Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie kondigt nieuwe migratiepartnerschappen aan: meer samenwerking met derde landen om migratie beter te beheren

Straatsburg, 7 juni 2016

De Europese Commissie heeft vandaag plannen uiteengezet voor een nieuw kader voor resultaatgerichte migratiepartnerschappen om de maatregelen en middelen van de EU te mobiliseren en gerichter in te zetten voor beter migratiebeheer.

De Europese Commissie heeft vandaag plannen uiteengezet voor een nieuw kader voor resultaatgerichte migratiepartnerschappen om de maatregelen en middelen van de EU te mobiliseren en gerichter in te zetten voor beter migratiebeheer. De EU wil concrete resultaten boeken door specifieke partnerschappen met cruciale derde landen van herkomst en doorreis, met gebruikmaking van alle beleidslijnen en instrumenten waarover zij beschikt. Voortbouwend op de Europese migratieagenda zijn de prioriteiten het redden van levens op zee, het aantal terugkeerders vergroten, migranten en vluchtelingen in staat stellen dichter bij huis te verblijven en, op langere termijn, derde landen helpen bij hun ontwikkeling om de onderliggende oorzaken van irreguliere migratie aan te pakken. De bijdragen van de lidstaten aan deze partnerschappen - op diplomatiek, technisch en financieel vlak - zullen essentieel zijn voor het succes van deze aanpak.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "We moeten een einde maken aan de onaanvaardbare tol aan mensenlevens in de Middellandse Zee en orde scheppen in de migratiestromen. Daartoe moeten wij heroverwegen hoe de EU en haar lidstaten de handen ineen kunnen slaan in de samenwerking met derde landen. De Commissie stelt een nieuw partnerschapskader voor: met een eerste groep prioritaire derde landen worden pacten gesloten die worden afgestemd op de omstandigheden van elk land. Hiervoor moeten al onze beleidsmiddelen en instrumenten worden gemobiliseerd en moet de collectieve invloed van de EU in nauwe samenwerking met de lidstaten worden aangewend, en moeten onze middelen worden toegespitst op deze doelstellingen, onder andere door de snelle inzet van acht miljard euro de komende vijf jaar. Wij zullen ook een ambitieus extern investeringsplan uitwerken om kansen te scheppen en de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken. Als onze partnerlanden geen concrete resultaten boeken op het gebied van beter migratiebeheer, moeten wij gezamenlijk bereid zijn om onze betrokkenheid en financiële hulp te herzien."

Hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Federica Mogherini: "Wereldwijd zijn miljoenen mensen op drift en wij kunnen dit alleen oplossen als we mondiaal optreden, binnen een volwaardig partnerschap. Daarom stellen wij een nieuwe aanpak voor, in de vorm van sterke partnerschappen met cruciale landen. Wij blijven werken aan het redden van levens op zee en het ontmantelen van smokkelnetwerken, maar willen daarnaast steun verlenen aan de landen die zo veel mensen opvangen en de groei in onze partnerlanden stimuleren. Wij zijn bereid meer financiële en operationele steun te verstrekken voor investeringen op lange termijn in economische en sociale ontwikkeling, veiligheid, de rechtsstaat en de mensenrechten, om het leven van mensen te verbeteren en de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken. Wij zijn het verplicht, en het is ook in ons belang, om mensen een kans te geven op een veilig en fatsoenlijk leven. Europa deelt deze verantwoordelijkheid met de rest van de wereld: alleen samen kunnen we dit verwezenlijken."

Migratiedruk behoort tegenwoordig tot de dagelijkse realiteit van zowel de EU als de partnerlanden en maakt deel uit van een bredere mondiale ontheemdingscrisis. Om deze samen zinvol te kunnen aanpakken, moeten meer coördinatie, systematiek en structuur worden aangebracht in de aanpak en moet rekening worden gehouden met zowel de belangen van de EU als die van onze partners. Het nieuwe partnerschap met derde landen zal de vorm aannemen van "pacten" op maat, die zullen worden afgestemd op de situatie en de behoeften van elk partnerland, afhankelijk van of het een land van herkomst of doorreis betreft of een land dat veel ontheemden opvangt. Op korte termijn zullen wij voorstellen doen voor pacten met Jordanië en Libanon en voorbereidingen treffen voor pacten met Niger, Nigeria, Senegal, Mali en Ethiopië. Ook onze betrokkenheid bij Tunesië en Libië zal worden vergroot.

Het volledige scala van beleidslijnen en instrumenten van de EU zal worden ingezet:

  • Duidelijke speerpunten: De EU-steun en -beleidslijnen zullen per geval worden aangepast met het oog op concrete resultaten. Op korte termijn moeten levens worden gered op de Middellandse Zee, meer mensen moeten terugkeren naar hun land van herkomst of doorreis, migranten en vluchtelingen moeten zo dicht mogelijk bij huis kunnen verblijven om te voorkomen dat zij gevaarlijke reizen ondernemen. Er zal onmiddellijk werk worden gemaakt van de verbetering van het wetgevings- en institutioneel kader voor migratie en de opbouw van capaciteit met betrekking tot grens- en migratiebeheer, inclusief bescherming van vluchtelingen. Een combinatie van positieve en negatieve prikkels zal worden geïntegreerd in het ontwikkelings- en handelsbeleid van de EU om landen die doeltreffend met de EU willen samenwerken aan migratiebeheer, te belonen en er consequenties aan te verbinden voor de landen die dat weigeren.

  • Meer steun: Alle EU-beleidslijnen, -instrumenten en -hulpmiddelen zullen op innovatieve, gerichte en gecoördineerde wijze bijdragen tot het partnerschapskader. Het proces zal ook gebaat zijn bij intensivering van de inspanningen om het actieplan van Valletta uit te voeren, inclusief de financiële aspecten daarvan. Met financiële steun en via het ontwikkelings- en het nabuurschapsbeleid moet de lokale capaciteitsopbouw worden versterkt, ook op het gebied van grensbewaking, asielprocedures, bestrijding van smokkel en re-integratie.

  • Om irreguliere migratie doeltreffend te bestrijden, moet het bedrijfsmodel van de mensensmokkelaars die een slaatje willen slaan uit migranten, worden ondermijnd. Een doeltreffende aanpak van de terugkeer is daarbij essentieel. Ook moet worden voortgebouwd op de samenwerking met Turkije en de landen van de Westelijke Balkan, evenals de EUNAVFOR MED-operatie Sophia. In cruciale landen van herkomst en doorreis zullen Europese verbindingsofficieren worden gedetacheerd om de samenwerking met de EU te helpen coördineren. De opzet van samenwerkingsplatforms tegen migrantensmokkel op belangrijke locaties zal worden voltooid.

  • Legale routes: Om mensen te ontmoedigen een gevaarlijke reis te ondernemen, moeten ook alternatieve, legale routes naar Europa worden geboden, evenals meer humanitaire opvangcapaciteit dichter bij de plaats van herkomst. De EU zal bijdragen aan een mondiale hervestigingsregeling onder leiding van de VN en zo een eerlijk deel op zich nemen van de hervestiging van ontheemden, en irregulier verkeer ontmoedigen. Het voorstel voor een gestructureerd hervestigingssysteem, dat binnenkort zal worden gepresenteerd, vloeit rechtstreeks voort uit de verbintenissen van de EU op dit vlak.

  • Financiële instrumenten: Er zullen meer financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor de aanpak van de onderliggende oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding en de programma's voor de besteding daarvan zullen flexibeler worden gemaakt. Bij de nieuwe partnerschapsaanpak wordt gebruik gemaakt van een slimme mix van middelen op korte termijn en financiële instrumenten op lange termijn, zodat enerzijds onmiddellijk resultaten kunnen worden geboekt en anderzijds de fundamentele oorzaken van migratie kunnen worden aangepakt. Op korte termijn zal 1 miljard euro extra worden uitgetrokken voor het Noodtrustfonds voor Afrika; 500 miljoen euro is afkomstig uit de reserve van het Europees Ontwikkelingsfonds en 500 miljoen euro van de lidstaten. Daarnaast moeten de traditionele financiële programma's worden geheroriënteerd. Op langere termijn stelt de Commissie voor om de aard en de omvang van traditionele modellen voor ontwikkelingssamenwerking fundamenteel te herzien. In het najaar van 2016 zal de Commissie een voorstel presenteren voor een nieuw fonds en een ambitieus extern investeringsplan om investeringen ten behoeve van ontwikkelingslanden te mobiliseren, waarbij zal worden voortgebouwd op het succes van het Investeringsplan voor Europa. Hiervoor zal 3,1 miljard euro worden uitgetrokken om uiteindelijk bijna 31 miljard euro aan investeringen te genereren, wat zou kunnen oplopen tot 62 miljard euro als de lidstaten en andere partners de EU-bijdrage evenaren. Ook de Europese Investeringsbank (EIB) werkt aan een initiatief om de komende vijf jaar meer financiering voor Afrika te genereren. Het externe investeringsplan zal zich ook richten op specifieke steun ter verbetering van het ondernemingsklimaat in de betrokken landen.

  • Samenwerking: De nieuwe partnerschappen verenigen de EU en haar lidstaten rond een resultaatgerichte aanpak. Onze betrokkenheid moet worden gecoördineerd en er moeten meer middelen worden uitgetrokken om gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken. Lidstaten kunnen hun steentje bijdragen door naar rato financiële middelen ter beschikking te stellen en door samen met de EU te werken aan de uitvoering van de pacten.

Achtergrond

Europa wordt geconfronteerd met ongekende irreguliere migratiestromen, die voortkomen uit geopolitieke en economische ontwikkelingen. Smokkelaars proberen zonder scrupules een slaatje te slaan uit de wanhoop van kwetsbare mensen. Sinds de goedkeuring van de Europese migratieagenda vorig jaar is gebleken dat het migratiebeleid binnen en buiten de Unie onlosmakelijk verbonden is. Geloofwaardig optreden binnen de EU - door smokkel en irreguliere binnenkomst te ontmoedigen en legale trajecten te bieden - is essentieel om onze externe doelstellingen te verwezenlijken.

De EU heeft het afgelopen jaar al veel maatregelen getroffen om intensiever samen te werken met externe partners. Via dialogen op hoog niveau over migratie en het herziene Europese nabuurschapsbeleid is migratie opnieuw centraal komen te staan in de betrekkingen met cruciale landen. Tijdens de top van Valletta in november 2015 werden migratievraagstukken centraal gesteld in de betrekkingen tussen de EU en Afrika. De samenwerking met Turkije was essentieel bij het tegengaan van de uitbuiting van kwetsbare mensen die de Egeïsche Zee wilden oversteken. Wij hebben ervoor gezorgd dat meer humanitaire hulp in Turkije werd verstrekt en daarnaast nieuwe, legale routes naar de EU mogelijk gemaakt. Met de Verklaring EU-Turkije werden nieuwe methoden ingesteld om orde te scheppen in de migrantenstromen en levens te redden. Door de koppeling van het migratiebeheer door beide partijen is een ongekende mate van samenwerking ontstaan.

De bijeenkomst van de regeringsleiders van de Westelijke Balkan van 25 oktober en de daaruit voortvloeiende wekelijkse videoconferenties hebben geleid tot sterke coördinatie en betere uitwisseling van informatie tussen EU-lidstaten en onze directe buurlanden langs een andere belangrijke migratieroute.

Met haar financiële instrumenten helpt de EU in de landen van herkomst een betere toekomst te scheppen voor mensen die anders wellicht hun leven zouden hebben gewaagd tijdens een gevaarlijke, irreguliere reis naar Europa vanuit verschillende locaties. Het regionale trustfonds voor Syrië, het Noodtrustfonds voor Afrika en de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije vullen de bestaande financiële programma's aan.

Meer informatie

Mededeling over het nieuwe partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda

Bijlage 1: Illegale grensoverschrijdingen naar de EU, terugkeerbesluiten en effectieve terugkeer, 2014-2015

Bijlage 2: Dialogen op hoog niveau

Bijlage 3: Voorbeelden van belangrijke door de EU gefinancierde acties

Bijlage 4: Financiële toezeggingen en bijdragen van de lidstaten aan de trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

Factsheet: Een nieuw partnerschapskader

Memo: Naar een nieuw partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda

Persmateriaal over de Europese migratieagenda

Verklaring EU-Turkije

Bijeenkomst van de regeringsleiders van de Westelijke Balkan

IP/16/2072

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar