Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošana – Komisija iepazīstina ar rīcības plānu integrācijas jomā un reformē „zilās kartes” programmu augsti kvalificētiem darbiniekiem no valstīm ārpus ES.

Strasbūrā, 2016. gada 7. jūnijā

Eiropas Komisija šodien iepazīstina ar rīcības plānu, kura nolūks ir atbalstīt dalībvalstis trešo valstu valstspiederīgo integrācijā un veicināt viņu ekonomisko un sociālo devumu Eiropas Savienībai.

Eiropas Komisija šodien iepazīstina ar rīcības plānu, kura nolūks ir atbalstīt dalībvalstis trešo valstu valstspiederīgo integrācijā un veicināt viņu ekonomisko un sociālo devumu Eiropas Savienībai; vienlaikus tā nāk klajā ar tiesību akta priekšlikumu, ar ko tiek reformēti noteikumi par augsti kvalificētiem migrantiem, kuri dodas strādāt uz ES, un kas palīdzēs Eiropas uzņēmumiem piesaistīt kvalificētus un talantīgus cilvēkus no visas pasaules. Šīs iniciatīvas izriet no Komisijas priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnēm, kurās likumīga migrācija ir noteikta par šīs Komisijas prioritāti.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls sacīja: „Ja vēlamies ilgtermiņā pārvaldīt migrāciju, tad mūsu visu interesēs mums tagad jāsāk šie ieguldījumi. Agrīna un efektīva trešo valstu valstspiederīgo integrācija ir izšķirošs priekšnoteikums tam, lai migrācija nestu labumu ekonomikai un mūsu sabiedrības saliedētībai. Vienlaikus mums jānodrošina, ka mūsu sistēmas spēj labāk reaģēt uz nepietiekamu darbaspēka piedāvājumu un prasmju trūkumu. Pateicoties pārskatītajai ES zilās kartes programmai, augsti kvalificētiem trešo valstu valstspiederīgajiem būs vienkāršāk un pievilcīgāk doties uz Eiropas Savienību un tur strādāt, un sekmēt mūsu ekonomikas izaugsmi.”

ES rīcības plāns integrācijas jomā

Šodien iesniegtajā rīcības plānā ir paredzēts kopējs politikas satvars un atbalsta pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm pilnveidot un stiprināt savu integrācijas politiku attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem. Jautājumos, kas saistīti ar migrāciju, dalībvalstīm ir galvenā loma – gan valstu, gan reģionālajā un vietējā līmenī. Dalībvalstu centienu atbalstam rīcības plānā ir izklāstīti konkrēti politiski, operatīvi un finansiāli atbalsta pasākumi, kas jāveic ES līmenī.

Eiropas sabiedrības turpmākajai labklājībai, pārticībai un saliedētībai izšķiroši ir nodrošināt to, lai trešo valstu valstspiederīgie varētu sniegt ekonomisku un sociālu devumu savām uzņēmējām kopienām. Komisijas dienestu šodien publicēts pētījums apstiprina, ka labi un ātri integrēti trešo valstu valstspiederīgie var dot savu artavu labākiem darba tirgus rezultātiem, palīdzēt risināt demogrāfiskās problēmas un uzlabot fiskālo stabilitāti. Pastāv acīmredzams risks, ka izmaksas, kas radušās integrācijas neīstenošanas rezultātā, būs lielākas nekā izmaksas par ieguldījumiem integrācijas politikā.

Neraugoties uz dalībvalstu pūliņiem, migranti un atzīti bēgļi no trešām valstīm, kuri likumīgi uzturas Eiropas Savienībā, joprojām saskaras ar paaugstinātu nabadzības vai sociālās atstumtības risku.

Kaut arī integrācijas politika vēl aizvien ļoti lielā mērā ir dalībvalstu kompetencē, pašreizējā kontekstā daudzas ES dalībvalstis sastopas ar līdzīgām problēmām, un ES līmeņa rīcība, kas izpaužas kā strukturāls un finansiāls atbalsts, var dot pievienoto vērtību.

Rīcības plānā tiek ierosinātas darbības šādās svarīgās jomās: integrācijas pasākumi pirms izceļošanas un pirms iebraukšanas, jo īpaši to cilvēku gadījumā, kuriem nepārprotami vajadzīga starptautiskā aizsardzība un kuri tiek pārmitināti, izglītība, nodarbinātība un arodmācības, piekļuve pamatpakalpojumiem, kā arī aktīva līdzdalība un sociālā iekļaušana. Tiek arī ierosināta stratēģiskāka un koordinētāka pieeja to ES līdzekļu izmantošanai, kuri paredzēti valsts līmeņa integrācijas pasākumu atbalstam.

Saskaņā ar „Jaunu prasmju programmu Eiropai” Komisija ar dažādiem instrumentiem arī atbalstīs integrāciju darba tirgū, lai uzlabotu migrantu prasmes, atzītu viņu esošo kvalifikāciju un izmantotu to lietderīgi.

Darbības, kuru nolūks ir atbalstīt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, nav jāveic un nevajadzētu veikt uz to pasākumu rēķina, kas nāk par labu citām neaizsargātām vai nelabvēlīgā situācijā esošām grupām vai minoritātēm.

Augsti kvalificētu migrantu piesaistīšana – ES zilās kartes reforma

2009. gadā pieņemtā ES zilās kartes programma līdz šim ir izrādījusies nepietiekama un nepievilcīga un tādēļ tiek maz izmantota. ES programmas izmantošanu ir ierobežojuši stingri uzņemšanas nosacījumi un valstu līmenī līdztekus pastāvošie noteikumi, nosacījumi un procedūras. Tikai 31 % augsti izglītoto migrantu, kuri dodas uz ESAO valstīm, izvēlas kā galamērķi Eiropas Savienību, kas nozīmē to, ka kvalificēti darba ņēmēji izvēlas citas galamērķa valstis, kuras ekonomiski konkurē ar ES.

Ar šodien iesniegto priekšlikumu tiek mainīti esošie noteikumi nolūkā uzlabot ES spēju piesaistīt un paturēt augsti kvalificētus trešo valstu valstspiederīgos, jo demogrāfiskie modeļi liecina, ka pat tad, ja izdotos panākt, ka ES darbaspēks ir kvalificētāks (tas ir „Jaunu prasmju programmas” mērķis), nākotnē joprojām būs nepieciešams piesaistīt papildu talantus.

  • Saskaņā ar jauno priekšlikumu izveido vienotu ES mēroga programmu, aizstājot augsti kvalificētas nodarbinātības jomā pastāvošās paralēlās valstu līmeņa programmas, lai tādējādi radītu lielāku skaidrību gan interesentiem, gan darba devējiem un padarītu shēmu redzamāku un konkurētspējīgāku.

  • Ar jauno priekšlikumu tiek pastiprināta mobilitāte ES iekšienē, atvieglinot procedūras un arī atļaujot trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri iesniedz pieteikumu zilās kartes saņemšanai, veikt dalībvalstu teritorijā darījumu ceļojumus uz laiku līdz 90 dienām.

  • Ar priekšlikumu tiek pazemināts atalgojuma robežlīmenis, izveidojot elastīgu diapazonu, kura ietvaros dalībvalstis var pielāgot šo līmeni sava darba tirgus īpatnībām, kā arī paredzēti atbilstošāki nosacījumi, kas piemērojami nesen augstskolu pabeigušiem trešo valstu valstspiederīgajiem un darba ņēmējiem nozarēs, kurās valda darbaspēka trūkums.

  • Saskaņā ar jauno zilās kartes shēmu arī augsti kvalificēti starptautiskās aizsardzības saņēmēji varēs iesniegt pieteikumu zilās kartes saņemšanai.

  • Ar priekšlikumu tiek stiprinātas tiesības, kas pienākas zilās kartes turētājiem (iespēja ātrāk iegūt pastāvīgā iedzīvotāja statusu, tūlītēja un elastīgāka piekļuve darba tirgum) un viņu ģimenes locekļiem (iespēja vienlaicīgi ieceļot ar ES zilās kartes turētāju), kā rezultātā Eiropas Savienībai būtu jākļūst par pievilcīgāku galamērķi augsti kvalificētiem darba ņēmējiem, kuri ir vajadzīgi mūsu ekonomikā.

Jaunā zilās kartes shēma un papildu augsti kvalificētie darbinieki, kuri dotos uz ES, lai strādātu, radītu ekonomisku ieguvumu, kas saskaņā ar aplēsēm sasniedz 1,4–6,2 miljardus eiro gadā Atbilstoši Līgumā noteiktajam dalībvalstis arī turpmāk pašas lemtu par to, cik trešo valstu valstspiederīgajiem ir atļauts meklēt darbu to teritorijā. Tās var arī veikt darba tirgus pārbaudi, ja darba tirgū – tostarp kādā valsts daļā – pastāv nopietni traucējumi, piemēram, augsts bezdarba līmenis konkrētā profesijā vai nozarē.

Apvienotā Karaliste, Īrija un Dānija nepiedalās šīs direktīvas pieņemšanā, un šī direktīva tām nav saistoša un nav jāpiemēro.

Vispārīga informācija

Rīcības plāns trešo valstu valstspiederīgo integrācijai – kaut arī par integrāciju galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis, tomēr ES ir izveidojusi pasākumus, lai piedāvātu stimulus un atbalstu dalībvalstis to centienos sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju. Tas ietver mērķtiecīgu finansējumu un instrumentus, kuru mērķis ir veicināt sociālo un ekonomisko kohēziju starp dalībvalstīm. Šodien iesniegtais rīcības plāns ir daļa no pasākumu kopuma, par kuru Komisija paziņoja Eiropas programmā migrācijas jomā un 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā.

ES zilās kartes direktīvas reforma – 2014. gada aprīlī Žans Klods Junkers savas vēlēšanu kampaņas ietvaros nāca klajā ar piecu punktu plānu migrācijas jomā, tostarp aicinot Eiropu izrādīt lielāku politisko apņēmību likumīgas migrācijas jautājumā. Savās politikas pamatnostādnēs Komisijas priekšsēdētājs Junkers paziņoja par savu nodomu veicināt jaunu Eiropas politiku likumīgas migrācijas jomā, lai novērstu prasmju trūkumu un piesaistītu talantus nolūkā labāk risināt demogrāfijas problēmas Eiropas Savienībā, tostarp pārskatot ES zilās kartes direktīvu.

Konkrētās ekonomikas nozarēs Eiropas Savienībā jau tagad pastāv ievērojams strukturāls prasmju trūkums, kas varētu ierobežot Eiropas Savienībā izaugsmi, ražīgumu un inovāciju (piemēram, veselības aprūpē, IKT nozarē un inženierijas jomā). Strukturālās pārmaiņas ES valstu ekonomikās nākotnē turpinās palielināt pieprasījumu pēc augstāka līmeņa prasmēm, kas darba tirgū uzreiz nebūs pieejamas, tādējādi radot vēl lielāku prasmju trūkumu, kuru esošais ES darbaspēks nevar novērst. To augsti kvalificēto darba ņēmēju skaits, kuri no trešām valstīm šobrīd ierodas 25 ES dalībvalstīs un iesniedz pieteikumu zilās kartes saņemšanai, ne tuvu nav pietiekams, lai novērstu šo darbaspēka un prasmju trūkumu – neraugoties uz centieniem uzlabot ES valstspiederīgo prasmes, kā ierosināts „Jaunu prasmju programmā”. Apvienotā Karaliste, Īrija un Dānija nepiemēro zilās kartes direktīvu.

Papildu informācijai

Bieži uzdotie jautājumi: rīcības plāns integrācijas jomā un ES zilās kartes programmas uzlabošana

FAKTU LAPA: zilā karte

FAKTU LAPA: rīcības plāns trešo valstu valstspiederīgo integrācijai

Direktīva par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos

Rīcības plāns trešo valstu valstspiederīgo integrācijai

Komisijas dienestu darba dokuments „Bēgļu krīze no ekonomikas perspektīvas”

Sabiedriskā apspriešana par zilo karti

Jauna īpaša sadaļa par ES zilo karti ES Imigrācijas portālā

Eiropas integrācijas vietne

ES darabspēka migrācijas politikas analīze (daļa no kopējā HOME ĢD un ESAO projekta „Pārskats par darbaspēka migrācijas politiku Eiropā”)

IP/16/2041

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar