Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Deset opatření, která pomohou lidem v Evropě k lepším dovednostem

Brusel 10. června 2016

Komise dnes přijala novou komplexní agendu dovedností pro Evropu. Jejím cílem je zajistit lidem možnost rozvíjet již od mládí širokou škálu dovedností a využít lidského kapitálu Evropy, což v důsledku povede ke zvýšení zaměstnatelnosti, konkurenceschopnosti a růstu v Evropě.

Dnešní nová agenda dovedností pro Evropu vyzývá členské státy a příslušné zúčastněné strany, aby usilovaly o zdokonalení dovedností a o zvýšení jejich relevance pro pracovní trh. Podle studií nemá 70 milionů Evropanů odpovídající dovednosti v oblasti čtení a psaní a ještě více jich má nedostatečné početní a digitální dovednosti. Tyto osoby jsou vystaveny riziku nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení. Na druhé straně mnoho Evropanů, zejména vysoce kvalifikovaných mladých lidí, pracuje na pozicích, které neodpovídají jejich nadání ani jejich ambicím. Zároveň 40 % zaměstnavatelů v Evropě hlásí, že těžko hledá lidi se správnými dovednostmi pro růst a inovace. A konečně příliš málo lidí má podnikatelského ducha a schopnosti potřebné k tomu, aby mohli založit vlastní podnik a průběžně se přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu práce.

Zdokonalování dovedností, podpora průřezových dovedností a nalezení způsobů, jak lépe předvídat potřeby trhu práce, a to mimo jiné na základě dialogu s průmyslovými odvětvími, jsou proto zásadními podmínkami pro zlepšení životních vyhlídek lidí a podporu spravedlivého a udržitelného růstu podporujícího začlenění, jakož i soudržné společnosti.

Na pomoc při řešení výzev v oblasti dovedností přijme Komise 10 opatření, která se na tuto oblast soustředí a díky kterým se dovednosti více zviditelní a zlepší se jejich uznávání na místní a vnitrostátní úrovni i na úrovni EU, od škol a univerzit až po trh práce.

Místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „S ohledem na miliony lidí v EU, kteří jsou v současnosti nezaměstnaní, musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom jim pomohli získat správné dovednosti pro vyvíjející se trh práce. Dnešní desetibodový akční plán vymezuje oblasti, ve kterých může EU výrazně pomoci, od zajištění lepšího uznávání kvalifikací i za hranicemi EU až po záruku k získání dovedností, která umožní dospělým s nízkou kvalifikací získat základní schopnost číst a psát, matematickou gramotnost a digitální dovednosti.“    

Místopředseda pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainendodal: „V tomto rychle se měnícím světě potřebujeme investovat do největšího evropského jmění: našich lidí. Lidé potřebují širokou škálu dovedností, aby mohli využít svého potenciálu v aktivním občanském životě i v práci. Dovednosti mají pro prosperitu, zaměstnanost, růst a udržitelný blahobyt zásadní význam. Cílem naší nové agendy dovedností je zajistit, že nebude nikdo opomenut a že bude Evropa podporovat špičkové dovednosti, které povedou ke konkurenceschopnosti a inovacím.“

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová k tomu řekla: „Je třeba, abychom do dovedností v Evropě investovali více. Nejvíce konkurenceschopnými zeměmi v EU a ve světě jsou ty, které nejvíce investují do dovedností, a 70 milionů Evropanů je vystaveno riziku, že zůstanou pozadu. Větší investice do dovedností jsou klíčové pro posílení konkurenceschopnosti a pro podporu růstu. A především je důležité pomáhat lidem při uskutečňování jejich profesních snů a cílů a rozvíjení jejich potenciálu. Vyzývám členské státy, sociální partnery a podniky ke spolupráci, abychom společně dovedli novou agendu dovedností pro Evropu k úspěchu.“

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics na toto téma uvedl: „Zásadní podmínkou úspěchu při provádění agendy dovedností je dlouhodobý přístup. Kromě nápravy stávajícího nesouladu nabízených a potřebných dovedností je třeba zabránit vzniku dalších mezer v budoucnosti. Jsem proto rád, že agenda dovedností definuje dovednosti široce a usiluje o podporu celé škály průřezových dovedností, které lidem pomohou uspět v našem rychle se měnícím hospodářství a stát se aktivními občany, kteří vedou nezávislý a plnohodnotný život.“

Konkrétně Komise navrhuje 10 opatření, která mají být provedena během příštích dvou let. Některá z nich budou zahájena dnes:

  • Záruku k získání dovedností na pomoc dospělým s nízkou kvalifikací získat určitou minimální úroveň schopnosti číst a psát, matematické gramotnosti a digitálních dovedností a postoupit směrem k vyššímu sekundárnímu vzdělávání.
  • Přezkum evropského rámce kvalifikací pro lepší porozumění kvalifikacím a lepší využití všech dostupných dovedností na evropském trhu práce.
  • Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa“, sdružující členské státy a zúčastněné strany z oblastí vzdělávání, zaměstnanosti a průmyslu, pro významné rozšíření zdrojů digitálního talentu a zajištění toho, že budou jednotlivci a pracovní síla v Evropě vybaveni potřebnými digitálními dovednostmi.
  • Plán pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností“ s cílem zlepšit poznatky o dovednostech a odstranit dovednostní nedostatky v konkrétních hospodářských odvětvích.

Další opatření budou zahájena v průběhu tohoto roku nebo v roce 2017:

  • Nástroj pro vytvoření dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí“ s cílem podpořit včasné zjištění a vytvoření dovednostního a kvalifikačního profilu žadatelů o azyl, uprchlíků a dalších migrantů.
  • Revizi rámce Europass, jež nabídne lidem lepší a uživatelsky přívětivější nástroje pro prezentaci jejich dovedností a získání aktuálních užitečných informací o potřebných dovednostech a tendencích, což jim pomůže při výběru z profesních a vzdělávacích možností.
  • Dosažení toho, aby se odborné vzdělávání a příprava staly hlavní volbou, díky posílení příležitostí pro studující v této oblasti získat zkušenost s učením se prací a podpoře většího zviditelnění dobrých výsledků odborného vzdělávání a přípravy na trhu práce.
  • Přezkum doporučení o klíčových schopnostech s cílem pomoci více lidem osvojit si soubor základních dovedností nezbytných k tomu, aby mohli pracovat a žít ve 21. století, se zvláštním zaměřením na podporu podnikatelského a inovativního ducha a dovedností.
  • Iniciativa v oblasti sledování absolventů s cílem získat lepší informace o tom, jak jsou absolventi úspěšní na trhu práce.
  • Návrh dále analyzovat a vyměňovat si osvědčené postupy ohledně účinných způsobů, jak řešit odliv mozků.

Souvislosti

Evropská agenda dovedností byla oznámena v pracovním programu Komise na rok 2016. Bude podporovat vzestup sociálního sbližování a přispívat k první politické prioritě Evropské komise, kterou je „Nový impuls pro zaměstnanost, růst a investice“, a to řešením tří palčivých výzev dnešní ekonomiky: nedostatku příslušných dovedností, které by odpovídaly potřebám trhu práce, nedostatečné transparentnosti dovedností a kvalifikací a obtíží při předvídání a odhadech v oblasti dovedností.

Další informace

MEMO

Informační přehled: Dovednosti v EU

Informační přehledy pro jednotlivé země

Informační přehled: Digitální dovednosti

Informační přehled: Zelené dovednosti

Informační přehled: Investice do dovedností

Informační přehled: Nesoulad na odvětvové úrovni

Informační přehled: Dovednosti a migranti

Záložka „News“ na internetových stránkách GŘ pro vzdělávání a kulturu – Přehled vzdělávání a dovedností

Záložka Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Sdělení „Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti“

Předpověď/přehled dovedností střediska Cedefop na rok 2016

Videa o nové agendě dovedností

#EUSkillsAgenda

Valdis Dombrovskis na Facebooku a Twitteru

Jyrki Katainen na Facebooku a Twitteru

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru

Tibor Navracsics na Facebooku a Twitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se zde

 

IP/16/2039

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar