Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise představila nový rámec pro migrační partnerství: díky silnější spolupráci se třetími zeměmi má zlepšit řízení migrace

Štrasburk 7. června 2016

Evropská komise dnes představila plány nového, na výsledky zaměřeného partnerského rámce, jenž má mobilizovat a soustředit činnost a zdroje EU určené na řízení migrace v rámci našich vnějších vztahů.

Evropská komise dnes představila plány nového, na výsledky zaměřeného partnerského rámce, jenž má mobilizovat a soustředit činnost a zdroje EU určené na řízení migrace v rámci našich vnějších vztahů. EU bude uzavírat individuální partnerství s klíčovými třetími zeměmi původu a tranzitu. Tato partnerství budou k dosažení konkrétních výsledků využívat všech politik a nástrojů, které má EU k dispozici. Na základě Evropského programu pro migraci jsou prioritními cíli záchrana životů na moři, zvyšování počtu navrácených osob, umožnění toho, aby migranti a uprchlíci zůstali blíže svým domovům, a v dlouhodobém horizontu pomoc při rozvoji třetích zemí za účelem řešení základních příčin nelegální migrace. Pro dosažení výsledků bude mít zásadní význam účast členských států na těchto partnerstvích – diplomatická, odborná a finanční.

První místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: „Abychom zastavili nepřijatelné ztráty na životech ve Středozemním moři a zavedli řád do migračních toků, musíme přehodnotit způsob, jakým EU a její členské státy spolupracují se třetími zeměmi. Komise navrhuje nový partnerský rámec, nejprve s malým počtem prioritních třetích zemí: pakty individuálně přizpůsobené situaci každé z nich zmobilizují všechny naše politiky a nástroje k dosažení těchto cílů, s využitím kolektivního vlivu EU za těsné spolupráce s členskými státy a soustředění zdrojů, včetně rychlého uvolnění 8 miliard eur během příštích pěti let. Budeme rovněž pracovat na ambiciózním vnějším investičním plánu pro vytváření příležitostí a řešení základních příčin migrace. Pokud se u našich partnerů nedostaví konkrétní výsledky při lepším řízení migrace, měli bychom být společně připraveni naši podporu a finanční pomoc upravit.“

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogherini dodala: „Milióny lidí po celém světě jsou v pohybu. Tuto situaci můžeme zvládnout, pouze pokud budeme jednat globálně v plném partnerství. Z tohoto důvodu navrhujeme nový přístup pro silná partnerství s klíčovými zeměmi. Stále se zaměřujeme na záchranu životů na moři a rozbíjení sítí převaděčů, avšak naším cílem je podpora zemím, v nichž se zdržuje tak velký počet lidí, a napomáhání růstu v našich partnerských zemích. Jsme připraveni zvýšit finanční a operační podporu a investovat do dlouhodobého hospodářského a sociálního rozvoje, bezpečnosti, právního státu a lidských práv, zlepšení života lidí a řešení příčin migrace. Naší povinností a také naším zájmem je dát lidem možnost a prostředky vést bezpečný a důstojný život. Je to odpovědnost, kterou Evropa sdílí se zbytkem světa: můžeme to dokázat jen společně. “

Migrační tlak představuje pro EU i její partnerské země „novou normu“ a je součástí širší globální krize spočívající ve vysídlení obyvatel. Společná smysluplná reakce vyžaduje koordinovanější, systematičtější a strukturovanější přístup, který sladí zájmy EU a zájmy našich partnerů. Nové partnerství se třetími zeměmi bude mít podobu individualizovaných „paktů“, které budou vypracovány podle situace a potřeb každé partnerské země, v závislosti na tom, zda se jedná o zemi původu, tranzitu nebo o zemi, v níž je přítomno mnoho vysídlených osob. V krátkodobém horizontu uzavřeme pakty s Jordánskem a Libanonem a podnikneme kroky pro sjednání dalších dohod s Nigerem, Nigérií, Senegalem, Mali a Etiopií. Máme rovněž v úmyslu zintenzivnit spolupráci s Tuniskem a Libyí.

Celý rozsah politik a nástrojů EU pro vnější činnost bude zahrnovat následující prvky:

  • Cílená spolupráce: Pomoc ze strany EU a její politiky budou individualizovány v zájmu dosažení konkrétních výsledků; krátkodobé cíle spočívají v záchraně životů ve Středozemním moři, zvýšení míry návratu osob do zemí původu a tranzitu a umožnění toho, aby migranti a uprchlíci zůstali blízko svých domovů, aby tak lidé nepodnikali nebezpečné cesty. Okamžitá akce s partnery se zaměří na zlepšení legislativního a institucionálního rámce v oblasti migrace a budování kapacit v oblasti správy hranic a řízení migrace, včetně poskytování ochrany uprchlíkům. Do rozvojových a obchodních politik EU bude začleněna kombinace pozitivních a negativních pobídek, jež bude odměňovat ty země, které jsou ochotny účinně spolupracovat s EU při řízení migrace, a na druhé straně přinese důsledky pro ty, které to odmítnou.

  • Posílená podpora: Veškeré politiky, nástroje a zdroje EU pomohou inovativně, soustředěně a koordinovaně podpořit partnerský rámec. K tomuto procesu rovněž přispěje zvýšené úsilí při provádění Vallettského akčního plánu, včetně jeho finančních aspektů. Finanční podpora a nástroje rozvojové politiky a politiky sousedství posílí budování místních kapacit, včetně kapacit v oblasti ochrany hranic, azylových postupů, boje proti převaděčství a úsilí o reintegraci.

  • Pro boj s ilegální migrací má ústřední význam narušení obchodního modelu převaděčů lidí, kteří vykořisťují migranty kvůli zisku. Pro pro dosažení tohoto cíle bude mít zásadní důležitost účinné navracení osob. Pro dosažení efektivních výsledků je nezbytné vycházet ze zkušeností ze spolupráce s Tureckem a zeměmi západního Balkánu a z operace EU NAVFOR MED SOPHIA. Koordinaci spolupráce na úrovni EU napomůže nasazení dalších evropských styčných úředníků pro otázky migrace do prioritních zdrojových a tranzitních zemí. V klíčových lokalitách budou dokončeny platformy EU pro spolupráci v boji proti převádění migrantů.

  • Vytváření legálních cest: Abychom lidi odradili od podnikání těchto nebezpečných cest, je také nutné, aby existovaly alternativní možnosti legálního vstupu do Evropy a větší humanitární přijímací kapacity blíže jejich místu původu. EU podpoří vytvoření globálního mechanismu pro přesídlování pod záštitou OSN, který přispěje ke spravedlivému rozdělení vysídlených osob a k jejich odrazování od nelegálního pohybu. Nadcházející návrh strukturovaného systému přesidlování bude přímým dokladem odhodlání EU.

  • Finanční nástroje: Finanční prostředky určené k řešení základních příčin nelegální migrace a nuceného vysídlování osob budou navýšeny; rovněž se zvýší flexibilita při provádění programů. Nový partnerský přístup bude využívat inteligentní kombinace krátkodobých zdrojů a dlouhodobých finančních nástrojů s cílem dosáhnout okamžitých výsledků, ale také řešit základní příčiny migrace. V krátkodobém horizontu bude svěřenský fond pro Afriku posílen částkou 1 miliardy eur složené z 500 milionů eur z rezervy Evropského rozvojového fondu a 500 milionů eur vyžádaných od členských států. Tradiční finanční programy by dále měly dostat novou orientaci. V dlouhodobějším horizontu Komise navrhuje zásadní přehodnocení rozsahu a povahy tradičních modelů rozvojové spolupráce. Na podzim roku 2016 Komise předloží návrh nového fondu v rámci ambiciózního vnějšího investičního plánu za účelem mobilizace investic v rozvojových třetích zemích. Bude vycházet ze zkušeností úspěšného investičního plánu pro Evropu. Za tímto účelem bude uvolněna částka 3,1 miliardy eur, od níž se očekává, že vyvolá celkové investice ve výši až 31 miliard eur s potenciálem ke zvýšení na 62 miliard eur, pokud členské státy a další partneři dorovnají příspěvek EU. Evropská investiční banka (EIB) také již pracuje na iniciativě pro mobilizaci dodatečných finančních prostředků v Africe během příštích pěti let. Vnější investiční plán se rovněž zaměří na cílenou pomoc pro zlepšení podnikatelského prostředí v dotyčných zemích.

  • Vzájemná spolupráce: Nové partnerství sdružuje EU a její členské státy, aby společně dosáhly výsledků. Pro dosažení společných cílů potřebujeme koordinovanou spolupráci a multiplikaci zdrojů. Členské státy by měly odvést svůj díl práce – zpřístupnit rovnocenné finanční zdroje a pracovat v partnerství s EU na plnění paktů.

Souvislosti

Evropa zažívá bezprecedentní nelegální migrační toky způsobené geopolitickými a ekonomickými faktory. Přiživují je bezohlední převaděči, kteří se snaží využívat zoufalství zranitelných osob. Loňský rok od přijetí Evropského programu pro migraci ukázal, že migrační politika uvnitř Unie a mimo ni má přímou souvislost. Pro dosažení našich vnějších cílů mají zásadní význam věrohodná opatření uvnitř EU s cílem odradit od převaděčství a nelegální migrace, stejně jako ukázat legální způsoby vstupu.

EU již v minulosti podnikla řadu kroků ke zkvalitnění své spolupráce s vnějšími partnery. Dialogy na vysoké úrovni o migraci a přezkumy evropské politiky sousedství přinesly nové soustředění na vztahy s klíčovými zeměmi, pokud jde o migraci. Summit ve Vallettě v listopadu 2015 přenesl otázky migrace do centra vztahů EU s africkým kontinentem. Spolupráce s Tureckem má kritický význam v boji proti vykořisťování zranitelných osob, které se snaží překročit Egejské moře. Zajišťuje větší humanitární pomoc v Turecku souběžně s otevřením nových legálních cest do EU. Prohlášení EU a Turecka vytvořilo nové metody pro zavádění řádu do migračních toků a pro záchranu životů. Koordinované řízení migrace ze strany obou subjektů přineslo nevídanou míru spolupráce.

Setkání vedoucích představitelů zemí západního Balkánu z 25. října a následné týdenní videokonference také vedly k silné koordinaci a zlepšily sdílení informací mezi členskými státy EU a našimi bezprostředními sousedy na jiné významné migrační trase.

Finanční nástroje EU pomáhají vytvořit lepší budoucnost blíže k domovu pro ty, kdo by jinak byli připraveni riskovat své životy na nebezpečné nelegální cestě do Evropy z různých lokalit. Stávající finanční programy doplnily regionální svěřenský fond pro Sýrii, nouzový svěřenský fond pro Afriku a nástroj pro uprchlíky v Turecku.

Další informace

Sdělení o zřízení nového partnerského rámce se třetími zeměmi na základě Evropského programu pro migraci

Příloha 1: Případy nelegálního vstupu do EU, rozhodnutí o návratu a skutečné návraty, 2014–2015

Příloha 2: Dialogy na vysoké úrovni

Příloha 3: Příklady významných probíhajících činností financovaných EU

Příloha 4: Finanční přísliby a příspěvky členských států pro svěřenské fondy a nástroj pro uprchlíky v Turecku

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Nový partnerský rámec

MEMO: Směrem k novému partnerskému rámci se třetími zeměmi na základě Evropského programu pro migraci

Materiály pro média o Evropském programu pro migraci

Prohlášení EU a Turecka

Setkání vedoucích představitelů zemí západního Balkánu

IP/16/2072

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar