Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ierosina izvērst mobilā interneta pakalpojumus augstas kvalitātes radiofrekvenču spektrā

Briselē, 2016. gada 2. februārī

Komisija šodien nāk klajā ar priekšlikumu koordinēt 700 MHz frekvenču joslas izmantošanu mobilajiem pakalpojumiem. Līdz ar to būs visiem Eiropas iedzīvotājiem pieejamāks internets un radīsies labvēlīgi nosacījumi pārrobežu lietojumu izstrādei.

Radiofrekvences nepazīst robežas, tāpēc to spektru vajadzētu sekmīgāk koordinēt ES līmenī, lai novērstu traucējumus un pavērtu ceļu inovatīviem pakalpojumiem, kas darbotos visā Eiropā, — piemēram, tīklam pieslēgtiem automobiļiem vai veselības aprūpei no attāluma. ES arī jārisina aizvien lielākais pieprasījums pēc bezvadu platjoslas. Līdz 2020. gadam mobilā interneta datplūsma būs kļuvusi gandrīz astoņas reizes lielāka nekā tagad. Šodien ierosinātie Komisijas pasākumi risinās šīs problēmas. Tā vēlas izveidot līdzsvarotu ilgtermiņa pieeju, kas regulēs ultraaugstfrekvenču (UHF) joslas (470–790 MHz) izmantošanu. Šī iniciatīva ietilpst digitālā vienotā tirgus stratēģijā. Pašlaik šo frekvenču joslu galvenokārt izmanto televīzijas apraidei. Priekšlikumā paredzēts, ka līdz 2020. gadam jāpanāk, ka mobilajiem pakalpojumiem tiek atvēlēts plašāks spektrs 700 MHz joslā (694–790 MHz). Šī josla ir īpaši piemērota, lai lietotājiem nodrošinātu augstas kvalitātes interneta pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai viņi atrodas lielpilsētā, nomaļā lauku ciematiņā vai uz automaģistrāles. Frekvences zem 700 MHz (470–694 MHz) prioritārā kārtā būs pieejamas audiovizuālajiem pakalpojumiem, tāpat kā līdz šim. Šāda pieeja nodrošinās Eiropas iedzīvotājiem piekļūšanu radošajam saturam ar viedtālruņiem un planšetdatoriem, kas kļūst arvien iecienītāka, kā arī no televīzijas klasiskā izpratnē. Šodien iesniegtais priekšlikums atbilst arī jaunākajiem starptautiskajiem nolīgumiem par UHF joslas un 700 MHz joslas izmantošanu.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: “28 dažādām pieejām ES radiofrekvenču pārvaldībā nav ekonomiska pamatojuma digitālajā vienotajā tirgū. Šodien mēs nākam klajā ar pirmo priekšlikumu par to, kā labāk koordinēt radiofrekvenču spektru Eiropas Savienībā. Mēs ierosinām vienotu pieeju, kā izmantot 700 MHz frekvenču joslu mobilo sakaru pakalpojumiem. Šī josla ļauj nodrošināt gan plašu pārklājumu, gan iespaidīgu ātrumu. Tā visiem Eiropas iedzīvotājiem, pat lauku apvidos, nodrošinās piekļuvi kvalitatīvam internetam un pavērs ceļu 5G — nākamās paaudzes sakaru tīklam. Tajā pašā laikā mēs nodrošināsim frekvences audiovizuālajai nozarei un veicināsim tādu tehnoloģiju izstrādi, kurās tiek efektīvi izmantoti radioviļņi. Radiofrekvenču spektrs nav neierobežots — mums tas jāizmanto pēc iespējas pilnvērtīgāk.”

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters H. Etingers uzsvēra: “Nav iespējams it visiem it visur nodrošināt augstas kvalitātes mobilo internetu, ja nav modernas infrastruktūras un mūsdienīga regulējuma. Ar šo priekšlikumu mēs apliecinām, ka mūsu rīcībā ir abi priekšnoteikumi: gan dinamiska audiovizuālā nozare, gan 5G izveidei vajadzīgais spektrs. 700 MHz frekvenču josla būs ideāls risinājums tādām jaunām un daudzsološām jomām kā tīklam pieslēgtas automašīnas un lietu internets. Es vēlos, lai Eiropa būtu viena no celmlauzēm 5G ieviešanā. Tāpēc visām dalībvalstīm uz 2020. gadu ir jābūt tam gatavām.”

Priekšlikumam ir divi galvenie elementi:

  • 700 MHz frekvenču joslā noteikts kopējs grafiks, pēc kura šo joslu nodos izmantošanai bezvadu platjoslas interneta vajadzībām, ievērojot harmonizētus tehniskos standartus, un paredzēti koordinācijas pasākumi pārejas īstenošanai;
  • joslas zem 700 MHz izmantošanā ilgtermiņa prioritāte būs audiovizuālo mediju pakalpojumu nodrošināšana plašai sabiedrībai, parūpējoties par elastīgu pieeju spektra izmantošanā, lai gādātu par zemes ciparu televīzijas ieviešanos dalībvalstīs dažādos līmeņos.

Šodien iesniegtais priekšlikums atvieglos šo procesu un samazinās izmaksas, kas saistītas ar inovatīvu iekārtu un pakalpojumu izstrādi visā ES: vairs nevajadzēs pārslēgties starp dažādām frekvenču joslām un pielāgoties atšķirīgajām dažādo valstu prasībām.

Saskaņota pāreja līdz 2020. gadam

Komisija ierosina, ka 700 MHz frekvenču josla visās ES valstīs jāatvēl bezvadu platjoslai ne vēlāk par 2020. gada 30. jūniju. Tas atbilst iecerei no 2020. gada ieviest 5G tīklu. Lai ievērotu šo termiņu, dalībvalstīm līdz 2017. gada 30. jūnijam būs jāpieņem un jāpublicē valstu plāni par tīkla pārklājumu un šīs joslas atbrīvošanu. Tām līdz 2017. gada beigām būs arī jānoslēdz pārrobežu koordinācijas nolīgumi. Šādi plāni gādās par netraucētu pāreju un labu tīkla pārklājumu, kas palīdzēs mazināt digitālo plaisu un radīs pārklājuma nosacījumus, kādi vajadzīgi pastāvīgam pieslēgumam transportlīdzekļos vai veselības aprūpei no attāluma.

Divas dalībvalstis (Francija un Vācija) jau ir atļāvušas izmantot 700 MHz frekvenču joslu mobilo sakaru pakalpojumiem. Citas dalībvalstis (Dānija, Lielbritānija, Somija un Zviedrija) ir izstrādājušas plānus, kas tuvākajos gados paredz nodot 700 MHz joslu šādam izmantojumam.

Komisija paļaujas uz to, ka Eiropas Parlaments un dalībvalstis nekavēsies ar šodien iesniegtā priekšlikuma pieņemšanu, lai jau laikus parūpētos par prognozējamu pāreju uz jauno sistēmu.

Vispārīga informācija

Ultraaugstfrekvenču (UHF) joslā (decimetru viļņos) ietilpst 470–790 MHz radiofrekvenču spektrs, un pašlaik to izmanto zemes ciparu televīzijai un bezvadu mikrofoniem īpašos pasākumos un programmu izstrādē. Eiropā patlaban krietni palielinās bezvadu platjoslas pakalpojumu pieprasījums, ko galvenokārt sekmē izteiktais videoprodukcijas patēriņš. Aizvien augošais mobilo datu pārraides apjoms ievērojami noslogo pašreizējos tīklus un rada pieprasījumu pēc papildu spektra. Šodien publicētajā priekšlikumā paredzēts atvēlēt papildu spektru platjoslas lietojumam 700 MHz joslā (694–790 MHz). Tanī pat laikā iecerēts saglabāt Eiropas audiovizuālo modeli, kas nodrošina pašreizējo nekodēto apraidi sabiedriskās interesēs un kam vajadzīgi ilgtspējīgi spektra resursi joslā zem 700 MHz (470–694 MHz).

Komisija 2014. gadā uzticēja bijušajam komisāram Paskālam Lamī vadīt augsta līmeņa nozares pārstāvju grupu mobilo sakaru, apraides un mediju jomā, lai rastu kopīgu nostāju jautājumā par UHF joslas turpmāko izmantošanu. Lamī ziņojumā bija ieteikts pārdalīt 700 MHz frekvenču joslu bezvadu platjoslas lietojumam un vienlaikus saglabāt Eiropas audiovizuālo modeli, nodrošinot zemes apraidei piekļuvi spektram joslā zem 700 MHz.

Sekoja sabiedriskā apspriešana, kuras dalībnieki pauda atbalstu saskaņotai ES rīcībai. Dalībvalstu pārstāvji, kas darbojās Radiofrekvenču spektra politikas grupā, pieņēma atzinumu, kurā arī atbalsta 700 MHz frekvenču joslas izmantošanu bezvadu platjoslas lietojumam, īstenojot saskaņotu ES pieeju. Atzinumā ieteikts pieņemt harmonizētus tehniskos nosacījumus un vienotu termiņu 700 MHz joslas efektīvai izmantošanai un nodrošināt joslas zem 700 MHz ilgtermiņa izmantošanu audiovizuālo mediju izplatīšanai, gādājot arī par tās pieejamību zemes ciparu televīzijai.

Zinot rezultātus, kādus ir devusi ES līmeņa apspriešanās ar ieinteresētajām personām un starptautiskie (ITU) nolīgumi, Komisijas pieeja jautājumā par UHF joslas ilgtermiņa izmantošanu ir tāda, ka jāstiprina digitālais vienotais tirgus un jānodrošina šī vērtīgā radiofrekvenču spektra lietpratīga pārvaldība, pienācīgi atzīstot tā sociālo, ekonomisko un kultūras vērtību.

Panākumi ceļā uz digitālo vienoto tirgu

Šodien publicētie jaunie noteikumi par 700 MHz joslu sekos pirmajiem priekšlikumiem, kas tika pieņemti 2015. gada decembrī saskaņā ar digitālā vienotā tirgus stratēģiju par autortiesībām (sk. paziņojumu presei) un digitālajiem līgumiem (sk. paziņojumu presei). Digitālā vienotā tirgus stratēģijā ir 16 galvenās iniciatīvas, kas jāiesniedz līdz šā gada beigām.

Turpmākie spektra koordinēšanas pasākumi ietilps ES telesakaru noteikumu reformā, ar kuru nāks klajā šogad.

* * *

Sīkāka informācija

Bieži jautājumi: radiofrekvences

Šodien pieņemtais dokuments:

Priekšlikums — Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā

Impact Assessment:   https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768
Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767

Citas noderīgas saites:

Radiofrekvenču spektrs ES

Digitālais vienotais tirgus (#DigitalSingleMarket)

Andruss Ansips, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos

Ginters H. Etingers, digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs

Komisijas 2016. gada darba programma

IP/16/207

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar