Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon teeb ettepaneku võtta mobiilse interneti teenuste tõhustamiseks kasutusele töökindlad raadiosagedused

Brüssel, 2. veebruar 2016

Komisjon tutvustab täna ettepanekut tegevuse kooskõlastamiseks, et kasutada 700 MHz sagedusala mobiilsete teenuste osutamiseks. See parandab kõigi kodanike juurdepääsu internetile ja toetab piiriüleste rakenduste arendamist.

Raadiolained ei tunnista riigipiire, seepärast tuleks spektrikasutust ELi tasandil paremini kooskõlastada, et vältida häireid ja võimaldada uuenduslike teenuste (nt võrku ühendatud autod või telemeditsiin) kasutamist kogu Euroopas. EL peab tulema toime järjest suureneva nõudlusega traadita lairibaühenduse järele. Aastal 2020 on mobiilse interneti kaudu toimuva andmevahetuse maht ligikaudu kaheksa korda suurem kui praegu. Komisjon võtab täna meetmed, et sellele olukorrale lahendus leida. Digitaalse ühtse turu loomise strateegia raames teeb komisjon ettepaneku kohaldada ultrakõrgsagedusala ehk UHFi (470–790 MHz) kasutuselevõtmisel pikaajalist tasakaalustatud lähenemisviisi. Kõnealust sagedusala kasutatakse praegu peamiselt teleringhäälingu tarbeks. Ettepaneku kohaselt eraldatakse 2020. aastaks mobiilse interneti teenuste jaoks 700 MHz sagedusalas (694–790 MHz) lisaressursse. See sagedusala on sobivaim, et pakkuda tarbijale kvaliteetset internetiühendust olenemata tema asukohast, olgu selleks suurlinn, kauge küla või kiirtee. Alla 700 MHz jääv sagedusala (470–694 MHz) jääb eelkõige audiovisuaalteenuste osutamiseks. Selle lähenemisviisiga tagatakse eurooplastele juurdepääs loomesisule nii tahvelarvutite ja nutitelefonide kaudu, mis on üha leviv trend, kui ka klassikalise teleteenuse kaudu. Tänane ettepanek on kooskõlas ka hiljutiste rahvusvaheliste kokkulepetega UHF sagedusala, sh 700 MHz, kasutamise kohta.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: „28 erinevat lähenemisviisi raadiosageduste haldamisele ELis ei ole digitaalse ühtse turu tingimustesmajanduslikult mõttekas. Täna tutvustame esimest ettepanekut spektrikasutuse kooskõlastamiseks Euroopa Liidus. Pakume välja ühise lähenemisviisi, et kasutada 700 MHz sagedusala mobiilsete teenuste jaoks. Nimetatud sagedusala võimaldab nii laia katvust kui ka suurt kiirust. See võimaldab pakkuda kõikjal Euroopas, ka maapiirkondades, kvaliteetset internetiühendust ja sillutada teed järgmise põlvkonna, 5G mobiilsidevõrkude kasutuselevõtuks. Ühtlasi tagame Euroopa audiovisuaalsektorile vajalikud sagedused ning ergutame selliste tehnoloogiate arengut, mis võimaldavad raadiosagedusi tõhusalt kasutada. Sagedused on napp ressurss, me peame seda kasutama võimalikult otstarbekalt.”

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas: „Me ei saa pakkuda kvaliteetset mobiilset internetti kõikjal, kõigile ja kõige jaoks, kui meil ei ole nüüdisaegset taristut ja nüüdisaegseid eeskirju. Käesoleva ettepaneku eesmärk on saavutada mõlemad – nii elujõuline audiovisuaalsektor kui ka 5G jaoks vajalikud sagedused. 700 MHz sagedusala on parim uute paljulubavate valdkondade jaoks nagu võrku ühendatud autod ja asjade internet. Soovin, et Euroopa oleks 5G kasutuselevõtul esirinnas. Selleks peavad kõik liikmesriigid võtma 2020. aastaks vajalikud meetmed.”

Ettepanek koosneb kahest põhipunktist:

  • 700 MHz sagedusala kasutamine: koostada ühine ajakava selle sagedusala tõhusaks kasutamiseks traadita lairibaühenduse jaoks ühtlustatud tehniliste tingimuste alusel ja võtta vajalikud kooskõlastusmeetmed, mis seda üleminekut toetavad;
  • alla 700 MHz sagedusala kasutamine: pikas perspektiivis kasutatakse seda eelkõige audiovisuaalmeedia teenuste levitamiseks üldsusele; selle sagedusala kasutamisel tuleb olla paindlik ja võtta arvesse maapealse digitelevisiooni leviku varieeruvust eri liikmesriikides.

Tänane ettepanek muudab uuenduslike seadmete ja teenuste väljatöötamise kogu ELis lihtsamaks ja aitab vähendada sellega seotud kulusid – enam ei ole vaja kasutada erinevaid sagedusalasid ja võtta arvesse riigiti erinevaid nõudeid.

Kooskõlastatud üleminek aastaks 2020

Komisjon teeb ettepaneku eraldada 700 MHz sagedusala kõigis ELi riikides hiljemalt 30. juuniks 2020 kasutamiseks traadita lairibaside jaoks. See on kooskõlas 5G kasutuselevõtmisega, mis on kavandatud 2020. aastaks. Et sellest tähtajast kinni pidada, peavad liikmesriigid 30. juuniks 2017 vastu võtma ja avaldama riiklikud kavad võrgu leviala ja selle sagedusala vabastamise kohta. Lisaks peavad nad sõlmima 2017. aasta lõpuks piiriülese kooskõlastamise lepingud. Sellised kavad tagavad sujuva ülemineku ja võrgu ulatusliku leviala, mis aitab ületada digitaalset lõhet ja saavutada vajalikud tingimused võrku ühendatud autode kasutamiseks ja telemeditsiiniteenuste osutamiseks.

Kaks liikmesriiki (Saksamaa, Prantsusmaa) on juba andnud loa kasutada 700 MHz sagedusala mobiilsete teenuste osutamiseks. Mitmel liikmesriigil (Taani, Soome, Rootsi, Ühendkuningriik) on kavas muuta 700 MHz sagedusala kasutust lähiaastatel.

Komisjon loodab, et Euroopa Parlament ja liikmesriigid võtavad tänase ettepaneku kiiresti vastu ning tagavad sellega prognoositava ja õigeaegse ülemineku.

Taust

UHF sagedusala, mis hõlmab ka vahemikku 470-790 MHz, kasutatakse praegu maapealse digitelevisiooni levitamise ning raadiomikrofonide kasutamiseks programmitootmises ja erisündmuste korral. Euroopa on praegu silmitsi kiiresti kasvava nõudlusega traadita lairibateenuste järele, mis on peamiselt seotud videopildi vaatamisega mobiilsetes seadmetes. Mobiilse andmeside mahu kasv paneb proovile olemasolevate võrkude läbilaskevõime ning osutab vajadusele täiendava spektri järele. Tänase ettepaneku kohaselt on kavas eraldada lairibaühenduse jaoks 700 MHz sagedusalas (694–790 MHz) täiendavaid ressursse. Samas on eesmärk säilitada ka Euroopa audiovisuaalne mudel, mille raames pakutakse avalikku huvi teenivat tasuta ringhäälinguteenust, mille levitamiseks on vaja püsivalt eraldatud sagedusala, mis jääb alla 700 MHz (470–694 MHz).

2014. aastal palus komisjon endisel volinikul Pascal Lamyl juhtida kõrgetasemelist töörühma, kuhu kuulusid mobiil- ja raadioside ning meediasektori esindajad, et leida ühine seisukoht UHF-sagedusala tulevase kasutamise osas. Oma aruandes soovitas Pascal Lamy samuti võtta 700 MHz sagedusala kasutusele traadita lairibaühenduse jaoks ning säilitada samal ajal ka Euroopa audiovisuaalne mudel, kindlustades maapealsele ringhäälingule juurdepääsu spektrile alla 700 MHz sagedusalas.

Sellele järgnenud avaliku konsultatsiooni käigus avaldati toetust kooskõlastatud ELi meetmete võtmiseks. Raadiospektripoliitika töörühma kuuluvad ELi liikmesriikide esindajad võtsid vastu arvamuse, milles toetati 700 MHz sagedusala eraldamist traadita lairibateenuse osutamiseks vastavalt ELi kooskõlastatud lähenemisviisile. Töörühm soovitas võtta vastu ühtlustatud tehnilised tingimused, kehtestada ühine tähtaeg 700 MHz sagedusala reaalseks kasutuselevõtuks ning eraldada alla 700 MHz jääv sagedusala pikaajaliseks kasutamiseks audiovisuaalmeedia levitamiseks ja selle kättesaadavuse tagamiseks maapealse digitelevisiooni kaudu.

Komisjoni lähenemisviis UHF-sagedusala pikaajalisele kasutamisele võtab arvesse Euroopa sidusrühmade kaasamise tulemusi ja Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu rahvusvahelisi kokkuleppeid ning selle eesmärk on edendada digitaalse ühtse turu arengut ja tagada väärtusliku raadiospektri tõhus haldamine, lähtudes sotsiaalsetest, kultuurilistest ja majanduslikest vajadustest.

Digitaalse ühtse turu loomine

Täna tutvustatud uued eeskirjad 700 MHz sagedusala kasutamise kohta on järg Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia raames 2015. aasta detsembris esitatud ettepanekutele autoriõiguste (pressiteade) ja digitaalsete lepingute (pressiteade) kohta. Strateegia hõlmab 16 põhialgatust, mida tutvustatakse selle aasta jooksul.

Edasised sammud seoses spektrikasutuse kooskõlastamisega hõlmavad ELi telekommunikatsioonieeskirjade läbivaatamist, uued eeskirjad on kavas esitada käesoleva aasta jooksul.

***

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused: raadiosagedused

Täna vastu võetud dokumendid:

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS sagedusala 470–790 MHz kasutamise kohta liidus

Impact Assessment:   https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768
Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767

Veel kasulikke linke:

Raadiosagedused Euroopa Liidus

Digitaalne ühtne turg (#DigitalSingleMarket)

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger

Komisjoni 2016. aasta tööprogramm

IP/16/207

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar