Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissiolta ehdotus langattomien internetyhteyksien tehostamiseksi korkealaatuisilla radiotaajuuksilla

Bryssel 2. helmikuuta 2016

Komissio antaa tänään ehdotuksen , jossa koordinoidaan 700 MHz:n taajuusalueen käyttöä langattomiin yhteyksiin. Tarkoituksena on parantaa internetin saatavuutta kaikkialla Euroopassa ja kehittää valtioiden rajat ylittäviä sovelluksia.

Radiotaajuudet eivät tunne rajoja. Taajuusalueiden koordinointia on tarpeen parantaa EU:n tasolla, jotta voidaan välttää interferenssiä ja mahdollistaa kaikkialla Euroopassa innovatiiviset palvelut, kuten verkkoyhteydet autoihin tai etäterveydenhuolto. Lisäksi EU joutuu vastaamaan langattomien laajakaistayhteyksien kasvavaan kysyntään. Langaton internetliikenne kasvaa vuoteen 2020 mennessä lähes kahdeksankertaiseksi nykyisestä. Komissio on nyt ryhtynyt toimiin näihin haasteisiin vastaamiseksi ja esittää osaksi digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa tasapainoista pitkän aikavälin lähestymistapaa UHF-taajuusalueen (470–790 MHz) käyttöön. Nykyisin tätä taajuusaluetta käytetään pääasiassa TV-lähetyksiin. Komission ehdotuksen mukaan langattomiin yhteyksiin osoitetaan vuoteen 2020 mennessä lisää taajuuksia 700 MHz:n (694–790 MHz) taajuusalueella, joka soveltuu ihanteellisesti laadukkaiden internetyhteyksien tarjoamiseen käyttäjille, olivatpa nämä sitten suurkaupungeissa, pienissä maaseutukylissä tai tekemässä matkaa valtatiellä. Alle 700 MHz:n alueen (470–694 MHz) taajuudet säilyvät ensi sijassa audiovisuaalisten palvelujen saatavilla. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että eurooppalaiset saavat käyttöönsä luovaa sisältöä paitsi tableteilla ja älypuhelimilla – joiden käyttö lisääntyy koko ajan – myös perinteisillä TV-vastaanottimilla. Ehdotuksessa on otettu huomioon uusimmat kansainväliset sopimukset UHF-kaistan käytöstä 700 MHz:n alueella.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip sanoi: ”28 erilaista lähestymistapaa radiotaajuuksien hallintaan EU:ssa ei ole digitaalisilla sisämarkkinoilla taloudellisesti järkevää. Siksi nyt annetaan ensimmäinen ehdotus radiotaajuuksien koordinoinnin parantamiseksi EU:ssa. Esitämme yhteistä lähestymistapaa 700 MHz:n taajuusalueen käyttöön langattomaan viestintään, sillä se on alue, jolla sekä kattavuus että nopeus ovat ihanteelliset. 700 MHz:n taajuusalueen käyttö tarjoaa kaikille eurooppalaisille huippulaatuisen internetyhteyden jopa maaseudulla, ja auttaa valmistautumaan viestintäverkon seuraavan sukupolven 5G:n käyttöönottoon. Samalla turvataan audiovisuaalisektorille sen tarvitsemat taajuudet ja tehostetaan radioaaltojen tehokkaan käytön teknologian kehittämistä. Radiotaajuudet ovat niukka voimavara, joka on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti.”

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther H. Oettinger puolestaan totesi: ”Korkealaatuinen langaton internet kaikkeen ja kaikille kaikkialla ei voi toteutua ilman nykyaikaista infrastruktuuria ja moderneja sääntöjä. Tällä ehdotuksella osoitamme, että molemmat ovat mahdollisia: sekä elinvoimainen audiovisuaaliala että riittävät taajuudet 5G:lle tulevaisuudessa. 700 MHz:n alue on ihanteellinen uusille lupaaville aloille, joita ovat esimerkiksi ajoneuvojen verkkoyhteydet ja esineiden internet. Euroopan pitää ottaa 5G:n suhteen johtoasema ja sen vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin vuoteen 2020 mennessä.".

Ehdotuksessa on kaksi pääosiota:

  • 700 MHz:n taajuusalueella yhteinen aikataulu taajuusalueen saattamiseksi tosiasiallisesti langattoman laajakaistan käyttöön yhdenmukaistetuin teknisin edellytyksin sekä koordinointitoimenpiteitä tämän siirtymän tukemiseksi;
  • alle 700 MHz:n taajuusalueella pitkäaikainen etusija suurelle yleisölle suunnattujen audiovisuaalisten palvelujen jakelulle sekä taajuuksien käyttöön joustava lähestymistapa, joka vastaa digitaalisten maanpäällisten televisiolähetysten (DTT) eritasoisia tarpeita eri jäsenvaltioissa.

Ehdotuksessa esitetyt toimet helpottavat innovatiivisten laitteiden ja palvelujen kehittämistä kaikkialla EU:ssa sekä vähentävät kustannuksia: enää ei tarvitsisi siirtyä taajuusalueelta toiselle ja mukautua erilaisiin kansallisiin vaatimuksiin.

Koordinoitu siirtyminen kohti vuotta 2020

Komissio ehdottaa, että 700 MHz:n taajuusalue olisi osoitettava viimeistään 30. kesäkuuta 2020 mennessä langattomaan laajakaistaan kaikissa EU-maissa. Tämä osuu yksiin myös 5G:n vuodesta 2020 alkaen suunnitellun käyttöönoton kanssa. Tämän määräajan noudattamiseksi jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkistettava kansalliset suunnitelmat verkon kattavuudesta ja kyseisen taajuusalueen vapauttamisesta 30. kesäkuuta 2017 mennessä ja tehtävä rajatylittävät koordinointisopimukset vuoden 2017 loppuun mennessä. Kansallisilla suunnitelmilla sujuvoitetaan siirtymää ja varmistetaan verkon kattavuus, jotta voidaan kaventaa digitaalista kahtiajakoa ja luoda tarvittavat kattavuusedellytykset ajoneuvojen verkkoon liittämiselle tai etäterveydenhuollolle.

Kaksi jäsenvaltiota (Ranska ja Saksa) ovat jo sallineet 700 MHz:n taajuusalueen käytön langattomiin yhteyksiin ja eräät muut (Tanska, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta) ovat tehneet suunnitelmia 700 MHz:n taajuusalueen uudelleen osoittamiseksi lähivuosina.

Komissio toivoo ehdotuksen nopeaa hyväksyntää Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioissa, jotta siirtymä voi toteutua ennakoidusti ja aikataulussa.

Tausta

UHF-kaista käsittää taajuusalueet 470–790 MHz, ja sitä käytetään nykyisin digitaalisissa maanpäällisissä televisiolähetyksissä sekä ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomissa mikrofoneissa. Varsinkin videoiden seuraaminen liikkeellä ollessa kasvattaa merkittävästi langattomien laajakaistapalvelujen kysyntää Euroopassa. Mobiilidataliikenteen kasvu lisää verkon nykyiseen kapasiteettiin ja lisätaajuuksien kysyntään kohdistuvia paineita. Komission ehdotus tarjoaa laajakaistalle lisää taajuuksia 700 MHz:n (694–790 MHz) alueella. Samalla sen tavoitteena on säilyttää audiovisuaalialan eurooppalainen toimintamalli, johon sisältyy maksuton julkinen lähetystoiminta ja joka tarvitsee kestävän taajuusresurssin alle 700 Mhz:n (470–694 MHz) alueella.

Komissio pyysi vuonna 2014 entisen komissaarin Pascal Lamyn puheenjohtajaksi matkaviestintä-, yleisradiotoiminta- ja media-alan edustajista koostuvaan korkean tason ryhmään, jonka tehtävänä oli muodostaa yhteinen kanta UHF-kaistan tulevaan käyttöön. Puheenjohtajan raportissa suositettiin 700 MHz:n taajuusalueen antamista langattoman laajakaistan käyttöön siten, että säilytetään audiovisuaalialan eurooppalainen toimintamalli, jonka mukaan maanpäälliselle yleisradiotoiminnalle turvataan pääsy alle 700 MHz:n taajuusalueelle.

Asiasta järjestettyyn julkiseen kuulemiseen osallistuneet vastaajat ilmaisivat tukensa EU:n koordinoiduille toimille. Jäsenvaltioiden edustajat radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevässä ryhmässä ovat antaneet lausunnon, jossa myös kannatetaan EU:n koordinoitua lähestymistapaa langattoman laajakaistan tarjoamiseen 700 MHz:n taajuusalueella. Lausunnossa suositeltiin, että otettaisiin käyttöön yhdenmukaistetut tekniset edellytykset ja yhteinen määräaika 700 MHz:n taajuusalueen tosiasialliselle käytölle ja turvattaisiin alle 700 MHz:n taajuusalueen pitkäaikainen käyttö audiovisuaaliseen jakeluun, johon sisältyy myös kyseisen taajuusalueen saatavuus DTT-käyttöön.

Eurooppalaisen sidosryhmäkuulemisen ja Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) puitteissa tehtyjen kansainvälisten sopimusten tulosten perusteella komissio on suunnitellut UHF-taajuusalueen pitkäaikaista käyttöä koskevan lähestymistapansa siten, että sillä voidaan edistää digitaalisia sisämarkkinoita ja turvata kyseisen yhteiskunnalle, kulttuurille ja taloudelle tärkeän radiotaajuusalueen tehokas hallinnointi.

 

Tähtäimessä digitaaliset sisämarkkinat

Nyt esitettävät 700 MHz:n taajuusalueen uudet säännöt noudattavat digitaalisten sisämarkkinoiden strategian yhteydessä joulukuussa 2015 annettuja ensimmäisiä ehdotuksia tekijänoikeuksista (lehdistötiedote) ja digitaalisopimuksista (lehdistötiedote). Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan sisältyy 16 avainaloitetta, jotka on tarkoitus esittää tämän vuoden loppuun mennessä.

Seuraavat vaiheet taajuuksien koordinoinnissa on määrä toteuttaa osana EU:n televiestintäsääntöjen kokonaistarkistusta, joka myös esitetään tänä vuonna.

***

Lisätietoja

Usein kysyttyjä kysymyksiä: radiotaajuudet

Tänään hyväksytty asiakirja:

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI 470–790 Mhz:n taajuusalueen käytöstä unionissa

Impact Assessment:   https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768
Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Radiotaajuudet EU:ssa

Digitaaliset sisämarkkinat (#DigitalSingleMarket)

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther H. Oettinger

Komission työohjelma 2016

IP/16/207

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar