Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa

Bryssel den 10 juni 2016

Idag antar EU-kommissionen en ny omfattande kompetensagenda. Syftet är att utveckla en bred kompetens och ta tillvara på Europas mänskliga kapital, vilket gynnar anställbarhet, konkurrenskraft och tillväxt.

Medlemsländerna uppmanas i den nya kompetensagendan att satsa på kompetens som både håller en hög kvalitet och är relevant för arbetsmarknadens behov. Studier visar att 70 miljoner européer saknar tillräcklig läs- och skrivförmåga. Ännu fler har bristande it- och räknefärdigheter. Risken att hamna i arbetslöshet och utanförskap är stor. Å andra sidan har många personer i EU arbeten som inte matchar deras kompetens och intressen. Detta gäller särskilt unga akademiker. Samtidigt har 40 % av arbetsgivarna i Europa svårt att hitta personer med den kompetens som behövs för att företagen ska växa och bidra till innovation. Slutligen har alltför få människor det entreprenörstänkande och de färdigheter som behövs för att starta eget och kontinuerligt anpassa sig till arbetsmarknadens föränderliga krav.

Det är viktigt att höja kompetensnivån, framhäva övergripande färdigheter och kunna förutse arbetsmarknadens behov genom en dialog med näringslivet. På så sätt får människor bättre chanser i livet och grunden läggs för en hållbar och inkluderande tillväxt och för ett sammanhållet samhälle.

För att lösa utmaningarna relaterade till kompetens lanserar nu kommissionen tio åtgärder som ska synliggöra kompetensfrågan och förbättra erkännandet av kompetens både lokalt, nationellt och på EU-nivå, i skolor och universitet och på arbetsmarknaden.

– Miljoner människor är idag arbetslösa i EU, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Vi måste göra allt vi kan för att förse dem med rätt kompetens på en arbetsmarknad i ständig förändring. Det åtgärdspaket i tio punkter som vi idag presenterar pekar ut områden där EU kan göra skillnad, från ett bättre erkännande av kvalifikationer över landsgränserna till en kompetensgaranti som stöttar lågutbildade vuxna så att de får grundläggande läs- och skrivkunnighet, räknefärdigheter och digital kompetens.    

– I en snabbt föränderlig värld måste Europa investera i sin viktigaste tillgång: människorna, kommenterar Jyrki Katainen, vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Människor behöver bred kompetens för att kunna förverkliga sig själva både i arbetslivet och i samhället. Kunskap är avgörande för välstånd, jobb, tillväxt och varaktigt välbefinnande. Vår nya kompetensagenda har som mål att ingen ska bli åsidosatt och att Europa ska ta tillvara på den höga kompetens som driver på konkurrenskraft och innovation.

– Europa måste investera mer i kompetens, menar EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. De länder i Europa och i världen som har starkast konkurrenskraft är de som investerar mest i kompetens. Dessutom riskerar 70 miljoner européer att halka efter. Att investera i kompetens är avgörande för konkurrenskraft och tillväxt. Och viktigast av allt är att kompetens är avgörande för att människor ska kunna uppfylla sina drömmar och mål, och nå sin fulla potential. Jag vill uppmana medlemsländerna, arbetsmarknadens parter och företagen att samarbeta med oss, så att den nya kompetensagendan blir framgångsrik.

– Det krävs ett långsiktigt tänkande för att den nya kompetensagendan ska bli en framgång, säger Tibor Navracsics, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. Vi måste få bort kompetensglappet och vi ska dessutom undvika nya klyftor i framtiden. Det är glädjande att kompetensagendan definierar kompetens på ett brett sätt och försöker lyfta fram de övergripande färdigheterna som bidrar till att människor når framgång i vår snabbt föränderliga ekonomi och blir engagerade medborgare som lever självständiga och meningsfulla liv.

Konkret föreslår kommissionen tio åtgärder som ska vidtas under de kommande två åren, varav vissa kommer att läggas fram idag:

  • En kompetensgaranti för att hjälpa lågutbildade vuxna så att de får grundläggande läs- och skrivkunnighet, räknefärdigheter och digital kompetens och kan gå vidare till gymnasiet.
  • En genomgång av den europeiska referensramen för kvalifikationer för en ökad förståelse av kvalifikationer och för en bättre användning av all kompetens som finns på den europeiska arbetsmarknaden.
  • Koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen som ska förena medlemsländerna och aktörer inom utbildning, sysselsättning och industri i syfte att få fram en stor reserv med digital kompetens och se till att såväl enskilda personer som arbetskraften i Europa har de digitala färdigheter som krävs.
  • En plan för branschsamverkan kring kompetens för att utveckla kompetensinventeringen och ta itu med de kompetensbrister som råder inom vissa branscher.

Ytterligare åtgärder kommer att lanseras senare i år och under 2017:

  • Ett verktyg för kartläggning av kompetensen hos personer utanför EU för att stödja en tidig kartläggning av kompetens och kvalifikationer bland asylsökande, flyktingar och andra migranter.
  • En översyn av bestämmelserna om Europass för att erbjuda människor bättre och smidigare verktyg där de kan presentera sin kompetens och få värdefull information i realtid om kompetensbehov och kompetenstrender inför karriär- eller utbildningsval.
  • Yrkesutbildningar ska bli ett förstahandsalternativ genom att lärande på arbetsplatsen och de goda utsikterna på arbetsmarknaden för yrkesutbildade framhävs.
  • En översyn av rekommendationen om nyckelkompetenser för livslångt lärande för att bidra till att fler människor skaffar sig grundläggande färdigheter som är nödvändiga för att leva och arbeta på 2000-talet, med ett särskilt fokus på entreprenörskap och innovativt tänkande.
  • Ett initiativ för att följa utexaminerade och förbättra informationen om akademikers utveckling på arbetsmarknaden.
  • Ett förslag om djupare analys och erfarenhetsutbyte kring effektiva sätt att motverka kompetensflykt.

Bakgrund

Den europeiska kompetensagendan ingår i kommissionens arbetsprogram för 2016. Syftet är att främja uppåtgående social konvergens och bidra till Europeiska kommissionens första politiska prioritering, En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar, genom att rikta in sig mot tre viktiga utmaningar i dagens ekonomi: avsaknaden av relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens behov, svårigheten att överblicka kompetens och kvalifikationer, och svårigheten att göra prognoser när det gäller behoven av kompetens.

Mer information

Frågor och svar

Faktablad: Kompetens i EU

Landsspecifika faktablad

Faktablad: Digitala färdigheter

Faktablad: Grön kompetens

Faktablad: Investera i kompetens

Faktablad: Kompetensglapp på sektoriell nivå

Faktablad: Kompetens och migranter

Nyheter på GD Utbildning och kulturs webbplats – faktablad om utbildning och kompetens

Nyheter på GD Sysselsättnings webbplats

Meddelande "En ny kompetensagenda för Europa: Samarbete för att stärka humankapitalet, anställbarheten och konkurrenskraften"

Cedefops kompetensprognos/kompetenskarta 2016

Bildmaterial för den nya kompetensagendan

#EUSkillsAgenda

Följ Valdis Dombrovskis på Facebook och twitter

Följ Jyrki Katainen på Facebook och twitter

Följ Marianne Thyssen på Facebook och twitter

Följ Tibor Navracsics på Facebook och twitter

Prenumerera gratis på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

 

IP/16/2039

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar