Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimas. Komisija pristato aukštos kvalifikacijos darbuotojų iš ES nepriklausančių šalių integravimo veiksmų planą ir reformuoja Mėlynosios kortelės sistemą

Strasburgas, 2016 m. birželio 7 d.

Šiandien Europos Komisija pristato veiksmų planą, kuriuo siekia padėti valstybėms narėms integruoti trečiųjų šalių piliečius ir paskatinti jų indėlį į ES ekonominį ir socialinį gyvenimą.

Šiandien Europos Komisija pristato veiksmų planą, kuriuo siekia padėti valstybėms narėms integruoti trečiųjų šalių piliečius ir paskatinti jų ekonominį ir socialinį indėlį į ES, taip pat teisės akto pasiūlymą, kuriuo siekiama reformuoti aukštos kvalifikacijos migrantams, atvykstantiems į ES dirbti, taikomas taisykles; tai padės Europos įmonėms pritraukti kvalifikuotų ir talentingų asmenų iš viso pasaulio. Šiomis iniciatyvomis įgyvendinamas Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio įsipareigojimas, pateiktas politinėse gairėse, kuriose teisėta migracija nurodyta kaip vienas Komisijos prioritetų.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos sakė: „Siekdami užtikrinti ilgalaikį migracijos valdymą, turime pradėti investuoti jau dabar – tai bus naudinga mums visiems. Tam, kad migracija būtų naudinga ekonomikai ir mūsų visuomenės darnai trečiųjų šalių piliečius svarbu integruoti kuo anksčiau ir veiksmingiau Be to, turime užtikrinti, kad mūsų sistemos būtų pajėgios šalinti būsimus darbo rinkos ir įgūdžių trūkumus. ES mėlynosios kortelės sistema padės aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečiams atvykti dirbti ES ir sustiprinti mūsų ekonomikos augimą; ši galimybė taps patrauklesnė.“

ES integravimo veiksmų planas

Šiandien pristatytame veiksmų plane numatyta bendra politikos sistema ir pagalbinės priemonės, kurios turėtų padėti valstybėms narėms plėtoti ir stiprinti nacionalinę trečiųjų šalių piliečių integravimo politiką. Integracijos srityje pagrindinis vaidmuo tenka valstybėms narėms (nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis). Veiksmų plane išdėstyta konkreti parama politikos, veiklos ir finansų srityse, kuri joms bus teikiama ES lygmeniu.

Siekiant užtikrinti Europos visuomenės gerovę, klestėjimą ir darną ateityje, itin svarbu trečiųjų šalių piliečiams suteikti galimybę prisidėti prie priimančiųjų bendruomenių ekonominio ir socialinio gyvenimo. Šiandien Komisijos tarnybų paskelbtas tyrimas patvirtina, kad gerai ir greitai integruoti trečiųjų šalių piliečiai gali padėti pagerinti darbo rinkos rezultatus, spręsti demografines problemas ir gerinti fiskalinį tvarumą. Yra akivaizdus pavojus, kad neintegravimo sąnaudos bus didesnės nei investicijos į integracijos politiką.

Nepaisant valstybių narių pastangų, ES teisėtai gyvenantys migrantai ir pabėgėliai iš trečiųjų šalių toliau patiria didesnę skurdo arba socialinės atskirties riziką

Nors integracijos politika vis dar priklauso nacionalinės kompetencijos sričiai, dabartinėmis aplinkybėmis daugelis ES valstybių narių susiduria su panašiomis problemomis, todėl ES lygmens veiksmai, grindžiami struktūrine ir finansine parama, gali suteikti papildomos naudos.

Veiksmai siūlomi šiose pagrindinėse srityse: iki išvykimo ir prieš atvykimą taikomos integravimo priemonės, visų pirma skirtos perkeliamiems asmenims, kuriems akivaizdžiai reikalinga tarptautinė apsauga; veiksmai švietimo, užimtumo ir profesinio mokymo srityse; galimybė naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir aktyvus dalyvavimas bei socialinė įtrauktis. Taip pat siūloma strategiškiau ir labiau suderintai naudoti ES lėšas nacionalinėms integravimo priemonėms remti.

Pagal Europos naujų įgūdžių darbotvarkę Komisija taip pat rems darbo rinkos integraciją, tam pasitelkdama įvairias priemones, kurios migrantams padės gerinti įgūdžius, taip pat užtikrins, kad būtų pripažįstama jų kvalifikacija ir kad jie galėtų ją pritaikyti.

Veiksmai, kuriais remiama trečiųjų šalių piliečių integracija turėtų nekenkti priemonėms, skirtoms kitoms pažeidžiamų ir palankių sąlygų neturinčių asmenų grupėms arba mažumoms.

Aukštos kvalifikacijos migrantų pritraukimas. ES mėlynosios kortelės sistemos reforma

2009 m. priimta ES mėlynosios kortelės sistema kol kas nepakankama ir nepatraukli, todėl ja naudojamasi nedaug. Taip yra dėl to, kad priėmimo sąlygos griežtos, o įvairiose valstybėse narėse taikomos skirtingos taisyklės, sąlygos ir procedūros. Tik 31 proc. aukštos kvalifikacijos asmenų, migravusių į EBPO šalis, pasirinko ES valstybę narę – taigi kvalifikuoti darbuotojai renkasi su ES ekonomine prasme konkuruojančias šalis.

Šiandienos pasiūlymu atnaujinamos galiojančios taisyklės, kuriomis ES siekia lengviau pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečius, nes iš demografinių tendencijų matyti, kad Europos Sąjungoje, net ir turint labiau kvalifikuotų darbuotojų (to siekiama pagal Naujų įgūdžių darbotvarkę), ateityje vis tiek reikės pritraukti dar daugiau talentingų asmenų.

  • Naujuoju pasiūlymu sukuriama bendra ES masto sistema, kuria pakeičiamos įvairios skirtingos su aukštos kvalifikacijos darbu susijusios nacionalinės sistemos. Taip siekiama suteikti daugiau aiškumo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams ir užtikrinti, kad sistema būtų matomesnė ir konkurencingesnė.

  • Pagal sistemą supaprastinamos procedūros, be to, leidžiamos trumpos (iki 90 dienų) verslo kelionės mėlynąją kortelę taikančiose valstybėse narėse, taigi skatinamas judumas ES viduje.

  • Sumažinama darbo užmokesčio riba – nustatomas lankstesnis intervalas, pagal kurį valstybės narės gali pritaikyti tą ribą prie savo darbo rinkos. Be to, numatytos tinkamesnes sąlygos trečiųjų šalių mokslo įstaigų absolventams ir darbuotojams regionuose, kuriuose trūksta darbo jėgos.

  • Pagal naująją Mėlynosios kortelės sistemą prašyti išduoti ES mėlynąją kortelę galės ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kuriems suteikta tarptautinė apsauga.

  • Pasiūlymu sustiprinamos ES mėlynosios kortelės turėtojų teisės (numatyta galimybė greičiau gauti ilgalaikio gyventojo statusą, taip pat nedelsiant ir lanksčiau patekti į darbo rinką) ir jų šeimos narių teisės (užtikrinama, kad šeimos nariai galėtų prisijungti prie ES mėlynosios kortelės turėtojo vienu metu). Dėl to ES turėtų tapti patrauklesne vieta aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kurių mūsų ekonomikai reikia.

Apskaičiuota, kad naujosios Mėlynosios kortelės sistemos, pagal kurią į ES įsidarbinti atvyktų papildomų aukštos kvalifikacijos darbuotojų, teigiamas poveikis ekonomikai per metus atitiktų 1,4–6,2 mlrd. EUR. Valstybės narės ir toliau spręstų, kokiam skaičiui trečiųjų šalių piliečių leisti atvykti ieškoti darbo savo teritorijoje, o tai atitinka Sutartį. Jeigu darbo rinka patirtų rimtų sutrikimų, pvz., jeigu, būtų itin aukštas nedarbas konkrečios profesijos srityje ar sektoriuje(arba tam tikroje šalies dalyje),valstybės narės taip pat galės atlikti darbo rinkos tyrimą

Jungtinė Karalystė, Airija ir Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą ir ji joms neprivaloma ir netaikoma.

Pagrindiniai faktai

Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų planas. Nors atsakomybė už integravimą visų pirma tenka valstybėms narėms, ES sukūrė priemonių, kuriomis skatinamos ir remiamos trečiųjų šalių piliečių integravimo pastangos valstybėse narėse. Be kita ko, numatytas specialus finansavimas ir priemonės, kuriais siekiama socialinės ir ekonominės sanglaudos visose valstybėse narėse. Šiandien paskelbtas veiksmų planas yra vienas iš veiksmų, nurodytų Europos migracijos darbotvarkėje ir 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate.

ES mėlynosios kortelės direktyvos reforma. 2014 m. balandžio mėn. Jeanas-Claude’as Junckeris pristatė penkių punktų planą dėl migracijos ir paragino teisėtos migracijos srityje pademonstruoti didesnį politinį ryžtą. Savo politinėse gairėse Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė ketinantis skatinti naują Europos teisėtos migracijos politiką, be kita ko, peržiūrėti ES mėlynosios kortelės sistemą, kad būtų išspręsta gebėjimų trūkumo problema ir pritraukta talentingų asmenų ir pavyktų įveikti Europos Sąjungos demografinius iššūkius.

ES jau patiria nemažų struktūrinių įgūdžių trūkumų tam tikruose sektoriuose, o tai gali riboti ES ekonomikos augimą, našumą ir inovacijas ES (pvz., sveikatos priežiūros, IRT ir inžinerijos sektoriuose). Ateityje dėl struktūrinių ES ekonomikos permainų darbo rinkoje toliau didės didesnės kvalifikacijos darbuotojų poreikis, kurio nedelsiant patenkinti nebus įmanoma, taigi įgūdžių trūkumas dar labiau didės ir esamos ES darbo jėgos nepakaks. Dabartinis aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių darbuotojų, atvykstančių į 25 ES valstybes nares su ES mėlynąja kortele, nepakankamas, kad būtų pašalintas minėtas darbo jėgos ir gebėjimų trūkumas, nors ir siekiama pagerinti ES piliečių įgūdžius pagal Naujų įgūdžių darbotvarkę. Jungtinė Karalystė, Airija ir Danija Mėlynosios kortelės direktyvos netaiko.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai. Integravimo veiksmų planas ir patobulinta ES mėlynosios kortelės sistema

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Mėlynoji kortelė

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų planas

Direktyva dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą

Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų planas

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Pabėgėlių krizės ekonominis vertinimas

Viešos konsultacijos dėl Mėlynosios kortelės

Naujas specialus ES mėlynosios kortelės sistemai skirtas tinklalapis ES imigracijos portale

Europos integracijos interneto svetainė.

ES darbo jėgos migracijos politikos analizė – bendro Vidaus reikalų GD ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos projekto „Darbo jėgos migracijos politikos Europoje peržiūra“ dalis

IP/16/2041

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar