Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uusi strategia kulttuurin nostamiseksi EU:n kansainvälisten suhteiden keskiöön

Bryssel 8. kesäkuuta 2016

Yksi komission ensisijaisista tavoitteista on tehdä EU:sta vahvempi maailmanlaajuinen toimija, ja tänään hyväksytty strategia on kyseisen tavoitteen mukainen. Kulttuurilla voi olla ratkaisevan tärkeä rooli kansainvälisten kumppanuuksien vahvistamisessa.

Kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskevalla strategialla, jonka Euroopan komissio ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja esittelivät, pyritään lisäämään kulttuurialan yhteistyötä EU:n ja sen kumppanimaiden välillä. Lisäksi tavoitteena on edistää maailmanlaajuista järjestystä, joka perustuu rauhaan, oikeusvaltioperiaatteeseen, ilmaisunvapauteen, keskinäiseen ymmärrykseen ja perusarvojen kunnioittamiseen.

EU:n korkean edustajan, varapuheenjohtaja Federica Mogherinin mukaan kulttuurin on kuuluttava olennaisena osana ulkopolitiikkaamme. "Kulttuuri on tehokas väline, jonka avulla voidaan rakentaa siltoja ihmisten ja erityisesti nuorten välille ja vahvistaa keskinäistä ymmärrystä. Se voi vauhdittaa myös taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Yhteisiin haasteisiin vastaamiseksi kaikki ihmiset niin Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä kuin Aasiassa voivat kulttuurin puitteissa toimia yhdessä, torjua radikalisoitumista ja luoda sivilisaatioiden yhteenliittymän, niin että pystymme puolustautumaan niiltä, jotka yrittävät hajottaa meitä. Siksi kulttuuridiplomatialla on oltava keskeinen sija EU:n ja muun maailman välisissä suhteissa", Mogherini totesi.

Koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaava komission jäsen Tibor Navracsics puolestaan totesi kulttuurin olevan ulkopolitiikkamme kätketty jalokivi. "Se auttaa edistämään vuoropuhelua ja keskinäistä yhteisymmärrystä. Siksi kulttuuri on ratkaisevan tärkeä tekijä pitkäkestoisten suhteiden kehittämisessä kaikkien maiden kanssa eri puolilla maailmaa: se on tärkeässä asemassa, kun EU:sta pyritään tekemään vahvempi maailmanlaajuinen toimija", Navracsics sanoi.

Kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komissaari Neven Mimica ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari Johannes Hahn ovat tyytyväisiä strategiaan ja katsovat sen olevan linjassa hiljattain hyväksytyn Agenda 2030:n kanssa. Kyseisessä toimintaohjelmassa tunnustetaan maailmankansalaisuus, kulttuurinen monimuotoisuus ja kulttuurienvälinen vuoropuhelu yleisperiaatteiksi kestävän kehityksen samoin kuin EU:n naapuruus- ja laajentumispolitiikan kannalta.

Kulttuurilla voi olla merkittävä rooli EU:n ulkopolitiikassa. Kulttuuriyhteistyöllä torjutaan stereotypioita ja ennakkoluuloja edistämällä vuoropuhelua, avarakatseisuutta, ihmisarvoa ja keskinäistä kunnioitusta. Kulttuurien välisestä vuoropuhelusta on apua konfliktien ehkäisemisessä ja sovinnon edistämisessä maiden sisällä ja niiden välillä. Kulttuuri voi helpottaa maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemista, kuten pakolaisten kotouttamista, väkivaltaisen radikalisoitumisen torjumista ja maailman kulttuuriperinnön suojelemista. Kulttuurin avulla voidaan myös saada merkittävää sosiaalista ja taloudellista hyötyä niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolella.

Tänään annetussa tiedonannossa ehdotetaan strategista toimintakehystä kansainvälisten kulttuurisuhteiden syventämiseksi ja tehostamiseksi sekä uutta mallia yhteistyölle jäsenvaltioiden, kansallisten kulttuuri-instituuttien sekä EU:n ja sen kumppanimaiden yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on lisätä yhteistyömahdollisuuksia, luoda synergioita ja maksimoida sosioekonomiset hyödyt.

Kulttuurista on tulossa entistä enemmän talouskasvun edistäjä. Siinä ei ole kyse pelkästään perinteisistä kulttuurimuodoista vaan erityisesti kulttuuriteollisuudesta ja luovien alojen teollisuudesta, pk-yrityksistä ja matkailualasta. Tämä vahvistaa näkemystä siitä, että synergiat muiden alojen kanssa ovat ratkaisevan tärkeitä ja että julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan olisi osallistuttava toimintaan entistä laajemmin.

Kulttuurilla on merkittävä sijansa myös kuntien toiminnassa. Kansalaisten, valtiollisten tahojen ja kulttuurialan toimijoiden saaminen mukaan lisää huomattavasti mahdollisuuksia vahvistaa kuntia ja yhteisöjä ja luoda markkinamahdollisuuksia.

Näin ollen tiedonanto on Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa vuonna 2014 esitetyn yhdeksännen ensisijaisen tavoitteen mukainen. Se vastaa myös korkean edustajan valmisteleman EU:n tulevan globaalistrategian tavoitteita. Lisäksi komissio on ilmoittanut, että se aikoo ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden 2018 nimeämistä kulttuuriperinnön eurooppalaiseksi teemavuodeksi.

Tausta

Kulttuuri EU:n ulkosuhteissa on yksi kulttuuria koskevan Euroopan toimintasuunnitelman (2007) kolmesta pilarista. Strategisen lähestymistavan kehittäminen tällä alalla on ollut ensisijainen tavoite neuvoston kulttuurialan työsuunnitelmissa vuodesta 2011. Merkittävä edistysaskel oli Euroopan parlamentin valmistelutoimi ”Kulttuuri EU:n ulkosuhteissa” (2013–2014), jossa tuotiin esiin kulttuurin merkittävää potentiaalia EU:n ulkosuhteissa ja korostettiin, että Euroopan unionilla ja sen jäsenvaltioilla on mahdollisuus suuriin hyötyihin, jos ne sovittavat kulttuuridiplomatiansa paremmin yhteen.

EU on jo rahoittanut useita kulttuurialan ja luovien alojen hankkeita, kuten luovuuskeskusten verkkoja tai Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren ACPCultures+‑ohjelmaa sekä ohjelmia, joilla tuetaan kulttuurialan hallintoa ja edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua. Luova Eurooppa ‑ohjelmaan voivat osallistua myös naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat samoin kuin laajentumisprosessissa mukana olevat maat. EU:n edustustot järjestävät säännöllisesti kulttuuridiplomatiaa tukevaa toimintaa, ja kulttuuri ja kulttuuriperintö on jo pitkään sisällytetty osaksi EU:n kehitysyhteistyötoimia (esimerkiksi Timbuktun käsikirjoitusten entisöinti Malissa). Myös EU:n tuki Anna Lindh -säätiölle eteläisen Välimeren alueella on hyvä esimerkki siitä, mikä vaikutus kulttuurilla on EU:n ulkopolitiikkaan. Esimerkiksi Young Arab Voices -ohjelma (jota on nyt laajennettu Euro–Välimeri-alueelle) syventää nuorten johtajien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien välistä vuoropuhelua ja levittää ääriliikkeiden ja väkivaltaisen radikalisoitumisen vastaista sanomaa. Toinen esimerkki on EU:n tuki UNESCOn toteuttamille toimille Syyrian kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Paikallisia sidosryhmiä tuetaan kulttuuriperinnön tilan seuraamisessa ja perinnön säilyttämisessä sekä laittoman kaupan torjunnassa. Itäisen kumppanuuden ja Eastern Partnership Culture ‑ohjelman puitteissa tuetaan kulttuurialan ja luovien alojen työtä kestävän humanitäärisen, sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen hyväksi. Samaan aikaan hankkeessa, joka käsittelee yhteisövetoisia kaupunkistrategioita historiallisissa kaupungeissa ("Community-Led Urban Strategies in Historic Towns"), pyritään vauhdittamaan sosiaalista ja taloudellista kehitystä kohentamalla kulttuuriperintöä yhdeksässä historiallisessa kaupungissa Armeniassa, Georgiassa, Moldovassa, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä.

Myös Horisontti 2020 ‑ohjelmasta tuetaan kulttuuridiplomatiaa koskevaa tutkimusta ja kulttuuriperintötoimia monikansallisten ja monialaisten hankkeiden kautta. Valmisteilla on tulevia ohjelmia kumppanimaiden toimien tukemiseksi eri aloilla, kuten kulttuuri- ja luovan teollisuuden edistämisessä ja kulttuurien välisen vuoropuhelun lisäämisessä.

Helmikuussa 2016 perustettiin strategisiin maihin keskittyvä kulttuuridiplomatian foorumi, jonka tarkoituksena on helpottaa strategian toteuttamista EU:ssa sekä luoda yhteisvaikutuksia kaikkien EU:n sidosryhmien välillä (EU:n edustustot, kansalliset kulttuuri-instituutit ja säätiöt, yksityiset ja julkiset yritykset, kansalaisyhteiskunta). Foorumia hallinnoi jäsenvaltioiden kulttuuri-instituuttien ja muiden kumppaneiden muodostama yhteenliittymä. Foorumi antaa neuvoja, edistää verkottumista, toteuttaa toimintaa kulttuurialan sidosryhmien kanssa ja kehittää kulttuurijohtamisen koulutusohjelmia.

Lisätietoja

Kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva tiedonanto

Kysymyksiä ja vastauksia kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskevasta tiedonannosta

EU:n korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin puhe kulttuurifoorumilla

IP/16/2074

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar