Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen aviserar ny partnerskapsram för migration – förstärkt samarbete med tredjeländer för att på ett bättre sätt hantera migration

Strasbourg den 7 juni 2016

EU-kommissionen lägger idag fram planerna för en ny resultatinriktad partnerskapsram för att inom EU:s externa arbete mobilisera och fokusera EU:s åtgärder och resurser på migrationshantering.

EU-kommissionen lägger idag fram planerna för en ny resultatinriktad partnerskapsram för att inom EU:s externa arbete mobilisera och fokusera EU:s åtgärder och resurser på migrationshantering. EU kommer att eftersträva skräddarsydda partnerskap med centrala ursprungs- och transitländer utanför EU och utnyttja alla strategier och instrument som EU har till sitt förfogande för att uppnå konkreta resultat. Med utgångspunkt i den europeiska migrationsagendan är prioriteringarna att rädda liv till sjöss, öka antalet återvändande, göra det möjligt för migranter och flyktingar att stanna kvar närmare hemmet och att på längre sikt bidra till tredjeländers utveckling för att åtgärda de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration. EU-ländernas bidrag till dessa partnerskap – såväl diplomatiska, tekniska som finansiella – kommer att vara av grundläggande betydelse för att resultat ska uppnås.

– Det är oacceptabelt att människor förlorar sina liv i Medelhavet, säger Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande. För att få ett stopp på detta och skapa ordning i migrationsströmmarna måste vi ompröva hur EU och EU-länderna kan förena sina insatser och samarbeta med tredjeländer. Kommissionen föreslår nu en ny partnerskapsram. Startpunkten är en första grupp av prioriterade tredjeländer där vi ingår "pakter" som skräddarsytts efter varje lands särskilda omständigheter. Alla våra strategier och verktyg ska mobiliseras för att uppnå dessa mål och vi ska utnyttja EU:s kollektiva inflytande i nära samarbete med medlemsstaterna och fokusera våra resurser med bl.a. ett snabbt anslag på 8 miljarder euro under de närmaste fem åren. Vi kommer också att arbeta på en ambitiös plan för externa investeringar för att bidra till att skapa möjligheter och ta itu med de underliggande orsakerna till migration. Om våra partner inte uppnår konkreta resultat när det gäller att hantera migrationen bättre, bör vi gemensamt vara redo att anpassa vårt engagemang och ekonomiska stöd.

– Miljoner människor är på flykt världen över och vi kan bara hantera detta om vi agerar globalt i fullt partnerskap, tillägger Frederica Mogherini, EU:s höga representant och vice ordförande. Vi föreslår därför en ny strategi för starka partnerskap med centrala länder. Samtidigt som vi ska fortsätta att fokusera på att rädda liv till havs och knäcka nätverken av människosmugglare är vårt mål att stödja de länder som ger så många människor en tillflyktsort, och att främja tillväxt i våra partnerländer. Vi är beredda att öka det ekonomiska och operativa stödet och investera i ekonomisk och social utveckling, säkerhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna för att förbättra människors liv och angripa orsakerna till migrationen. Vår plikt och vårt intresse är att ge människor möjligheter och medel till ett säkert och värdigt liv. Det är ett ansvar som Europa delar med resten av världen. Vi kan bara göra detta tillsammans.

Migrationstrycket är den nya normalsituationen både för EU och för partnerländerna och följden av en större global flyktingkris. Ett samfällt meningsfullt agerande kräver ett mer koordinerat, systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt, där EU:s och våra partners intressen matchas mot varandra. Det förnyade partnerskapet med tredjeländer kommer att utformas som skräddarsydda överenskommelser (”pakter”) som anpassas till varje enskilt partnerlands situation och behov, beroende på om det är ursprungsland, transitland eller ett land som tar emot många fördrivna personer. På kort sikt kommer vi att ingå överenskommelser med Jordanien och Libanon och vidta åtgärder för ytterligare överenskommelser med Niger, Nigeria, Senegal, Mali och Etiopien. Vi har också för avsikt att öka vårt samarbete med Tunisien och Libyen.

EU:s hela palett av strategier och instrument kommer att användas:

  • Riktade insatser: EU:s stöd och strategier kommer att skräddarsys för att åstadkomma konkreta resultat. Mål på kort sikt är att rädda liv i Medelhavet, öka antalet återvändande till ursprungs- och transitländer samt göra det möjligt för migranter och flyktingar att stanna nära hemmet och motverka att människor ger sig ut på riskfyllda resor. De omedelbara insatserna tillsammans med våra partner kommer att vara inriktade på att förbättra den rättsliga och institutionella ramen för migration och på kapacitetsuppbyggnad inom gränsförvaltning och migrationshantering, inbegripet att erbjuda flyktingar skydd. En kombination av positiva och negativa incitament kommer att integreras i EU:s utvecklings- och handelspolitik för att belöna de länder som är beredda att samarbeta effektivt med EU när det gäller migrationshanteringen samt se till att det får konsekvenser för dem som vägrar.

  • Ökat stöd: Alla strategier, verktyg och resurser från EU:s sida kommer att fungera som stöd för partnerskapsramen på ett innovativt, fokuserat och samordnat sätt. Ökade ansträngningar för att genomföra handlingsplanen från Valletta, även de finansiella aspekterna, kommer också att ingå i denna process. Ekonomiskt stöd och de utvecklings- och grannskapspolitiska verktygen kommer att stärka lokal kapacitetsuppbyggnad för bl.a. gränskontroll, asylförfaranden, smugglingsbekämpning och återintegration.

  • Att slå ut människosmugglarnas affärsmodell som försöker profitera på migranterna är centralt för att motverka irreguljär migration. Ett effektivt återsändande kommer att vara avgörande för att uppnå detta mål. Vi måste också bygga vidare på erfarenheterna av samarbetet med Turkiet, länderna på västra Balkan och Insatsen Eunavfor MED Sophia för att resultat verkligen ska åstadkommas. Fler utplaceringar av europeiska sambandsmän för migration till prioriterade ursprungs- och transitländer kommer att bidra till samordningen av EU-samarbetet. EU-plattformar för samarbete vid bekämpning av smuggling av migranter kommer att inrättas på centrala platser.

  • Skapande av lagliga inresevägar: För att människor ska förmås att inte ge sig ut på dessa riskfyllda resor måste det finnas alternativa legala vägar till Europa samt bättre humanitär mottagningskapacitet närmare deras ursprungsort. EU kommer att stödja ett FN-lett internationellt system för vidarebosättning för att bidra till en rättvis fördelning av fördrivna personer och ytterligare motverka irreguljära migrationsströmmar. Det kommande förslaget till ett strukturerat system för vidarebosättning är ett konkret uttryck för EU:s engagemang.

  • Finansiella instrument: De ekonomiska anslagen för att bekämpa de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och tvångsförflyttningar kommer att ökas och programmen bli mer flexibla. Den nya partnerskapsstrategin kommer att bestå av en klok kombination av kortfristiga och långfristiga finansiella instrument som inte bara ska leverera omedelbara resultat, utan även angripa de grundläggande orsakerna till migration. På kort sikt kommer förvaltningsfonden för Afrika att förstärkas med 1 miljard euro, där 500 miljoner euro kommer från Europeiska utvecklingsfondens reserv och 500 miljoner euro begärs från EU-länderna. Därutöver bör traditionella finansiella program omorienteras. På längre sikt föreslår kommissionen att man i grunden omprövar innehållet i de traditionella modellerna för utvecklingssamarbete och deras omfattning. Under hösten 2016 kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till en ny fond som ett led i en ambitiös plan för externa investeringar med syftet att mobilisera investeringar i utvecklingsländer. Erfarenheterna från den framgångsrika investeringsplanen för Europa kommer att fungera som en utgångspunkt. 3,1 miljarder euro kommer att mobiliseras, vilket väntas leda till investeringar på upp till 31 miljarder euro totalt, med en möjlig ökning till 62 miljarder om EU-länderna och andra partner matchar EU:s bidrag. Även Europeiska investeringsbanken (EIB) är redan i färd med att utarbeta ett initiativ för att mobilisera ytterligare finansiering i Afrika under de kommande fem åren. Planen för externa investeringar kommer också att fokusera på riktat stöd för att förbättra företagsklimatet i de berörda länderna.

  • Samarbete: Det nya partnerskapet sammanför EU och EU-länderna för att åstadkomma resultat. Vi behöver ett samordnat engagemang och ökade resurser i syfte att uppnå gemensamma mål. Medlemsländerna uppmanas att göra sin del genom att tillhandahålla likvärdiga ekonomiska resurser och arbeta i partnerskap med EU vid genomförandet av pakterna.

Bakgrund

Till följd av geopolitiska och ekonomiska faktorer ställs Europa nu inför irreguljära migrationsströmmar som saknar tidigare motstycke. De drivs på av hänsynslösa smugglare som försöker profitera på de utsattas desperation. Det senaste året – efter antagandet av den europeiska migrationsagendan – har visat att migrationspolitiken inom och utanför unionen har ett direkt samband. Trovärdiga åtgärder inom EU som motverkar smuggling och irreguljär inresa och visar att lagliga vägar finns är av avgörande betydelse för att vi ska uppnå våra utrikespolitiska mål.

EU har redan vidtagit många åtgärder under det senaste året för att förbättra samarbetet med externa partner. Högnivådialogerna om migration och översynerna av den europeiska grannskapspolitiken har lett till ett nytt fokus på migration vid förbindelserna med centrala länder. Genom toppmötet i Valletta i november 2015 fördes migrationsfrågorna upp högst på agendan för EU:s förbindelser med den afrikanska kontinenten. Samarbetet med Turkiet har varit av grundläggande betydelse för att bekämpa utnyttjandet av utsatta personer som försöker ta sig över Egeiska havet. Detta har lett till en högre grad av humanitärt bistånd i Turkiet parallellt med nya lagliga vägar till EU. Med uttalandet från EU och Turkiet fastställdes nya sätt att skapa ordning i migrationsströmmarna och rädda liv. Kombinationen av migrationshantering av båda parter har lett till ett unikt mått av samverkan.

Mötet mellan ledarna för länderna på västra Balkan den 25 oktober och de efterföljande videokonferenserna varje vecka har också lett till en stark samordning och förbättrat informationsutbytet mellan EU:s medlemsländer och våra närmaste grannländer längs en annan betydande migrationsrutt.

EU:s finansieringsinstrument bidrar till att skapa en bättre framtid närmare hemorten för dem som annars kanske skulle ha varit beredda att riskera sina liv på den farliga irreguljära resan till Europa från olika platser. Den regionala förvaltningsfonden för Syrien, förvaltningsfonden för nödåtgärder i Afrika och faciliteten för flyktingar i Turkiet har kompletterat befintliga finansieringsprogram.

Mer information

Meddelande om en ny partnerskapsram med tredjeländer inom ramen för den europeiska migrationsagendan

Bilaga 1: Olaglig gränspassage till EU, beslut om återsändande och ett effektivt återsändande, 2014–2015

Bilaga 2: Högnivådialoger

Bilaga 3: Exempel på viktigare EU-finansierade åtgärder

Bilaga 4: Medlemsstaternas finansiella utfästelser och bidrag till förvaltningsfonderna och faciliteten för flyktingar i Turkiet

Faktablad: A New Partnership Framework

Memo: Towards a new Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration

Pressmaterial om den europeiska migrationsagendan

Uttalande från EU och Turkiet

Mötet med ledarna för länderna på västra Balkan

IP/16/2072

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar