Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

En ny strategi, der skal placere kulturen i centrum af EU's internationale forbindelser

Bruxelles, den 8. juni 2016

Den nye strategi er i overensstemmelse med Kommissionens prioritet at gøre EU til en stærkere global aktør. Kulturen kan spille en vigtig rolle med hensyn til at styrke internationale partnerskaber.

"Strategien for internationale kulturelle forbindelser", som i dag er fremlagt af Kommissionen og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, sigter mod at fremme det kulturelle samarbejde mellem EU og partnerlande og fremme en verdensorden baseret på fred, retsstatsprincipper, ytringsfrihed, gensidig forståelse og respekt for grundlæggende værdier.

Federica Mogherini udtaler: "Kultur skal være en integreret del af vores udenrigspolitik. Kultur er et kraftfuldt værktøj til at bygge broer mellem mennesker, herunder især de unge, og styrke gensidig forståelse. Kultur kan være en motor for økonomisk og social udvikling. Og i en situation, hvor vi står over for fælles udfordringer, kan kultur hjælpe os alle, i Europa, Afrika, Mellemøsten og Asien, med at stå sammen for at bekæmpe radikalisering og opbygge en alliance af civilisationer mod dem, som forsøger at splitte os. Derfor må kulturelt diplomati stå i kernen af vores forhold til verden i dag."

Tibor Navracsics, der er kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "Kulturen er en skjult ædelsten i vores udenrigspolitik. Den bidrager til at fremme dialog og gensidig forståelse. Kultur er derfor afgørende for at opbygge langsigtede forbindelser med lande i hele verden. Kulturen spiller en stor rolle med hensyn til at gøre EU til en stærkere global aktør."

Neven Mimica, der er kommissær for internationalt samarbejde og udvikling, og Johannes Hahn, der er kommissær for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, har hilst strategien velkommen. De ser den i sammenhæng med den nyligt vedtagne 2030-dagsorden, som anerkender globalt medborgerskab, kulturel mangfoldighed og tværkulturel dialog som overordnede principper for bæredygtig udvikling og for EU's naboskabs- og udvidelsespolitik.

Kultur kan spille en vigtig rolle i EU's udenrigspolitik. Kulturelt samarbejde modvirker stereotyper og fordomme ved at støtte dialog, åbenhed, værdighed og gensidig respekt. Interkulturel dialog kan bidrage til at forebygge konflikter og fremme forsoning i og mellem landene. Kultur kan bidrage til at imødegå globale udfordringer som f.eks. integration af flygtninge, bekæmpelse af voldelig radikalisering og beskyttelse af verdens kulturarv. Kulturen kan også være et redskab til at formidle vigtige sociale og økonomiske goder, både i og uden for EU.

Dagens meddelelse indeholder forslag til en strategisk ramme for dybere og mere effektive internationale kulturelle forbindelser og en ny model for samarbejdet med medlemsstaterne, de nationale kulturinstitutter, offentlige og private aktører fra EU og partnerlandene for at skabe bedre muligheder og synergier og maksimere de socioøkonomiske fordele.

Kultur er i stigende grad blevet en vektor for økonomisk vækst, ikke kun i sin traditionelle form, men også gennem kulturelle og kreative industrier, SMV'er og turisme. Dette taler for, at synergier med andre områder er nødvendige, og at den offentlige og private sektor og civilsamfundet i højere grad bør inddrages.

Kultur spiller også en vigtig rolle på kommunalt plan. Inddragelse af borgere, statslige aktører og kulturelle aktører er en vigtig kilde til styrkelse af de kommunale samfund og udvikling af markedsmuligheder.

Meddelelsen er i overensstemmelse med den niende prioritet i Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer fra 2014 og afspejler ambitionerne i EU's kommende globale strategi, der er ved at blive udarbejdet af Federica Mogherini. Kommissionen har også bebudet, at den vil foreslå Europa-Parlamentet og Rådet at afholde et europæisk år for kulturarv i 2018.

Baggrund

Kultur i EU's eksterne forbindelser er en af de tre søjler i den europæiske kulturdagsorden (2007). Udvikling af en strategisk tilgang på dette område har været en prioritet i Rådets arbejdsplaner på kulturområdet siden 2011. Der skete store fremskridt med Europa-Parlamentets forberedende foranstaltning vedrørende Kultur i EU's eksterne forbindelser (2013-14), som fremhævede det betydelige potentiale for kultur i EU's eksterne forbindelser og understregede, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater vil kunne høste store gevinster gennem bedre strømlining af deres kulturelle diplomati.

I de kulturelle og kreative sektorer har EU allerede finansieret mange projekter såsom kreative knudepunkter eller Cultures+ programmet i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og programmerne til støtte for kulturforvaltning og fremme af interkulturel dialog. Programmet "Et Kreativt Europa" er også åbent for EU's naboskabs- og kandidatlande. EU-delegationerne organiserer regelmæssigt aktiviteter på området kulturelt diplomati, og EU's udviklingssamarbejde har længe omfattet kultur og kulturarv (f.eks. restaurering af Timbuktu-manuskripterne i Mali). EU's støtte til Anna Lindh-fonden i det sydlige Middelhavsområde var endvidere et godt eksempel på, hvordan kultur vil påvirke EU's udenrigspolitik. Programmet Young Arab Voices (nu udvidet til Euro-Middelhavs-regionen), uddyber f.eks. dialogen mellem unge ledere og repræsentanter for civilsamfundet og udvikler modfortællinger til ekstremisme og voldelig radikalisering. Et andet eksempel er EU's bistand til beskyttelse af kulturarv i Syrien, som gennemføres af UNESCO, og som støtter lokale aktører med at overvåge og bevare kulturarven og hindre ulovlig handel med kunstværker. I forbindelse med Det Østlige Partnerskab støtter kulturprogrammet de kulturelle og kreative sektorers bidrag til bæredygtig humanitær, social og økonomisk udvikling. Endvidere skal projektet "Community-Led Urban Strategies in Historic Towns" fremme social og økonomisk vækst ved at sætte fokus på kulturarven i ni historiske byer i Armenien, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine.

Horisont 2020 støtter også forskning i kulturelt diplomati og aktiviteter vedrørende kulturarv gennem multinationale og tværfaglige projekter. Fremtidige programmer, som er under udarbejdelse, skal støtte partnerlande i forskellige regioner og fremme kulturelle og kreative industrier og den interkulturelle dialog.

En kulturdiplomatisk platform blev etableret i februar 2016 med det formål at hjælpe EU med at gennemføre strategien og skabe synergier mellem alle EU-interessenter (EU's delegationer, nationale kulturinstitutter og fonde, private og offentlige virksomheder, civilsamfundet) med fokus på strategisk vigtige lande. Platformen varetages af et konsortium af medlemsstaternes kulturinstitutter og andre partnere og skal yde politikrådgivning, skabe netværk, gennemføre aktiviteter med de kulturelle aktører og udvikle uddannelsesprogrammer for kulturelt lederskab.

Yderligere oplysninger

Meddelelse om internationale kulturelle forbindelser

Spørgsmål og svar om internationale kulturelle forbindelser

Tale af EU's højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, på kulturforummet

IP/16/2074

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar