Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага мобилните интернет услуги да бъдат подобрени, като се използват висококачествени радиочестоти

Брюксел, 2 февруари 2016 r.

Днес Комисията представя предложение за координиране на използването на радиочестотната лента около 700 MHz за мобилни услуги. Това ще доведе до подобряване на интернет достъпа за всички европейци и ще помогне за разработване на трансгранични приложения.

Радиочестотите не познават граници: нужна е по-добра координация на радиочестотния спектър на равнище ЕС, за да се избегнат интерференции и да се даде възможност новаторските услуги, например свързани автомобили или здравно обслужване от разстояние, да функционират на територията на целия континент. ЕС трябва да се справи и с растящото търсене на безжични широколентови услуги. До 2020 г. мобилният интернет трафик ще нарасне близо осем пъти в сравнение със сегашното равнище. Днес Комисията предприема действия в отговор на тези предизвикателства. Като част от стратегията си за създаване на цифров единен пазар тя предлага балансиран дългосрочен подход за използване на дециметровия обхват (470-790 MHz). В момента той се използва предимно за телевизионно разпръскване. В предложението се предвижда до 2020 г. по-голяма част от радиочестотния спектър около 700 MHz (694-790 MHz) да стане достъпна за мобилни услуги. Тази радиочестотна лента е идеална за предоставяне на висококачествен интернет на потребителите, независимо от това дали те се намират в голям град, малко отдалечено селце или на магистрала. Честотите в лентата под 700 MHz (470-694 MHz) ще останат достъпни приоритетно за аудио-визуални услуги. Този подход ще гарантира достъпа на европейците до творческо съдържание както на таблети и смартфони — една засилваща се тенденция, така и чрез класически телевизионни услуги. Днешното предложение е в съответствие и с най-новите международни споразумения относно използването на дециметровия обхват, включително на радиочестотната лента около 700 MHz.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „От икономическа гледна точка наличието на 28 различни подхода за управление на радиочестотите на цифровия единен пазар в ЕС е непрактично. Днес правим първото си предложение за по-добро координиране на радиочестотния спектър в ЕС. Предлагаме общ подход за използване на радиочестотната лента около 700 MHz за мобилни услуги. Тази лента е особено подходяща за осигуряване както на широко покритие, така и на високи скорости. Това ще осигури висококачествен интернет достъп за всички европейци, дори в селските райони, и ще открие пътя към 5G — следващото поколение далекосъобщителна мрежа. В същото време запазваме честоти за аудио-визуалния сектор и подкрепяме развитието на технологии, които използват ефективно радиовълните. Радиочестотният спектър е оскъден ресурс: необходимо е да го използваме оптимално“.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Не можем да имаме висококачествен мобилен интернет за всичко и за всеки навсякъде, ако нямаме модерна инфраструктура и модерни правила. С това предложение показваме, че можем да имаме и двете: динамичен аудио-визуален сектор, както и необходимия ни за 5G радиочестотен спектър. Радиочестотната лента около 700 MHz ще бъде идеална за нови обещаващи области като свързано шофиране и интернет на нещата. Бих искал Европа да играе водеща роля в сферата на 5G. Затова всички страни от ЕС трябва да предприемат действия до 2020 г.“.

Предложението има два основни елемента:

  • за радиочестотната лента около 700 MHz: общ график за реалното ѝ предоставяне за използване за безжични широколентови услуги при хармонизирани технически условия и съответните мерки за координация в подкрепа на този преход;
  • за радиочестотната лента под 700 MHz: дългосрочен приоритет за предоставянето на аудио-визуални медийни услуги на широката общественост заедно с гъвкав подход за използване на радиочестотния спектър, за да бъдат взети предвид различните равнища на разпространение на цифровата наземна телевизия в страните членки.

Днешното предложение ще улесни разработването на новаторски устройства и услуги в ЕС и ще намали разходите за това: вече няма да е необходимо превключване между различни честоти и адаптиране към различаващи се национални изисквания.

Координиран преход до 2020 г.

Комисията предлага радиочестотната лента около 700 MHz да бъде предоставена за широколентови безжични услуги най-късно до 30 юни 2020 г. във всички страни от ЕС. Това ще става успоредно с въвеждането на 5G, което е предвидено да започне от 2020 г. За да спазят срока, страните членки ще трябва до 30 юни 2017 г. да приемат и оповестят публично националните си планове за мрежово покритие и за предоставяне на тази лента. Те ще трябва също така да сключат споразумения за трансгранична координация до края на 2017 г. Тези планове ще улеснят прехода и ще гарантират добро мрежово покритие, което ще помогне за преодоляване на цифровото разделение и за създаване на необходимото покритие за свързано шофиране или здравно обслужване от разстояние.

Две страни от ЕС (Франция и Германия) вече позволиха използването на радиочестотната лента около 700 MHz за мобилни услуги. Други държави (Дания, Финландия, Швеция, Обединеното кралство) представиха планове за промяна в използването на радиочестотната лента около 700 MHz през следващите няколко години.

Комисията разчита на бързо приемане на днешното предложение от Европейския парламент и страните членки, за да бъде осигурен предвидим и навременен преход.

Контекст

Дециметровият обхват включва честотите между 470 MHz и 790 MHz и в момента се използва за цифрова наземна телевизия и безжични микрофони при създаването на програми и при специални прояви. В Европа се наблюдава значително нарастване на търсенето на безжични широколентови услуги, което се дължи предимно на потреблението на видеосъдържание в движение. Увеличаващият се пренос на мобилни данни подлага на натиск капацитета на съществуващите мрежи и търсенето на допълнителен радиочестотен спектър. С днешното предложение се предоставя по-голяма част от радиочестотния спектър — в честотната лента около 700 MHz (694-790 MHz) — за широколентови услуги. Същевременно то цели запазването на европейския аудио-визуален модел, който осигурява безплатно гледане на съдържание от обществен интерес и се нуждае от устойчиви ресурси в радиочестотната лента под 700 МHz (470-694 MHz).

През 2014 г. Комисията възложи на бившия комисар Паскал Лами да ръководи група на високо равнище, включваща представители на мобилния сектор, сектора на телевизионно и радиоразпръскване и медийния сектор, която да излезе с обща позиция относно използването в бъдеще на радиочестотния спектър в дециметровия обхват. В доклада на председателя се препоръчва да се промени използването на радиочестотната лента около 700 MHz за безжични широколентови услуги, като в същото време се гарантира, че наземното разпръскване ще има достъп до радиочестотите под 700 MHz, за да се съхрани европейският аудиовизуален модел.

Участниците в последвалата обществена консултация подкрепиха идеята за координирани действия на равнище ЕС. Представителите на страните членки в Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) приеха становище, в което също се подкрепя предоставянето на безжични широколентови услуги в радиочестотната лента около 700 MHz чрез координиран подход на ЕС. В него се препоръчва приемането на хармонизирани технически условия и общ краен срок за ефективно използване на лентата, както и гарантиране на дългосрочното използване на радиочестотната лента под 700 MHz за разпространение на аудио-визуално съдържание, включително използването ѝ за цифрова наземна телевизия.

С оглед на резултатите от процеса с участието на заинтересовани страни на равнище ЕС и на международни споразумения (Международен съюз по далекосъобщения), подходът на Комисията към дългосрочното използване на радиочестотния спектър в дециметровия обхват има за цел да подкрепи цифровия единен пазар и да гарантира ефективното управление на този ценен радиочестотен спектър, като се вземе предвид неговата социална, културна и икономическа стойност.

 

Напредък по пътя към цифров единен пазар

Предложените днес нови правила за радиочестотната лента около 700 MHz бяха предшествани през декември 2015 г. от първите предложения в рамките на Стратегията за цифров единен пазар. Те се отнасяха до авторското право (съобщение за медиите) и цифровите договори (съобщение за медиите). В стратегията за цифров единен пазар са включени 16 ключови инициативи, които трябва да бъдат представени до края на тази година.

Очаква се следващите стъпки за координация по отношение на радиочестотния спектър да бъдат част от преразглеждането на правилата на ЕС за далекосъобщенията, което ще бъде представено през тази година.

***

За повече информация

Често задавани въпроси: радиочестоти

Приетият днес документ:

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за използването на радиочестотната лента 470-790 MHz в Съюза

Impact Assessment:   https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768
Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767

 

Други полезни връзки:

Радиочестотният спектър в ЕС

Цифров единен пазар (#DigitalSingleMarket)

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество

Работна програма на Комисията за 2016 г.
IP/16/207

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar