Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Dešimt veiksmų, kad europiečiai turėtų geresnius įgūdžius

Briuselis, 2016 m. birželio 10 d.

Šiandien Komisija priėmė naują išsamią Europos įgūdžių darbotvarkę. Ja siekiama užtikrinti, kad žmonės nuo pat ankstyvų metų įgytų įvairių įgūdžių ir būtų kuo geriau išnaudotas Europos žmogiškasis kapitalas, nes tai galiausiai padidins užimtumą, konkurencingumą ir ekonomikos augimą Europoje.

Šiandien paskelbtoje Naujoje Europos įgūdžių darbotvarkėje valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai raginami tobulinti įgūdžių kokybę ir jų aktualumą darbo rinkai. Tyrimų duomenimis 70 mln. europiečių neturi tinkamų skaitymo ir rašymo įgūdžių, o dar daugiau turi prastus skaičiavimo ir skaitmeninius įgūdžius. Dėl to jiems gresia nedarbas, skurdas ir socialinė atskirtis. Kita vertus, daug europiečių, ypač kvalifikuotų jaunuolių, dirba darbą, neatitinkantį jų gabumų ir siekių. Be to, 40 proc. Europos darbdavių teigia negalintys rasti žmonių, turinčių reikiamų įgūdžių, kad būtų galima augti ir kurti inovacijas. Galiausiai, per mažai žmonių turi į verslumą orientuotą mąstyseną ir gebėjimų, kad galėtų pradėti savo verslą ir prisitaikytų prie kintančių darbo rinkos poreikių.

Todėl siekiant pagerinti žmonių galimybes gyvenime, paremti teisingą, įtraukų ir darnų augimą ir darnias visuomenes, būtina didinti įgūdžių lygį, skatinti ugdyti universaliuosius įgūdžius ir rasti būdų, kaip, be kita ko, palaikant dialogą su pramone, geriau numatyti darbo rinkos poreikius.

Kad padėtų spręsti su įgūdžiais susijusias problemas, Komisija pradės vykdyti 10 iniciatyvų. Jomis bus siekiama spręsti šias problemas, padidinti įgūdžių matomumą ir pagerinti jų pripažinimą vietos, nacionaliniu ir ES lygmenimis nuo mokyklų ir universitetų iki darbo rinkos.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Milijonai žmonių ES neturi darbo, todėl turime daryti viską, kas įmanoma, kad padėtume jiems įgyti kintančiai darbo rinkai tinkamų įgūdžių. Šiandien paskelbtame 10 punktų veiksmų plane nustatytos sritys, kuriose ES gali padėti: pavyzdžiui, užtikrinti geresnį kvalifikacijų pripažinimą visoje ES arba įgyvendinti Įgūdžių garantijos iniciatyvą, kuri padėtų menkus įgūdžius turintiems suaugusiesiems įgyti būtinųjų raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninių įgūdžių.“    

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Šiame greitai kintančiame pasaulyje turime investuoti į didžiausią Europos turtą: mūsų žmones. Jie turi turėti įvairių įgūdžių, kad galėtų išnaudoti savo galimybes tiek kaip aktyvūs piliečiai, tiek kaip darbuotojai. Įgūdžiai yra be galo svarbūs klestėjimui, darbo vietoms, augimui ir ilgalaikei gerovei užtikrinti. Mūsų naujos įgūdžių darbotvarkės tikslas – užtikrinti, kad niekas neliktų nuošalyje ir kad Europa skatintų ugdyti aukščiausios klasės įgūdžius, kurie didintų konkurencingumą ir inovacijų kūrimą.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen teigė: „Turime daugiau investuoti į įgūdžius Europoje. Konkurencingiausios šalys ES ir visame pasaulyje yra tos, kurios daugiausia investuoja į įgūdžius. Kyla pavojus, kad 70 milijonų europiečių atsiliks nuo šio proceso. Tokios investicijos būtinos, kad didėtų konkurencingumas ir augimas. O svarbiausia – jos būtinos, siekiant padėti žmonėms įgyvendinti profesines svajones bei tikslus ir išnaudoti savo galimybes. Raginu valstybes nares, socialinius partnerius ir įmones bendradarbiauti su mumis ir užtikrinti, kad ši nauja Europos įgūdžių darbotvarkė duotų gerų rezultatų.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Kad Įgūdžių darbotvarkė duotų gerų rezultatų, būtinas ilgalaikis požiūris. Turime ne tik pašalinti esamas spragas, bet ir užkirsti kelią naujoms. Todėl džiaugiuosi, kad Įgūdžių darbotvarkėje įgūdžiai apibrėžti plačiai, siekiama skatinti ugdyti visus universaliuosius įgūdžius ir taip padėti žmonėms pasiekti gerų rezultatų sparčiai kintančios ekonomikos pasaulyje bei tapti aktyviais piliečiais, gyvenančiais nepriklausomą visavertį gyvenimą.“

Konkrečiai, Komisija pateikė pasiūlymus dėl toliau nurodytų 10 veiksmų, kurie turėtų būti įgyvendinti per ateinančius dvejus metus. Kai kurie bus pradėti įgyvendinti šiandien.

  • Įgūdžių garantija, siekiant padėti menkus įgūdžius turintiems suaugusiesiems įgyti būtiniausių raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninius įgūdžių ir siekti vidurinio išsalvinimo.
  • Europos kvalifikacijų sandaros peržiūra, siekiant geriau suprasti kvalifikacijas ir geriau išnaudoti visus turimus įgūdžius Europos darbo rinkoje.
  • Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicija, siekiant sutelkti valstybes nares ir švietimo, užimtumo bei pramonės sričių suinteresuotuosius subjektus, kad jie sukurtų didelį skaitmeninį talentų banką ir užtikrintų, kad individai ir darbuotojai Europoje turėtų tinkamų skaitmeninių įgūdžių.
  • Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje planas, siekiant pagerinti informacijos apie įgūdžius rinkimą ir spręsti įgūdžių trūkumo konkrečiuose ekonomikos sektoriuose problemą.

Vėliau šiais metais ir 2017 m. bus pradėti vykdyti šie veiksmai:

  • Trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo šablonas, siekiant padėti anksti nustatyti ir profiliuoti prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių ir kitų migrantų įgūdžius ir gebėjimus.
  • Sistemos „Europass“ peržiūra, siekiant pasiūlyti geresnes ir lengviau naudojamas priemones, kad žmonės galėtų pristatyti savo įgūdžius ir gauti naudingos tikralaikės informacijos apie įgūdžių poreikius ir tendencijas, kuri galėtų padėti jiems priimti sprendimus dėl karjeros ir mokymosi.
  • Profesinis mokymas kaip prioritetinis pasirinkimas, padidinant profesinių mokyklų studentų galimybes įgyti darbu pagrįsto mokymosi patirties ir populiarinti gerus profesinių mokyklų absolventų rezultatus darbo rinkoje.
  • Rekomendacijos dėl bendrųjų gebėjimų peržiūra, siekiant padėti žmonėms įgyti pagrindinių įgūdžių, reikalingų gyventi ir dirbti XXI amžiuje, ypatingą dėmesį skiriant su verslumu ir inovacijomis susijusiai mąstysenai ir įgūdžiams.
  • Iniciatyva dėl absolventų karjeros stebėsenos, siekiant pagerinti informaciją apie absolventų pažangą darbo rinkoje.
  • Pasiūlymas išsamiau išnagrinėti geriausią praktiką, kaip veiksmingai spręsti protų nutekėjimo problemą, ir keistis šios praktikos pavyzdžiais.

Pagrindiniai faktai

Europos įgūdžių darbotvarkė buvo paskelbta 2016 m. Komisijos darbo programoje. Ji rems didesnę socialinę konvergenciją ir padės įgyvendinti Europos Komisijos pirmą politinį prioritetą „Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis“, spręsdama šias tris neatidėliotinas šiandienos ekonomikos problemas: tinkamų, darbo rinkos poreikius atitinkančių įgūdžių trūkumo, nepakankamo įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumo ir įgūdžių planavimo bei numatymo sudėtingumo.

Daugiau informacijos

MEMO

Informacijos suvestinė. Įgūdžiai ES

Konkrečių šalių informacijos suvestinės

Informacijos suvestinė. Skaitmeniniai įgūdžiai

Informacijos suvestinė. Žaliojoje ekonomikoje reikalingi įgūdžiai

Informacijos suvestinė. Investavimas į įgūdžius

Informacijos suvestinė. Įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitiktis sektorių lygmeniu

Informacijos suvestinė. Įgūdžiai ir migrantai

Užimtumo ir kultūros GD svetainės naujienos. Informacijos apie švietimą ir įgūdžius suvestinė

Užimtumo GD svetainės naujienos

Komunikatas „Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą“

„Cedefop“ 2016 m. įgūdžių prognozė / įgūdžių panorama

Archyvinė medžiaga apie Naują įgūdžių darbotvarkę

#EUSkillsAgenda

Valdžio Dombrovskio Facebook ir twitter

Jyrki Kataineno Facebook ir twitter

Marianne Thyssen Facebook ir twitter

Tiboro Navracsicsiaus Facebook ir twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį.

 

IP/16/2039

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar