Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen vill främja mobila internettjänster med högkvalitativa radiofrekvenser

Bryssel den 2 februari 2016

Kommissionen lägger i dag fram ett förslag om hur man kan samordna användningen av 700 MHz-bandet för mobila tjänster. Det kommer att förbättra alla européers tillgång till internet och hjälpa fram gränsöverskridande tillämpningar.

Radiofrekvenser känner inga gränser: Radiospektrumet måste samordnas bättre i EU så att störningar kan undvikas och så att innovativa tjänster, t.ex. uppkopplade bilar eller distansvård, kan fungera över hela kontinenten. EU måste också tillgogose den ökande efterfrågan på trådlöst bredband. Fram till 2020 kommer den mobila internettrafiken att ha ökat nästan åttafalt. Kommissionens åtgärder i dag syftar till att möta dessa utmaningar. Som en del i strategin för att skapa en digital inre marknad, föreslås en välavvägd långsiktig strategi för användningen av det UHF-bandet (470–790 MHz). För närvarande har detta frekvensband huvudsakligen används för tv-sändningar. Enligt förslaget ska mer spektrum senast 2020 bli tillgängligt för mobila tjänster i 700 MHz-bandet (694–790 MHz). Detta frekvensband är idealiskt för att erbjuda internet av hög kvalitet för användare, oavsett om de befinner sig i storstäder, ute i glesbygden eller på en motorväg. Frekvenser i utrymmet under 700 MHz (470–694 MHz) kommer fortsatt att prioriteras för audiovisuella tjänster. På så sätt kommer européerna att få tillgång till kreativt innehåll på sina surfplattor och smarttelefoner – som är en växande trend – men också via klassiska tv-tjänster. Dagens förslag ligger också i linje med de senaste internationella överenskommelserna om användningen av UHF-bandet, bland annat 700 MHz-bandet.

Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, säger: 
– 28 olika sätt att förvalta radiofrekvenser i EU är inte ekonomiskt försvarbart på en digital inre marknad. I dag kommer vi med vårt första förslag om hur man bättre ska kunna samordna spektrumet i EU. Vi förslår en samfälld plan för hur 700 MHz-bandet ska användas för mobila tjänster. Detta frekvensband ger optimala förhållanden för både bred täckning och högre hastigheter. Den kommer att ge alla européer högkvalitativ tillgång till internet, även ute på landsbygden, och bana väg för 5G, nästa generations kommunikationsnät. Vi reserverar samtidigt frekvenser för den audiovisuella sektorn och hjälper fram ny teknik som utnyttjar radiovågor effektivt. Spektrum är en bristvara, som vi måste utnyttja maximalt.

Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, säger:         
– Vi kan inte ha mobilt internet av hög kvalitet för allt och alla överallt om vi inte har modern infrastruktur och moderna regler. Med det här förslaget visar vi att vi kan ha både en dynamisk audiovisuell sektor och det spektrum som behövs för 5G. 700 MHz-bandet är idealiskt för nya lovande användningsområden som uppkopplade bilar och sakernas internet (Internet of Things). Jag vill att EU ska vara världsledande i 5G. Det är därför alla medlemsländer måste agera senast 2020.

Förslaget har två delar:

  • I 700 MHz-bandet: En gemensam tidsplan för att i praktiken öppna det för trådlöst bredband på harmoniserade tekniska villkor, samt samordningsåtgärder för att underlätta övergången.
  • I frekvensbandet under 700 MHz: Långsiktig prioritering av distributionen av audiovisuella medietjänster till allmänheten, tillsammans med en flexibel strategi för spektrumanvändning för att ta hänsyn till de olika spridningsnivåerna för digital markbunden television i medlemsstaterna.

Dagens förslag kommer att göra det lättare och minska kostnaderna för att utveckla innovativa produkter och tjänster i hela EU: Ingen kommer längre att behöva växla mellan olika frekvensband och anpassa sig till olika nationella krav.

Samordnad övergång fram till 2020

Kommissionen föreslår att 700 MHz-bandet i alla EU-länder senast den 30 juni 2020 ska reserveras för trådlöst bredband. Detta kommer att ligga i linje med utbyggnaden av 5G, som planeras från och med 2020. För att hålla tidsfristen måste medlemsländerna anta och offentliggöra nationella planer för nätverkstäckning och för frigörande av detta frekvensband senast den 30 juni 2017. De måste också ingå gränsöverskridande samordningsöverenskommelser senast i slutet av 2017. Planerna kommer att göra övergången smidigare och garantera god nätverkstäckning som hjälper till att överbrygga den digitala klyftan och skapa de täckningsförhållanden som krävs för uppkopplade fordon eller distansvård.

Två medlemsländer (Frankrike och Tyskland) har redan godkänt användningen av 700 MHz-bandet för mobila tjänster. Ytterligare medlemsländer (Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien) har redogjort för sina planer att ändra användningen av 700 MHz-bandet de närmaste åren.

Kommissionen räknar med att det nya förslaget snabbt ska antas av Europaparlamentet och medlemsländerna så att övergången kan bli förutsägbar och ske i rätt tid.

Bakgrund

UHF-bandet (470–790 MHz) används i dag för marksänd digital-tv och trådlösa mikrofoner i programproduktion och vid särskilda evenemang. Europa upplever en stor ökning i efterfrågan på trådlösa bredbandstjänster som främst drivs på av mobil videokonsumtion. Ökande mobil datatrafik sätter press på de befintliga nätverkens kapacitet och ökar efterfrågan på ytterligare spektrum. Dagens förslag skapar mer spektrum för bredbandstjänster i 700 MHz-bandet (694–790 MHz). Syftet är samtidigt att bevara den europeiska audiovisuella modellen, som erbjuder okodade radio- och tv-sändningar av allmänintresse och som kräver hållbara spektrumresurser i frekvensbandet under 700 MHz (470–694 MHz).

År 2014 bad kommissionen den f.d. kommissionären Pascal Lamy att leda en högnivågrupp med företrädare från mobilbranschen, tv- och radiobranschen och mediebranschen för att nå fram till en gemensam ståndpunkt om UHF-bandets framtida användning. Lamyrapporten rekommenderade att 700 MHz-bandet skulle börja användas för trådlöst bredband, samtidigt som den europeiska audiovisuella modellen skulle bibehållas med hjälp av skyddsmekanismer som garanterade markbundna sändningstjänster tillgång till spektrum i frekvensbandet under 700 MHz.

Deltagarna i det offentliga samråd som följde stödde samordnade insatser på EU-nivå. Medlemsländernas företrädare inom gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) har antagit ett yttrande där man också stöder tanken på att trådlöst bredband i 700 MHz-bandet ska tillhandahållas genom en samordnad EU-strategi. Gruppen rekommenderade harmoniserade tekniska villkor och en gemensam tidsfrist för en effektiv användning av 700 MHz-bandet och att en långsiktig användning av frekvensbandet under 700 MHz för audiovisuell distribution ska säkerställas, bl.a. för digital markbunden television.

Som en följd av resultaten av samråden på EU-nivå och från den europeiska aktörsprocessen och internationella överenskommelser inom ramen för ITU är kommissionens strategi för den långsiktiga användningen av UHF-bandet utformad för att främja den digitala inre marknaden och se till att detta värdefulla radiospektrum förvaltas på ett effektivt sätt som avspeglar dess samhälleliga, kulturella och ekonomiska värde.

Framsteg mot en digital inre marknad

Dagens nya regler för 700 MHz-bandet följer de första förslagen som lades fram som ett led i strategin för den digitala inre marknaden i december 2015 om upphovsrätt (pressmeddelande) och digitala avtal (pressmeddelande). I strategin för den digitala inre marknaden ingår 16 centrala initiativ som ska läggas fram i slutet av året.

Nästa steg i samordningen av spektrumet förväntas bli översynen av EU:s telekomregler, som ska läggas fram i år.

* * *

Mer information

Vanliga frågor: radiofrekvenser

Dagens antagna dokument:

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470-790 MHz i unionen

Impact Assessment:   https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768
Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767

Länkar för mer information:

Spektrum inom EU

Den digitala inre marknaden (#digitalsinglemarket)

Andrus Ansip, vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden

Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället

Kommissionens arbetsprogram för 2016

IP/16/207

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar