Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Нова стратегия за поставяне на културата в центъра на международните отношения на ЕС

Брюксел, 8 юни 2016 r.

Приетата днес стратегия е в съответствие с приоритета на Комисията за засилване на ролята на ЕС на световната сцена. Културата може да играе съществена роля за укрепването на международните партньорства.

Стратегията за международни културни отношения, представена от Европейската комисия и върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, е насочена към стимулиране на културното сътрудничество между ЕС и партньорските му страни и към установяване на световен ред, основан на мир, върховенство на закона, свобода на изразяване, взаимно разбирателство и защита на основните ценности.

Върховният представител на ЕС и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини заяви: „Културата трябва да бъде неделима част от външната ни политика. Културата е мощно средство за изграждане на мостове между хората, особено младежите, и за подобряване на взаимното разбирателство. Освен това тя може да бъде двигател на икономическото и социалното развитие. Изправени сме пред общи предизвикателства и чрез културата всички ние — в Европа, Африка, Близкия изток, Азия — можем да се застанем заедно срещу тях, да се борим срещу радикализацията и да изградим алианс на цивилизациите срещу тези, които се опитват да ни разделят. Ето защо дипломацията в областта на културата трябва да бъде в центъра на отношенията ни със съвременния свят.“

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич посочи: „Културата е скритият коз на външната ни политика. Тя допринася за насърчаване на диалога и взаимното разбирателство. Поради тази причина културата е от съществено значение за изграждането на дългосрочни отношения със страните от целия свят: тя може да изиграе огромна роля за засилването на влиянието на ЕС на световната сцена.“

Европейският комисар за международното сътрудничество и развитието Невен Мимица и комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване Йоханес Хан приветстваха стратегията, изготвена в съответствие с приетата наскоро Програма 2030, като потвърдиха, че глобалното гражданство, културното многообразие и междукултурният диалог са основополагащи принципи на устойчивото развитие, както и на политиките на ЕС за съседство и разширяване.

Културата може да играе важна роля във външната политика на ЕС. Културното сътрудничество преодолява стереотипите и предразсъдъците, като стимулира диалога, непредубедеността, достойнството и взаимното зачитане. Междукултурният диалог може да помогне за предотвратяването на конфликти и насърчаването на помирението в самите държави и между тях. Културата може да допринесе за преодоляването на предизвикателства в световен мащаб като интеграцията на бежанците, противодействието на агресивната радикализация и опазването на световното културно наследство. Освен това тя може да бъде средство за постигането на значими социални и икономически ползи както в ЕС, така и извън него.

В днешното съобщение се представят стратегическа рамка за по-задълбочени и по-ефективни културни отношения в международен план и нов модел на сътрудничество с държавите членки, националните културни институти, представителите на частния и публичния сектор от ЕС и неговите партньорски държави, чрез които ще се увеличат възможностите, ще се създадат полезни взаимодействия и ще се постигнат максимални социално-икономически ползи.

Все повече културата се превръща във фактор за икономическия растеж — не само в нейните традиционни форми, но и чрез културните и творческите индустрии, МСП и туризма. Това затвърждава виждането, че полезните взаимодействия с други области са от съществено значение и че публичният и частният сектор и гражданското общество следва да участват все по-активно.

Културата играе важна роля и на общинско равнище. Въвличането в еднаква степен на гражданите, държавните органи и културните оператори представлява огромен ресурс за укрепването на общините и общностите и за създаването на пазарни възможности.

Съобщението е в съответствие с деветия приоритет, посочен от председателя на Европейската комисия Юнкер в политическите му насоки от 2014 г., и отразява амбицията на предстоящата Глобална стратегия на ЕС, която в момента се подготвя от върховния представител. Също така Комисията обяви, че ще предложи на Европейския парламент и на Съвета на ЕС да организират през 2018 г. Европейска година на културното наследство.

Контекст

Културата във външните отношения на ЕС е един от трите стълба на Европейската програма за култура от 2007 г. Разработването на стратегически подход в тази сфера е приоритет в работните планове на Съвета в областта на културата от 2011 г. насам. Огромна крачка напред бе направена с подготвителното действие на Европейския парламент под надслов „Културата в областта на външните отношения на ЕС“ (2013—2014 г.), в което беше подчертан огромният потенциал на културата за външните отношения на Европа и беше изтъкнато, че Европейският съюз и неговите държави членки могат да спечелят много, ако използват по-активно дипломацията в областта на културата.

Що се отнася до културните и творческите индустрии, ЕС е финансирал вече множество проекти като мрежите от творчески центрове, програмата Cultures+ с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и програмите за подпомагане на управлението в културната сфера и насърчаване на междукултурния диалог. В програмата „Творческа Европа“ могат също така да участват съседните на ЕС държави и държавите, обхванати от процеса на разширяване. Делегациите на ЕС редовно организират дейности, свързани с дипломацията в областта на културата, а дейностите на ЕС по линия на сътрудничеството за развитие от дълго време обхващат и културата и наследството (например реставрирането на ръкописите в град Тимбукту, Мали). Подкрепата на ЕС за фондацията „Анна Линд“ в Южното Средиземноморие е още един добър пример за влиянието на културата върху външната политика на ЕС. Целта на програмата Young Arab Voices (чийто обхват сега е разширен до Евро-средиземноморския регион) е да се задълбочи диалогът между младите лидери и представителите на гражданското общество и да се противодейства на екстремизма и агресивната радикализация. Друг пример е съдействието, което ЕС оказва за дейностите по опазване на културното наследство в Сирия под егидата на ЮНЕСКО и което се състои в подпомагане на местните заинтересовани страни да следят състоянието на културните паметници, да ги съхранят и да предотвратяват незаконния трафик. Културната програма по линия на Източното партньорство подпомага приноса на културните и творческите индустрии за трайното човешко, социално и икономическо развитие. Същевременно проектът Community-Led Urban Strategies in Historic Towns е насочен към стимулиране на социалното и икономическото развитие чрез поставяне на акцента върху културното наследство в девет исторически града в Армения, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна.

„Хоризонт 2020“ също подкрепя научните изследвания, свързани с дипломацията в областта на културата, както и дейности в сферата на културното наследство, чрез мултинационални и интердисциплинарни проекти. Понастоящем се подготвят бъдещи програми за подкрепа на партньорски държави в различни региони, по-специално за стимулиране на културните и творческите индустрии и насърчаване на междукултурния диалог.

За да се помогне на ЕС да изпълни стратегията и да създаде полезни взаимодействия между всички заинтересовани страни в Съюза (делегациите на ЕС, националните културни институти и фондации, частни и публични предприятия, гражданското общество), през февруари 2016 г. беше създадена Платформа за дипломация в областта на културата, която ще се съсредоточи върху държавите от стратегическо значение. Платформата се управлява от консорциум от културни институти от държавите членки и други партньори и чрез нея ще се публикуват съвети относно културната политика, ще се улеснява изграждането на мрежи, ще се осъществяват дейности със заинтересованите страни от областта на културата и ще се разработват програми за обучение по лидерски умения в областта на културата.

За повече информация

Съобщение относно международните културни отношения

Въпроси и отговори във връзка със Съобщението относно международните културни отношения

Реч на върховния представител на ЕС и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини на Форума на културата

IP/16/2074

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar