Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår at fremme mobile internettjenester med radiofrekvenser af høj kvalitet

Bruxelles, den 2 februar 2016

Kommissionen fremlægger i dag et forslag om at koordinere brugen af 700 MHz-båndet til mobiltjenester. Det vil forbedre internetadgangen for alle EU's borgere og bidrage til udviklingen af grænseoverskridende applikationer.

Radiofrekvenser kender ingen grænser. Frekvenserne skal koordineres bedre på EU-plan for at undgå interferens og for at gøre det muligt for innovative tjenester, såsom internetforbundne biler og fjernbehandling i sundhedssektoren, at fungere på hele kontinentet. EU er også nødt til at håndtere den stigende efterspørgsel efter trådløst bredbånd. I 2020 vil der være næsten otte gange så meget mobil internettrafik som i dag. Kommissionen tager i dag skridt til at tackle disse udfordringer. Som en del af Kommissionens strategi for at skabe et digitalt indre marked foreslår den en afbalanceret, langsigtet tilgang til brugen af UHF-båndet (470-790 MHz). I øjeblikket bruges dette bånd primært til tv-transmission. Ifølge forslaget vil der senest i 2020 blive stillet flere frekvenser til rådighed for mobiltjenester i 700 MHz-båndet (694-790 MHz). Dette bånd kan give brugerne internetadgang af høj kvalitet, uanset om de befinder sig i en storby, i en lille, afsidesliggende landsby eller på en motorvej. Frekvenser under 700 MHz (470-694 MHz) vil fortsat være tilgængelige primært for audiovisuelle tjenester. Denne tilgang sikrer, at EU's borgere kan få adgang til kreativt indhold på tablets og smartphones – en stigende tendens – men også via klassiske tv-tjenester. Dagens forslag er også i tråd med de seneste internationale aftaler om brugen af UHF-båndet, herunder 700 MHz-båndet.

Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "28 forskellige tilgange til at administrere radiofrekvenserne i EU giver ingen økonomisk mening i det digitale indre marked. I dag præsenterer vi vores første forslag om en bedre koordinering af frekvensressourcer i EU. Vi foreslår en fælles tilgang til brugen af 700 MHz-båndet til mobiltjenester. Dette bånd er ensbetydende med både bred dækning og høje hastigheder. Det vil give internetadgang af høj kvalitet til alle EU's borgere – også i landområder – og bane vejen for 5G, der er den næste generation af kommunikationsnet. Samtidig vil det sikre frekvenser til den audiovisuelle sektor og fremme udviklingen af teknologier, der gør effektiv brug af radiobølger. Frekvenser er en knap ressource, så vi er nødt til at udnytte dem bedst muligt."

Günther H. Oettinger, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Vi kan ikke have mobilt internet af høj kvalitet til alt og alle uden moderne infrastruktur og moderne regler. Med dette forslag viser vi, at vi både kan have en dynamisk audiovisuel sektor og de frekvenser, som vi har brug for til 5G. 700 MHz-båndet vil være ideelt til nye, lovende områder såsom internetforbundet kørsel og tingenes internet. Jeg ønsker, at Europa skal føre an i brugen af 5G. Det er grunden til, at alle medlemsstaterne skal handle inden 2020."

Forslaget består af to hovedelementer:

  • i 700 MHz-båndet: En fælles tidsplan for at stille det til rådighed for trådløst bredbånd i praksis under anvendelse af harmoniserede tekniske vilkår og dertil knyttede koordinerende foranstaltninger til støtte for overgangen
  • i båndet under 700 MHz: Langsigtet prioritet for distributionen af audiovisuelle medietjenester til offentligheden, sammen med en fleksibel tilgang til frekvensanvendelse for at tage højde for forskellige udbredelsesniveauer af jordbaseret digitalt tv (DTT) i medlemsstaterne.

Dagens forslag vil gøre det lettere og billigere at udvikle innovativt udstyr og innovative tjenester i hele EU, da det ikke længere vil være nødvendigt at skifte mellem forskellige bånd eller at tilpasse sig divergerende nationale krav.

Koordineret overgang hen imod 2020

Kommissionen foreslår, at 700 MHz-båndet bør tildeles til trådløst bredbånd senest den 30. juni 2020 i alle EU-medlemsstater. Det vil falde sammen med udrulningen af 5G, der forventes at ske fra 2020. For at overholde denne frist skal medlemsstaterne senest den 30. juni 2017 vedtage og offentliggøre deres nationale planer for netværksdækning og for frigivelsen af dette bånd. De skal også indgå aftaler om grænseoverskridende koordinering inden udgangen af 2017. Disse planer vil lette overgangen og sikre god netværksdækning, der vil bidrage til at slå bro over den digitale kløft og skabe de nødvendige dækningsbetingelser for internetforbundne køretøjer og fjernbehandling i sundhedssektoren.

To medlemsstater (Frankrig og Tyskland) har allerede godkendt brugen af 700 MHz-båndet til mobiltjenester. Andre medlemsstater (Danmark, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige) har skitseret planer om at tage 700 MHz-båndet i brug til mobiltjenester i løbet af de næste par år.

Kommissionen forventer, at Europa-Parlamentet og medlemsstaterne hurtigt vedtager dagens forslag for at sikre en forudsigelig og rettidig overgang.

Baggrund

UHF-båndet omfatter området 470-790 MHz og anvendes i øjeblikket til jordbaseret digitalt tv og til trådløse mikrofoner til brug ved produktion af programmer og ved særlige begivenheder. Europa oplever en betydelig vækst i efterspørgslen efter trådløse bredbåndstjenester, hovedsageligt drevet af forbruget af mobile videotjenester. Øget mobil datatrafik lægger pres på de eksisterende netværks kapacitet og behovet for yderligere frekvensressourcer. Dagens forslag giver flere frekvenser til bredbåndstjenester i 700 MHz-båndet (694-790 MHz). Det har samtidig til formål at bevare den europæiske audiovisuelle model, som tilbyder betalingsfri radio- og tv-programmer i den offentlige interesse, og som forudsætter bæredygtige frekvensressourcer i båndet under 700 MHz (470-694 MHz).

I 2014 fik Kommissionen tidligere kommissær Pascal Lamy til at lede en gruppe på højt plan bestående af repræsentanter fra mobil- og radio- og tv-spredningstjenester samt mediesektoren for at finde en fælles holdning til UHF-båndet’s fremtidige anvendelse. Formandens rapport anbefalede at omdefinere 700 MHz-båndet til trådløst bredbånd og samtidig opretholde den europæiske audiovisuelle model ved at garantere adgangen til frekvenser til jordbaseret tv-transmission i båndet under 700 MHz.

Respondenterne i den efterfølgende offentlige høring udtrykte støtte til en koordineret EU-indsats. Medlemsstaternes repræsentanter i Frekvenspolitikgruppen (RSPG) vedtog en udtalelse, som også støtter leveringen af trådløse bredbåndstjenester i 700 MHz-båndet med en koordineret EU-tilgang; gruppen anbefaler, at der vedtages harmoniserede tekniske vilkår og en fælles frist for anvendelsen af frekvensområdet i praksis samt at der fastlægges en langsigtet brug af båndet under 700 MHz til audiovisuelle tjenester, herunder til digitalt jordbaseret tv (DTT).

Som følge af høringsprocessen med interesserede parter på EU-plan og internationale (ITU) aftaler er Kommissionens tilgang til den langsigtede brug af UHF-båndet udformet med henblik på at fremme det digitale indre marked og sikre effektiv forvaltning af de værdifulde frekvensressourcer, som afspejler dens sociale, kulturelle og økonomiske værdi.

Fremskridt hen imod et digitalt indre marked

De nye regler om 700 MHz-båndet følger de første forslag om ophavsret (pressemeddelelse) og digitale aftaler(pressemeddelelse), der blev stillet som led istrategien for det digitale indre marked i december 2015. Strategien for det digitale indre marked omfatter 16 vigtige initiativer, der forventes fremlagt inden årets udgang.

De næste skridt i forbindelse med frekvenskoordineringen forventes at indgå i den revision af EU's regler for telekommunikation, der vil blive fremlagt i år.

***

Yderligere oplysninger

Ofte stillede spørgsmål: Radiofrekvenser

Dokument, der er vedtaget i dag:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af frekvensbåndet 470-790 MHz i Unionen

Impact Assessment:   https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768
Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767

Andre nyttige links:

Frekvenser i EU

Det digitale indre marked (#DigitalSingleMarket)

Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked

Günther H. Oettinger, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund

Kommissionens arbejdsprogram for 2016

IP/16/207

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar