tostarp spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss)

-  domicils un/vai uzturēšanās vieta un

-  kriminālas sodāmības neesamība.

Papildu informācijai

Publisko dokumentu regula būs pieejama tuvākajās dienās pēc tam, kad abi likumdevēji būs to parakstījuši.

Faktu lapa

Tieslietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne par publiskiem dokumentiem

 

IP/16/2092

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar