Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den europeiska migrationsagendan: kommissionen lägger fram en handlingsplan för integration och förnyar blåkortssystemet för högkvalificerade arbetare som inte är EU-medborgare

Strasbourg den 7 juni 2016

Idag lägger Europeiska kommissionen fram en handlingsplan för att hjälpa medlemsstaterna integrera tredjelandsmedborgare i EU och ta del av vad de kan bidra med ekonomiskt och socialt.

I dag lägger Europeiska kommissionen fram en handlingsplan för att hjälpa medlemsstaterna integrera tredjelandsmedborgare i EU och ta del av vad de kan bidra med ekonomiskt och socialt, samt ett lagstiftningsförslag för att uppdatera reglerna om högkvalificerade migranter som kommer till EU för att arbeta, vilket kommer att hjälpa europeiska företag att locka kvalificerade och begåvade människor från hela världen. Dessa initiativ är en uppföljning till åtagandet i ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer, som fastställer att laglig migration är en prioritering för den här kommissionen.

Dmitris Avramopoulos, som är kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, säger: – Om vi vill hantera migrationen på lång sikt måste vi börja göra de investeringarna nu, i allas vårt intresse. En tidig och effektiv integration av tredjelandsmedborgare är ytterst viktig för att göra migrationen till en styrka för vårt samhälles ekonomi och sammanhållning. Samtidigt måste vi se till att våra system är bättre utrustade att hantera arbetsmarknaden och kompetensunderskott i framtiden. Det uppdaterade systemet för EU-blåkort kommer att stärka vår ekonomiska tillväxt och göra det lättare och mer attraktivt för högkvalificerade tredjelandsmedborgare att komma och arbeta i EU.

En EU-handlingsplan för integration

Dagens handlingsplan innehåller en gemensam politisk ram och stödåtgärder som ska hjälpa medlemsstaterna vidareutveckla och stärka sin nationella integrationspolitik för tredjelandsmedborgare. Medlemsstaterna – på nationell, regional och lokal nivå – står i första ledet när det gäller integration. Handlingsplanen fastställer det konkreta politiska, operativa och ekonomiska stöd som ska ges på EU-nivå för att stödja deras insatser.

Det är ytterst viktigt för de europeiska samhällenas framtida välfärd, välstånd och sammanhållning att se till att tredjelandsmedborgare kan bidra ekonomiskt och socialt till sina värdsamhällen. En studie som kommissionens avdelningar lägger fram idag bekräftar att tredjelandsmedborgare som integreras snabbt och väl kan bidra till att arbetsmarknaden fungerar bättre, bidra till att åtgärda demografiska utmaningar och förbättra den finanspolitiska hållbarheten. Risken är stor att kostnaderna för bristande integration blir högre än investeringarna i integrationspolitik.

Trots medlemsstaternas insatser är risken för fattigdom eller social utslagning fortfarande större för migranter och erkända flyktingar från tredjeländer som är lagligen bosatta i EU.

Medlemsstaterna har fortfarande i allra högsta grad ansvar för integrationspolitiken, men i dagens situation möter många av dem liknande utmaningar och EU-nivån kan ge mervärde tack vare det strukturella och ekonomiska stöd den innebär.

Åtgärder föreslås på nyckelområden såsom: integrationsåtgärder före avresa och före ankomst, speciellt för personer som har ett klart behov av internationellt skydd och ska omplaceras, utbildning, anställning och yrkesutbildning, tillgång till grundläggande tjänster samt aktivt deltagande och social delaktighet. En mer strategisk och koordinerad strategi föreslås också för användning av EU-medel för att stödja nationella integrationsåtgärder.

Inom den nya kompetensagendan för Europa kommer kommissionen också att stödja arbetsmarknadsintegration med hjälp av olika verktyg för att förbättra migranters färdigheter och att erkänna och dra nytta av deras befintliga kvalifikationer.

Åtgärderna för att stödja integrationen av tredjelandsmedborgare varken behöver eller bör vidtas på bekostnad av åtgärder som gynnar andra utsatta eller missgynnade grupper eller minoriteter.

Locka högkvalificerade migranter: en reform av EU-blåkortet

Systemet med EU-blåkortet antogs 2009, men har hittills visat sig vara otillräckligt och oattraktivt och utnyttjas därför inte fullt ut. Restriktiva inresevillkor och det faktum att olika länder har olika regler, villkor och förfaranden har begränsat användningen av EU-systemet. Endast 31 % av högkvalificerade migranter som flyttar till ett OECD-land väljer att komma till EU, vilket innebär att kompetensen går till andra länder som konkurrerar ekonomiskt med EU.

Dagens förslag uppdaterar de befintliga bestämmelserna och strävar efter att förbättra EU:s förmåga att locka och behålla högkvalificerade tredjelandsmedborgare, eftersom demografiska mönster tyder på att det fortfarande finns ett behov av att locka ytterligare begåvningar i framtiden, även medräknat den mer kvalificerade EU-arbetskraft den nya kompetensagendan strävar efter att utveckla.

  • Det nya förslaget fastställer ett gemensamt EU-omfattande system, som ersätter parallella nationella system för högkvalificerad anställning för att ge ansökande och arbetsgivare mer klarhet och göra systemet mer synligt och konkurrenskraftigt.

  • Det förbättrar rörligheten inom EU genom att förenkla förfarandena och också tillåta kortare affärsresor på upp till 90 dagar inom de medlemsstater som tillämpar blåkortet.

  • Det sänker lönetröskeln genom att skapa en flexibel skala inom vilken medlemsstaterna kan justera sin tröskel enligt sin arbetsmarknad, och anger lämpligare förhållanden för nyutexaminerade tredjelandsmedborgare och arbetstagare i områden med brist på arbetskraft.

  • Det nya blåkortssystemet gör det möjligt för högkvalificerade personer som åtnjuter internationellt skydd att ansöka om ett blåkort.

  • Förslaget stärker rättigheterna både för innehavare av blåkort (genom att ge möjlighet till att snabbare beviljas status som varaktigt bosatt samt direkt och flexiblare tillgång till arbetsmarknaden) och för deras familjemedlemmar (och på det sättet säkerställa att de samtidigt kan följa med innehavaren av EU-blåkortet), vilket bör göra EU till en mer attraktiv destination för de högkvalificerade arbetstagare som vår ekonomi behöver.

Det nya blåkortssystemet skulle ge en beräknad positiv årlig ekonomisk effekt på 1,4–6,2 miljarder euro från ytterligare högkvalificerade arbetstagare som kommer till EU för att jobba. Medlemsstaterna skulle fortfarande ha ansvaret för att besluta hur många arbetssökande tredjelandsmedborgare de tar emot på sitt territorium, i enlighet med fördraget. De kan också göra en arbetsmarknadsprövning om allvarliga störningar inträffar på arbetsmarknaden, såsom en hög grad av arbetslöshet inom en viss yrkesgrupp eller sektor, även på en del av deras territorium.

Förenade kungariket, Irland och Danmark deltar inte i antagandet av detta direktiv och är därför inte bundna av det och omfattas inte av dess tillämpning.

Bakgrund

Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare: integration är i första hand på medlemsstaternas ansvar, men EU har fastställt åtgärder för att ge incitament och stöd i medlemsstaternas arbete med att främja integration av tredjelandsmedborgare. Hit hör bland annat särskilda medel och instrument för att ta itu med social och ekonomisk sammanhållning i medlemsstaterna. Dagens handlingsplan är en del av en uppsättning åtgärder som utlystes i den europeiska migrationsagendan och i kommissionens meddelande av den 6 april 2016.

Reform av EU-blåkortsdirektivet: i april 2014 lade Jean-Claude Juncker fram en femstegsplan om migration som en del av sin valkampanj, där han bland annat efterlyste att Europa skulle visa mer politisk beslutsamhet när det gäller laglig migration. I sina politiska riktlinjer offentliggjorde ordförande Juncker sin avsikt att främja en ny europeisk politik för laglig migration för att ta itu med kompetensunderskott och locka talanger för att bättre klara av de demografiska utmaningar som EU står inför, även genom att se över EU-blåkortet.

EU står redan inför ett betydande strukturellt kompetensunderskott i vissa sektorer, vilket potentiellt sett kan begränsa tillväxten, produktiviteten och innovationen i EU (t.ex. inom hälsovård, IKT och ingenjörsvetenskap). I framtiden kommer strukturella förändringar i EU:s ekonomier att fortsatt öka efterfrågan på högre kompetens som inte genast finns tillgänglig på arbetsmarknaden, vilket skapar ännu mer kompetensunderskott som inte kan åtgärdas med hjälp av den befintliga arbetskraften i EU. Antalet högkvalificerade tredjelandsmedborgare som för närvarande kommer till de 25 EU-medlemsstater s om tillämpar blåkortet är inte på långt när tillräckligt för att åtgärda detta underskott i kompetens och arbetskraft, trots de insatser för att förbättra EU-medborgarnas färdigheter som föreslagits inom den nya kompetensagendan. Förenade kungariket, Irland och Danmark tillämpar inte blåkortsdirektivet.

Mer information

Vanliga frågor: Handlingsplan om integration och det förbättrade EU-blåkortssystemet

Faktablad: EU-blåkort

Faktablad: Handlingsplan om integration av tredjelandsmedborgare

Direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning

Handlingsplan om integration av tredjelandsmedborgare

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Flyktingkrisen från ett ekonomiskt perspektiv

Offentligt samråd om blåkortet

Ny specialsektion för EU-blåkortet på EU-immigrationsportalen

Europeiska webbplatsen för integration.

Analys av EU:s arbetskraftsmigration, en del av projektet Review of Labour Migration Policy in Europe som genomförs gemensamt av GD Migration och inrikes frågor och OECD.

IP/16/2041

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar