Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen bekendtgør en ny ramme for partnerskaber om migration: et styrket samarbejde med tredjelande for bedre at styre migrationen

Strasbourg, den 7. juni 2016

Europa-Kommissionen fremlægger i dag sine planer om en ny resultatorienteret ramme for partnerskaber for at mobilisere og målrette EU's indsats og ressourcer som led i vores eksterne arbejde for at styre migrationen.

Europa-Kommissionen fremlægger i dag sine planer om en ny resultatorienteret ramme for partnerskaber for at mobilisere og styre EU's tiltag og midler i retning af vores eksterne indsats for styring af migrationen. EU vil søge at indlede skræddersyede partnerskaber med centrale oprindelses- og transitlande uden for EU ved at anvende alle de politiske midler og instrumenter, som EU råder over, til at opnå konkrete resultater. Initiativet afspejler den europæiske dagsorden for migration, idet prioriteterne navnlig vil være at redde liv i havet, øge tilbagesendelserne, give migranter og flygtninge mulighed for at forblive tættere på deres hjem samt, på længere sigt, støtte udviklingen i tredjelandene for at tage fat om selve roden til irregulær migration. Medlemsstaternes bidrag til disse partnerskaber – det være sig diplomatisk, teknisk eller finansielt – vil være absolut afgørende for at opnå gode resultater.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Hvis vi vil forhindre uacceptable tab af liv i Middelhavet og bringe orden i migrationsstrømmene, er vi nødt til at nytænke den måde, hvorpå EU og medlemsstaterne går sammen om at samarbejde med tredjelande. Kommissionen foreslår en ny ramme for partnerskaber: Begyndende med en første gruppe af prioriterede tredjelande vil vi gennem indgåelsen af særlige pagter, som er skræddersyet de specifikke forhold i de enkelte lande, mobilisere alle vores politiske initiativer og redskaber for at nå disse mål, idet vi udnytter EU's kollektive indflydelse i tæt samarbejde med medlemsstaterne og målretter vores ressourcer ved bl.a. hurtigt at stille 8 mia. EUR til rådighed over de næste fem år. Vi vil desuden arbejde på en ambitiøs ekstern investeringsplan, som skal åbne op for nye muligheder og tackle de underliggende årsager til migration. Hvis det ikke lykkes vores partnere at skabe bedre resultater med hensyn til at styre migrationen, bør vi samme være rede til at tilpasse vores indsats og finansielle støtte."

Højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, tilføjer: "Millioner af mennesker er i bevægelse verden over, og det kan vi kun håndtere, hvis vi handler globalt og i fuldt partnerskab. Vi foreslår derfor en ny form for solide partnerskaber med centrale lande. Målet er, at vi samtidig med at gå målrettet efter at redde liv på havet og optrævle smuglernetværk også støtter de lande, der huser de mange personer, og fremmer vækst i vores partnerlande. Vi er parate til at øge den finansielle og operationelle bistand og til at investere i langsigtet økonomisk og social udvikling, sikkerhed, retsstatsprincippet og menneskerettigheder for at give befolkningerne en bedre tilværelse og håndtere årsagerne til migration. Det er vores pligt, og også i vores interesse, at give folk en chance og mulighed for at leve et sikkert og anstændigt liv. Det er et ansvar, som Europa deler med resten af verden: vi kan kun gøre det i fællesskab. "

Migrationspresset er blevet en del af vores hverdag, både i EU og i partnerlandene, og det indgår i en bredere verdensomspændende tvangsfordrivelseskrise. En fælles og meningsfyldt respons kræver en mere koordineret, systematisk og struktureret tilgang, som matcher både EU's og vores partneres interesser. Det fornyede partnerskab med tredjelandene vil tage form af skræddersyede "pagter", som udarbejdes på basis af situationen og behovene i de enkelte partnerlande og vil variere afhængigt af, om det drejer sig om et oprindelsesland, et transitland eller et land, der huser mange tvangsfordrevne personer. Der vil inden for kort tid blive indgået pagter med Jordan og Libanon og taget skridt til andre pagter med Niger, Nigeria, Senegal, Mali og Etiopien. Vi agter også at styrke vores forbindelser med Tunesien og Libyen.

Der vil blive trukket på alle EU's politiske midler og eksterne instrumenter:

  • En målrettet indsats: EU's bistand og politikker vil blive tilpasset, så de leverer konkrete resultater. På den korte bane er målet at redde liv i Middelhavet, øge tilbagesendelsen til oprindelses- og transitlandene og give migranterne og flygtningene mulighed for at forblive tæt på deres hjem samt forhindre, at folk begiver sig ud på farlige rejser. De øjeblikkelige foranstaltninger, der træffes sammen med partnerne, vil fokusere på at forbedre de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for migration og på kapacitetsopbygning inden for grænseforvaltning og migrationsstyring, herunder beskyttelse af flygtninge. Der vil blive indlemmet en række positive og negative incitamenter i EU's udviklings- og handelspolitikker, således at de lande, der er villige til at samarbejde effektivt med EU om migrationsstyring, belønnes herfor, mens det vil have konsekvenser for de lande, der ikke er det.

  • Øget støtte: Alle EU's politikker, redskaber og ressourcer skal støtte partnerskabsrammen på innovativ, målrettet og koordineret vis. Denne proces vil blive støttet af den styrkede indsats for at implementere Valettahandlingsplanen, herunder dens finansielle aspekter. Den finansielle støtte og redskaberne inden for udviklings- og naboskabspolitikken vil styrke den lokale kapacitetsopbygning, bl.a. inden for grænsekontrol, asylprocedurer, bekæmpelse af menneskesmugling og reintegration.

  • Ødelæggelse af menneskesmuglernes forretningsmodel, som søger at udnytte migranterne til egen vinding, er absolut afgørende for at tackle den irregulære migration. I den forbindelse vil det være vigtigt at sikre effektive tilbagesendelser. Indsatsen bør desuden bygge på erfaringerne fra samarbejdet med Tyrkiet og landene i Vestbalkan samt EUNAVFOR MED-operationen "Sophia" for at skabe de rette resultater. Udsendelsen af flere europæiske migrationsforbindelsesofficerer til prioriterede oprindelses- og transitlande vil styrke koordineringen af EU-samarbejdet. Der vil blive etableret EU-samarbejdsplatforme om smugling af migranter i centrale områder.

  • Indførelsen af lovlige ruter: Hvis vi skal forhindre, at folk begiver sig ud på de farlige rejser, skal vi sørge for alternative lovlige indrejsemuligheder til Europa og bedre humanitær modtagekapacitet tættere på oprindelsesstederne. EU vil støtte etableringen af en FN-ledet verdensomspændende genbosætningsordning, som skal bidrage til en rimelig fordeling af tvangsfordrevne personer og modvirke irregulære bevægelser. Det kommende forslag om et struktureret genbosætningssystem vil være et klart signal om EU's engagement.

  • Finansielle instrumenter: De finansielle midler, der afsættes til at tackle de underliggende årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse, vil blive øget, ligesom fleksibiliteten til at udvikle programmer vil blive det. Med den nye partnerskabstilgang gøres der brug af et intelligent miks af kortsigtede ressourcer og langsigtede finansielle instrumenter, ikke blot for at skabe umiddelbare resultater, men også for at gøre noget ved de fundamentale drivkræfter bag migration. På kortere sigt vil nødtrustfonden for Afrika blive styrket med 1 mia. EUR – henholdsvis 500 mio. EUR fra Den Europæiske Udviklingsfonds reserve og 500 mio. EUR fra medlemsstaterne. De traditionelle finansielle programmer vil desuden blive omlagt. På længere sigt foreslår Kommissionen en fundamental nytænkning af størrelsen og arten af de traditionelle modeller for udviklingssamarbejde. Kommissionen vil i løbet af efteråret 2016 fremsætte forslag til en ny fond som led i en ambitiøs ekstern investeringsplan til at mobilisere investeringer i udviklingslande, som bygger på erfaringerne med den succesfulde investeringsplan for Europa. Der vil således blive mobiliseret 3,1 mia. EUR, som ventes at udløse samlede investeringer på op til 31 mia. EUR og potentielt vil stige til 62 mia. EUR, hvis medlemsstaterne og andre partnere deltager med et beløb svarende til EU's. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) arbejder også allerede på et initiativ til at mobilisere yderligere finansiering i Afrika over de næste fem år. Den eksterne investeringsplan vil desuden fokusere på målrettet bistand til at styrke erhvervsmiljøet i de berørte lande.

  • Samarbejde: Det nye partnerskab bringer EU og medlemsstaterne sammen for at skabe resultater. Det kræver en koordineret indsats og en fordobling af ressourcerne, hvis vi skal opfylde vores fælles målsætninger. Medlemsstaterne opfordres til at løfte deres del af opgaven ved at tilvejebringe tilsvarende finansielle midler og indgå i et partnerskab med EU med henblik på en vellykket gennemførelse af disse pagter.

Baggrund

Europa er vidne til hidtil usete irregulære migrationsstrømme, som kan tilskrives geopolitiske og økonomiske faktorer. De bæres frem af skruppelløse smuglere, der søger at udnytte sårbare menneskers desperation. Erfaringerne fra det forgangne år (siden vedtagelsen af den europæiske dagsorden for migration) har vist, at migrationspolitikken inden for og uden for Unionen er direkte forbundne. Troværdige tiltag inden for EU – både med henblik på at modvirke smugling og irregulær indrejse og for at vise, at der findes lovlige indrejsemuligheder – er kritiske for opfyldelsen af vore eksterne mål.

EU har allerede taget mange skridt i løbet af året til at forbedre samarbejdet med de eksterne partnere. Dialoger på højt plan om migration og gennemgangen af den europæiske naboskabspolitik har skabt et nyt fokus på migration i relationerne med centrale lande. Valletta-topmødet i november 2015 bragte migrationsspørgsmålene helt ind i hjertet af EU's samarbejde med det afrikanske kontinent. Samarbejdet med Tyrkiet har særligt været afgørende for at bekæmpe udnyttelsen af sårbare personer, som søger at krydse Det Ægæiske Hav. Det har ført til øget humanitær bistand i Tyrkiet og samtidig hjulpet med at åbne nye lovlige kanaler til EU. Erklæringen fra EU og Tyrkiet fastlagde nye metoder til at bringe orden i migrationsstrømmene og redde liv. Ved at koble de to parters migrationsstyring tæt sammen er der skabt et hidtil uset samarbejde.

Mødet med lederne i Vestbalkan den 25. oktober og de efterfølgende ugentlige videomøder har også ført til en øget koordinering og en styrket informationsdeling mellem EU-medlemsstaterne og vores nærmeste naboer langs denne vigtige migrationsrute.

EU's finansielle instrumenter er med til at sikre, at mennesker, der ellers ville have været villige til at risikere deres liv på den farefulde irregulære rejse til Europa fra forskellige områder, kan få en bedre fremtid tæt på deres hjem. Den regionale trustfond for Syrien, nødtrustfonden for Afrika og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet har suppleret de eksisterende finansielle programmer.

Yderligere oplysninger

Meddelelse om oprettelsen af en ny ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration

Bilag 1: Ulovlige grænsepassager til EU, afgørelser om tilbagesendelse og vellykkede tilbagesendelser, 2014-2015

Bilag 2: Dialoger på højt plan

Bilag 3: Eksempler på vigtige igangværende EU-finansierede aktioner

Bilag 4: Finansielle tilsagn og bidrag fra medlemsstaterne til trustfondene og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

FAKTAARK: En ny ramme for partnerskaber

MEMO: Hen imod en ny ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration

Pressemateriale om den europæiske dagsorden for migration

Erklæringen fra EU og Tyrkiet

Mødet med lederne i Vestbalkan

IP/16/2072

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar