Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Uus strateegia, et asetada kultuur ELi rahvusvaheliste suhete keskmesse

Brüssel, 8. juuni 2016

Täna vastu võetud strateegia on kooskõlas komisjoni prioriteediga muuta EL roll rahvusvahelisel tasandil tugevamaks. Kultuuril võib olla oluline osa rahvusvahelise partnerluse tugevdamisel.

Euroopa Komisjoni ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt esitletud „Rahvusvaheliste kultuurisuhete strateegia“ eesmärk on tugevdada kultuurialast koostööd ELi ja tema partnerriikide vahel ning edendada ülemaailmsel rahul põhinevat korda, õigusriigi põhimõtet, sõnavabadust, vastastikust mõistmist ja põhiväärtuste austamist.

ELi kõrge esindaja ja asepresident Federica Mogherini ütles: „Kultuur peab olema meie välispoliitika lahutamatu osa. Kultuur on võimas vahend sildade loomiseks inimeste, eelkõige noorte vahel, ja vastastikuse mõistmise tugevdamiseks. See võib olla ka majandusliku ja sotsiaalse arengu vedavaks jõuks. Seistes silmitsi ühiste probleemidega, saab kultuur aidata meil kõigil Euroopas, Aafrikas, Lähis-Idas, Aasias seista üheskoos võitluses radikaliseerumise vastu ning luua arenenud ühiskondade liit nende vastu, kes püüavad meid lõhestada. Seepärast peab kultuuridiplomaatia olema meie ja tänase maailma suhete keskmes.”

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: „Kultuur on meie välispoliitika varjatud aare. See aitab edendada dialoogi ja vastastikust mõistmist. Seega on kultuuril on äärmiselt oluline roll pikaajaliste suhete loomisel riikidega kogu maailmas. Kultuuril on suur osa ELi rahvusvahelisel tasandi positsiooni tugevdamisel .”

Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica ning Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn tervitasid uut strateegiat, mis on kooskõlas hiljuti vastuvõetud 2030. aasta tegevuskavaga, milles tunnustatakse maailmakodanikuks olemist, kultuurilist mitmekesisust ja kultuuridevahelise dialoogi säästva arengu ning ELi naabrus- ja laienemispoliitika üldiste põhimõtetena.

Kultuuril võib ELi välispoliitikas olla väga oluline osa. Kultuurikoostöö astub vastu stereotüüpidele ja eelarvamustele ning õpetab mõttevahetuse pidamist, eelarvamusteta suhtumist, väärikust ja vastastikust austust. Kultuuridevaheline suhtlus aitab ennetada konflikte ning soodustab leppimist riikide sees ja nende vahel. Kultuur saab aidata lahendada ülemaailmseid probleeme, nagu pagulaste integratsioon, võitlus vägivaldse radikaliseerumisega ja maailma kultuuripärandi kaitse. Kultuur võib olla ka vahend, mis toob olulist ühiskondlikku ja majanduslikku kasu nii ELis kui ka väljaspool seda.

Tänases teatises tehakse ettepanek luua tihedamate ja tõhusamate rahvusvaheliste kultuurisuhete strateegiline raamistik ning samuti uus koostöömudel liikmesriikide, riikide kultuuriasutuste, era- ja avaliku sektori osalejatele ELis ja tema partnerriikides, millega suurendataks võimalusi, loodaks sünergiat ja maksimeeritaks sotsiaalmajanduslikku kasu.

Kultuur hoogustab majanduskasvu üha enam, mitte üksnes oma traditsioonilisel kujul, vaid eelkõige kultuuri- ja loomemajanduse, VKEde ja turismi kaudu. See tugevdab arusaama, et koostoime teiste valdkondadega on oluline ning et avalik ja erasektor ning kodanikuühiskond peaksid olema rohkem kaasatud.

Kultuuril on oluline roll ka kohalikul tasandil. Kodanike, riigiasutuste ja kultuuriettevõtjate kaasamine ühteviisi on oluline kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tugevdamiseks ja turuvõimaluste arendamiseks.

Selline teatis on kooskõlas Euroopa Komisjoni presidendi Junckeri 2014. aasta poliitilistes suunistes välja toodud üheksanda prioriteediga ja peegeldab praegu kõrge esindaja poolt ettevalmistatava ELi tulevase globaalse strateegia ambitsioone. Samuti teatas komisjon, et ta teeb Euroopa Parlamendile ja ELi nõukogule ettepaneku korraldada 2018. aastal Euroopa kultuuripärandi aasta.

Taust

Kultuur ELi välissuhetes on üks kolmest 2007. aasta Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava sambast. Strateegilise lähenemisviisi väljatöötamine selles valdkonnas on olnud nõukogu kultuurivaldkonna töökavade üks prioriteet alates 2011. aastast. Oluline samm edasi astuti Euroopa Parlamendi ettevalmistava meetmega „Kultuur ELi välissuhtluses” (2013–14), milles tõsteti esile kultuuri arvestatavat potentsiaali Euroopa välissuhetes ning rõhutati, et Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel on oma kultuuridiplomaatia edendamise kaudu palju võita.

Kultuuri- ja loomesektorites on EL juba rahastanud paljusid projekte, näiteks loomekeskuste võrgustikke või Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna programmi „Kultuurid +“ ning kultuurivaldkonna juhtimise toetamise ja kultuuridevahelisi dialooge edendavaid programme. Programm „Loov Euroopa” on avatud ka naaberriikidele ja laienemisprotsessis osalevatele riikidele. ELi delegatsioonid tegelevad regulaarselt kultuuridiplomaatiaga ning kultuur ja kultuuripärand on juba ammu kaasatud ELi arengukoostöösse (näiteks Timbuktu käsikirjade taastamine Malis). ELi toetus Anna Lindhi nimelisele fondile Vahemere lõunarannikul on veel üks hea näide sellest, kuidas kultuur mõjutab ELi välispoliitikat. Programmiga „Noored Araabia Hääled“ (mida nüüd on laiendatud Euroopa-Vahemere piirkonnale) süvendatakse näiteks dialoogi noorte juhtide ja kodanikuühiskonna esindajate vahel ja edendatakse vastupropagandat ekstremismi ja vägivaldse radikaliseerumise vastu. Teine näide on ELi abi UNESCO poolt läbiviidaval Süüria kultuuripärandi kaitsel, toetades kohalikke sidusrühmi kultuuripärandi olukorra jälgimisel ja säilitamisel ning võitluses salakaubaveo vastu. Idapartnerluse raames toetatakse idapartnerluse kultuuriprogrammiga kultuuri- ja loomesektorite panust jätkusuutliku humanitaar-, sotsiaal- ja majandusarengu heaks. Samal ajal püütakse projektiga „Kogukonna juhitud linnastrateegiad ajaloolistes linnades“ stimuleerida sotsiaalset ja majanduslikku arengut, rikastades kultuuripärandit üheksas ajaloolises linnas Armeenias, Valgevenes, Gruusias, Moldova Vabariigis ja Ukrainas.

Programmiga „Horisont 2020” toetatakse mitmepoolsete valdkondadevaheliste projektide kaudu ka kultuuridiplomaatia alaseid teadusuuringuid ja kultuuripärandiga seotud tegevusi. Valmistatakse ette tulevasi programme partnerriikide toetamiseks eri piirkondades; nimelt kultuuri- ja loomemajanduse edendamiseks ning kultuuridevahelisele dialoogile kaasa aitamiseks.

Selleks et ELi saaks rakendada strateegiaid ning luua sünergiat kõigi ELi sidusrühmade seas (ELi delegatsioonid, ELi riiklikud kultuuriinstituutide ja sihtasutused, era- ja avaliku sektori ettevõtted, kodanikuühiskond) loodi 2016. aasta veebruaris kultuuridiplomaatia platvorm, mis keskendub strateegilistele riikidele. Platvormi hoiab töös liikmesriikide kultuuriinstituutide ja teiste partnerite konsortsium; ta annab poliitilist nõu, lihtsustab võrgustike loomist, viib läbi üritusi koos kultuurivaldkonna sidusrühmadega ja töötab välja kultuurivaldkonna juhtimisega seotud koolitusprogramme.

Lisateave

Teatis rahvusvaheliste kultuurisuhete kohta

Küsimused ja vastused: Teatis rahvusvaheliste kultuurisuhete kohta

ELi kõrge esindaja ja asepresidendi Federica Mogherini kõne Euroopa kultuurifoorumil

IP/16/2074

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar