Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Új migrációs partnerségi keretet fogadott el a Bizottság: megerősített együttműködés a harmadik országokkal a migráció sikeresebb kezelése érdekében

Strasbourg, 2016. június 7.

Az Európai Bizottság ma közzétette az uniós fellépéseket és forrásokat mozgósító és azokat a migráció kezelésével összefüggő külkapcsolati tevékenységekre irányító új, eredményközpontú migrációs partnerségi keret kialakítására vonatkozó terveket.

Az Európai Bizottság ma közzétette az uniós fellépéseket és forrásokat mozgósító és azokat a migráció kezelésével összefüggő külkapcsolati tevékenységekre irányító új, eredményközpontú migrációs partnerségi keret kialakítására vonatkozó terveket. Az EU a rendelkezésére álló szakpolitikai lehetőségek és eszközök teljes skáláját mozgósítani kívánja annak érdekében, hogy konkrét eredmények elérése céljából testreszabott partnerségeket hozzon létre a legfontosabb származási és tranzitországokkal. Az európai migrációs stratégián alapuló kezdeményezés prioritásai a következők: életmentés a Földközi-tengeren, a visszatérések számának növelése, annak lehetővé tétele, hogy a migránsok és a menekültek otthonukhoz közelebb tartózkodhassanak, valamint hosszabb távon elősegíteni a harmadik országok fejlődését az irreguláris migráció mögöttes okainak kezelése céljából. Az eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen lesz a tagállamok diplomáciai, technikai és pénzügyi hozzájárulása.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Ha meg akarjuk akadályozni az elfogadhatatlant, azt, hogy a Földközi-tengeren még többen veszítsék életüket, és ha rendezett mederbe akarjuk terelni a migrációt, akkor újra kell gondolnunk, milyen keretek között érdemes az Uniónak és tagállamainak együttműködniük a harmadik országokkal. A Bizottság új partnerségi keretet javasol: azok a paktumok, amelyeket először néhány kiemelt harmadik országgal szándékozunk megkötni, és amelyek tükrözik majd az egyes országok sajátos helyzetét, teljes szakpolitikai eszköztárunkat mozgósítani fogják a fenti célok érdekében, és a tagállamokkal szoros együttműködésben latba vetik az Unió kollektív befolyását, az erőforrások összpontosítása mellett, ideértve mintegy 8 milliárd euró gyors kihelyezését a következő öt évben. A helyben maradók lehetőségeinek bővítése és a migráció mögöttes okainak kezelése céljából megkezdjük emellett egy nagyszabású külső beruházási terv előkészítését. Ha partnereink nem érnek el konkrét eredményeket a migráció hatékonyabb kezelésében, akkor késznek kell lennünk arra, hogy együtt kiigazítsuk szerepvállalásunkat és az általunk nyújtott pénzügyi segítséget.”

Federica Mogherini főképviselő/alelnök hozzátette: „Világszerte több millió ember van úton, és ezt csak globálisan, teljes partnerségben kezelhetjük. Ez az oka annak, hogy új megközelítést javaslunk, melynek lényege a kulcsországokkal kialakított szoros partnerség. Célunk az, hogy miközben tovább folytatjuk a tengeren átkelők mentését és az embercsempész-hálózatok felszámolását, támogatást nyújtsunk a migránsokat nagy számban befogadó országoknak, és elősegítsük partnerországainkban a növekedést. Készek vagyunk a pénzügyi és operatív támogatások növelésére és arra, hogy hosszú távú beruházásokkal segítsük a gazdasági és társadalmi fejlődést, a biztonságot, a jogállamiságot és az emberi jogok érvényesülését, az életszínvonal emelkedését és a migráció mozgatórugóinak felszámolását. Feladatunk és egyúttal érdekünk, hogy biztosítsuk az emberek számára egy biztonságos és emberhez méltó élet esélyét és eszközeit. Olyan felelősség ez, amelyben Európa osztozik a világ többi részével: csak együtt lehetünk sikeresek. ”

A migrációs nyomás lassan megszokottá válik az EU és partnerországai számára, és egy globális migrációs válság szélesebb összefüggései közé ágyazódik. Az együttes és értelmes válaszhoz összehangoltabb, következetes és strukturált megközelítésre, az Unió és a partnerországok érdekei közötti összhang megteremtésére van szükség. A harmadik országokkal folytatott megújított partneri viszony testre szabott, az egyes partnerországok helyzetét és szükségleteit tükröző „paktumok” formáját ölti majd, attól függően, hogy származási országról, tranzitországról vagy nagyszámú, lakóhelyét elhagyni kényszerült személyt befogadó országról van-e szó. Rövid távon az EU Jordániával és Libanonnal köt majd ilyen paktumot, miközben megkezdődik további hasonló megállapodások előkészítése Nigerrel, Nigériával, Szenegállal, Malival és Etiópiával. Szándékunk, hogy emellett erősödjön az uniós szerepvállalás Tunéziában és Líbiában.

Az Unió szakpolitikai és külső eszköztárának teljes arzenálját latba veti:

  • Célzott szerepvállalás: Az uniós támogatások és szakpolitikai fellépések konkrét eredmények elérésére összpontosulnak; a rövid távú cél az életmentés a Földközi-tengeren, a származási és tranzitországokba történő visszatérések arányának növelése, annak lehetővé tétele, hogy a migránsok és a menekültek otthonukhoz közel maradhassanak, és ne kelljen veszélyes utazásra vállalkozniuk. A partnerekkel közös azonnali fellépések a migrációval kapcsolatos jogi és intézményi keretek javítására, a határigazgatási és a migrációkezelési kapacitások fejlesztésére, valamint a menekültek védelmére irányulnak majd. Pozitív és negatív ösztönzőket építünk be az EU fejlesztési politikájába és kereskedelempolitikájába: ezek kedvező lehetőségeket biztosítanak a migrációkezelésben az EU-val hatékonyan együttműködő országok számára, azoknak viszont, amelyek ezt visszautasítják, következményekkel kell számolniuk.

  • Megerősített támogatás: Minden uniós szakpolitika, eszköz és forrás csatasorba áll majd a partnerségi keret innovatív, célirányos és összehangolt támogatása érdekében. Ezt a folyamatot segítik majd a vallettai cselekvési terv végrehajtására irányuló fokozott erőfeszítések, ideértve a terv pénzügyi vonatkozásainak végrehajtását is. A pénzügyi támogatás, valamint a fejlesztés- és szomszédságpolitikai eszközök megerősítik a helyi kapacitásépítést, többek között a határellenőrzés, a menekültügyi eljárások, az embercsempészet elleni küzdelem és a reintegrációs erőfeszítések terén.

  • Az irreguláris migráció felszámolásában kitüntetett szerepet kap a migránsok helyzetét kihasználó embercsempészek üzleti modelljének ellehetetlenítése. Ennek kulcseleme a visszatérések hatékony végrehajtása. A megfelelő eredmények érdekében támaszkodni kell továbbá a Törökországgal és a nyugat-balkáni országokkal folytatott együttműködés és az EUNAVFOR MED Sophia művelet tapasztalataira. Elősegítené a migránscsempészet elleni uniós együttműködés összehangolását, ha a kiemelt forrás- és tranzitországokba további európai migrációs összekötő tisztviselőket telepítenénk. A legfontosabb helyszíneken be kell fejezni a migránscsempészettel foglalkozó uniós kooperációs platformok kialakítását.

  • Legális beutazási lehetőségek: Annak érdekében, hogy eltántorítsuk a potenciális migránsokat attól, hogy vállalják a veszélyes utazást, legális alternatívákat kell számukra kínálni az Európába történő beutazáshoz, és bővebb humanitárius fogadókapacitásokat kell kiépíteni származási helyükhöz közelebb. A lakóhelyüket elhagyni kényszerülők méltányos szétosztásához való hozzájárulás és az irreguláris migráció megfékezése érdekében az EU támogatni fogja az ENSZ égisze alatt létrehozandó globális áttelepítési programot. A strukturált áttelepítési rendszerre irányuló, most készülő javaslat közvetlen tanúbizonyságot tesz az Unió elkötelezettségéről.

  • Pénzügyi eszközök: Növekedni fognak az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás mögöttes okainak kezelését célzó pénzügyi előirányzatok, és rugalmasabbá válik a programok végrehajtása. Az azonnali eredmények elérése és ugyanakkor a migráció mélyebb okainak kezelése érdekében az új partnerségi megközelítésben intelligens módon keverednek majd a rövid távú források és a hosszú távú pénzügyi eszközök. Rövid távon 1 milliárd euróval nőnek majd a Szükséghelyzeti Alap Afrikáért forrásai; ennek fele az Európai Fejlesztési Alap tartalékából, másik fele a tagállamoktól származik majd. Emellett át kell alakítani a hagyományos pénzügyi programokat. Hosszabb távon a Bizottság a hagyományos fejlesztési együttműködési modellek nagyságrendjének és jellegének alapvető újragondolását javasolja. 2016 őszén a Bizottság az európai beruházási terv sikerére építve egy nagy ívű külső beruházási terv részeként új alap létrehozására tesz majd javaslatot annak érdekében, hogy mozgásba hozza a fejlődő országokban megvalósítandó beruházásokat. E cél érdekében a Bizottság 3,1 milliárd eurót kíván mozgósítani, de a végső cél, hogy ez a hozzájárulás 31 milliárd euró összegű beruházást tegyen lehetővé, ami a tagállamok és más partnerek hasonló összegű hozzájárulása esetén 62 milliárdra nőhet. Emellett az Európai Beruházási Bank (EBB) is kezdeményezni fogja kiegészítő finanszírozási források mozgásba hozását Afrika vonatkozásában a következő ötéves időszakra. A külső beruházási terv emellett az érintett országok üzleti környezetének javítására irányuló célzott támogatásokat is tartalmaz majd.

  • Közös fellépés: Az új partnerség keretében az EU és tagállamai együtt dolgoznak majd a sikerért. Közös céljaink elérése érdekében összehangolt szerepvállalásra és a források megsokszorozására van szükség. Ebből a tagállamoknak az uniós előirányzatokkal egyenértékű pénzügyi források rendelkezésre bocsátásával és a paktumok teljesítése során az EU-val való partnerségi együttműködéssel kell kivenniük a részüket.

Háttér-információk

Európa jelenleg minden korábbit meghaladó irreguláris migrációs áramlással néz szembe, amit geopolitikai és gazdasági tényezők ösztönöznek. Az említett áramlásokat gátlástalan embercsempészek segítik, akik hasznot akarnak húzni a kiszolgáltatott emberek elkeseredettségéből. Az európai migrációs stratégia elfogadása óta eltelt év megmutatta, hogy közvetlen összefüggés van az Unión belül és annak határain túli migrációs politika között. Az EU-n belüli hiteles fellépés az embercsempészéstől és a szabálytalan belépéstől való elrettentés és a jogszerű beutazási lehetőségek meglétének bemutatása tekintetében döntő fontosságú külső céljaink eléréséhez.

Az elmúlt évben az EU már több lépést tett külső partnereivel folytatott együttműködése továbbfejlesztésére. A migráció témájában folytatott magas szintű párbeszédek és a felülvizsgált európai szomszédságpolitika új irányt szabtak a migráció kezelésének a legfontosabb országokhoz fűződő kapcsolatokban. A 2015. novemberi vallettai csúcstalálkozó a migrációs kérdéseket állította középpontba az EU-nak az afrikai kontinens országaihoz fűződő kapcsolataiban. A Törökországgal folytatott együttműködés alapvető fontosságra tett szert abban a küzdelemben, amelyet az EU az Égei-tengeren átkelni készülő, kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsok kizsákmányolása ellen vív. Ennek eredményeként növekedett a Törökországban nyújtott humanitárius támogatás, és ezzel párhuzamosan új és legális csatornák nyíltak meg az EU-ba történő beutazásra. Az EU–Törökország nyilatkozat új módokat határozott meg a migrációs áramlások rendezetté tételére és az életmentésre. A két fél által folytatott migrációkezelés összekapcsolása minden korábbinál magasabb fokú együttműködést eredményezett.

A tavaly október 25-én rendezett, Nyugat-Balkánról szóló vezetői találkozó és az azt követő heti videokonferenciák ugyancsak hozzájárultak az együttműködés erősítéséhez és a fokozottabb információcseréhez az uniós tagállamok és e másik fontos migrációs útvonal mentén elhelyezkedő közvetlen szomszédaink között.

Az uniós pénzügyi eszközök segítséget nyújtanak azon uniós erőfeszítésekhez, amelyek célja, hogy otthonukhoz közelebb teremtsenek jobb jövőt azok számára, akik különben esetleg készek lennének kockára tenni az életüket az Európába vezető veszélyes szabálytalan utazás során. A meglévő pénzügyi programokat a szíriai válság kezelésére szolgáló uniós regionális alap, a Szükséghelyzeti Alap Afrikáért és a törökországi menekülteket támogató eszköz egészíti ki.

További információk

Az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakítandó új partnerségi keret létrehozásáról szóló közlemény

1. melléklet: Az EU-ba irányuló illegális határátlépések, kiutasítási határozatok és tényleges visszatérések, 2014–2015

2. melléklet: Magas szintű párbeszédek

3. melléklet: A folyamatban lévő, jelentős, uniós finanszírozású fellépések példái

4. melléklet: A tagállamok pénzügyi felajánlásai és hozzájárulásai a vagyonkezelői alapokhoz és a törökországi menekülteket támogató eszközhöz

Adatlap: Új partnerségi keret

Tájékoztató: Az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakítandó új partnerségi keret felé

Sajtóanyagok az európai migrációs stratégiáról

EU–Törökország nyilatkozat

Nyugat-Balkánról szóló vezetői találkozó

IP/16/2072

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar