Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kümme meedet, mis aitavad inimestel Euroopas saada paremaid oskusi

Brüssel, 10. juuni 2016

Komisjon võttis täna vastu uue ja tervikliku Euroopa uue oskuste tegevuskava. Selle eesmärk on tagada, et inimesed omandaksid alates varasest noorusest suure hulga oskusi, ning kasutada paremini ära Euroopa inimkapitali, nii et see lõppkokkuvõttes suurendaks inimeste töölesobivust ning konkurentsivõimet ja majanduskasvu Euroopas.

Täna vastu võetud Euroopa uue oskuste tegevuskavaga kutsutakse liikmesriike ja sidusrühmi üles parandama oma kodanike oskuste kvaliteeti, nii et sellest oleks tööturu jaoks rohkem kasu. Uuringute kohaselt puudub 70 miljonil eurooplasel piisav lugemis- ja kirjaoskus ning veelgi rohkematel inimestel on puudulikud arvutamis- ja digitaaloskused. Seetõttu on neil oht jääda töötuks ning kannatada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. Teiselt poolt aga töötab suur hulk eurooplasi, eelkõige kõrge kvalifikatsiooniga noori, ametikohtadel, mis ei vasta nende andele ja püüdlustele. Samal ajal väidab 40% Euroopa tööandjatest, et ei suuda leida majanduskasvuks ja innovatsiooniks vajalike oskustega inimesi. Liiga vähestel inimestel on ettevõtlikku vaimu ja pädevusi, selleks et alustada oma äritegevusega ja kohaneda tööturu üha suurenevate nõudmistega.

Selleks et pakkuda inimestele paremaid võimalusi ning toetada õiglast, kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu ja sidusat ühiskonda, on vaja tõsta oskuste taset, edendada valdkonnaüleseid oskusi ja leida võimalusi, kuidas paremini prognoosida tööturu vajadusi, pidades muu hulgas dialoogi ettevõtjatega.

Oskustega seotud küsimustega tegelemiseks käivitab komisjon kümme meedet, mille abil tuua oskused tulipunkti ja parandada nende tunnustamist kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil alates koolidest ja ülikoolidest kuni tööturuni.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis sõnas: „Võttes arvesse praegu ELis olevaid miljoneid töötuid, peame me tegema kõik endast oleneva, et aidata neil saada vajalikud oskused, millega tööturul toime tulla. Tänases kümnest punktist koosnevas tegevuskavas on määratud kindlaks valdkonnad, kus on võimalik olukorda parandada alates kvalifikatsioonide tunnustamise tagamisest kogu ELis kuni nn oskuste garantiini, mis aitab madala kvalifikatsiooniga täiskasvanutel omandada olulisi kirja-, arvutamis- ja digitaaloskusi.“    

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen lisas omalt poolt: „Praeguses kiiresti muutuvas maailmas peame me panustama Euroopa suurimale rikkusele – selleks on meie inimesed. Et täita oma potentsiaali töökeskkonnas ja aktiivsete kodanikena, on inimestel vaja suurt hulka oskusi. Need tagavad õitsengu, töökohad, majanduskasvu ja kestliku heaolu. Uue oskuste tegevuskava eesmärk on ühtlasi tagada, et kedagi ei jäetaks kõrvale ning et Euroopa arendaks tipptasemel oskusi, mis aitaksid kaasa konkurentsivõime ja innovatsiooni edendamisele.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen sõnas: „Me peame Euroopas rohkem oskustesse investeerima. Kõige konkurentsivõimelisemad riigid ELis ja kogu maailmas on need, kes investeerivad oskustesse kõige rohkem. Ometi on 70 miljonil eurooplasel oht arengule jalgu jääda. Suurem investeerimine oskustesse on hädavajalik, et tugevdada konkurentsivõimet ja suurendada majanduskasvu. Kuid ennekõike on ülioluline aidata inimestel realiseerida oma ametialaseid unistusi ja eesmärke ning rakendada oma potentsiaali. Kutsun liikmesriike, sotsiaalpartnereid ja ettevõtteid töötama ühiselt meiega koos, et Euroopa uut oskuste tegevuskava saadaks edu.“

Kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics sõnas: „Oskuste tegevuskava edukaks elluviimiseks on vaja töötada välja pikaajaline lähenemisviis. Pärast praeguste puuduste kõrvaldamist tuleks vältida uusi lünki tulevikus. Seetõttu on mul hea meel, et oskuste tegevuskavas on määratletud oskused üldiselt ning sellega püütakse edendada mitmesuguseid valdkonnaüleseid oskusi, mis aitavad inimesel olla meie kiirelt muutuvas majanduses edukas ja aktiivne kodanik, kes elab sõltumatut, täisväärtuslikku elu.

Konkreetselt pakub komisjoni välja kümme meedet, mida järgmise kahe aasta jooksul käivitada. Osade meetmetega tehakse algust täna:

  • Oskuste garantii tähendab seda, et madala kvalifikatsiooniga täiskasvanutel aidatakse omandada minimaalsel tasemel kirjaoskus, arvutamisoskus ja digitaaloskused ning saada keskharidus.
  • Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku läbivaatamine kvalifikatsioonide paremaks mõistmiseks ning selleks, et ELi tööturul kõiki olemasolevaid oskusi paremini ära kasutada.
  • Algatuses „Digitaaloskuste ja töökohtade koalitsioon“ osalevad liikmesriigid ning hariduse, tööhõive ja tööstuse sidusrühmad, et luua suur digitaaloskuste pagas ning tagada, et Euroopa kodanikel ja eeskätt töötajatel on piisavad digitaaloskused.
  • „Oskustealase valdkondliku koostöö kava“, millega parandada oskuste prognoosimist ning tegeleda oskuste nappuse probleemiga teatavates majandussektorites.

Ülejäänud meetmed viiakse ellu käesoleva aasta lõpus ja 2017. aastal.

  • „Kolmandate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamise vahend“, et toetada varjupaigataotlejate, pagulaste ja muude rändajate oskuste ja kvalifikatsioonide varajast väljaselgitamist ja neist kutsekirjelduse koostamist.
  • Europassi raamistiku läbivaatamine, et pakkuda inimestele paremad ja lihtsamini kasutatavad vahendid, mille abil väljendada oma oskusi ja saada reaalajas kasulikku teavet oskustega seotud vajaduste ja trendide kohta, millest võib abi olla karjääri- ja õppimisvõimaluste valikul.
  • Kutsehariduse ja -õppe muutmine esimeseks valikuks, luues kutsehariduses ja -õppes osalejatele paremad võimalused saada töökohal õpikogemust ning muutes kutsehariduse ja -õppe läbinute head väljavaated tööturul paremini nähtavaks.
  • Võtmepädevusi käsitleva soovituse läbivaatamine, et aidata inimestel omandada 21. sajandil töötamiseks ja elamiseks vajalikud põhioskused, pöörates erilist tähelepanu ettevõtluse edendamisele ning innovatsioonile suunatud mõtteviisile ja oskustele.
  • Lõpetanute edasise tegevuse jälgimine, millega parandada teavet selle kohta, milline on hariduse omandanute teekond tööturul.
  • Ettepanek analüüsida rohkem ja vahetada parimaid tavasid selle kohta, kuidas paremini võidelda ajude äravoolu vastu.

Taust

Euroopa oskuste tegevuskava kuulutati välja komisjoni 2016. aasta tööprogrammis. Selle eesmärk on toetada suuremat sotsiaalset lähenemist ja aidata ellu viia Euroopa Komisjoni esimest poliitilist prioriteeti „Uus hoog töökohtade loomisele ning majanduskasvu ja investeeringute edendamisele“, käsitledes kolme väljakutset tänapäeva majandusele. Need on tööturu vajadustele vastavate asjakohaste oskuste puudumine, oskuste ja kvalifikatsioonide vähene läbipaistvus ning oskuste prognoosimise ja varasema ettevalmistamise keerukus.

Lisateave

MEMO

Teabeleht: oskused ELis

Riigipõhised teabelehed

Teabeleht: digitaaloskused

Teabeleht: keskkonnasäästlikud oskused

Teabeleht: investeerimine oskustesse

Teabeleht: mittevastavused valdkondlikul tasandil

Teabeleht: oskused ja rändajad

Uudisnupp hariduse ja kultuuri peadirektoraadi veebisaidil – teabeleht hariduse ja oskuste kohta

Uudisnupp tööhõive peadirektoraadi veebisaidil

Teatis „Euroopa uus oskuste tegevuskava: koostöö inimkapitali tugevdamiseks ning töölesobivuse ja konkurentsivõime suurendamiseks“

Cedefop 2016 oskuste prognoos/oskuste ülevaade

Uue oskuste tegevuskava videomaterjal

#EUSkillsAgenda

Järgi Valdis Dombrovskist Facebookis ja twitteris

Järgi Jyrki Kataineni Facebookis ja twitteris

Järgi Marianne Thyssenit Facebookis ja twitteris

Järgi Tibor Navracsicsit Facebookis ja twitteris

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri.

 

IP/16/2039

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar