Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija napoveduje novi okvir za migracijska partnerstva: okrepljeno sodelovanje s tretjimi državami za boljše upravljanje migracij

Strasbourg, 7. junija 2016

Evropska komisija je danes predstavila načrte za novi ciljno naravnan partnerski okvir, da bi mobilizirala in osredotočila dejavnosti in vire EU v našem zunanjem delovanju na področju upravljanja migracij.

Evropska komisija je danes predstavila načrte za novi ciljno naravnan partnerski okvir, da bi mobilizirala in osredotočila dejavnosti in vire EU v našem zunanjem delovanju na področju upravljanja migracij. EU si bo prizadevala za prilagojena partnerstva s ključnimi tretjimi državami izvora in tranzita, pri tem pa bo, da bi dosegla konkretne rezultate, uporabila vse politike in instrumente, s katerimi razpolaga. Prednostne naloge temeljijo na evropski agendi za migracije in so naslednje: reševati človeška življenja na morju, okrepiti vračanje ter migrantom in beguncem omogočiti, da bi ostali bliže svojih domov, poleg tega pa – dolgoročno – tretjim državam pomagati pri razvoju, da bi se odpravili temeljni vzroki nedovoljenih migracij. Prispevki držav članic za ta partnerstva – diplomatski, tehnični in finančni – bodo ključnega pomena za doseganje rezultatov.

Prvi podpredsednik Frans Timmermans je dejal: „Nesprejemljivo je, da ljudje umirajo v Sredozemskem morju, in če želimo temu narediti konec in urediti migracijske tokove, moramo ponovno preudariti, kako EU in njene države članice združujejo napore za sodelovanje s tretjimi državami. Komisija predlaga nov okvir za partnerstvo: začeli bomo s prvo skupino prednostnih držav in z njimi sklenili dogovore, prilagojene razmeram vsake izmed teh držav, pri tem pa za dosego ciljev uporabili vse svoje politike in instrumente, se oprli na kolektivni vpliv EU v tesnem sodelovanju z državami članicami in osredotočili svoje vire, med drugim s hitro zagotovitvijo 8 milijard evrov v naslednjih petih letih. Prizadevali si bomo tudi za ambiciozen načrt za zunanje naložbe, da bi pripomogli k ustvarjanju priložnosti in odpravljanju temeljnih vzrokov migracij. Če naši partnerji ne bodo dosegli konkretnih rezultatov pri boljšem upravljanju migracij, moramo bili kolektivno pripravljeni prilagoditi svoj angažma in instrumente za finančno pomoč.“

Visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini je dodala: „Na milijone ljudi po vsem svetu se premika in temu bomo lahko kos le, če bomo delovali globalno in v duhu resničnega partnerstva. Zato predlagamo novi pristop za trdna partnerstva s ključnimi državami. Naš cilj je še naprej namenjati osrednjo pozornost reševanju človeških življenj na morju in uničenju tihotapskih mrež, hkrati pa podpirati države, ki so sprejele veliko število oseb, ter v partnerskih državah spodbujati rast. Pripravljeni smo povečati finančno in operativno podporo ter vlagati v dolgoročni gospodarski in socialni razvoj, varnost, pravno državo in človekove pravice ter tako izboljšati življenjske razmere in odpraviti dejavnike, ki spodbujajo preseljevanje. Naša naloga in naš interes sta, da se ljudem zagotovijo možnosti in sredstva za varno in dostojno življenje. To odgovornost si Evropa deli s preostalim svetom: uspe nam lahko le, če bomo sodelovali. “

Migracijski pritisk je „nova stalnica“ tako za EU kot za partnerske države in je del širše globalne krize preseljevanja. Da bi imel skupni odziv želeni učinek, moramo ubrati bolj usklajen, sistematičen in strukturiran pristop, ki bo upošteval tako interese EU kot interese naših partnerjev. Prenovljeno partnerstvo s tretjimi državami bo imelo obliko prilagojenih „dogovorov“, ki bodo razviti v skladu z razmerami in potrebami vsake partnerske države posebej glede na to, ali gre za državo izvora, državo tranzita ali državo, ki gosti številne razseljene osebe. V kratkem bomo sklenili dogovora z Jordanijo in Libanonom ter si prizadevali za sprejetje nadaljnjih dogovorov z Nigrom, Nigerijo, Senegalom, Malijem in Etiopijo. Načrtujemo tudi poglobitev sodelovanja s Tunizijo in Libijo.

Celoten spekter politik EU in zunanjih instrumentov EU bo uporabljen, da bi dosegli naslednje:

  • Osredotočen angažma: Podpora in politike EU bodo prilagojene s ciljem doseganja konkretnih rezultatov; kratkoročni cilji so reševati človeška življenja v Sredozemskem morju, povečati stopnje vračanja v države izvora in tranzita ter omogočiti, da bi migranti in begunci lahko ostali blizu svojih domov in se izognili podajanju na nevarne poti. Takojšnje ukrepanje s partnerji bo osredotočeno na izboljšanje zakonodajnega in institucionalnega okvira za migracije ter izgradnjo zmogljivosti na področju upravljanja meja in migracij, vključno z zagotavljanjem zaščite beguncem. V razvojno in trgovinsko politiko EU bo vgrajena mešanica pozitivnih in negativnih spodbud, tako da bomo nagradili države, ki so pripravljene učinkovito sodelovati z EU na področju upravljanja migracij, in da bomo zagotovili, da bodo države, ki sodelovanje zavračajo, čutile posledice.

  • Okrepljena podpora: Vsi politike, instrumenti in viri EU bodo prispevali k podpori partnerskega okvira na inovativen, osredotočen in koordiniran način. V tem procesu bodo koristna tudi okrepljena prizadevanja za izvajanje akcijskega načrta iz Vallette, vključno z njegovimi finančnimi vidiki. Instrumenti za finančno podporo ter razvojno in sosedsko politiko bodo okrepili gradnjo lokalnih zmogljivosti, tudi zmogljivosti za nadzor meja, azilne postopke, preprečevanje tihotapljenja in prizadevanje za reintegracijo.

  • Za odpravljanje nedovoljenih migracij je bistveno, da se zruši poslovni model tihotapcev ljudi, ki migrante izkoriščajo za dobiček. Učinkovito vračanje bo ključnega pomena za doseganje tega cilja. Prav tako se je za učinkovito doseganje rezultatov treba opreti na izkušnje s sodelovanjem s Turčijo in državami Zahodnega Balkana ter z operacijo EUNAVFOR MED-Sophia. H koordinaciji sodelovanja EU bo pripomogla tudi nadaljnja napotitev evropskih migracijskih uradnikov za zvezo v prednostne države izvora in tranzita. Na ključnih lokacijah bodo dokončno oblikovane platforme EU za sodelovanje na področju tihotapljenja migrantov.

  • Ustvarjanje zakonitih poti: Da bi ljudi odvrnili od nevarnih poti, jim moramo priskrbeti tudi alternativne zakonite poti v Evropo ter zagotoviti večje humanitarne sprejemne zmogljivosti zanje bliže njihovim domovom. EU bo podprla vzpostavitev globalnega programa za ponovno naselitev pod vodstvom ZN, da bi prispevala k pravični porazdelitvi razseljenih oseb in slednje še bolj odvrnila od nezakonitega gibanja. S predlogom strukturiranega sistema preselitev, ki je v pripravi, bo EU neposredno dokazala svojo zavezanost.

  • Finančni instrumenti: Dodeljena finančna sredstva, namenjena odpravljanju temeljnih vzrokov za nedovoljene in prisilne migracije, se bodo povišala, povečala pa se bo tudi prožnost za uporabo programov. Novi partnerski pristop bo za uresničitev takojšnjih rezultatov, pa tudi za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, uporabljal pametno mešanico kratkoročnih sredstev in dolgoročnih finančnih instrumentov. Kratkoročno bo skrbniški sklad za Afriko okrepljen s sredstvi v višini 1 milijarde evrov, in sicer 500 milijonov evrov iz rezerve Evropskega razvojnega sklada in 500 milijonov evrov, ki naj bi jih prispevale države članice. Poleg bi bilo treba preusmeriti tradicionalne finančne programe. Dolgoročno Komisija predlaga, da se obseg in narava tradicionalnih razvojnih modelov sodelovanja ponovno temeljito pretreseta. Komisija bo jeseni 2016 predstavila predlog za novi sklad, ki bo del ambicioznega načrta za zunanje naložbe, da bi sprožila naložbe v tretjih državah v razvoju. Pri tem se bo oprla na izkušnje iz uspeha naložbenega načrta za Evropo. V ta namen bo mobiliziran znesek v višini 3,1 milijarde evrov, kar naj bi spodbudilo naložbe v skupni vrednosti do 31 milijard evrov, potencial skupnih naložb pa naj bi bil 62 milijard evrov, če bodo države članice in drugi partnerji prispevali v enaki meri kot EU. Evropska investicijska banka (EIB) tudi že pripravlja pobudo o mobilizaciji dodatnega financiranja v Afriki v naslednjih petih letih. Načrt za zunanje naložbe bo osredotočen na ciljno usmerjeno pomoč za izboljšanje poslovnega okolja v zadevnih državah.

  • Sodelovanje: Novo partnerstvo povezuje EU in njene države članice z namenom doseganja rezultatov. Da bi dosegli skupne cilje, potrebujemo usklajen angažma in bistveno več sredstev. Države članice so pozvane, da prispevajo svoj delež in dajo na razpolago ekvivalentna finančna sredstva ter da pri uresničevanju dogovorov delujejo v partnerstvu z EU.

Ozadje

Tokovi nedovoljenih migracij, s katerimi se sooča Evropa, so večji kot kdaj koli, povzročajo pa jih geopolitični in gospodarski dejavniki. Z njimi se okoriščajo brezobzirni tihotapci, ki izrabljajo obup ranljivih. V preteklem letu se je po sprejetju evropske agende o migracijah izkazalo, da so migracijske politike znotraj in zunaj Unije neposredno povezane. Da bi se zunanji cilji dosegli, je bistvenega pomena verodostojno ukrepanje znotraj EU za preprečevanje tihotapljenja in nedovoljenega vstopa ter za osveščanje o tem, da obstajajo zakonite poti.

EU je v preteklem letu že sprejela številne ukrepe, da bi nadgradila svoje delovanje z zunanjimi partnerji. Dialogi na visoki ravni o migraciji in revidirana evropska sosedska politika so privedli do tega, da se je v odnosih s ključnimi državami na področju migracij izoblikovala nova osrednja tema. Vrh v Valletti novembra 2015 je vprašanja migracij postavil v središče odnosov EU z afriškim kontinentom. Pri boju proti izkoriščanju ranljivih ljudi, ki skušajo prepluti Egejsko morje, je bilo sodelovanje s Turčijo temeljnega pomena. Omogočilo je večjo humanitarno pomoč v Turčiji, hkrati pa je odprlo nove, zakonite poti v EU. Izjava EU in Turčije je določila nove načine urejanja migracijskih tokov in reševanja človeških življenj. Povezovanje upravljanja migracij na obeh straneh je privedlo do doslej najvišje stopnje sodelovanja.

Srečanje voditeljev držav Zahodnega Balkana 25. oktobra in sledeče tedenske videokonference so prav tako privedli do močnega usklajevanja in boljše izmenjave informacij med državami članicami EU in našimi najbližjimi sosedami ob drugi pomembni migracijski poti.

Finančni instrumenti EU prispevajo k temu, da bi se ljudem, ki bi se bili sicer pripravljeni podati na smrtno nevarno pot v Evropo, omogočila boljša prihodnost bliže njihovemu domu. Regionalni skrbniški sklad za Sirijo, nujni skrbniški sklad za Afriko in instrument za begunce v Turčiji so dopolnili obstoječe finančne programe.

Več informacij

Sporočilo o vzpostavitvi novega partnerskega okvira s tretjimi državami v okviru evropske agende o migracijah

Priloga 1: Nezakoniti prehodi meje v EU, odločbe o vrnitvi in dejanske vrnitve, 2014–2015

Priloga 2: Dialogi na visoki ravni

Priloga 3: Primeri pomembnih tekočih ukrepov, ki jih financira EU

Priloga 4: Finančne zaveze in prispevki držav članic za skrbniške sklade in instrument za begunce v Turčiji

INFORMATIVNI PREGLED: Novi okvir za partnerstvo

MEMO: Za novi partnerski okvir s tretjimi državami v okviru evropske agende o migracijah

Gradivo za medije o evropski agendi o migracijah

Izjava EU in Turčije

Izjava s srečanja voditeljev držav Zahodnega Balkana

IP/16/2072

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar