Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Deset ukrepov za boljšo usposobljenost Evropejcev

Bruselj, 10. junija 2016

Evropska komisija je danes sprejela nov celovit program znanj in spretnosti za Evropo. Z njim želi zagotoviti, da ljudje že od mladih let pridobivajo širok nabor znanj in spretnosti ter da se človeški kapital Evrope kar najbolje izkoristi. Tako bomo dosegli večjo zaposljivost, konkurenčnost in rast v Evropi.

Danes predstavljeni program države članice in deležnike poziva, naj izboljšajo kakovost znanj in spretnosti ter jih uskladijo s potrebami trga dela. Študije kažejo, da ima 70 milijonov Evropejcev težave z branjem in pisanjem, še več pa jih ima težave z matematično in digitalno pismenostjo. Zaradi tega so izpostavljeni tveganju brezposelnosti, revščine in socialne izključenosti. Po drugi strani veliko Evropejcev, zlasti visoko usposobljenih mladih, opravlja delo, ki ne ustreza njihovim sposobnostim in ambicijam. Hkrati 40 % evropskih delodajalcev pravi, da ne morejo najti delavcev z znanji in spretnostmi, potrebnimi za rast in inovacije. Ljudje tudi premalo podjetno razmišljajo in imajo premalo podjetniških kompetenc, da bi ustanovili lastno podjetje in sledili spremembam na trgu dela.

Zato je treba dvigniti raven znanj in spretnosti, spodbujati prečna znanja in spretnosti ter bolje predvidevati potrebe trga dela, tudi na podlagi dialoga z industrijo, da se izboljšajo življenjske priložnosti ljudi ter spodbudita poštena, vključujoča in trajnostna rast in socialna kohezija.

Za pomoč pri obravnavanju izzivov, povezanih z znanji in spretnostmi, bo Komisija uvedla deset ukrepov za večjo prepoznavnost znanj in spretnosti ter izboljšanje njihovega priznavanja na lokalni, nacionalni in evropski ravni, od šol in univerz do trga dela.

Podpredsednik za evro in socialni dialog Valdis Dombrovskis je dejal: „Ker je v EU na milijone brezposelnih, moramo storiti vse, kar je v naši moči, da jim pomagamo pridobiti znanja in spretnosti, ki sledijo spremembam na trgu dela. V danes predstavljenem akcijskem načrtu so opredeljena področja, na katerih EU lahko pomaga spremeniti stvari na bolje, od boljšega čezmejnega priznavanja kvalifikacij v EU do jamstva za znanja in spretnosti, da se nizko izobraženim odraslim pomaga do bralne, matematične in digitalne pismenosti.“    

Komentar podpredsednika za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost Jyrkija Katainena: „V tem hitro spreminjajočem se svetu moramo vlagati v največje bogastvo Evrope: v ljudi. Ljudje potrebujejo širok nabor znanj in spretnosti, da bi v celoti izkoristili svoj potencial kot aktivni državljani in delavci. Znanja in spretnosti so ključni za trajno blaginjo, delovna mesta in rast. Z našim novim programom želimo zagotoviti, da nihče ni pozabljen ter da Evropa spodbuja visoko raven znanj in spretnosti, ki so gibalo konkurenčnosti in inovacij.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dejala: „V Evropi moramo več vlagati v znanja in spretnosti. Najkonkurenčnejše države v EU in v svetu so tiste, ki največ vlagajo v znanja in spretnosti, 70 milijonom Evropejcev pa grozi, da bodo zaostali za drugimi. Potrebujemo več naložb v znanja in spretnosti, da povečamo konkurenčnost in rast. Zlasti pa je treba ljudem pomagati, da uresničijo svoje poklicne cilje in izkoristijo svoj potencial. Države članice, socialne partnerje in podjetja vabim, da si s skupnimi močmi prizadevamo za uspeh novega programa.“

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics pa je povedal: „Za uspeh programa bo odločilen dolgoročen pristop. Odpraviti moramo trenutne neusklajenosti v znanju in spretnostih ter hkrati preprečiti, da bi se v prihodnosti pojavile nove vrzeli. Zato me veseli, da so znanja in spretnosti v programu opredeljeni široko. Program spodbuja celoten nabor prečnih znanj in spretnosti, s katerimi ljudje lahko uspejo v naših hitro spreminjajočih se gospodarstvih in postanejo angažirani državljani, ki živijo samostojno, izpolnjujoče življenje.“

Komisija predlaga deset ukrepov, ki jih bo uvedla v naslednjih dveh letih. Nekaj se jih začenja že danes:

  • jamstvo za znanja in spretnosti za pomoč nizko izobraženim odraslim, da pridobijo minimalno bralno, matematično in digitalno pismenost ter napredujejo proti srednješolski izobrazbi;
  • pregled evropskega ogrodja kvalifikacij za boljše razumevanje kvalifikacij in boljšo uporabo vseh razpoložljivih znanj in spretnosti na evropskem trgu dela;
  • „koalicija za digitalno pismenost in delovna mesta“, ki bo združila države članice in deležnike s področja izobraževanja, zaposlovanja in industrije, da se ustvari velik potencial „digitalnih talentov“ ter zagotovi zadostna digitalna pismenost posameznikov in delovne sile v Evropi;
  • okvir za sektorsko sodelovanje na področju znanj in spretnosti, da se izboljšata zbiranje in obdelava podatkov o znanjih in spretnostih ter odpravi pomanjkanje strokovno usposobljene delovne sile v specifičnih gospodarskih sektorjih.

Drugi ukrepi se bodo začeli uvajati v drugi polovici tega leta in v letu 2017:

  • „orodje za profiliranje znanj in spretnosti državljanov tretjih držav“ za pomoč pri zgodnjem opredeljevanju in profiliranju znanj in spretnosti ter kvalifikacij prosilcev za azil, beguncev in drugih migrantov;
  • revizija okvira Europass, da bodo ljudje lažje in enostavneje predstavili svoja znanja in spretnosti ter v realnem času dobili koristne informacije o potrebah in trendih na področju znanj in spretnosti. To jim bo lahko pomagalo pri odločitvah glede poklicne poti in učenja;
  • prizadevanja, da poklicno izobraževanje in usposabljanje postaneta prva izbira, in sicer z več priložnostmi za učenje skozi delo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter spodbujanjem boljše vidnosti dobrih rezultatov te vrste izobraževanja in usposabljanja na trgu dela;
  • pregled priporočila o ključnih kompetencah, da se več ljudem pomaga pridobiti temeljna znanja in spretnosti, potrebne za delo in življenje v 21. stoletju, s posebnim poudarkom na spodbujanju podjetnosti in inovativnosti;
  • pobuda za spremljanje diplomantov, da se izboljša zbiranje informacij o napredku diplomantov na trgu dela;
  • predlog za temeljitejšo analizo in izmenjavo najboljših praks za učinkovito reševanje vprašanja bega možganov.

Ozadje

Evropski program znanj in spretnosti je bil napovedan v delovnem programu Komisije za leto 2016. Podpiral bo navzgor usmerjeno socialno zbliževanje in prispeval k prvi politični prednostni nalogi Komisije, tj. „novi spodbudi za delovna mesta, rast in naložbe“, z obravnavanjem treh nujnih izzivov današnjih gospodarstev: pomanjkanja znanj in spretnosti, ki bi ustrezali potrebam trga dela, nezadostne preglednosti znanj, spretnosti in kompetenc ter težavnega predvidevanja in napovedovanja znanj in spretnosti.

Več informacij

MEMO

Informativni pregled: Znanja in spretnosti v EU

Informativni pregledi za posamezne države

Informativni pregled: Digitalna pismenost

Informativni pregled: Zelena znanja in spretnosti

Informativni pregled: Vlaganje v znanja in spretnosti

Informativni pregled: Neusklajenosti na sektorski ravni

Informativni pregled: Znanja in spretnosti ter migranti

Prispevek na spletišču GD za izobraževanje in kulturo – Informativni pregled o izobraževanju ter znanjih in spretnostih

Prispevek na spletišču GD za zaposlovanje

Sporočilo „Novi program znanj in spretnosti za Evropo: Z roko v roki za večji človeški kapital, zaposljivost in konkurenčnost“

Napoved/panorama znanj in spretnosti, Cedefop, 2016

Videoposnetki o novem programu znanj in spretnosti

#EUSkillsAgenda

Spremljajte komisarja Valdisa Dombrovskisa na Facebooku in twitterju

Spremljajte komisarja Jyrkija Katainena na Facebooku in twitterju

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in twitterju

Spremljajte komisarja Tiborja Navracsicsa na Facebooku in twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

 

IP/16/2039

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar