Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske dagsorden for migration omsættes til handling: Kommissionen fremlægger en handlingsplan for integration og reformerer ordningen med det blå EU-kort for højt kvalificerede arbejdstagere, der kommer fra lande uden for EU

Strasbourg, den 7. juni 2016

Europa-Kommissionen fremlægger i dag en handlingsplan, som skal støtte medlemsstaterne i integrationen af tredjelandsstatsborgere og disse borgeres økonomiske og sociale bidrag til EU.

Europa-Kommissionen fremlægger i dag en handlingsplan, som skal støtte medlemsstaterne i integrationen af tredjelandsstatsborgere og disse borgeres økonomiske og sociale bidrag til EU. Dertil kommer et lovforslag om en reform af reglerne for højt kvalificerede migranter, der kommer til EU for at arbejde. Forslaget skal hjælpe de europæiske virksomheder med at tiltrække kvalificerede og talentfulde mennesker fra hele verden. Disse initiativer er en opfølgning på løftet i Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer, i følge hvilke regulær migration er en prioritet for denne Kommission.

Dimitris Avramopoulos, kommissær for migration, indre anliggender og medborgerskab, siger: "Hvis vi ønsker at håndtere migration på lang sigt, er vi nødt til at begynde at investere nu. Det er i vores allesammens interesse. Tidlig og effektiv integration af tredjelandsstatsborgere er afgørende for, at migrationen bliver en fordel for økonomien og samhørigheden i vores samfund. Samtidig skal vi gøre vores systemer stærkere, så vi bedre kan håndtere fremtidige mangler på arbejdskraft og kvalifikationer. Den reviderede ordning med det blå EU-kort vil gøre det lettere og mere attraktivt for højt kvalificerede tredjelandsstatsborgere at komme til EU for at arbejde, og det vil styrke vores økonomiske vækst."

En EU-handlingsplan for integration

Handlingsplanen fastsætter en fælles politisk ramme og støtteforanstaltninger, som skal hjælpe medlemsstaterne med at videreudvikle og styrke deres nationale integrationspolitikker for tredjelandsstatsborgere. Medlemsstaterne går forrest – på nationalt, regionalt og lokalt niveau – når det drejer sig om integration. Handlingsplanen indeholder den konkrete politiske, operationelle og finansielle støtte, som skal ydes på EU-niveau for at hjælpe deres indsats på vej.

Det er utrolig vigtigt for de europæiske samfunds fremtidige velstand, velfærd og samhørighed, at tredjelandsstatsborgere bidrager økonomisk og socialt til deres værtssamfund. Kommissionens tjenestegrene offentliggør i dag en undersøgelse, som bekræfter, at tredjelandsstatsborgere, som bliver hurtigt og godt integreret, bidrager til et mere produktivt arbejdsmarked, bidrager med at løse demografiske problemer og øger den finanspolitiske holdbarhed. Omkostningerne ved manglende integration risikerer at blive langt højere end omkostningerne ved investeringer i integrationspolitik.

Til trods for medlemsstaternes indsats står migranter og anerkendte flygtninge fra tredjelande, der er lovligt bosiddende i EU, fortsat over for en øget risiko for fattigdom og social udstødelse.

Selv om integrationspolitik stadig i høj grad er et nationalt anliggende, står mange EU-medlemsstater p.t. over for mange af de samme udfordringer, og handling på EU-niveau kan tilføre merværdi gennem strukturel og finansiel støtte.

Der foreslås handling inden for nøgleområder såsom: integrationstiltag både før og efter ankomst, navnlig for genbosatte personer med et klart behov for international beskyttelse, uddannelse, beskæftigelse og erhvervsuddannelse, adgang til basale ydelser samt aktiv deltagelse og social inklusion. Der foreslås desuden en mere strategisk og koordineret tilgang til anvendelsen af EU-midler til støtte af nationale integrationstiltag.

Kommissionen vil inden for rammerne af dagsordenen for nye kvalifikationer for Europa også støtte integrationen på arbejdsmarkedet med forskellige værktøjer, som dels skal forbedre migranternes færdigheder, dels sørge for, at deres eksisterende kvalifikationer bliver anerkendt og brugt.

De tiltag, der gøres for at støtte integrationen af tredjelandsstatsborgere, hverken skal eller må være på bekostning af tiltag, der kommer andre sårbare eller dårligt stillede grupper eller minoriteter til gode.

Tiltrækning af højt kvalificerede migranter: En reform af ordningen med det blå EU-kort

Ordningen med det blå EU-kort, som blev vedtaget i 2009, har indtil videre vist sig at være både utilstrækkelig og uattraktiv, og er derfor underudnyttet. Restriktive adgangsbetingelser og eksistensen af parallelle regler, betingelser og procedurer på nationalt niveau har begrænset brugen af EU-ordningen. Kun 31 % af de højtuddannede migranter, der ankommer til OECD-landene, vælger en destination i EU; med andre ord vælger kvalificerede arbejdstagere andre lande, som konkurrerer økonomisk med EU.

Forslaget moderniserer den eksisterende ordning og har til formål at forbedre EU's evne til at tiltrække og holde på højt kvalificerede tredjelandsstatsborgere, idet demografiske mønstre viser, at der selv med den mere kvalificerede EU-arbejdsstyrke, som dagsordenen for nye kvalifikationer for Europa har til formål at udvikle, vil være behov for at tiltrække yderligere talenter i fremtiden.

  • Med det nye forslag etableres der en fælles EU-ordning, som erstatter de parallelle nationale ordninger for højt kvalificeret beskæftigelse med det formål at give ansøgere og arbejdsgivere større klarhed og gøre ordningen mere synlig og konkurrencedygtig.

  • Forslaget øger mobiliteten i EU ved at lette procedurerne og tillade kortere forretningsrejser af en varighed på op til 90 dage inden for de medlemsstater, der anvender ordningen med det blå EU-kort.

  • Det sænker løntærsklen ved at fastsætte et fleksibelt interval, inden for hvilket medlemsstaterne kan justere tærsklen i forhold til deres arbejdsmarked, ligesom der fastsættes mere passende betingelser for tredjelandsstatsborgere, der er nyuddannede eller arbejder inden for områder, hvor der mangler arbejdskraft.

  • Højt kvalificerede arbejdstagere, som modtager international beskyttelse, vil med den nye ordning kunne ansøge om det blå kort.

  • Forslaget styrker rettighederne for indehavere af det blå kort (ved at give hurtigere adgang til status som fastboende udlænding, øjeblikkelig og mere fleksibel adgang til arbejdsmarkedet) og deres familiemedlemmer (ved at sikre, at de kan følge med indehaveren af det blå kort), hvilket bør gøre EU til en mere attraktiv destination for de højt kvalificerede arbejdstagere, som vores økonomi brug for.

Det forventes, at den nye ordning med det blå kort årligt vil få en økonomisk virkning på mellem 1,4 og 6,2 mia. EUR fra det yderligere antal højt kvalificerede arbejdstagere, der kommer til EU for at arbejde. Medlemsstaterne vil fortsat skulle beslutte, hvor mange tredjelandsstatsborgere der skal have adgang til deres territorium for at søge arbejde, hvilket er i overensstemmelse med traktaten. De kan også udføre en arbejdsmarkedstest, hvis der opleves store forstyrrelser på arbejdsmarkedet, såsom et højt arbejdsløshedsniveau inden for et bestemt erhverv eller en bestemt sektor, herunder i dele af deres territorium.

Det Forenede Kongerige, Irland og Danmark deltager derfor ikke i vedtagelsen af direktivet, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i disse lande.

Baggrund

Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere: Selv om ansvaret for integration primært ligger hos medlemsstaterne, har EU indført foranstaltninger, der skal motivere og støtte medlemsstaterne i deres indsats for at fremme integrationen af tredjelandsstatsborgere. Der er bl.a. tale om øremærket finansiering og instrumenter til fremme af den sociale og økonomiske samhørighed på tværs af medlemsstaterne. Den handlingsplan, der er fremlagt i dag, er en del af de tiltag, der blev varslet i den europæiske dagsorden for migration og i Kommissionens meddelelse af 6. april 2016.

Reform af EU's direktiv om det blå kort: I april 2014 præsenterede Jean-Claude Juncker som led i sin valgkampagne en fempunktsplan om migration, hvori han opfordrede bl.a. Europa til at udvise større politisk viljestyrke med hensyn til regulær migration. I sine politiske retningslinjer meddelte Jean-Claude Juncker sin hensigt om at fremme en ny europæisk politik for regulær migration med det formål at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft og tiltrække talenter for derigennem at imødegå de demografiske udfordringer i EU. Det skal bl.a. ske via en revision af det blå EU-kort.

EU står inden for visse sektorer allerede over for en betydelig strukturel mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvilket potentielt kan begrænse væksten, produktiviteten og innovationen i EU (f.eks. på sundheds-, ikt- og ingeniørområdet). I fremtiden vil de strukturelle ændringer i de europæiske økonomier fortsat betyde en øget efterspørgsel efter høje kvalifikationer, som ikke umiddelbart er tilgængelige på arbejdsmarkedet, hvilket vil skabe yderligere mangel på kvalificeret arbejdskraft, som ikke kan afhjælpes af EU's eksisterende arbejdsstyrke. Antallet af højt kvalificerede arbejdstagere fra tredjelande, som p.t. kommer til de 25 medlemsstater, der er med i ordningen med det blå EU-kort, er indtil videre utilstrækkeligt til at afhjælpe denne mangel på arbejdskraft og kvalifikationer, til trods for indsatsen for at opgradere EU-borgernes færdigheder som foreslået i dagsordenen for nye kvalifikationer for Europa. Det Forenede Kongerige, Irland og Danmark anvender ikke EU's direktiv om det blå kort.

Yderligere oplysninger

Ofte stillede spørgsmål: Handlingsplan for integration og den forbedrede ordning med det blå EU-kort

FAKTABLAD Blå kort

FAKTABLAD Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere

Direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse

Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Flygtningekrisen set fra en økonomisk vinkel

Offentlig høring om det blå kort

Ny særlig side om EU's blå kort på EU's indvandringsportal

Det Europæiske Integrationswebsted

Analyse af EU's arbejdskraftmigrationspolitik, som er del af GD HOME's og OECD's fælles projekt om en revision af arbejdskraftmigrationspolitikken i Europa.

IP/16/2041

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar