Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija paziņo par jaunu Migrācijas partnerības regulējumu: pastiprināta sadarbība ar trešām valstīm labākai migrācijas pārvaldībai

Strasbūrā, 2016. gada 7. jūnijā

Eiropas Komisija šodien izklāstīja uz jauniem rezultātiem orientētas partnerības plānus, tiecoties mobilizēt un koncentrēt ES darbību un resursus mūsu ārējā darbā migrācijas pārvaldībā.

Eiropas Komisija šodien izklāstīja uz jauniem rezultātiem orientētas Partnerības regulējuma plānus, tiecoties mobilizēt un koncentrēt ES darbību un resursus mūsu ārējā darbā migrācijas pārvaldībā. Lai sasniegtu konkrētus rezultātus, ES centīsies panākt individuāli pielāgotas partnerības ar galvenajām trešām izcelsmes un tranzīta valstīm, izmantojot visas ES rīcībā esošās politikas un instrumentus. Pamatojoties uz Eiropas programmu migrācijas jomā, ir izvirzītas šādas prioritātes: dzīvību glābšana jūrā, atgriešanu skaita palielināšana, iespēju nodrošināšana migrantiem un bēgļiem palikt tuvāk mājām, ilgtermiņā — palīdzība trešo valstu attīstībā ar mērķi novērst neatbilstīgas migrācijas cēloņus. Rezultātu sasniegšanā būtiska nozīme būs dalībvalstu ieguldījumam šajās partnerībās — gan diplomātiska, gan tehniska un finansiāla rakstura.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: “Lai apturētu dzīvību zaudēšanu Vidusjūrā, kas ir nepieļaujama, un ieviestu kārtību migrācijas plūsmās, mums ir no jauna jāapsver, kā ES un tās dalībvalstis apvienos spēkus kopīgam darbam ar trešām valstīm. Komisija ierosina jaunu partnerības regulējumu: vispirms, sākot ar prioritāru trešo valstu pirmo grupu, ar atbilstīgi tajās valdošajiem apstākļiem konkrēti izveidotiem paktiem mēs mobilizēsim mūsu politikas un rīkus šā mērķa sasniegšanai, ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm izmantojot ES kopējo ietekmi un koncentrējot mūsu resursus, tostarp, turpmākajos piecos gados izmantojot 8 miljardus eiro. Mēs strādāsim arī pie vērienīga ārējo investīciju plāna, lai palīdzētu radīt iespējas un apkarot migrācijas cēloņus. Nesagaidot konkrētus rezultātus no mūsu partneriem labākā migrācijas pārvaldībā, mums ir jābūt gataviem kopīgi pielāgot mūsu iesaistīšanos un finansiālā atbalsta rīkus.

Augstā pārstāve / Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni piebilda: “Pašlaik pasaulē ceļā atrodas miljoniem cilvēku, un šo kustību mēs varam pārvaldīt tikai tad, ja rīkosimies globālā mērogā, pilnīgā partnerībā. Šajā sakarībā mēs ierosinām jaunu pieeju, lai panāktu spēcīgu partnerību ar galvenajām valstīm. Mūsu mērķis, joprojām saglabājot uzmanību dzīvību glābšanai jūrā un kontrabandistu tīklu likvidēšanai, ir sniegt atbalstu tām valstīm, kas uzņem tik daudz cilvēku, un sekmēt izaugsmi mūsu partnervalstīs. Mēs esam gatavi palielināt finansiālo un operatīvo atbalstu un ieguldīt ilgtermiņa ekonomikas un sociālajā attīstībā, drošībā, tiesību normās un cilvēktiesībās, uzlabojot cilvēku dzīvi un apkarojot migrācijas cēloņus. Mūsu pienākums un tas ir arī mūsu interesēs, ir sniegt cilvēkiem iespēju un līdzekļus drošai un cilvēka cienīgai dzīvei. Ir runa par Eiropas pienākumu dalīties ar pārējo pasauli: to mēs varam izdarīt tikai kopējiem spēkiem. ”

Migrācijas spiediens ir “jauna norma” gan ES, gan tās partnervalstīs, un tas ir plašākas globālās cilvēku pārvietošanās krīzes sastāvdaļa. Lai to kopīgi pārvarētu jēgpilnā veidā, ir nepieciešama koordinētāka, sistemātiskāka un strukturētāka pieeja, kas atbilstu ES un mūsu partneru interesēm. Pārskatītā partnerība ar trešām valstīm būs konkrēti pieskaņotā “paktu” formā, kas tiks izstrādāti atbilstīgi situācijai un vajadzībām ikvienā partnervalstī atkarībā no tā, vai tā ir izcelsmes valsts, tranzīta valsts vai valsts, kas uzņem lielu skaitu pārvietoto personu. Īstermiņā mēs pabeigsim paktus ar Jordāniju un Libānu un veiksim pasākumus, lai par tiem vienotos arī ar Nigēru, Senegālu, Mali un Etiopiju. Mēs palielināsim arī mūsu iesaistīšanos ar Tunisiju un Lībiju.

Tiks sagatavota virkne ES politikas un ES ārējo instrumentu:

  • Koncentrēta iesaistīšanās: ES palīdzība un politika tiks konkrēti pielāgota, lai sasniegtu konkrētus rezultātus; īstermiņa mērķi ir dzīvību glābšana Vidusjūrā, uz izcelsmes un tranzīta valstīm veiktās atgriešanas rādītāju palielināšana un iespēju nodrošināšana migrantiem un bēgļiem palikt savu māju tuvumā, un cilvēku atturēšana no došanās bīstamos ceļos. Tūlītējās darbībās kopīgi ar partneriem uzmanība tiks pievērsta tiesiskā un institucionālā satvara uzlabošanai migrācijas jautājumos un kapacitātes izveidošana robežu un migrācijas pārvaldībā, tostarp aizsardzības nodrošināšanā bēgļiem. ES attīstības un tirdzniecības politikā tiks iekļautas gan pozitīvas, gan negatīvas iniciatīvas, lai atbalstītu tās valstis, kuras vēlas efektīvi sadarboties ar ES migrācijas pārvaldībā, un lai garantētu sekas tām valstīm, kuras atsakās sadarboties.

  • Pastiprināts atbalsts: visas ES politikas, rīki un resursi ļaus sniegt atbalstu partnerības regulējumam inovatīvā, koncentrētā un koordinētā veidā. Pastiprināti centieni ar mērķi īstenot Valetas rīcības plānu, tostarp arī tā finansiālie aspekti šajā procesā sniegs priekšrocības. Finanšu atbalsts un attīstība un kaimiņattiecību politikas rīki nostiprinās vietējo kapacitāšu izveidi, tostarp robežkontrolē, patvēruma procedūrās, kontrabandas apkarošanā un reintegrācijas centienos.

  • Cilvēku kontrabandistu uzņēmējdarbības modeļa uzjaukšana, kuri cenšas izmantot migrantus nolūkā gūt labumu, ir galvenais elements neatbilstīgas migrācijas apkarošanā. Šā mērķa sasniegšanā vitāli svarīgs faktors būs efektīvas atgriešanas. Lai gūtu efektīvus rezultātus, ir jāizveido pieredze sadarbībā ar Turciju un Rietumbalkānu valstīm un EU NVAFOR MED operācijas Sophia ietvaros. Turpmāka Eiropas migrācijas sadarbības koordinatoru nosūtīšana uz prioritārajām izcelsmes un tranzīta valstīm palīdzēs ES sadarbības koordinācijā. Svarīgākajos punktos tiks pabeigta ES sadarbības platforma migrantu kontrabandas jomā.

  • Likumīgu ceļu izveide: Lai cilvēkus atturētu no došanās šādos bīstamos ceļojumos, ir nepieciešami alternatīvi likumīgi ceļi uz Eiropu un lielāka humanitārās uzņemšanas kapacitāte tuvāk šo personu izcelsmes vietām. ES atbalstīs ANO vadītas globālās pārmitināšanas shēmas izveidi nolūkā iesaistīties taisnīgā pārvietoto personu sadalē un turpmākas neatbilstīgas kustības novēršanā. Gaidāmais priekšlikums par strukturētu pārmitināšanas sistēmu būs tiešs ES saistību apliecinājums.

  • Finanšu instrumenti: Tiks palielināts finanšu piešķīrums, kas paredzēts neatbilstīgas migrācijas cēloņu apkarošanai un piespiedu pārmitināšanai, turklāt tiks ieviestas elastīgākas programmas. Jaunā partnerības pieeja viedi kombinēs īstermiņa resursus un ilgtermiņa finanšu instrumentus nolūkā sasniegt tūlītējus rezultātus un pievērsīsies būtiskiem migrācijas cēloņiem. Īstermiņā Ārkārtas trasta fonds Āfrikai saņems 1 miljardu eiro, no kuriem 500 miljonus eiro piešķirs no Eiropas Attīstības fonda rezerves, un 500 miljoni eiro tiks lūgti dalībvalstīm. Turklāt būtu jāpārorientē tradicionālās finanšu programmas Ilgtermiņā Komisija ierosina būtiski pārskatīt tradicionālo sadarbības attīstības jomā modeļu apjomu un raksturu. Pamatojoties uz sekmīgu Investīciju plāna Eiropai pieredzi, Komisija 2016. gada rudenī iesniegs priekšlikumu par jauna fonda izveidi vērienīga ārējo investīciju plāna ietvaros, lai mobilizētu investīcijas trešo valstu attīstībā. Šajā nolūkā tiks mobilizēts 3,1 miljards eiro, ir sagaidāms, ka tādējādi tiks sekmētas kopējās investīcijas līdz 31 miljardiem eiro un ka tās varētu sasniegt 62 miljardus eiro, ja dalībvalstis un pārēji partneri sniegtu tikpat daudz kā ES. Eiropas Investīciju banka (EIB) turklāt jau strādā pie iniciatīvas, lai mobilizētu papildu finansējumu Āfrikā nākamajos piecos gados. Ārējo investīciju plānā uzmanība tiks pievērsta arī mērķorientētai palīdzībai nolūkā uzlabot darījumdarbības vidi attiecīgajās valstīs.

  • Strādājam kopā: Jaunā partnerība apvienos ES un tās dalībvalstis, tiecoties gūt rezultātus. Lai sasniegtu kopīgos mērķus, mums ir nepieciešama koordinēta iesaistīšanās un resursi. Dalībvalstis tiek aicinātas sniegt savu ieguldījumu, darot pieejamus līdzvērtīgus finanšu resursus un strādājot partnerībā ar ES, sagatavojot paktus.

Pamatinformācija

Eiropa saskaras ar ģeopolitisku un ekonomisku faktoru izraisītām nepieredzētām migrantu plūsmām. Tās uztur negodīgi kontrabandisti, kas cenšas iedzīvoties uz neaizsargātu personu izmisuma rēķina. Notikumi kopš Eiropas migrācijas programmas pieņemšanas pagājušajā gadā ir apliecinājuši, ka migrācijas politika Savienībā un ārpus tās ir tieši saistīta. Lai sasniegtu mūsu ārējos mērķus, vitāli svarīga ir pārliecinoša rīcība ES iekšienē ar mērķi atturēt no kontrabandas un neatbilstīgas ieceļošanas un parādīt, ka pastāv arī likumīgas ieceļošanas iespējas.

Pagājušajā gadā ES jau ir veikusi virkni pasākumu, lai uzlabotu savu darbu ar ārējiem partneriem. Augsta līmeņa dialogi migrācijas jautājumos un pārskati par Eiropas kaimiņattiecību politiku ir atklājuši jaunu uzsvaru attiecībām ar galvenajām valstīm migrācijas jautājumos. Valetas samits 2015. gada novembrī migrācijas jautājumus izvirzīja pašā ES un Āfrikas kontinenta attiecību centrā. Sadarbības uzsākšana ar Turciju ir bijusi būtiska, apkarojot to neaizsargātu personu ekspluatāciju, kuri vēlas šķērsot Egejas jūru. Tā nodrošināja lielāku humāno palīdzību Turcijā un vienlaikus atklāja jaunus likumīgus ceļus uz ES. ES un Turcijas paziņojums izveidoja jaunus ceļus, kā ieviest kārtību migrācijas plūsmās un izglābt cilvēku dzīvības. Abu iesaistīto pušu migrācijas pārvaldības sasaiste ļāva sasniegt līdz šim nebijušu sadarbības pakāpi.

Arī 25. oktobra Rietumbalkānu valstu vadītāju sanāksme un pēc tam sekojošās iknedēļas videokonforences palīdzēja izveidot stingru koordināciju un uzlaboja informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstīm un mūsu tuvākajiem kaimiņiem citos nozīmīgos migrācijas maršrutos.

ES finanšu instrumenti palīdz izveidot labāku nākotni tuvāk mājām tiem, kas citādi būtu gatavi riskēt ar savām dzīvībām, dodoties bīstamajā neatbilstīgajā ceļā uz Eiropu no dažādām vietām. Reģionālais trasta fonds Sīrijai, Ārkārtas trasta fonds Āfrikai un Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā iesaistījās pastāvošajās finanšu programmās.

Papildu informācijai

Paziņojums par jauna partnerības regulējuma izveidošanu ar trešām valstīm saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā

1. pielikums. Nelegāla ES robežas šķērsošana, atgriešanas lēmumi un efektīva atgriešana (2014.–2015. gads)

2. pielikums. Augsta līmeņa dialogi

3. pielikums. Lielāko pašlaik īstenoto ES finansēto darbību piemēri

4. pielikums. Dalībvalstu finansiālās saistības un iemaksas trasta fondos un Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijā

FAKTU LAPA: Jauns partnerības regulējums

INFORMATĪVI PAZIŅOJUMI: Ceļā uz jaunu partnerības regulējumu ar trešām valstīm saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā

Materiāli presei par Eiropas programmu migrācijas jomā

ES un Turcijas paziņojums

Rietumbalkānu valstu vadītāju sanāksme

IP/16/2072

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar