Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Desmit darbības, kas eiropiešiem nodrošinās labākas prasmes

Briselē, 2016. gada 10. jūnijā

Komisija šodien pieņēma jaunu un visaptverošu Prasmju programmu Eiropai. Tās mērķis ir panākt, lai cilvēki jau agrīnā vecumā attīstītu plaša spektra prasmes, un pēc iespējas pilnīgāk izmantot Eiropas cilvēkkapitālu, tādējādi veicinot piemērotību darba tirgum, konkurētspēju un izaugsmi Eiropā.

Šodien pieņemtā jaunā Prasmju programma Eiropai aicina dalībvalstis un ieinteresētās personas uzlabot prasmju kvalitāti un to piemērotību darba tirgum. Pētījumi liecina, ka 70 miljoniem eiropiešu trūkst pienācīgas lasīt un rakstīt prasmes, un vēl vairāk ir to, kuriem ir vājas rēķināšanas un digitālās iemaņas. Tādējādi tie ir pakļauti bezdarba, nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Turpretī ļoti daudzi eiropieši, jo īpaši augsti kvalificēti jaunieši, dara darbu, kas neatbilst viņu talantiem un spējām. Tai pat laikā 40 % darba devēju Eiropā apgalvo, ka nav iespējams atrast cilvēkus, kuriem būtu nepieciešamās prasmes, lai veicinātu izaugsmi un jauninājumus. Visbeidzot, tikai pavisam nedaudziem piemīt uzņēmējdarbības gars un iemaņas, kas ļautu sākt uzņēmējdarbību un sekmētu pielāgošanos mainīgajām darba tirgus prasībām.

Tāpēc ir svarīgi paaugstināt prasmju līmeni, sekmēt starpdisciplīnu prasmes un meklēt veidus, kā labāk prognozēt darba tirgus vajadzības, tostarp izmantojot dialogu ar nozari, jo tas uzlabos cilvēku izredzes dzīvē un veicinās taisnīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, kā arī saliedētu sabiedrību.

Lai palīdzētu novērst ar prasmēm saistītās problēmas, Komisija piedāvās 10 darbības, kuras risinās šos jautājumus, vairos prasmju atpazīstamību un sekmēs to atzīšanu vietējā, valsts un ES līmenī gan skolās un augstskolās, gan darba tirgū.

Par eiro un sociālo dialogu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: "Miljoniem ļaužu ES patlaban ir bez darba, un mums jādara viss iespējamais, lai palīdzētu viņiem iegūt prasmes, kas būtu piemērotas arvien mainīgākajam darba tirgum. Šodien piedāvātais 10 pasākumu rīcībplāns paredz darboties jomās, kurās ES var panākt pārmaiņas, sākot ar kvalifikāciju atzīšanu ES dalībvalstīs un beidzot ar Prasmju garantiju, kas ļaus mazprasmīgiem pieaugušajiem apgūt būtiskākās rakstpratības, rēķinpratības un digitālās prasmes."    

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens piebilda: “Šajā strauji mainīgajā pasaulē mums jāinvestē Eiropas lielākajā bagātībā: cilvēkos. Eiropiešiem vajadzīgas plaša spektra prasmes, lai viņi varētu pēc iespējas pilnīgāk izmantot savas spējas kā aktīvi pilsoņi un darbinieki. Prasmes ir īpaši svarīgas uzplaukumam, nodarbinātībai, izaugsmei un ilgtspējīgai labklājībai. Mūsu jaunā Prasmju programma tiecas nodrošināt, lai neviens netiktu atstāts novārtā un lai Eiropa vairotu augsta līmeņa prasmes, kuras virza konkurētspēju un inovāciju”.

Par nodarbinātību, sociālajām lietām, prasmēm un darbaspēka mobilitāti atbildīgā komisāre Marianna Teisena sacīja: "Mums vairāk jāiegulda prasmju apguvē Eiropā. Vislabāk ES un pasaulē spēj konkurēt tās valstis, kuras visvairāk līdzekļu novirza prasmēm, un 70 miljoni eiropiešu nav pelnījuši tikt atstāti novārtā. Lielāki ieguldījumi prasmju jomā ir būtiski, lai stiprinātu konkurētspēju un sekmētu izaugsmi. Un pats galvenais — ir sevišķi svarīgi palīdzēt cilvēkiem īstenot savas profesionālās ieceres un mērķus un izpaust savu potenciālu. Es aicinu dalībvalstis, sociālos partnerus un uzņēmējus sadarboties ar mums, lai panāktu, ka jaunā Prasmju programma Eiropai ir veiksmīga.”

Par izglītību, kultūru, jaunatni un sportu atbildīgais komisārs Tibors Navračičs sacīja: "Ilgtermiņā veiktiem pasākumiem būs izšķirīga nozīme, ja vēlamies, lai Prasmju programma izdotos. Mums ne vien jānovērš prasmju neatbilstība, bet arī trūkumi, kas prasmju jomā var rasties nākotnē. Tāpēc es priecājos, ka Prasmju programmā prasmes ir plaši definētas un tā veicina visdažādākās starpdisciplīnu prasmes, kas palīdz cilvēkiem gūt panākumus strauji mainīgajā ekonomikā un kļūt par aktīviem pilsoņiem, kuri vada neatkarīgu un piepildītu dzīvi.”

Konkrēti, Komisija piedāvās 10 darbības, kuras tiks īstenotas turpmākajos divos gados, un dažas no tām tiks aizsāktas šodien:

  • Prasmju garantija, kas palīdzēs mazprasmīgiem pieaugušajiem apgūt minimālā līmeņa rakstpratību, rēķinpratību un digitālās prasmes un virzīties uz vidējās izglītības ieguvi.
  • Pārskatīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra, kas atvieglos izpratni par kvalifikācijām un ļaus visas pieejamās prasmes labāk izmantot Eiropas darba tirgū.
  • “Digitālo prasmju un darbvietu koalīcija”, kas atbalstīs sadarbību starp dalībvalstīm un izglītības, nodarbinātības un rūpniecības nozares dalībniekiem, lai izveidotu lielu digitālo talantu grupu un nodrošinātu, ka Eiropā gan atsevišķiem cilvēkiem, gan darbaspēkam kopumā ir pienācīgas digitālās prasmes.
  • “Plāns nozaru sadarbībai prasmju jomā”, kas ļaus atvieglot nepieciešamo prasmju noskaidrošanu un novērst to trūkumu konkrētās tautsaimniecības nozarēs.

Šogad un 2017. gadā paredzēts:

  • nākt klajā ar “Trešo valstu valstspiederīgo prasmju profila noteikšanas ceļvedi”, kas atbalstīs patvēruma meklētāju, bēgļu un citu migrantu prasmju un kvalifikāciju agrīnu noteikšanu un sadali pēc jomām;
  • pārskatīt Europass sistēmu, piedāvājot cilvēkiem ērtākus un vieglāk lietojamus rīkus, kā darīt zināmas savas prasmes un nekavējoties iegūt noderīgu informāciju par nepieciešamajām prasmēm un virzieniem, kas palīdzēs mācību un karjeras izvēlē;
  • nākt klajā ar dokumentu Profesionālā izglītība un apmācība (VET) kā pirmā izvēle, kas mudinās profesionālo skolu audzēkņus iegūt pieredzi darbavietā un ļaus tiem labāk izprast VET rezultātus darba tirgū;
  • pārskatīt Ieteikumu par pamatprasmēm, kas palīdzēs lielākam skaitam cilvēku apgūt pamatprasmju kopumu, kāds vajadzīgs, lai strādātu un dzīvotu 21. gadsimtā, īpašu uzmanību veltot uz uzņēmējdarbību un inovāciju vērstām prasmēm un risinājumiem;
  • ierosināt iniciatīvu sekot absolventu karjerai ar mērķi uzlabot informāciju par augstskolu beidzēju panākumiem darba tirgū;
  • nākt klajā ar priekšlikumu sīkāk izanalizēt un apmainīties ar paraugpraksi par to, kā efektīvi novērst intelektuālā darbaspēka aizplūšanu.

Pamatinformācija

Eiropas Prasmju programma tika izziņota Komisijas 2016. gada darba programmā. Tā atbalstīs augšupēju sociālo konverģenci un sekmēs Eiropas Komisijas galvenās politiskās prioritātes "Jauns impulss nodarbinātībai, izaugsmei un ieguldījumiem" īstenošanu, pievēršoties trim nopietnākajām mūsdienu ekonomikas problēmām: darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju trūkums, nepietiekama prasmju un kvalifikāciju pārredzamība un apgrūtināta prasmju paredzēšana un prognozēšana.

Plašāka informācija

Informatīvs paziņojums

Faktu lapa: prasmes ES

Valstu faktu lapas

Faktu lapa: digitālās prasmes

Faktu lapa: prasmes vides jomā

Faktu lapa: investēšana prasmēs

Faktu lapa: prasmju neatbilstība pa nozarēm

Faktu lapa: prasmes un migranti

Jaunumi Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē — faktu lapa par izglītību un prasmēm

Jaunumi Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

Paziņojums “Jauna Prasmju programma Eiropai. Kopīgs darbs cilvēkkapitāla, nodarbināmības un konkurētspējas stiprināšanai"

Cedefop 2016 skills forecast/skills panorama

Arhīva videomateriāli par jauno Prasmju programmu

#EUSkillsAgenda

Sekojiet Valdim Dombrovskim Facebook un twitter

Sekojiet Jirki Katainenam Facebook un twitter

Sekojiet Mariannai Teisenai Facebook un twitter

Sekojiet Tiboram Navračičam Facebook un twitter

Abonējiet Eiropas Komisijas biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību! To bez maksas var saņemt pa e-pastu.

 

IP/16/2039

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar