Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Изпълнение на Европейската програма за миграцията: Комисията представя план за действие относно интеграцията и реформира схемата за „синя карта“ за висококвалифицирани работници от държави извън ЕС

Страсбург, 7 юни 2016 r.

Европейската комисия представя днес план за действие, подкрепящ държавите членки да интегрират граждани на трети държави и да вземат предвид техния икономически и социален принос за ЕС.

Европейската комисия представя днес план за действие, подкрепящ държавите членки да интегрират граждани на трети държави и да вземат предвид техния икономически и социален принос за ЕС. Тя прави също законодателно предложение за реформа на правилата, приложими към висококвалифицираните мигранти, пристигащи в ЕС, за да работят, което ще помогне на европейските предприятия да привличат квалифицирани и талантливи хора от целия свят. Тези инициативи изпълняват ангажимента от политическите насоки на председателя Юнкер, в които законната миграция се определя като приоритет за настоящата Комисия.

Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: „Ако искаме да управляваме миграцията в дългосрочен план, в интерес на всички нас е да започнем с тези инвестиции още отсега. Бързата и ефективната интеграция на граждани на трети държави е от основно значение, за да бъде миграцията ползотворна за икономиката и за сближаването на нашето общество. Същевременно трябва да подготвим по-добре нашите системи да се справят с недостига на умения на пазара на труда в бъдеще. Преработената схема за „синя карта на ЕС“ ще улесни и ще направи по-привлекателно за висококвалифицираните граждани на трети държави да пристигат и работят в ЕС, което ще укрепи икономическия растеж.“

План за действие на ЕС относно интеграцията

Представеният днес план за действие предоставя обща политическа рамка и мерки за подкрепа, които би трябвало да помогнат на държавите членки, да доразвият и укрепват още повече своите национални политики за интеграция на граждани на трети държави. Когато става въпрос за интеграция, държавите членки са на първа линия на национално, регионално и местно равнище. В плана за действие се определя конкретна политическа, оперативна и финансова помощ, която да бъде предоставена на равнище ЕС в подкрепа на усилията им.

От основно значение за бъдещото благоденствие, просперитет и сближаване на европейските общества е да се гарантира, че гражданите на трети държави могат да допринесат в икономически и социален аспект за приемащите ги общности. В публикувано днес от службите на Комисията изследване се потвърждава, че ако са добре и бързо интегрирани, гражданите на трети държави могат да допринесат за по-доброто функциониране на пазара на труда, да помогнат за справянето с демографските предизвикателства и за подобряването на фискалната устойчивост. Налице е очевиден риск разходите, възникнали от липсата на интеграция, да надхвърлят разходите, свързани с инвестициите в политиките за интеграция.

Въпреки усилията на държавите членки, мигрантите и признатите за бежанци лица от трети държави, които пребивават законно в ЕС, продължават да са изправени пред по-голям риск от бедност или социално изключване. .

Макар политиките за интеграция в голяма степен да остават национална компетентност, в настоящия контекст много държави — членки на ЕС, са изправени пред сходни предизвикателства, и затова предоставяната на равнище ЕС структурна и финансова подкрепа може да създаде допълнителни ползи за тях.

Предлагат се действия в ключови области като: мерки за интеграция преди заминаването и преди пристигането, по-специално за лицата, очевидно нуждаещи се от международна закрила, които са в процес на презаселване, образование, заетост и професионално обучение, достъп до основни услуги, както и активно участие и социално приобщаване. Предлага се също по-стратегически и по-координиран подход за използването на средствата на ЕС в подкрепа на националните мерки за интеграция.

Съгласно новата програма за придобиване на нови умения за Европа Комисията ще подпомогне също включването на пазара на труда с различни инструменти за подобряването на уменията на мигрантите, както и за признаването и използването на техните досегашни квалификации.

Не е необходимо и не следва действията в подкрепа на интеграцията на граждани на трети държави да се осъществяват за сметка на мерките в полза на други уязвими групи или на групи в неравностойно положение или малцинства.

Привличане на висококвалифицирани мигранти: реформа на „синята карта на ЕС“:

До този момент схемата за „синя карта на ЕС“, приета през 2009 г., се оказа недостатъчна и непривлекателна, поради което не се използва достатъчно. Ограничителните условия за прием и наличието на паралелни разпоредби, условия и процедури на национално равнище са ограничили използването на схемата на ЕС. Едва 31 % от високообразованите мигранти предпочитат ЕС сред възможните дестинации от ОИСР, което означава, че квалифицираните работници избират други дестинации, които се конкурират в икономическо отношение с ЕС.

Днешното предложение реорганизира приложимите правила и има за цел да подобри способността на ЕС да привлича и задържа висококвалифицирани граждани на трети държави, тъй като демографските тенденции показват, че дори при наличието на повече квалифицирана работна ръка, която програмата за придобиване на нови умения се стреми да развие, в бъдеще все още ще е нужно да бъдат привличани нови таланти.

  • С новото предложение се създава единна за целия ЕС схема, която замества паралелните национални схеми, предназначени за висококвалифицирана трудова заетост. Предложението осигурява повече яснота както за кандидатите, така и за работодателите и прави схемата по-видима и по-конкурентоспособна.

  • С предложението мобилността в ЕС се увеличава, като се улесняват процедурите и се дава възможност за по-кратки командировки в срок до 90 дни в държавите членки, които прилагат схемата за „синя карта“.

  • В предложението прагът на заплатите се намалява, като се създава гъвкав диапазон, в който държавите членки да могат да адаптират праговете към своите пазари на труда. В областите с недостиг на работна сила се предвиждат също по-подходящи условия за наскоро завършилите студенти и работници от трети държави.

  • Съгласно новата схема за „синя карта“ висококвалифицираните лица, ползващи се с международна закрила, ще могат да кандидатстват за синя карта.

  • С предложението се укрепват правата както на притежателите на синя карта (като се ускорява достъпът до статут на дългосрочно пребиваващ и се позволява незабавен и по-гъвкав достъп до пазара на труда), така и на членовете на техните семейства (като се гарантира, че те могат да се присъединят едновременно към притежателите на синя карта на ЕС), което би трябвало да превърне ЕС в по-привлекателна дестинация за висококвалифицираните служители, от които нашата икономика се нуждае.

Положителното икономическо отражение от новата схема за синя карта се оценява на сума в размер между 1,4€ и 6,2€ милиарда евро благодарение на наемането на допълнителни висококвалифицирани работници в ЕС. В съответствие с Договора държавите членки ще продължат да отговарят за вземането на решения относно броя на гражданите на трети държави, допуснати на тяхна територия, за да търсят работа. Те могат също да проверяват състоянието на пазара на труда, ако той изпитва сериозни смущения, например висока безработица в дадена професия или сектор, включително в определена част от тяхната територия.

Обединеното кралство, Ирландия и Дания не участват в приемането на тази директива и не са обвързани с нейното прилагане.

Контекст

План за действие относно интеграцията на граждани на трети държави: Въпреки че за интеграцията отговарят преди всичко държавите членки, ЕС разработи мерки, които да ги стимулират и подпомагат в усилията им да насърчават интеграцията на граждани на трети държави. Сред тях са по-специално финансиране и инструменти, предназначени за социалното и икономическото сближаване между държавите членки. Представеният днес план за действие е част от набор от действия, обявени в Европейската програма за миграцията и в Съобщението на Комисията от 6 април 2016 г.

Реформиране на Директивата за „синята карта на ЕС“: През април 2014 г. като част от своята предизборна кампания Жан-Клод Юнкер представи план от пет точки относно миграцията, включващ призив към Европа да покаже по-голяма политическа решителност, когато става въпрос за законна миграция. В своите политически насоки председателят Юнкер обяви намерението си да популяризира нова европейска политика за законна миграция, с която да се преодолее недостигът на умения, да бъдат привличани таланти и да бъдат посрещнати по-добре демографските предизвикателства, пред които е изправен ЕС, по-специално чрез преразглеждане на схемата за „синя карта“ на ЕС.

В някои сектори ЕС вече е изправен пред значителен структурен недостиг на квалифицирана работна ръка, което има потенциала да ограничи растежа, производителността и иновациите в ЕС (напр. здравеопазването, ИКТ и инженерството). В бъдеще структурните промени в икономиките на ЕС ще продължават да увеличават търсенето на хора с по-високи квалификации, които не са непосредствено налични на пазара на труда, задълбочавайки по този начин недостига на умения, който не може да бъде преодолян чрез наличната в ЕС работна сила. Броят на висококвалифицираните работници, граждани на трети държави, пристигащи понастоящем в 25-те държави—членки на ЕС, които прилагат схемата за „синя карта“, е несъмнено недостатъчен за справянето с този недостиг на квалифицирана работна ръка, въпреки усилията за подобряване на уменията на гражданите на ЕС, предложени в новата програма за придобиване на умения. Обединеното кралство, Ирландия и Дания не прилагат Директивата за синята карта.

За повече информация

Често задавани въпроси: План за действие относно интеграцията и подобряване на схемата за „синята карта на ЕС“

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Синя карта

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: План за действие относно интеграцията на граждани на трети държави

Директива относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост

План за действие относно интеграцията на граждани на трети държави

Работен документ на службите на Комисията: Бежанската криза от икономическа перспектива

Обществена консултация относно синята карта

Нов специален раздел в портала на ЕС за имиграцията, посветен на „синята карта на ЕС“

Европейски интернет сайт за интеграцията.

Анализ на политиките на ЕС за трудова миграция, „Преглед на политиката в областта на трудовата миграция в Европа“, част от съвместния проект на ГД „Вътрешни работи“ и ОИСР

IP/16/2041

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar