Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nova strategija, ki bo kulturo postavila v središče mednarodnih odnosov EU

Bruselj, 8. junija 2016

Danes sprejeta strategija je v skladu s prednostno nalogo Evropske komisije za večjo vlogo EU na svetovnem prizorišču. Kultura je lahko ključni akter pri krepitvi mednarodnih partnerstev.

Cilj strategije EU za mednarodne kulturne povezave, ki sta jo predstavili Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, je spodbuditi kulturno sodelovanje med EU in njenimi partnerskimi državami ter podpreti globalni red, ki temelji na miru, vladavini prava, svobodi izražanja, medsebojnem razumevanju in spoštovanju temeljnih vrednot.

Visoka predstavnica Unije in podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini je povedala: „Kultura je nepogrešljiv del naše zunanje politike. Je močno sredstvo, ki ruši prepreke med ljudmi, zlasti med mladimi, in s katerim se krepi medsebojno razumevanje. Prav tako lahko spodbuja gospodarski in socialni razvoj. V času skupnih izzivov nam lahko vsem, tako v Evropi kot tudi v Afriki, na Bližnjem vzhodu ali v Aziji, pomaga, da stopimo skupaj v boju proti radikalizaciji in vzpostavimo zavezništvo civilizacij proti tistim, ki nas poskušajo razdvojiti. Zato mora biti kulturna diplomacija v središču našega odnosa z današnjim svetom.“

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je dodal: „Kultura je skriti zaklad naše zunanje politike. Prispeva k spodbujanju dialoga in medsebojnega razumevanja. Zato je ključnega pomena za vzpostavitev dolgoročnih odnosov z državami po vsem svetu. Ima zelo pomembno vlogo pri krepitvi Unije kot svetovnega akterja."

Evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica in evropski komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn sta v skladu z nedavno sprejeto Agendo 2030 pozdravila strategijo ter izpostavila, da so svetovno državljanstvo, kulturna raznolikost in medkulturni dialog poglavitna načela trajnostnega razvoja ter evropske sosedske in širitvene politike.

Kultura ima lahko pomembno vlogo v zunanji politiki EU. Kulturno sodelovanje premaguje stereotipe in predsodke s spodbujanjem dialoga, odprtosti, dostojanstva in vzajemnega spoštovanja. Medkulturni dialog lahko pripomore k preprečevanju sporov ter pospeševanju sprave znotraj držav in med njimi. Kultura je lahko v pomoč pri odzivanju na svetovne izzive, kot so vključevanje beguncev, boj proti nasilni radikalizaciji in zaščita svetovne kulturne dediščine. Kultura je lahko tudi pomembno orodje za doseganje socialnih in ekonomskih koristi tako znotraj kot zunaj EU.

V današnjem sporočilu sta predlagana strateški okvir za globlje in učinkovitejše mednarodne kulturne povezave ter tudi nov model sodelovanja z državami članicami, nacionalnimi kulturnimi inštituti ter zasebnimi in javnimi subjekti iz EU in njenih partnerskih držav za povečanje priložnosti, ustvarjanje sinergij in zagotovitev kar najboljših socialnih in ekonomskih koristi.

Kultura je čedalje bolj gonilo gospodarske rasti, vendar ne le na področju tradicionalnih oblik gospodarstva, temveč zlasti prek kulturnih in ustvarjalnih industrij, malih in srednjih podjetij ter turizma. To dodatno dokazuje, da so sinergije z drugimi področji bistvenega pomena ter da je potrebna vse večja vključenost javnega in zasebnega sektorja in civilne družbe.

Kultura ima pomembno vlogo tudi na občinski ravni. Vključevanje državljanov, državnih akterjev in kulturnih izvajalcev so pomembni načini za krepitev občin in skupnosti ter razvoj tržnih priložnosti.

To sporočilo je v skladu z deveto prednostno nalogo, ki jo je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predstavil leta 2014 v svojih političnih usmeritvah, ter odraža cilj prihodnje globalne strategije EU, ki jo pripravlja visoka predstavnica Unije. Komisija je prav tako naznanila, da bo Evropskemu parlamentu in Svetu EU predlagala, naj leto 2018 razglasi za evropsko leto kulturne dediščine.

Ozadje

Kultura v zunanjih odnosih EU je eden od treh stebrov evropske agende za kulturo (2007). Oblikovanje strateškega pristopa na tem področju je bilo od leta 2011 prednostna naloga v delovnih načrtih Sveta na področju kulture. Pomemben napredek je bil dosežen tudi s pripravljalnim ukrepom Evropskega parlamenta za kulturo v zunanjih odnosih EU (2013–2014), s katerim je bil izpostavljen velik potencial kulture v zunanjih odnosih Evrope ter poudarjeno, da lahko Evropska unija in njene države članice veliko pridobijo z boljšim usmerjanjem kulturne diplomacije.

EU je na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev že financirala več projektov, kot so mreže ustvarjalnih vozlišč ali program Cultures+ skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) ter programi za podporo upravljanju na področju kulture in spodbujanje medkulturnega dialoga. V programu Ustvarjalna Evropa lahko sodelujejo tudi države evropskega sosedstva in tiste, ki se pripravljajo na pristop. Delegacije EU redno organizirajo dejavnosti na področju kulturne diplomacije, v ukrepe razvojnega sodelovanja EU pa sta že dolgo vključeni kultura in dediščina (na primer obnova timbuktujskih rokopisov v Maliju). Podpora, ki jo je EU namenila Fundaciji Anna Lindh v južnem Sredozemlju, je še en dober primer tega, kako lahko kultura vpliva na zunanjo politiko EU. S programom Mladi arabski glasovi (Young Arab Voices) (ki je zdaj razširjen na evro-sredozemsko regijo) se na primer poglablja dialog med mladimi voditelji in predstavniki civilne družbe, da bi se razvil protidiskurz ekstremizmu in nasilni radikalizaciji. Drug primer je pomoč EU za varstvo kulturne dediščine v Siriji, ki jo izvaja Unesco, pri čemer se nudi podpora lokalnim akterjem pri spremljanju stanja dediščine in njenem ohranjanju ter boju proti nedovoljeni trgovini. Program Kultura v okviru vzhodnega partnerstva podpira prispevek kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k trajnostnemu humanitarnemu, družbenemu in gospodarskemu razvoju. Cilj projekta „urbane strategije, ki jih vodijo skupnosti, v zgodovinskih mestih“ pa je spodbujati družbeni in gospodarski razvoj s spodbujanjem kulturne dediščine v devetih zgodovinskih mestih v Armeniji, Belorusiji, Gruziji, Moldaviji in Ukrajini.

S pobudo Obzorje 2020 so prek mednarodnih in interdisciplinarnih projektov podprte tudi raziskave o kulturni diplomaciji in dejavnosti na področju kulturne dediščine. Pripravljajo se še drugi programi, ki bodo namenjeni podpori partnerskim državam v različnih regijah, in sicer pri spodbujanju kulturnih in ustvarjalnih industrij ter medkulturnega dialoga.

Februarja 2016 je bila vzpostavljena platforma za kulturno diplomacijo, ki je usmerjena v strateške države, njen namen pa je pomagati EU pri izvajanju strategije in ustvarjati sinergije med vsemi deležniki EU (delegacijami EU, nacionalnimi kulturnimi inštituti in fundacijami, zasebnimi in javnimi podjetji, civilno družbo). Platformo upravlja konzorcij kulturnih inštitutov držav članic in drugih partnerjev, zagotavljala pa bo nasvete na področju politike, olajševala mreženje, izvajala dejavnosti s kulturnimi deležniki in razvijala programe usposabljanja za vodstvene položaje v kulturi.

Več informacij

Sporočilo o mednarodnih kulturnih povezavah

Vprašanja in odgovori o sporočilu o mednarodnih kulturnih povezavah

Govor visoke predstavnice Unije in podpredsednice Evropske komisije Federice Mogherini na kulturnem forumu

IP/16/2074

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar