Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Dziesięć działań, które pomogą Europejczykom zdobyć lepsze umiejętności

Bruksela, 10 czerwca 2016 r.

Komisja przyjęła dziś nowy kompleksowy europejski program na rzecz umiejętności. Jego celem jest dopilnowanie, aby Europejczycy od najmłodszych lat rozwijali różnorodne umiejętności i aby jak najlepiej wykorzystać kapitał ludzki Europy, co ostatecznie przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie oraz konkurencyjności i wzrostu na naszym kontynencie.

W nowym europejskim programie na rzecz umiejętności wzywa się państwa członkowskie i zainteresowane podmioty do poprawy poziomu umiejętności i ich przydatności na rynku pracy. Z badań wynika, że 70 mln Europejczyków nie posiada wystarczających umiejętności czytania i pisania, a jeszcze większa ich liczba ma bardzo słabe umiejętności rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowe. Naraża ich to na ryzyko bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Z drugiej strony wielu Europejczyków, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych młodych ludzi, wykonuje pracę, która nie odpowiada ich talentom i aspiracjom. Jednocześnie 40 proc. europejskich pracodawców twierdzi, że nie może znaleźć pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, aby rozwijać działalność i wprowadzać innowacje. Zbyt mało osób posiada przedsiębiorczy sposób myślenia i kompetencje pozwalające im rozpocząć własną działalność gospodarczą i stale dostosowywać się do zmieniających się wymogów rynku pracy.

Aby poprawić życiowe szanse tych ludzi oraz wspierać sprawiedliwy, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, a także spójne społeczeństwa, niezbędne jest więc podnoszenie poziomu umiejętności, promowanie umiejętności przekrojowych oraz znalezienie sposobów lepszego przewidywania potrzeb rynku pracy, w tym w oparciu o dialog z przemysłem.

Chcąc pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z brakiem umiejętności, Komisja zainicjuje dziesięć działań, które dotyczyć będą tych problemów i lepiej uwidocznią kwestie umiejętności oraz poprawią ich uznawanie na poziomie lokalnym krajowym i unijnym, od szkół i uczelni po rynek pracy.

Wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, Valdis Dombrovskis, powiedział: Obecnie, gdy miliony ludzi w UE nie mają pracy, musimy zrobić co w naszej mocy, aby pomóc im w zdobyciu umiejętności przydatnych na zmieniającym się rynku pracy. Prezentowany dziś dziesięciopunktowy plan działania określa dziedziny, w których UE może pomóc osiągnąć konkretne rezultaty, od zapewnienia lepszego uznawania kwalifikacji ponad granicami UE po gwarancję umiejętności, która pomaga nisko wykwalifikowanym osobom dorosłym w zdobyciu niezbędnych umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych.    

Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, Jyrki Katainen, skomentował: W tym szybko zmieniającym się świecie musimy inwestować w największy atut Europy: w naszych obywateli. Europejczycy potrzebują różnorodnych umiejętności, aby móc realizować swój potencjał, zarówno w sferze aktywności obywatelskiej, jak i w życiu zawodowym. Umiejętności są konieczne dla zapewnienia dobrobytu, miejsc pracy, wzrostu i zrównoważonego dobrostanu. Nasz nowy europejski program na rzecz umiejętności ma na celu dopilnowanie, aby nikt nie pozostał w tyle, a zarazem zapewnienie Europie wysokiej klasy umiejętności, które napędzałyby konkurencyjność i innowacje.

Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, Marianne Thyssen, stwierdziła: Musimy więcej inwestować w umiejętności w Europie. Najbardziej konkurencyjnymi państwami w UE i na świecie są te kraje, które najwięcej inwestują w umiejętności. Tymczasem 70 mln Europejczyków grozi, że pozostaną w tyle. Wzmożone inwestowanie w umiejętności jest niezbędne dla wzmocnienia konkurencyjności i pobudzania wzrostu. Przede wszystkim jednak niezwykle istotne jest pomaganie ludziom w spełnianiu ich zawodowych marzeń i celów oraz w pełnym wykorzystaniu własnego potencjału. Zapraszam państwa członkowskie, partnerów społecznych i przedsiębiorstwa do współpracy w celu zapewnienia sukcesu nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics powiedział: Aby program na rzecz umiejętności się powiódł, musimy przyjąć podejście długoterminowe. Oprócz rozwiązania aktualnego problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy musimy też zapobiegać temu zjawisku w przyszłości. Dlatego z zadowoleniem dostrzegam, że program na rzecz umiejętności w szeroki sposób definiuje pojęcie umiejętności i dąży do wspierania pełnego wachlarza umiejętności przekrojowych, które pomagają ludziom odnieść sukces w naszych szybko zmieniających się gospodarkach i stać się zaangażowanymi obywatelami prowadzącymi niezależne, dające satysfakcję życie.

Komisja proponuje podjąć w ciągu najbliższych dwóch lat dziesięć działań, z których kilka zostanie rozpoczętych już dzisiaj:

  • Gwarancja umiejętności, której celem jest pomoc nisko wykwalifikowanym osobom dorosłym w zdobyciu minimalnego poziomu umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych, a następnie w podjęciu nauki na poziomie średnim II stopnia.
  • Przegląd europejskich ram kwalifikacji służący lepszemu zrozumieniu kwalifikacji i większemu wykorzystaniu istniejących umiejętności na europejskim rynku pracy.
  • Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, która połączy państwa członkowskie oraz podmioty działające w sektorach edukacji, zatrudnienia i przemysłu, aby stworzyć dużą pulę talentów cyfrowych i dopilnować, by osoby indywidualne i siła robocza w Europie posiadały odpowiednie umiejętności cyfrowe.
  • Plan działania na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności mający na celu poprawę poziomu umiejętności i rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników w niektórych sektorach gospodarki.

Realizacja pozostałych działań rozpocznie się w późniejszym okresie tego roku lub w 2017 r.:

  • Narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich służące wczesnemu rozpoznawaniu i profilowaniu umiejętności i kwalifikacji osób ubiegających się o azyl, uchodźców i innych migrantów.
  • Przegląd ram Europass ma zaoferować lepsze i łatwiejsze w użyciu narzędzie do zaprezentowania własnych umiejętności i uzyskania aktualnych informacji na temat potrzeb i tendencji w zakresie umiejętności, które mogą pomóc przy dokonywaniu wyborów w zakresie kariery zawodowej i dalszej nauki.
  • Kształcenie i szkolenie zawodowe jako pierwszy wybór – zwiększenie możliwości uczenia się opartego na pracy dla osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu zawodowym, a także promowanie lepszego wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego przez upowszechnienie jego dobrych wyników na rynku pracy.
  • Przegląd zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych, aby pomóc większej liczbie osób w zdobyciu podstawowego zestawu umiejętności koniecznych do pracy i życia w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości oraz innowacyjnego sposobu myślenia i umiejętności.
  • Inicjatywa dotycząca monitorowania informacji o dalszych losach absolwentów, aby uzyskać lepsze informacje na temat tego, jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy.
  • Propozycja dalszej analizy i wymiany najlepszych praktyk w zakresie skutecznych sposobów zapobiegania drenażowi mózgów.

Kontekst

Nowy europejski program na rzecz umiejętności ogłoszono w ramach programu prac Komisji na 2016 r. Będzie on wspierał konwergencję społeczną i przyczyniał się do realizacji pierwszego priorytetu politycznego Komisji Europejskiej, „pobudzenia zatrudnienia, wzrostu i inwestycji” przez zajęcie się trzema pilnymi wyzwaniami, z którymi borykają się współczesne gospodarki: brakiem odpowiednich umiejętności pasujących do potrzeb rynku pracy, niewystarczającą przejrzystością umiejętności i kwalifikacji oraz trudnością w przewidywaniu i prognozowaniu wymaganych umiejętności.

Dodatkowe informacje

MEMO

Arkusz informacyjny: Umiejętności w UE

Arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych państw

Arkusz informacyjny: Umiejętności cyfrowe

Arkusz informacyjny: Umiejętności ekologiczne

Arkusz informacyjny: Inwestowanie w umiejętności

Arkusz informacyjny: Niedopasowanie umiejętności na poziomie sektorowym

Arkusz informacyjny: Umiejętności i migranci

Wiadomości na stronie internetowej DG ds. Edukacji i Kultury – Arkusz informacyjny na temat edukacji i umiejętności

Wiadomości na stronie internetowej DG ds. Zatrudnienia

Komunikat „Nowy europejski program na rzecz umiejętności: Wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności”

Prognoza z 2016 r. Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego dotycząca zapotrzebowania na umiejętności

Materiały audiowizualne dotyczące nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności

#EUSkillsAgenda

Valdis Dombrovskis na Facebooku i twitterze

Jyrki Katainen na Facebooku i twitterze

Marianne Thyssen na Facebooku i twitterze

Tibor Navracsics na Facebooku i twitterze

Bezpłatny, publikowany przez Komisję Europejską elektroniczny biuletyn informacyjny na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

 

IP/16/2039

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar