Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio perustaa muuttoliikkeen hallintaa varten uuden kumppanuuskehyksen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Strasbourg 7. kesäkuuta 2016

Euroopan komissio esitteli tänään uuden kumppanuuskehyksen EU:n toimien ja resurssien kohdentamiseksi unionin ulkopuolella tehtävään maahantulon hallintaan.

Euroopan komissio esitteli tänään uuden kumppanuuskehyksen EU:n toimien ja resurssien kohdentamiseksi unionin ulkopuolella tehtävään maahantulon hallintaan. EU haluaa tehdä räätälöityjä kumppanuussopimuksia keskeisten EU:n ulkopuolisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta saataisiin aikaan konkreettisia tuloksia. Euroopan muuttoliikeagendan mukaisesti toiminnan painopisteenä on pelastaa ihmishenkiä merellä, lisätä palautuksia ja tarjota siirtolaisille ja pakolaisille mahdollisuus pysyä lähellä kotiseutuaan. Pitkällä aikavälillä pyritään tukemaan EU:n ulkopuolisten maiden kehittymistä, jotta päästäisiin käsiksi muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Jäsenvaltioiden osuus – diplomatia, tekninen ja taloudellinen tuki – on kumppanuuksien onnistumisen kannalta avainasemassa.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että ”voidaksemme estää ihmishenkien menetykset Välimerellä ja saadaksemme muuttovirrat hallintaan meidän on arvioitava perusteellisesti uudelleen, miten EU ja sen jäsenvaltiot yhdistävät voimansa ja tekevät yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Komissio ehdottaa tätä varten uudenlaista kumppanuuskehystä, jonka perustamisessa lähdetään liikkeelle ensisijaisten maiden ryhmän kanssa. Kullekin maalle räätälöity sopimus, jossa otetaan huomioon sen tilanne, aktivoi EU:n politiikan ja välineet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä hyödynnetään EU:n kollektiivista vaikutusvaltaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Toimintaan osoitetaan 8 miljardia euroa seuraavien viiden vuoden aikana. Lisäksi työstämme kunnianhimoista Euroopan investointiohjelmaa, jonka avulla luodaan mahdollisuuksia ja puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Elleivät kumppanimme saa aikaan konkreettisia tuloksia muuttoliikkeen hallinnassa, meidän on kollektiivisesti valmistauduttava muuttamaan toimintatapojamme ja taloudellista apuamme.”

EU:n ulkoasioiden korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini muistutti, että ”miljoonat ihmiset ovat liikekannalla eri puolilla maailmaa. Pystymme hallitsemaan tätä vain, jos jokainen meistä tekee oman osuutensa yhteistyössä muiden kanssa. Ehdotamme tästä syystä uutta lähestymistapaa: haluamme uusia, vahvoja kumppanuuksia keskeisten maiden kanssa. Pyrimme edelleen pelastamaan ihmishenkiä merellä ja hajottamaan salakuljettajien verkostoja, mutta sen lisäksi haluamme tukea vastaanottavia maita ja edistää kasvua kumppanimaissa. EU on valmis lisäämään taloudellista ja operatiivista tukeaan sekä investoimaan pitkällä aikavälillä taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, turvallisuuteen, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin. Näin voidaan parantaa ihmisten elämänlaatua ja puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. On EU:n velvollisuus – ja myös sen etujen mukaista – antaa ihmisille mahdollisuus turvalliseen ja ihmisarvoiseen elämään. Se on vastuu, jonka Eurooppa jakaa muun maailman kanssa: pystymme siihen vain yhdessä.”

Muuttopaineista on tullut arkea sekä EU:lle että sen kumppanimaille. EU:n tilanne on osa laajempaa maailmanlaajuista pakkomuuttokriisiä. Yhteisen ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun löytyminen edellyttää koordinoidumpaa, järjestelmällisempää ja jäsennellympää lähestymistapaa, jossa EU:n ja sen kumppanien edut ovat tasapainossa. Uudistetut kumppanuudet EU:n ulkopuolisten maiden kanssa toteutetaan räätälöityinä sopimuksina, joita kehitetään kunkin kumppanimaan tilanteen ja tarpeiden mukaan riippuen siitä, onko kyseessä lähtömaa, kauttakulkumaa vai maa, jossa on runsaasti siirtymään joutuneita henkilöitä. Ensi vaiheessa teemme tällaiset sopimukset Jordanian ja Libanonin kanssa ja ryhdymme valmistelemaan niitä Nigerin, Nigerian, Senegalin, Malin ja Etiopian kanssa. Aiomme myös lisätä yhteistyötä Tunisian ja Libyan kanssa.

Kaikki EU:n politiikat ja EU:n ulkoisen toiminnan välineet otetaan käyttöön:

  • Kohdennettu toimintatapa: EU:n tuki ja politiikat suunnitellaan niin, että ne tuottavat konkreettisia tuloksia; lyhyen aikavälin tavoitteina on pelastaa ihmishenkiä Välimerellä, lisätä palautuksia lähtö- ja kauttakulkumaihin ja tarjota siirtolaisille ja pakolaisille mahdollisuus pysyä lähellä kotiseutuaan ja välttää lähteminen vaarallisille matkoille. Välittömissä toimissa kumppaneiden kanssa keskitytään parantamaan rajavalvonnan ja maahanmuuton lainsäädännöllistä ja institutionaalista kehystä. Toimiin sisältyy pakolaisten suojelun turvaaminen. EU:n kehitysyhteistyö- ja kauppapolitiikkaan sisällytetään myönteisiä ja kielteisiä kannustimia. Myönteisillä kannustimilla palkitaan maita, jotka haluavat tehdä tehokasta yhteistyötä EU:n kanssa muuttoliikkeen hallinnassa. Samalla varmistetaan, että yhteistyöstä kieltäytymisestä aiheutuu seurauksia.

  • Tehostettu tuki: Kumppanuuskehystä tuetaan EU:n kaikilla politiikoilla, välineillä ja resursseilla innovatiivisesti, kohdennetusti ja koordinoidusti. Vallettan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon tehostaminen – rahoitusnäkökohtineen – tehostaa osaltaan prosessia. Taloudellisella tuella sekä kehitysyhteistyön ja naapuruuspolitiikan välineillä tuetaan paikallisten valmiuksien kehittämistä esimerkiksi rajavalvonnassa, turvapaikkamenettelyissä, salakuljetuksen torjunnassa ja uudelleenkotouttamisessa.

  • Salakuljettajien toimintamallin hajottaminen: Laittoman muuttoliikkeen torjumisessa on keskeistä löytää salakuljettajat, jotka pyrkivät käyttämään hyväksi ihmisten ahdinkoa taloudellisen voiton vuoksi. Tämän tavoitteen kannalta palautukset ovat ratkaisevan tärkeitä. Lisäksi hyödynnetään kokemuksia, joita on saatu yhteistyöstä Turkin ja Länsi-Balkanin maiden kanssa sekä EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatiosta. Euroopan muuttoliikeyhteyshenkilöiden lähettäminen tärkeimpiin lähtö- ja kauttakulkumaihin helpottaa EU:n toimien koordinointia. Siirtolaisten salakuljetusta käsittelevät EU:n yhteistyöfoorumit saatetaan valmiiksi keskeisissä kohteissa.

  • Laillisten reittien luominen: Jotta ihmiset saataisiin luopumaan vaarallisista matkoista, heille on tarjottava vaihtoehtoisia laillisia tapoja päästä Eurooppaan. Tarvitaan myös enemmän humanitaarista vastaanottokapasiteettia lähempänä lähtöpaikkaa. EU tukee YK:n maailmanlaajuista uudelleensijoitusjärjestelmää, jossa jaetaan vastuuta siirtymään joutuneiden henkilöiden vastaanottamisesta ja torjutaan tehokkaammin laittomia muuttovirtoja. Tuleva ehdotus jäsennellyksi uudelleensijoittamisjärjestelmäksi on suora osoitus EU:n sitoutumisesta.

  • Rahoitusvälineet: Laittoman muuttoliikkeen ja pakkosiirtojen perimmäisten syiden ratkaisemiseen ohjattavaa rahoitusta lisätään. Myös näiden ohjelmien käyttöönoton joustavuutta lisätään. Uudessa kumppanuuskehyksessä yhdistetään älykkäällä tavalla lyhyen aikavälin resursseja ja pitkän aikavälin rahoitusvälineitä. Näin voidaan saavuttaa nopeasti tuloksia ja puuttua muuttoliikkeen perussyihin. Lyhyellä aikavälillä Afrikka-hätärahastoon osoitetaan miljardi euroa, josta 500 miljoonaa euroa saadaan Euroopan kehitysrahastolta ja 500 miljoonaa euroa pyydetään jäsenvaltioilta. Lisäksi perinteisten rahoitusohjelmien painotuksia tarkistetaan. Pitkällä aikavälillä komissio kehottaa pohtimaan perusteellisesti uudelleen perinteisten kehitysyhteistyömallien laajuutta ja luonnetta. Syksyllä 2016 komissio aikoo ehdottaa uutta rahastoa osaksi kunnianhimoista ulkoista investointiohjelmaa. Se perustuu Euroopan investointiohjelmasta saatuihin hyviin kokemuksiin, ja sillä pyritään vauhdittamaan investointien tekemistä EU:n ulkopuolisiin kehittyviin maihin. Tähän varataan 3,1 miljardia euroa. Näin odotetaan saatavan liikkeelle 31 miljardin euron tai jopa 62 miljardin euron investoinnit, jos jäsenvaltiot ja muut kumppanit osallistuvat toimintaan EU:n osuutta vastaavalla osuudella. Myös Euroopan investointipankki (EIP) valmistelee aloitetta, jolla hankitaan lisärahoitusta Afrikkaan seuraavien viiden vuoden aikana. Ulkoisessa investointiohjelmassa painotetaan myös kohdennettua tukea liiketoimintaympäristön parantamiseksi kohteena olevissa maissa.

  • Yhteistyö: Uusi kumppanuus yhdistää EU:n ja sen jäsenvaltiot tulosten aikaansaamiseksi. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koordinoitua sitoutumista ja resurssien moninkertaistamista. Jäsenvaltioita kehotetaan tekemään osansa antamalla rahoitusta ja tekemällä yhteistyötä EU:n kanssa kumppanuussopimusten täytäntöönpanossa.

Taustaa

Eurooppa on ennennäkemättömien laittomien muuttovirtojen kohteena. Niiden takana on geopoliittisia ja taloudellisia tekijöitä. Kehitystä ruokkivat häikäilemättömät salakuljettajat, jotka pyrkivät hyötymään heikompien epätoivosta. Viimeksi kuluneen vuoden aikana, Euroopan muuttoliikeagendan hyväksymisen jälkeen, on todettu, että maahanmuuttopolitiikan toimet unionissa ja sen ulkopuolella ovat suoraan sidoksissa toisiinsa. Jos EU mielii saavuttaa ulkoiset tavoitteensa, ratkaisevassa asemassa ovat uskottavat toimet EU:n sisällä salakuljetuksen ja laittoman maahantulon estämiseksi ja laillisten väylien osoittamiseksi.

EU on kuluneen vuoden aikana jo monin tavoin tehostanut yhteistyötään ulkopuolisten kumppaniensa kanssa. Korkean tason vuoropuhelu muuttoliikkeestä ja Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu ovat korostaneet suhteita muuttoliikkeen keskeisiin maihin. Vallettan huippukokouksessa marraskuussa 2015 maahanmuuttoasiat nostettiin EU:n ja Afrikan mantereen välisten suhteiden ytimeen. Yhteistyö Turkin kanssa on ollut keskeisen tärkeää torjuttaessa Egeanmeren ylittämistä yrittävien hyväksikäyttöä. Se on mahdollistanut laajemman humanitaarisen avun Turkissa ja uusia laillisia kanavia päästä EU:hun. EU:n ja Turkin julkilausumassa määritettiin uusia tapoja tuoda järjestystä muuttovirtoihin ja pelastaa ihmishenkiä. Osapuolten muuttoliikkeen hallintatoimien kytkeminen toisiinsa on poikinut ennennäkemättömän laajaa yhteistyötä.

Länsi-Balkanin johtajien kokous 25. lokakuuta ja sitä seuranneet viikoittaiset videokokoukset ovat myös huomattavasti tehostaneet koordinointia ja tiedonvälitystä EU:n jäsenvaltioiden ja lähinaapureidemme kesken toisella keskeisellä muuttoreitillä.

EU:n rahoitusvälineet auttavat luomaan parempaa tulevaisuutta lähempänä kotia niille, jotka muuten olisivat valmiit vaarantamaan henkensä Eurooppaan suuntautuvilla vaarallisilla ja laittomilla reiteillä. EU:n alueellinen Syyria-erityisrahasto, Afrikka-hätärahasto ja Turkin-pakolaisavun koordinointiväline ovat täydentäneet olemassa olevia rahoitusohjelmia.

Lisätietoja

Tiedonanto ”Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa”

Liite 1: EU:n ulkorajojen laittomat ylitykset, palauttamispäätökset ja toteutuneet palautukset 2014–2015

Liite 2: Korkean tason vuoropuhelut

Liite 3: Esimerkkejä tärkeimmistä vireillä olevista EU:n rahoittamista toimista

Liite 4: Jäsenvaltioiden taloudelliset sitoumukset ja rahoitusosuudet erityisrahastoihin ja Turkin pakolaisavun koordinointivälineeseen

TIETOSIVU: Uusi kumppanuuskehys

TAUSTATIEDOTE: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa

Lehdistömateriaalia Euroopan muuttoliikeagendasta

EU:n ja Turkin julkilausuma

Länsi-Balkanin johtajien kokous

IP/16/2072

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar