Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Desať opatrení, ktoré ľuďom v Európe pomôžu nadobudnúť lepšie zručnosti

Brusel 10. jún 2016

Komisia dnes prijala nový a komplexný program v oblasti zručností pre Európu. Jeho cieľom je zaistiť ľuďom možnosť rozvíjať odmlada širokú škálu zručností a naplno využiť ľudský kapitál Európy, čo v konečnom dôsledku posilní zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a rast v Európe.

Dnešný nový program v oblasti zručností pre Európu vyzýva členské štáty a zainteresované strany, aby zlepšovali kvalitu zručností a ich význam pre trh práce. Podľa štúdií nemá 70 miliónov Európanov primerané zručnosti v oblasti čítania a písania a ešte viac je tých, ktorí majú slabé matematické a digitálne zručnosti. Tým sa pre nich zvyšuje riziko nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia. Na druhej strane je veľký počet Európanov, najmä mladých ľudí s vysokou kvalifikáciou, pracujúcich v zamestnaniach, ktoré nezodpovedajú ich nadaniu a ambíciám. Pritom až 40 % zamestnávateľov v Európe hlási, že na zabezpečenie rastu a inovácií nedokážu nájsť ľudí s potrebnými zručnosťami. A len príliš málo ľudí má natoľko vyvinuté podnikateľské zmýšľanie a kompetencie na to, aby si mohli založiť vlastný podnik a priebežne sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu práce.

Na zlepšenie životných šancí a na podporu spravodlivého, inkluzívneho a udržateľného rastu a súdržných spoločností je nevyhnutné zvýšiť úroveň zručností, podporiť prierezové zručnosti a nájsť spôsob, ako lepšie predvídať potreby trhu práce, a to aj na základe dialógu s priemyselnými odvetviami.

S cieľom poradiť si s výzvami v oblasti zručností zavedie Komisia 10 opatrení, vďaka ktorým sa tieto otázky budú riešiť, zručnosti sa viac zviditeľnia a zlepší sa ich uznávanie na miestnej, vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, počnúc školami a univerzitami až po trh práce.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis k tomu uviedol: „V súčasnej situácii, keď sú v EÚ bez práce milióny ľudí, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme im pomohli získať správne zručnosti pre vyvíjajúci sa trh práce. V dnešnom 10-bodovom akčnom pláne sa stanovujú oblasti, v ktorých môže EÚ významne pomôcť, počnúc zabezpečením lepšieho uznávania kvalifikácií v rámci EÚ, až po záruku získania zručností, ktorá dospelým s nízkou kvalifikáciou pomôže dosiahnuť základnú úroveň gramotnosti, matematických a digitálnych zručností.“    

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen k tomu poznamenal: „V tomto rýchlo sa meniacom svete potrebujeme investovať do najvzácnejšieho európskeho aktíva: našich ľudí. Ľudia potrebujú širokú škálu zručností na to, aby mohli využiť svoj potenciál v aktívnom občianskom živote a pri práci. Zručnosti majú zásadný význam pre prosperitu, zamestnanosť, rast a trvalo udržateľný blahobyt. Cieľom nášho nového programu v oblasti zručností je zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo a aby Európa podporila vysokošpecializované zručnosti, ktoré sú hnacou silou konkurencieschopnosti a inovácie.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová k tomu dodala: „Do zručností v Európe potrebujeme investovať viac. Najkonkurencieschopnejšími krajinami v EÚ a vo svete sú tie, ktoré najviac investujú do zručností, a 70 miliónom Európanov pritom hrozí riziko, že zostanú pozadu. Väčšie investície do zručností majú zásadný význam pre posilnenie konkurencieschopnosti a podporu rastu. A predovšetkým je dôležité pomôcť ľuďom pri realizácii ich profesionálnych snov a cieľov a využití ich potenciálu. Vyzývam členské štáty, sociálnych partnerov a podniky na spoluprácu, aby bol tento nový program v oblasti zručností pre Európu úspešný.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics k tomu uviedol: „Zásadnou podmienkou úspechu programu v oblasti zručností je dlhodobý prístup. Okrem nápravy súčasného nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami musíme zabrániť vzniku nových medzier v budúcnosti. Preto som rád, že program v oblasti zručností definuje zručnosti vo všeobecnosti a snaží sa podporovať celú škálu prierezových zručností, ktoré ľuďom pomôžu uspieť v našich rýchlo sa meniacich hospodárstvach a stať sa aktívnymi občanmi, ktorí vedú nezávislý a plnohodnotný život.“

Konkrétne Komisia navrhuje 10 opatrení, ktoré by sa mali prijať počas nasledujúcich dvoch rokov, pričom niektoré boli spustené práve dnes:

  • Záruka získania zručností, ktorá má dospelým s nízkou kvalifikáciou pomôcť získať minimálnu úroveň gramotnosti, matematických a digitálnych zručností a pokročiť k nadobudnutiu vyššej stredoškolskej kvalifikácie.
  • Preskúmanie európskeho kvalifikačného rámca pre lepšie pochopenie kvalifikácií a lepšie využitie všetkých dostupných zručností na európskom trhu práce.
  • „Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta“ združujúca členské štáty a zainteresované strany z oblasti vzdelávania, zamestnanosti a priemyslu na rozvoj širokého spektra digitálnych talentov a na zabezpečenie toho, aby ľudia v Európe disponovali primeranými digitálnymi zručnosťami.
  • „Koncepcia sektorovej spolupráce v oblasti zručností“ na zlepšenie informovanosti pre oblasť zručností a riešenie problému nedostatkových zručností v konkrétnych hospodárskych odvetviach.

Ostatné činnosti sa spustia v neskôr priebehu tohto roka a v roku 2017:

  • „Nástroj v oblasti zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín“ na podporu včasného zistenia a stanovenia profilu zručností a kvalifikácie žiadateľov o azyl, utečencov a ďalších migrantov.
  • Revízia rámca Europass, ktorý ľuďom ponúkne lepšie a ľahšie použiteľné nástroje na prezentáciu ich zručností a získanie užitočných informácií v reálnom čase o potrebných zručnostiach a trendoch v oblasti zručností, čo môže pomôcť pri výbere povolania a vzdelávania.
  • Voľba odborného vzdelávania a prípravy (OVP) ako prvej možnosti, tým, že sa pre študentov v tejto oblasti podporia možnosti vzdelávacej skúsenosti na pracovisku a zviditeľnia sa pozitívne výsledky OVP na pracovnom trhu.
  • Preskúmanie odporúčania o kľúčových kompetenciách s cieľom účinnejšie pomôcť ľuďom pri získavaní základných zručností potrebných na prácu a život v 21. storočí s osobitným zameraním na podporu podnikateľských a na inováciu zameraných postojov a zručností.
  • Iniciatíva zameraná na sledovanie absolventov s cieľom zlepšiť informovanosť o tom, ako absolventi postupujú na trhu práce.
  • Návrh na ďalšiu analýzu a výmenu najlepších postupov týkajúcich sa účinných spôsobov na riešenie problému úniku mozgov.

Súvislosti

Európsky program v oblasti zručností bol ohlásený v pracovnom programe Komisie na rok 2016. Podporí vzostupnú sociálnu konvergenciu a prispeje k prvej politickej priorite Európskej komisie, ktorou je „ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií“, tým, že sa zameria na riešenie troch najnaliehavejších výziev dnešnej ekonomiky: nedostatok vhodných zručností na zosúladenie s dopytom na trhu práce, nedostatočná transparentnosť zručností a kvalifikácií a ťažkosti pri predvídaní a prognózovaní zručností.

Ďalšie informácie

OZNAM

Informačný prehľad: Zručnosti v EÚ

Informačné prehľady týkajúce sa jednotlivých krajín

Informačný prehľad: Digitálne zručnosti

Informačný prehľad: Ekologické zručnosti

Informačný prehľad: Investovanie do zručností

Informačný prehľad: Nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na sektorovej úrovni

Informačný prehľad: Zručnosti a migranti

Záložka Aktuality na webovom sídle GR pre vzdelávanie a kultúru – informačný prehľad o vzdelávaní a zručnostiach

Záložka Aktuality na webovom sídle GR pre zamestnanosť

Oznámenie „Nový program v oblasti zručností pre Európu: Spolupráca na posilňovaní ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti

Predpoveď Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) na rok 2016 týkajúca sa zručností/panoráma zručností

Audiovizuálne materiály k novému programu v oblasti zručností

#EUSkillsAgenda

Sledujte Valdisa Dombrovskisa na Facebooku a twitteri

Sledujte Jyrkiho Katainena na Facebooku a twitteri

Sledujte Marianne Thyssenovú na Facebooku a twitteri

Sledujte Tibora Navracsicsa na Facebooku a twitteri

Prihláste sa na odber bezplatného elektronického bulletinu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení

 

IP/16/2039

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar