Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Tien maatregelen om mensen in Europa te helpen hun vaardigheden te verbeteren

Brussel, 10 juni 2016

De Commissie heeft vandaag een nieuwe en uitgebreide agenda voor vaardigheden voor Europa vastgesteld. Doel van de agenda is ervoor te zorgen dat mensen van jongs af aan een breed scala aan vaardigheden ontwikkelen en dat het menselijk kapitaal van Europa optimaal wordt benut, wat uiteindelijk de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, het concurrentievermogen en de groei in Europa ten goede zal komen.

Met de nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa worden de lidstaten en belanghebbenden opgeroepen de kwaliteit van vaardigheden te verbeteren en deze relevanter te maken voor de arbeidsmarkt. Volgens onderzoek hebben 70 miljoen Europeanen moeite met lezen en schrijven, terwijl het aantal mensen met slechte digitale en rekenvaardigheden zelfs nog groter is. Hierdoor lopen deze mensen risico op werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Aan de andere kant hebben veel Europeanen, met name hoogopgeleide jongeren, werk waarin hun talenten en ambities niet tot hun recht komen. Tegelijkertijd zegt 40 % van de Europese werkgevers dat ze geen werknemers kunnen vinden met de vaardigheden die nodig zijn om te groeien en te innoveren. En ten slotte beschikken te weinig mensen over de ondernemersmentaliteit en de vaardigheden die nodig zijn om een eigen bedrijf te starten en zich continu te blijven aanpassen aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt.

Om mensen meer kansen in hun leven te geven en eerlijke, inclusieve en duurzame groei en sociale cohesie te bevorderen, is het dus van wezenlijk belang de vaardigheidsniveaus te verhogen, transversale vaardigheden te bevorderen en manieren te vinden om, ook in dialoog met het bedrijfsleven, beter te anticiperen op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Om de uitdagingen op het gebied van vaardigheden te helpen aanpakken, neemt de Commissie tien gerichte maatregelen die de zichtbaarheid en de erkenning van vaardigheden zullen verbeteren op lokaal, nationaal en EU-niveau, van scholen en universiteiten tot op de arbeidsmarkt.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter voor de Euro en Sociale Dialoog, zei het volgende: "Nu miljoenen mensen in de EU zonder werk zitten, moeten we er alles aan doen om hen te helpen de juiste vaardigheden te verwerven voor de veranderende arbeidsmarkt. Het actieplan van vandaag omvat tien punten, die gebieden markeren waar de EU kan helpen een verschil te maken: van een betere erkenning van kwalificaties in de hele EU tot een vaardighedengarantie, die laaggeschoolde volwassenen helpt bij het verwerven van lees- en schrijfvaardigheid en digitale en rekenvaardigheden."    

Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, verklaarde: "In deze snel veranderende wereld moeten we investeren in Europa's grootste troef: onze mensen. Mensen hebben een breed scala aan vaardigheden nodig om hun volledige potentieel te ontplooien, zowel als actieve burger als op de werkplek. Vaardigheden zijn essentieel voor welvaart, werkgelegenheid, groei en duurzaam welzijn. Met onze nieuwe agenda voor vaardigheden willen wij ervoor zorgen dat niemand uit de boot valt en dat Europa een stimulerende omgeving biedt voor de hogere vaardigheden die leiden tot meer concurrentievermogen en innovatie."

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei: "Wij moeten in Europa meer investeren in vaardigheden. De meest concurrerende landen in de EU en daarbuiten zijn die landen die het meest in vaardigheden investeren. 70 miljoen Europeanen dreigen achterop te raken; meer investeren in vaardigheden is essentieel om het concurrentievermogen te versterken en groei te bevorderen. En vóór alles is het essentieel om mensen te helpen hun werkgerelateerde dromen en doelstellingen te verwezenlijken en hun volledige potentieel te realiseren. Ik nodig de lidstaten, sociale partners en bedrijven uit om met ons samen te werken en de nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa tot een succes te maken."

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, verklaarde: "Een langetermijnaanpak is cruciaal om de agenda voor vaardigheden tot een succes te maken. We moeten niet alleen de huidige tekortkomingen in de aansluiting met de arbeidsmarkt oplossen, maar ook voorkomen dat er in de toekomst nieuwe hiaten ontstaan. Ik ben dan ook blij dat de agenda een brede definitie van vaardigheden hanteert, en zich richt op het volledige spectrum aan transversale vaardigheden die mensen helpen succesvol te zijn in onze snel veranderende economieën en zich te ontwikkelen tot geëngageerde burgers met een zelfstandig en gelukkig leven."

Concreet stelt de Commissie tien maatregelen voor om de komende twee jaar mee aan de slag te gaan, waarvan een aantal vandaag van start gaat:

  • Een vaardighedengarantie, om laaggeschoolde volwassenen te helpen een minimumniveau van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden te verwerven en door te stromen naar een diploma hoger secundair onderwijs.
  • Een herziening van het Europees kwalificatiekader, voor een beter begrip van kwalificaties en om beter gebruik te maken van alle vaardigheden die op de Europese arbeidsmarkt beschikbaar zijn.
  • De coalitie voor digitale vaardigheden en banen, die de lidstaten en belanghebbenden uit het onderwijs, de werkgelegenheidssector en het bedrijfsleven bijeenbrengt met als doel een grote kweekvijver van digitaal talent tot stand te brengen en ervoor te zorgen dat individuele burgers en de beroepsbevolking in Europa over de nodige digitale vaardigheden beschikken.
  • De "blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden", om beter gebruik te maken van informatie op het gebied van vaardigheden en tekorten aan vaardigheden in specifieke economische sectoren te verhelpen.

Andere maatregelen zullen later dit jaar en in 2017 van start gaan:

  • Een "instrument voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel van onderdanen van derde landen", om de vaardigheden en kwalificaties van asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten al in een vroeg stadium in kaart te brengen en te profileren.
  • Een herzien Europass-kader, dat mensen betere en eenvoudiger te gebruiken instrumenten zal bieden om hun vaardigheden onder de aandacht te brengen en nuttige realtime-informatie te vinden over de behoefte aan vaardigheden en trends, zodat ze betere keuzes kunnen maken op het gebied van loopbaan en opleiding.
  • Beroepsonderwijs en ‑opleiding tot een eerste keus maken door binnen beroepsonderwijs en ‑opleiding meer mogelijkheden voor werkplekleren te creëren en de goede arbeidsmarktresultaten ervan meer onder de aandacht te brengen.
  • Een herziening van de aanbeveling inzake sleutelcompetenties, om meer mensen te helpen de vaardigheden te verwerven die onontbeerlijk zijn om in de 21e eeuw te werken en te leven, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van de mentaliteit en de vaardigheden om te ondernemen en te innoveren.
  • Een initiatief voor het volgen van afgestudeerden, om betere informatie te krijgen over manieren waarop afgestudeerden vooruitkomen op de arbeidsmarkt.
  • Een voorstel om kennisvlucht ("braindrain") verder te analyseren en beste praktijken uit te wisselen om dit fenomeen doeltreffend tegen te gaan.

Achtergrond

De agenda voor vaardigheden voor Europa is aangekondigd in het werkprogramma van de Commissie voor 2016. De agenda zal opwaartse sociale convergentie ondersteunen en bijdragen tot de verwezenlijking van de eerste politieke prioriteit van de Europese Commissie, "Een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen" door drie dringende uitdagingen van moderne economieën aan te pakken: het gebrek aan vaardigheden die aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt, het gebrek aan transparantie rond vaardigheden en kwalificaties, en de moeilijkheid de behoefte aan vaardigheden op de arbeidsmarkt te voorspellen en erop te anticiperen.

Meer informatie

MEMORANDUM

Factsheet: vaardigheden in de EU

Landspecifieke factsheets

Factsheet: digitale vaardigheden

Factsheet: groene vaardigheden

Factsheet: investeren in vaardigheden

Factsheet: discrepanties op sectoraal niveau

Factsheet: vaardigheden en migranten

Nieuwsartikel op de website van DG Onderwijs en Cultuur — Factsheet over onderwijs en vaardigheden

Nieuwsartikel op de website van DG Werkgelegenheid

Mededeling "Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa: samenwerken ter versterking van het menselijk kapitaal, de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het concurrentievermogen"

Cedefop vaardighedenprognose/vaardighedenpanorama 2016

Videomateriaal over de nieuwe agenda voor vaardigheden

#EUSkillsAgenda

Volg Valdis Dombrovskis op Facebook en Twitter

Volg Jyrki Katainen op Facebook en Twitter

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Volg Tibor Navracsics op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

 

IP/16/2039

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar