Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ny åtgärdsplan mot finansiering av terrorism

Strasbourg den 2 februari 2016

EU-kommissionen lägger i dag fram en åtgärdsplan mot finansiering av terrorism.

Den senaste tidens terroristattacker i och utanför EU visar att det behövs starka, samordnade EU-insatser mot terrorism. I den europeiska säkerhetsagendan anges ett antal områden där kampen mot finansiering av terrorism kan förbättras. Dagens övergripande åtgärdsplan är ett kraftfullt och snabbt svar på utmaningarna med utgångspunkt i EU:s befintliga regler som kompletteras när det behövs. Genom konkreta åtgärder ska befintliga och nya regler anpassas till nya hot.

– Vi måste strypa de resurser som terroristerna använder för att utföra sina fasansfulla brott. Genom att spåra hur terroristerna blir finansierade och slå ut deras finansiering kan vi minska deras förmåga att resa, köpa vapen och sprängämnen, planera attacker och sprida hat och skräck på nätet. De kommande månaderna kommer EU-kommissionen att uppdatera och komplettera EU:s regler och verktyg genom välavvägda åtgärder för att ta itu med nya hot och hjälpa de nationella myndigheterna att intensifiera kampen mot finansiering av terrorism och samarbeta bättre, med respekt för de grundläggande rättigheterna. Det är avgörande att vi samarbetar mot finansiering av terrorism för att nå resultat och skydda allmänheten i EU, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

– Med dagens åtgärdsplan agerar vi snabbt för att strypa finansiering av terrorism, och vi börjar med lagförslag de kommande månaderna. Vi måste strypa terroristernas tillgång till resurser, låta myndigheterna spåra transaktioner bättre för att förebygga förödande attacker som i Paris i fjol och se till att penningtvätt och finansiering av terrorism är straffbart i alla EU-länder. Vi vill förbättra tillsynen över de olika finansiella resurser som terroristerna använder, alltifrån kontanter och kulturföremål till virtuell valuta och anonyma förbetalda kort, men samtidigt vill vi undvika onödiga hinder för betalningsmedel och finansmarknader för vanliga laglydiga medborgare, säger eurokommissionär Valdis Dombrovskis.

Åtgärdsplanen är upplagd efter två spår:

 • Spåra terrorister genom deras transaktioner och hindra dem från att flytta pengar och andra tillgångar.
 • Slå ut terroristorganisationernas inkomstkällor genom insatser mot deras förmåga att få in pengar.

Hindra penningöverföringar och identifiera finansiering av terrorism

Terrorister bedriver både laglig och olaglig verksamhet för att finansiera terroristdåd. Att spåra transaktioner kan bidra till att identifiera och spåra terroristnätverk. Nya finansiella verktyg och betalningssätt innebär nya risker som måste hanteras. Att stoppa möjligheter att finansiera terrorism är avgörande för säkerheten, men åtgärder på detta område kan också påverka jobb och vardag för enskilda och företag i hela EU. Därför gör EU-kommissionen i sina förslag en avvägning mellan ökad säkerhet och skyddet av grundläggande rättigheter som dataskydd och ekonomisk frihet.

Det fjärde penningtvättpaketet antogs i maj 2015 och utgör ett viktigt steg mot effektivare EU-insatser mot tvätt av inkomster från kriminell verksamhet och mot finansiering av terrorism. Det måste nu genomföras snabbt av EU-länderna. EU-kommissionen uppmanar EU-länderna att åta sig att göra detta före slutet av 2016. I december 2015 lade EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om bekämpning av terrorism som straffbelägger finansiering av terrorism och av rekrytering, träning och resor för terrorändamål. EU-kommissionen lägger nu fram fler sätt att hindra att finanssystemet missbrukas för finansiering av terrorism.

EU-kommissionen vill ändra det fjärde penningtvättdirektivet på följande områden senast i slutet av andra kvartalet 2016:

 • Starka kontroller av transaktioner från högriskländer utanför EU: EU-kommissionen ska ändra det fjärde penningtvättdirektivet och införa en lista på alla obligatoriska kontroller som banker ska göra av transaktioner från länder med strukturella brister i sina nationella regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Om alla EU-länder gör samma kontroller undviker man kryphål som terroristerna kan utnyttja för sin verksamhet i länder med ett svagare skydd.
 • Mer befogenheter för EU:s finansunderrättelseenheter och enklare samarbete mellan dem: Finansunderrättelseenheterna ska få tillgång till fler typer av information i enlighet med de senaste internationella standarderna.
 • Centraliserade bank- och betalkontoregister och centrala datasystem i alla EU-länder: Direktivet ändras så att finansunderrättelseenheterna får enklare och snabbare tillgång till information om kontoinnehavare.
 • Risker att terrorism finansieras med virtuella valutor: För att hindra att plattformar för virtuella valutor missbrukas för penningtvätt och finansiering av terrorism föreslår EU-kommissionen att dessa plattformar ska omfattas av penningtvättdirektivet. Det innebär att plattformarna måste kontrollera sina kunder när de växlar in virtuell valuta mot traditionell valuta, så att anonymiteten för sådana tjänster upphör.
 • Risker med anonyma förbetalda kort o.d.: EU-kommissionen föreslår lägre trösklar för identifiering och ökad tillämpning av kontroll av kunder. Kraven ska stå i rimlig proportion till risken, särskilt när ekonomiskt utsatta använder anonyma kort.

Andra åtgärder:

 • Effektivare tillämpning i EU av FN:s frysningar av tillgångar och bättre tillgång till FN:s listor för banker och näringsidkare i EU före slutet av 2016. EU-kommissionen ska också se över om det behövs särskilda EU-regler för frysning av terroristtillgångar.
 • Straffbeläggning av penningtvätt: Genom en heltäckande gemensam definition av penningtvättbrott och straff i hela EU undviker man hinder för gränsöverskridande polisiärt och rättsligt samarbete mot penningtvätt.
 • Begränsning av riskerna med kontantbetalningar: Genom ett lagförslag om olagliga kontantförflyttningar vill EU-kommissionen utöka den befintliga förordningens tillämpningsområde till kontanter som sänds med frakt eller post och ge myndigheterna befogenhet att agera mot lägre belopp i kontanter om oegentligheter misstänks.
 • Fler åtgärder för att spåra finansiering av terrorism: EU-kommissionen kommer att överväga att införa ett kompletterande EU-system för spårning av finansiering av terrorism, t.ex. för betalningar inom EU, som inte fångas in av EU:s och USA:s gemensamma program TFTP.

Slå ut terroristorganisationernas inkomstkällor

Dagens terroristorganisationer får främst in pengar från olaglig handel från ockuperade områden, bl.a. kulturföremål och vilda växter och djur. De kan också tjäna pengar på handel med lagliga varor. EU-kommissionen och Europeiska utrikestjänsten kommer att ge praktisk hjälp till länderna i Mellanöstern och Nordafrika att bekämpa smuggling av kulturföremål och hjälpa andra länder att följa FN-säkerhetsrådets resolutioner i frågan. Länder i Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien kommer också att få hjälp att förbättra kampen mot finansiering av terrorism.

Under 2017 tänker EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag om utökade befogenheter för tullen att bekämpa finansiering av terrorism genom varuhandel, till exempel genom att ta itu med olaglig vinst genom döljande av handelstransaktioner, falskdeklarationer om varornas värde eller falska fakturor.

Ett annat förslag ska inriktas på olaglig handel med kulturföremål och utöka de gällande reglerna till fler länder.

Nästa steg

I åtgärdsplanen finns ett antal konkreta åtgärder som EU-kommissionen kommer att genomföra omedelbart. Andra åtgärder följer under de kommande månaderna. Alla åtgärder som läggs fram i dag ska ha vidtagits före slutet av 2017 (se tidtabell i faktabladet).

Bakgrund

I den europeiska säkerhetsagendan framhävs behovet av mer verkningsfulla och konsekventa åtgärder mot finansiering av terrorism. Under det senaste året har bl.a. straff för finansiering av terrorism lagts fram i förslaget till direktiv om bekämpning av terrorism, och EU har undertecknat Europarådets konvention om förebyggande av terrorism. I slutsatserna från mötena i rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 20 november, ekofinrådet den 8 december och Europeiska rådet den 18 december 2015 framhölls behovet att intensifiera arbetet på detta område. Samtidigt antog FN:s säkerhetsråd den 17 december 2015 en resolution som inriktades på pengar till Daesh och utökade de befintliga sanktionerna mot Al Qaida, något som visar på den globala enigheten om att bekämpa finansiering av terrorism.

Mer information:

Faktablad: Fighting Terrorist Financing (engelska)

EU-kommissionens åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism

Frågor och svar

Den europeiska säkerhetsagendan

IP/16/202

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar