Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kymmenen tointa osaamisen parantamiseksi Euroopassa

Bryssel 10. kesäkuuta 2016

Komissio on tänään hyväksynyt uuden kattavan osaamisohjelman Euroopalle. Tavoitteena on varmistaa, että eurooppalaiset hankkivat jo varhain monia erilaisia taitoja ja että Euroopan inhimillinen pääoma hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Näin voidaan lisätä työllistettävyyttä, kilpailukykyä ja kasvua Euroopassa.

Tänään julkistetussa uudessa osaamisohjelmassa Euroopalle jäsenvaltioita ja sidosryhmiä kehotetaan parantamaan taitojen laatua ja niiden tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden kannalta. Tutkimusten mukaan 70 miljoonalla eurooppalaisella ei ole riittäviä luku- ja kirjoitustaitoja, ja tätäkin useammalla on heikot lasku- ja digitaalitaidot. Nämä ihmiset ovat alttiina työttömyyden, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskille. Toisaalta suuri joukko eurooppalaisia, erityisesti korkeasti koulutettuja nuoria, työskentelee työpaikoissa, jotka eivät vastaa heidän kykyjään ja toiveitaan. Samaan aikaan eurooppalaisista työnantajista 40 prosentilla on vaikeuksia löytää kasvun ja innovoinnin edellyttämiä sopivia työntekijöitä. Lisäksi vain harvoilla on yrittäjähenkisyyttä ja osaamista, jota tarvitaan oman yrityksen perustamiseen ja mukautumiseen työmarkkinoiden kehittyviiin vaatimuksiin.

Tämän vuoksi on tärkeää parantaa taitojen tasoa, edistää monialaista osaamista ja löytää teollisuuden kanssa käytävään vuoropuheluun pohjautuen tapoja, joilla voidaan paremmin ennustaa työmarkkinoiden tarpeita. Näin voidaan parantaa ihmisten mahdollisuuksia elämässä ja tukea oikeudenmukaista, osallistavaa ja kestävää kasvua sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Komissio käynnistää kymmenen tointa, joilla voidaan tarttua osaamiseen liittyviin haasteisiin. Näillä toimilla taitojen näkyvyys lisääntyy ja niiden tunnustaminen paranee niin paikallisella, kansallisella kuin EU:nkin tasolla aina kouluista ja yliopistoista työmarkkinoihin.

Toimia kommentoi eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis seuraavasti: "Kun miljoonia ihmisiä EU:ssa on tällä hetkellä ilman työtä, on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta he saavat oikeat taidot muuttuvia työmarkkinoita varten. Tänään annettavassa kymmenen kohdan toimintasuunnitelmassa esitetään alat, joilla EU voi vaikuttaa asioihin. Tarkoituksena on muun muassa varmistaa tutkintojen parempi tunnustaminen rajojen yli ja luoda taitotakuu, jolla autetaan matalan koulutustason ihmisiä parantamaan keskeisiä luku- ja laskutaitoja sekä digitaalitaitoja."    

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi puolestaan seuraavaa: "Tässä nopeasti kehittyvässä maailmassa meidän on investoitava Euroopan suurimpaan voimavaraan: ihmisiin. Ihmiset tarvitsevat monia erilaisia taitoja, jotta he voivat hyödyntää koko potentiaaliaan sekä aktiivisina kansalaisina että työelämässä. Taidot ovat keskeisiä vaurauden, työpaikkojen, kasvun ja hyvinvoinnin kannalta. Uudella osaamisohjelmalla pyritään varmistamaan, että kaikille annetaan mahdollisuus, mutta myös se, että Euroopassa pidetään huolta korkeatasoisista taidoista, joilla edistetään kilpailukykyä ja innovaatiota."

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen katsoi seuraavaa: "Meidän on investoitava enemmän taitoihin Euroopassa. Kaikkien kilpailukykyisimpiä maita EU:ssa ja maailmassa ovat ne, jotka investoivat eniten taitoihin, ja 70 miljoonaa eurooppalaista on vaarassa jäädä jälkeen. Vahvemmat investoinnit taitoihin ovat välttämättömiä kilpailukyvyn vahvistamiselle ja kasvun edistämiselle. Ja kaikkein tärkeintä on auttaa ihmisiä toteuttamaan ammattilliset unelmansa ja tavoitteensa ja hyödyntämään potentiaaliaan. Pyydän jäsenvaltioita, työmarkkinaosapuolia ja yrityksiä työskentelemään kanssamme, jotta uusi osaamisohjelma Euroopalle onnistuisi."

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics totesi: "Pitkän aikavälin lähestymistapa on ratkaiseva osaamisohjelman onnistumiselle. Sen lisäksi, että korjaamme taitojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen liittyvät ongelmat, meidän on estettävä uusien vajeiden syntyminen. Olen sen vuoksi iloinen siitä, että osaamisohjelmassa taidot määritellään laajasti ja siinä pyritään edistämään hyvin erilaisia monialaisia taitoja, joiden avulla ihmiset voivat menestyä nopeasti muuttuvissa talouksissa ja elää aktiivisina kansalaisina itsenäistä ja mielekästä elämää."

Käytännössä komissio ehdottaa, että seuraavien kahden vuoden aikana edistetään kymmentä eri tointa. Niistä seuraavat käynnistetään jo tänään:

  • Taitotakuu, jolla autetaan matalan taitotason aikuisia hankkimaan vähimmäistason luku- ja laskutaito sekä digitaalitaidot sekä etenemään kohti toisen asteen tutkintoa.
  • Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tarkistaminen, jotta voidaan paremmin ymmärtää tutkintoja ja hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia taitoja Euroopan työmarkkinoilla.
  • Digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävä koalitio, jossa tuodaan yhteen jäsenvaltiot ja koulutuksen, työelämän ja teollisuuden sidosryhmät ja kehitetään laaja digitaalinen lahjakkuusreservi. Lisäksi varmistetaan, että yksittäisillä henkilöillä ja työvoimalla Euroopassa on riittävät digitaalitaidot.
  • Suunnitelma taitoja koskevalle alakohtaiselle yhteistyölle, jotta voidaan parantaa taitoja koskevaa tietoa ja tarttua taitovajeeseen erityisillä talouden aloilla.

Myöhemmin tänä vuonna ja vuonna 2017 käynnistetään seuraavat toimet:

  • Väline kolmansien maiden kansalaisten osaamisprofiilin kartoittamiseksi, jotta voidaan aikaisessa vaiheessa kartoittaa turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahantulijoiden taidot.
  • Europass-järjestelmän tarkistaminen, jotta tarjotaan ihmisille parempia ja helppokäyttöisempiä välineitä heidän taitojensa esittelemiseksi ja saadaan hyödyllistä reaaliaikaista tietoa taidoista ja suuntauksista ja siten helpotetaan ura- ja opintovalintoja.
  • Ammatillisen koulutuksen saaminen ensimmäiseksi valinnaksi parantamalla ammatillisessa koulutuksessa olevien mahdollisuuksia työhön perustuvaan oppimiseen sekä lisäämällä näkyvyyttä ammatillisen koulutuksen hyvistä tuloksista työmarkkinoilla.
  • Elinikäisen oppimisen avaintaidoista annetun suosituksen arviointi, jotta aiempaa useammat ihmiset voisivat hankkia ne perustaidot, joita 2000-luvulla tarvitaan työssä ja elämässä. Tässä keskitytään erityisesti yrittäjähenkisyyden ja innovointiin suuntautuneen ajattelutavan edistämiseen.
  • Aloite tutkinnon suorittaneiden jatkosijoittumisen kartoittamisesta, jotta voidaan parantaa tietoa siitä, miten opintonsa suorittaneet etenevät työmarkkinoilla.
  • Ehdotus, jolla analysoidaan edelleen ja vaihdetaan parhaita käytäntöjä tehokkaista tavoista käsitellä aivovientiä.

Tausta

Osaamisohjelmasta Euroopalle ilmoitettiin komission vuoden 2016 työohjelmassa. Sillä tuetaan ylöspäin suuntautuvaa sosiaalista lähentymistä ja Euroopan komission ensisijaista tavoitetta "Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin" käsittelemällä kolmea kiireellistä haastetta, jotka taloudessa tällä hetkellä kohdataan: työmarkkinoiden tarvitsemien taitojen vaje, taitoja ja pätevyyksiä koskevan avoimuuden puute sekä vaikeudet ennustaa tarvittavia taitoja ja varautua niihin.

Lisätietoja

Tiedote

Tiedote: Taidot EU:ssa

Maakohtaiset tiedotteet

Tiedote: Digitaalitaidot

Tiedote: Vihreät taidot

Tiedote: Investoiminen taitoihin

Tiedote: Osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen liittyvät alakohtaiset ongelmat

Tiedote: Taidot ja maahantulijat

Uutinen koulutuksen ja kulttuurin pääosaston verkkosivustolla - Tiedote koulutuksesta ja taidoista

Uutinen työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston verkkosivustolla

Tiedonanto "Uusi osaamisohjelma Euroopalle: vahvistetaan yhdessä inhimillistä pääomaa, työllistettävyyttä ja kilpailukykyä"

Cedefopin taitoja koskevat ennusteet ja osaamispanoraama (2016)

Uutta osaamisohjelmaa koskevaa aineistoa

#EUSkillsAgenda

Valdis Dombrovskis Facebookissa ja twitterissä

Jyrki Katainen Facebookissa ja twitterissä

Marianne Thyssen Facebookissa ja twitterissä

Tibor Navracsics Facebookissa ja twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote.

 

IP/16/2039

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar