Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Nauja strategija padaryti kultūrą svarbiu ES tarptautinių ryšių veiksniu

Briuselis, 2016 m. birželio 8 d.

Šiandien priimta strategija atitinka Komisijos prioritetinį tikslą sustiprinti ES vaidmenį pasaulyje. Kultūra gali būti pagrindinis veiksnys siekiant sustiprinti tarptautinės partnerystės ryšius.

Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pristatyta Tarptautinių kultūrinių ryšių strategija siekiama skatinti kultūrinį ES ir šalių partnerių bendradarbiavimą ir puoselėti taika, teisinės valstybės principu, saviraiškos laisve, savitarpio supratimu ir pagarba pagrindinėms vertybėms pagrįstą pasaulio tvarką.

Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini sakė: „Kultūra turi būti neatsiejama ES užsienio politikos dalis. Kultūra yra veiksminga priemonė, vienijanti žmones, ypač jaunimą, ir stiprinanti savitarpio supratimą. Ji taip pat gali skatinti ekonominę ir socialinę plėtrą. Kultūra gali padėti mums susivienyti sprendžiant bendras problemas, kovoti su radikalizavimu ir suburti Europos, Afrikos, Artimųjų Rytų ir Azijos civilizacijų sąjungą, atsparią visiems, norintiems mus išskirti. Todėl kultūros diplomatijai reikia skirti svarbią vietą mūsų ryšiuose su šiandieniniu pasauliu.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Europos Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Kultūra – nematomas mūsų užsienio politikos turtas. Ji padeda skatinti dialogą ir savitarpio supratimą. Todėl kultūra gyvybiškai svarbi palaikant ilgalaikius santykius su viso pasaulio šalimis, jai skirtas svarbus vaidmuo stiprinant ES kaip stiprios pasaulinio lygmens veikėjos poziciją."

Pripažindami, kad esminiai darnaus vystymosi ir ES kaimynystės principai yra globalus pilietiškumas, kultūrų įvairovė ir kultūrų dialogas, už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas palankiai įvertino prie neseniai priimtos Darbotvarkės iki 2030 m. priderintą strategiją.

Vykdant ES užsienio politiką, kultūra gali atlikti svarbų vaidmenį. Kultūriniu bendradarbiavimu kovojama su stereotipais ir išankstiniu nusistatymu ir skatinamas dialogas, nešališkumas, orumas ir tarpusavio pagarba. Kultūrų dialogas gali padėti užkirsti kelią konfliktams ir paskatinti susitaikymą tiek tarp šalių, tiek pačiose šalyse. Kultūra gali padėti spręsti tokias pasaulines problemas, kaip pabėgėlių integracija, kova su smurtiniu radikalizavimu ir pasaulio kultūros paveldo apsauga. Be to, kultūra gali duoti didžiulės socialinės ir ekonominės naudos tiek ES, tiek už jos ribų.

Šiandien priimtu komunikatu siūloma taikyti nuodugnesnę ir veiksmingesnę tarptautinių kultūrinių ryšių strategiją bei naują valstybių narių, nacionalinių kultūros institutų, privačiųjų ir viešųjų ES ir šalių partnerių subjektų bendradarbiavimo modelį ir taip praplėsti galimybes, kurti sąveikas ir optimizuoti socialinę ir ekonominę naudą.

Kultūra kaip ekonomikos augimo veiksnys tampa vis svarbesnė ne tik tada, kai susipažįstame su jos tradicinėmis formomis, bet ir tada, kai ji pasitelkiama kultūros ir kūrybiškumo pramonėje, MVĮ ir turizmo sektoriuose. Todėl tampa vis akivaizdžiau, kad itin svarbi jos sąveika su kitomis sritimis ir kad reikėtų dar labiau įtraukti viešąjį ir privatųjį sektorius ir pilietinę visuomenę.

Kultūra atlieka svarbų vaidmenį ir savivaldos lygmeniu. Piliečių, valstybinių subjektų ir kultūros įstaigų dalyvavimas yra labai svarbi savivaldybių ir bendruomenių stiprinimo ir rinkos galimybių plėtros priemonė.

Tokiu būdu šis komunikatas atitinka Europos Komisijos Pirmininko J.–C. Junckerio 2014 m. politinėse gairėse nurodytą devintąjį prioritetą ir vyriausiojo įgaliotinio rengiamos būsimos ES pasaulinės strategijos užmojus. Komisija taip pat paskelbė siūlysianti Europos Parlamentui ir Tarybai 2018-uosius pavadinti Europos kultūros paveldo metais.

Pagrindiniai faktai

Kultūra yra vienas iš trijų ES išorės santykių ramsčių pagal 2007 m. Europos kultūros darbotvarkę. Dar 2011 m. Tarybos darbo kultūros srityje planuose buvo nurodytas prioritetas parengti šios srities strateginį požiūrį. Apčiuopiama pažanga padaryta vykdant Europos Parlamento parengiamąjį veiksmą „Kultūra ES išorės santykių srityje“ (2013–2014 m.); buvo pažymėta, kad kultūros potencialas vystant Europos išorės santykius yra didelis, ir pabrėžta, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, racionalizuodamos kultūros diplomatiją, įgytų galimybių pasiekti geresnių rezultatų.

ES jau yra parėmusi daug kultūros ir kūrybiškumo srities projektų, kaip antai kūrybiškumo centrų tinklai ar Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių programa „Kultūra+“ ir kultūros valdymo bei kultūrų dialogo skatinimo programos. Europos kaimynystės ir plėtros šalys taip pat gali dalyvauti programoje „Kūrybiška Europa“. ES delegacijos reguliariai rengia kultūros diplomatijos srities veiklą, o ES vystomojo bendradarbiavimo veiksmai jau nuo seno apima kultūros ir paveldo aspektus (pvz., Timbuktu rankraščių restauravimas Malyje). ES parama Annos Lindh fondo veiklai pietinėse Viduržemio jūros regiono valstybėse yra dar vienas puikus pavyzdys, kaip kultūra padeda vystyti ES užsienio politiką. Antai programa „Young Arab Voices“, kurioje dabar dalyvauja ir Europos Viduržemio jūros regiono valstybės, stiprina jaunųjų lyderių ir pilietinės visuomenės atstovų dialogą ir skleidžia prieš ekstremizmą ir smurtinį radikalizavimą nukreiptas idėjas. Kitas pavyzdys – ES parama UNESCO vykdomai kultūros paveldo Sirijoje apsaugos programai, kuri padeda vietos suinteresuotiesiems subjektams stebėti paveldo būklę, jį išsaugoti ir kovoti su neteisėta prekyba. Pagal Rytų partnerystę vykdoma kultūros programa, remianti kultūros ir kūrybiškumo sektorių indėlį į darnų humanitarinį, socialinį ir ekonominį vystymąsi. Tuo pat metu vykdomu bendruomenių inicijuojamų miestų strategijų įgyvendinimo istoriniuose miestuose projektu siekiama skatinti socialinį ir ekonominį vystymąsi, saugant kultūros paveldą devyniuose istoriniuose Armėnijos, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos miestuose.

Programa „Horizontas 2020“ taip pat remiami moksliniai kultūros diplomatijos tyrimai ir kultūros paveldo srities veikla vystant daugiašalius, tarpdisciplininius projektus. Rengiamos programos, pagal kurias ateityje bus teikiama parama įvairių regionų šalims partnerėms, visų pirma – kultūros ir kūrybiškumo pramonės puoselėjimui ir tarpkultūrinio dialogo skatinimui.

Siekiant padėti įgyvendinti strategiją ES ir sukurti sąveiką tarp visų ES suinteresuotųjų subjektų (ES delegacijų, nacionalinių kultūros institutų ir fondų, privačiųjų bei viešųjų įmonių ir pilietinės visuomenės), 2016 m. vasario mėn. buvo sukurta kultūros diplomatijos platforma, kurioje daugiausia dėmesio skiriama strategiškai svarbioms šalims. Platforma, administruojama valstybių narių kultūros institutų ir kitų partnerių, teiks konsultacijas politikos klausimais, skatins tinklaveiką, bendradarbiaus su kultūra suinteresuotais subjektais ir rengs kultūros lyderystės mokymo programas.

Daugiau informacijos

Komunikatas dėl tarptautinių kultūrinių ryšių

DUK apie Komunikatą dėl tarptautinių kultūrinių ryšių

Vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini kalba kultūros forume

IP/16/2074

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar