Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Jauna stratēģija izvirza kultūru ES starptautisko attiecību centrā

Briselē, 2016. gada 8. jūnijā

Šodien pieņemtā stratēģija atbilst Komisijas prioritātei palielināt ES lomu pasaules norisēs. Kultūrai mēdz būt izšķirīga nozīme starptautisko partnerību stiprināšanā

Starptautisko kultūras sakaru stratēģija, ar ko nāca klajā Eiropas Komisija un ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos, tiecas veicināt kultūrsadarbību starp ES un tās partnervalstīm un tuvināt pasauli, kurā valdītu miers, tiesiskums, vārda brīvība, savstarpēja saprašanās un cieņa pret pamatvērtībām.

ES Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni sacīja: "Kultūrai jābūt neatraujamai mūsu ārpolitikas daļai. Tā starp cilvēkiem un it sevišķi jauniešiem veido tiltus un stiprina viņu savstarpējo saprašanos. Tā var būt arī ekonomiskās un sociālās attīstības virzītājspēks. Mums jāstājas pretī kopīgiem izaicinājumiem, un kultūra var palīdzēt mums visiem — Eiropai, Āfrikai, Tuvajiem Austrumiem, Āzijai — vienoti cīnīties pret radikalizāciju un izveidot civilizāciju aliansi pret spēkiem, kas tiecas mūs sašķelt. Tāpēc attiecībās ar mūsdienu pasauli mums jābalstās uz kultūrdiplomātiju."

ES izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs sacīja: "Kultūra mūsu ārpolitikā ir apslēpts dārgums. Tā palīdz veicināt dialogu un savstarpēju sapratni. Tāpēc tā ir viens no stūrakmeņiem, uz kura balstīt mūsu ilgtermiņa attiecības ar valstīm visā pasaulē: tā palīdz stiprināt ES lomu uz pasaules skatuves."

ES starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica un Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisārs Johanness Hāns atzinīgi vērtēja šo stratēģiju, kas ir saskaņā ar nesen pieņemto Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, kurā par galvenajiem ilgtspējīgas attīstības un ES kaimiņattiecību un paplašināšanās politikas principiem atzīti pasaulpilsoniskums, kultūru daudzveidība un starpkultūru dialogs.

Kultūrai var būt svarīga nozīme ES ārpolitikā. Kultūrsadarbība stājas pretī stereotipiem un aizspriedumiem, uzturot dialogu un vairojot atvērtību, pašcieņu un cieņu citam pret citu. Starpkultūru dialogs var palīdzēt novērst konfliktus un rast kopīgu miera valodu gan vienas valsts robežās, gan ārpus tām. Kultūra var palīdzēt rast risinājumu tādos globālos jautājumos kā bēgļu integrācija, vardarbīgas radikalizācijas apkarošana un pasaules kultūras mantojuma aizsardzība. Kultūra turklāt var būt atslēga uz ievērojamu sociālekonomisko labumu gan ES, gan ārpus tās.

Šodien pieņemtajā paziņojumā likts priekšā stratēģisks satvars ciešākiem un efektīvākiem starptautiskajiem kultūras sakariem, kā arī jauns modelis sadarbībai ar dalībvalstīm, valstu kultūras institūtiem, privātā un publiskā sektora dalībniekiem no ES un tās partnervalstīm — tāds modelis, kurš pavērs jaunas iespējas, vairos sinerģiju un sociālekonomisko labumu.

Kultūra aizvien lielākā mērā kļūst par ekonomiskās izaugsmes virzītājspēku ne tikai savās tradicionālajās izpausmēs, bet it sevišķi ar kultūras un radošo nozaru, MVU un tūrisma starpniecību. Tas apliecina, ka izšķirīga nozīme ir sinerģijai ar citām jomām un ka aizvien vairāk šajos procesos būtu jāiesaistās publiskajam un privātajam sektoram, kā arī pilsoniskajai sabiedrībai.

Svarīga loma kultūrai ir arī pašvaldību līmenī. Milzīgs resurss pašvaldību un kopienu stiprināšanā un tirgus iespēju attīstīšanā ir iedzīvotāju, valsts aktoru un kultūras darbinieku iesaiste.

Šis paziņojums atbilst devītajai prioritātei, ko Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers izvirzīja savās 2014. gada politikas pamatnostādnēs, un atspoguļo arī ES Augstās pārstāves gatavotās ES Globālās stratēģijas vērienu. Komisija ir arī paziņojusi, ka Eiropas Parlamentam un Padomei ierosinās 2018. gadā organizēt Eiropas kultūras mantojuma gadu.

Konteksts

Kultūra ES ārējās attiecībās ir viens no trim Eiropas darba kārtības kultūrai (2007) pīlāriem. Stratēģiskas pieejas izstrāde šajā laukā ir bijusi Padomes kultūras darba plānu prioritāte kopš 2011. gada. Liels solis uz priekšu bija Eiropas Parlamenta sagatavošanās darbība "Kultūra ES ārējās attiecībās” (2013–2014), kurā tika izcelts kultūras potenciāls Eiropas ārējās attiecībās un uzsvērti ieguvumi, ko Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm varētu nest kultūrdiplomātijas pilnveidošana.

ES jau ir finansējusi daudzus projektus kultūras un radošajās nozarēs, piemēram, radošo centru tīklus vai Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu programmu ACP Cultures+ un programmas kultūras pārvaldības atbalstam un starpkultūru dialoga stiprināšanai. Programma "Radošā Eiropa" ir atvērta arī kaimiņvalstīm un paplašināšanās valstīm. ES delegācijas regulāri organizē kultūrdiplomātijas pasākumus, un ES sadarbība attīstības jomā jau sen aptver arī kultūru un mantojumu (piemēram, Timbuktu manuskriptu atjaunošana Mali). Vēl viens piemērs kultūras gaidāmajai ietekmei uz ES ārpolitiku ir ES atbalsts Annas Lindes fondam Vidusjūras reģiona dienvidos. Piemēram, programma "Arābu jauniešu balsis" (kurā tagad ietverts arī Eirovidusjūras reģions) padziļina dialogu starp jaunajiem līderiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un veido kontrnaratīvus pret ekstrēmismu un vardarbīgu radikalizāciju. Vēl viens piemērs ir ES palīdzība Sīrijas kultūras mantojuma aizsardzībai, kuru īsteno UNESCO un kurā vietējām ieinteresētajām struktūrām un organizācijām palīdz uzraudzīt mantojuma stāvokli, mantojumu saglabāt un cīnīties pret kontrabandu. Austrumu partnerības (AP) AP kultūras programma atbalsta kultūras un radošo nozaru devumu ilgtspējīgā humanitārajā, sociālajā un ekonomiskajā attīstībā. Savukārt projekta "Kopienvadītas urbānās stratēģijas vēsturiskās pilsētās" mērķis ir stimulēt sociālekonomisko attīstību, valorizējot kultūras mantojumu deviņās vēsturiskās Armēnijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas Republikas un Ukrainas pilsētās.

Pamatprogramma "Apvārsnis 2020" cita starpā atbalsta kultūrdiplomātijas un kultūras mantojuma pasākumu pētījumus starptautiskos starpdisciplīnu projektos. Tiek gatavotas vēl jaunas programmas, kuru mērķis ir atbalstīt partnervalstis dažādos reģionos, stiprinot kultūras un radošās nozares un veicinot starpkultūru dialogu.

Lai palīdzētu Eiropas Savienībai stratēģiju īstenot un veidotu sinerģijas starp visām ES ieinteresētajām personām (ES delegācijas, valstu kultūras institūti un fondi, privātā un publiskā sektora uzņēmumi, pilsoniskā sabiedrība), 2016. gada februārī tika izveidota Kultūrdiplomātijas platforma, kurā galvenā uzmanība veltīta stratēģiski svarīgākajām valstīm. Platforma, ar kuru strādā dalībvalstu kultūras institūtu un citu partneru konsorcijs, konsultēs par rīcībpolitiku, atvieglos tīklu veidošanu, veiks pasākumus kopā ar kultūras aprindu pārstāvjiem un izstrādās kultūrvadības mācību programmas.

Papildu informācijai

Paziņojums par starptautiskajiem kultūras sakariem

Jautājumi un atbildes: paziņojums par starptautiskajiem kultūras sakariem

ES Augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federika Mogerīni runa kultūras forumā

IP/16/2074

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar