Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kodanike avalike dokumentidega seotud bürokraatiat kärpivate uute eeskirjade lõplik vastuvõtmine

Brüssel, 9. juuni 2016

Euroopa Parlament võttis täna vastu komisjoni esitatud määruse ettepaneku, millega kärbitakse kodanikele kaasnevaid kulusid ja formaalsusi seoses avalike dokumentide esitamisega mõnes teises ELi riigis.

Praegu peavad teise ELi liikmesriiki kolivad või seal elavad kodanikud tõendama oma avalike dokumentide (nt sünni-, abielu- või surmatunnistus) autentsust templiga. Uue määruse kohaselt ei ole edaspidi ühes ELi riigis väljastatud avalike dokumentide mõne teise ELi riigi ametiasutustele esitamisel nende dokumentide tembeldamine ja sellega kaasnevad bürokraatlikud menetlused enam vajalikud.

Määruses käsitletakse ainult avalike dokumentide autentsust, mistõttu jätkavad liikmesriigid teises liidu liikmesriigis väljastatud avaliku dokumendi sisu ja mõju tunnustamist käsitlevate siseriiklike eeskirjade kohaldamist.

Meil on mõnda teise ELi liikmesriiki näiteks õppima või töötama kolivatele inimestele häid uudiseid,“ teatas õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová. „Need kodanikud peavad sageli oma asukohariigis abiellumiseks või töökoha saamiseks läbima avalike dokumentide esitamisel kulukaid ja aeganõudvaid bürokraatlikke menetlusi. Täna me kaotame selle bürokraatliku masinavärgi ning aitame inimestel Euroopa Liidu sees probleemideta liikuda.

Uue määrusega kaotatakse mitmed bürokraatlikud menetlused:

  • liidu liikmesriigis väljastatud avalikke dokumente (nt sünni-, abielu- või karistusregistrikande puudumist tõendav tunnistus) tuleb teises liikmesriigis tunnistada autentsetena ka ilma autentsust tõendava templita (st apostillita).
  • Määrusega kaotatakse ka kodanike kohustus esitada kõigil juhtudel oma avalike dokumentide kinnitatud ärakiri ja kinnitatud tõlge. Kodanikud võivad kasutada ka kõigis ELi keeltes kättesaadavat mitmekeelset standardvormi, mis on tõlkekohustuse vältimiseks lisatud tõlkimise abivahendina nende avalikule dokumendile.
  • Määrusega kehtestatakse pettusevastased kaitsemeetmed: kui vastuvõtval ametiasutusel tekib avaliku dokumendi autentsuse suhtes põhjendatud kahtlusi, on tal võimalus kontrollida selle autentsust teises riigis asuva väljaandva asutuse käest olemasoleva IT-platvormi, siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu.

Järgmised sammud Liikmesriikidel on määruse jõustumise kuupäevast alates kaks ja pool aastat aega võtta kõik vajalikud meetmed, et võimaldada nimetatud perioodi lõpuks määruse sujuv kohaldamine.

Taust

Väljaspool päritoluliikmesriiki elab kokku ligikaudu 13 miljonit ELi kodanikku. Eurobaromeetri uuringu kohaselt arvab 73% ELi kodanikest, et avalike dokumentide ringlust ELi riikide vahel tuleks parandada. Kodanikud kaebavad sageli bürokraatia ja kulude üle, mis kaasnevad ühes liikmesriigis väljastatud avalike dokumentide autentsuse tunnustamisega mõnes teises liikmesriigis. Need aeganõudvad formaalsused on liigsed ja tarbetud ning takistavad kodanikel kasutada oma aluslepingutest tulenevaid õigusi.

LISA

Määrus hõlmab avalikke dokumente, mis käsitlevad järgmisi valdkondi:

-    sünd

-  elusolek

-  surm

-  nimi

-  abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis

-  abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine

-  registreeritud kooselu, sealhulgas registreeritud koosellu astumise võime ja registreeritud kooselu staatus

-  registreeritud kooselu lõpetamine, lahuselu või registreeritud kooselu kehtetuks tunnistamine

-  põlvnemine

-  lapsendamine

-  asukoht ja/või elukoht

-  kodakondsus

-  karistusregistrikande puudumine ning

-  õigus hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel.

Määrusega võetakse tõlkimise abivahendina kasutusele mitmekeelne standardvorm, mida kasutatakse avalike dokumentide puhul, mis käsitlevad:

-    sündi

-  elusolekut

-  surma

-  abielu (sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis)

-  registreeritud kooselu (sealhulgas registreeritud koosellu astumise võime ja registreeritud kooselu staatus)

-  asukohta ja/või elukohta ning

-  karistusregistrikande puudumist.

Lisateave

Avalike dokumentide määrus tehakse kättesaadavaks lähipäevil pärast seda, kui kaasseadusandjad on selle allkirjastanud.

Teabeleht

Avalikke dokumente käsitlev õigusküsimuste peadirektoraadi veebileht

 

IP/16/2092

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar