Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uudet säännöt julkisia asiakirjoja koskevan byrokratian vähentämiseksi on lopullisesti hyväksytty

Bryssel 9. kesäkuuta 2016

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään komission ehdottaman asetuksen, jolla vähennetään kansalaisille aiheutuvia kustannuksia ja heiltä vaadittavia muodollisuuksia, kun heidän on esitettävä julkinen asiakirja jossain toisessa EU-maassa.

Toiseen EU-maahan muuttavien tai siellä asuvien kansalaisten on saatava julkisiin asiakirjoihinsa (esim. syntymä-, vihki- tai kuolintodistus) leima, joka osoittaa, että asiakirjat ovat todistusvoimaisia. Leimaa ja siihen liittyviä byrokraattisia menettelyjä ei uuden asetuksen nojalla enää edellytetä, kun esitetään yhdessä EU-maassa myönnettyjä julkisia asiakirjoja toisen EU-maan viranomaisille.

Asetuksessa käsitellään ainoastaan julkisten asiakirjojen aitoutta, joten jäsenvaltiot soveltavat edelleen kansallisia sääntöjään toisessa EU-maassa myönnetyn julkisen asiakirjan sisällön ja vaikutusten tunnustamisen osalta.

"Meillä on hyviä uutisia niille, jotka muuttavat toiseen EU-maahan esimerkiksi opiskelemaan tai työskentelemään", totesi oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová. "Kansalaisten on usein käytävä läpi kalliita ja aikaavieviä byrokraattisia menettelyjä, kun he haluavat esittää julkisen asiakirjan avioliittoa varten tai saadakseen työpaikan asuinmaassaan. Tänään annetulla asetuksella kyseistä byrokratiaa ei enää tarvita ja ihmisten liikkuminen Euroopan unionissa helpottuu", komisaari Jourová lisäsi.

Uudella asetuksella lopetetaan useita byrokraattisia menettelyjä:

  • Yhdessä EU-maassa myönnetyt julkiset asiakirjat (esimerkiksi syntymä- ja vihkitodistukset tai merkinnätön rikosrekisteriote) on hyväksyttävä todistusvoimaisiksi toisessa jäsenvaltiossa ilman aitousleimaa (apostille-todistukset).
  • Asetuksessa kansalaiset vapautetaan myös velvoitteesta esittää aina julkisten asiakirjojen oikeaksi todistettu jäljennös ja oikeaksi todistettu käännös. Kansalaiset voivat myös käyttää kaikilla EU:n virallisilla kielillä saatavana olevaa monikielistä vakiolomaketta, joka liitetään julkiseen asiakirjaan kääntämistä koskevien vaatimusten välttämiseksi.
  • Asetuksessa vahvistetaan suojatoimet petoksia vastaan: jos vastaanottavalla viranomaisella on perustellut syyt epäillä julkisen asiakirjan aitoutta, viranomainen voi tarkistaa asiakirjan aitouden sen myöntäneen toisen maan viranomaiselta sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta.

Seuraavat vaiheet: Jäsenvaltioiden on toteutettava kahden ja puolen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulopäivästä kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta asetusta voidaan soveltaa moitteettomasti kyseisen määräajan päättyessä.

Tausta:

Noin 13 miljoonaa EU:n kansalaista asuu muussa kuin omassa jäsenvaltiossaan. Eurobarometritutkimuksen mukaan 73 prosenttia EU:n kansalaisista on sitä mieltä, että julkisten asiakirjojen liikkumista EU-maiden välillä olisi parannettava. Kansalaiset valittavat usein, että yhdessä EU-maassa myönnetyn julkisen asiakirjan aitouden todistamiseen toisessa EU-maassa liittyy liikaa byrokratiaa ja siitä aiheutuu paljon kustannuksia. Nämä aikaavievät muodollisuudet ovat kohtuuttomia ja tarpeettomia ja heikentävät kansalaisten perussopimusten mukaisia oikeuksia.

LIITE

Asetus kattaa seuraavia asioita koskevat julkiset asiakirjat:

-  syntymä

-  henkilön elossaolo

-  kuolema

-  nimi

-  avioliitto, mukaan lukien oikeus solmia avioliitto ja siviilisääty

-  avioero, asumusero tai avioliiton pätemättömäksi julistaminen

-  rekisteröity parisuhde, mukaan lukien oikeus solmia rekisteröity parisuhde ja rekisteröidyn parisuhteen asema

-  rekisteröidyn parisuhteen purkaminen, asumusero tai pätemättömäksi julistaminen

-  vanhemmuus

-  adoptio

-  koti- ja/tai asuinpaikka

-  kansalaisuus

-  merkinnätön rikosrekisteriote

-  äänioikeus ja vaalikelpoisuus paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa.

Asetuksella otetaan käyttöön monikieliset vakiolomakkeet, jotka liitetään seuraavia asioita koskeviin julkisiin asiakirjoihin:

-  syntymä

-  henkilön elossaolo

-  kuolema

-  avioliitto, mukaan lukien oikeus solmia avioliitto ja siviilisääty

-  rekisteröity parisuhde, mukaan lukien oikeus solmia rekisteröity parisuhde ja rekisteröidyn parisuhteen asema

-  koti- ja/tai asuinpaikka

-  merkinnätön rikosrekisteriote.

Lisätietoja

Julkisia asiakirjoja koskeva asetus – saatavilla lähipäivinä heti, kun lainsäädäntövallan käyttäjät ovat allekirjoittaneet sen.

Tietosivu

Oikeusasioiden pääosaston verkkosivustolla on tietoja julkisista asiakirjoista.

 

IP/16/2092

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar