Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia predstavuje akčný plán na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu

Strasburg 2. február 2016

Európska komisia dnes predstavuje akčný plán na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu.

Nedávne teroristické útoky v Európskej únii i mimo nej sú dôkazom potreby silnej a koordinovanej európskej reakcie v rámci boja proti terorizmu. Európsky program v oblasti bezpečnosti obsahuje viacero oblastí na zlepšenie boja proti financovaniu terorizmu. Dnešný komplexný akčný plán ponúkne na súčasné výzvy silnú a rýchlu reakciu, v rámci ktorej sa opiera o existujúce pravidlá EÚ a podľa potreby ich dopĺňa. Pri vzniku nových hrozieb sa existujúce pravidlá prispôsobia pomocou konkrétnych opatrení alebo sa navrhnú dodatočné pravidlá.

Prvý podpredseda Frans Timmermans vyhlásil: „Musíme teroristov odrezať od zdrojov, ktoré využívajú na páchanie svojich ohavných zločinov. Odhaľovaním a narúšaním financovania teroristických sietí môžeme znížiť ich možnosti cestovať, nakupovať zbrane a výbušniny, plánovať útoky a šíriť nenávisť a strach na internete. Komisia vykoná v nadchádzajúcich mesiacoch aktualizáciu a prípravu pravidiel a nástrojov EÚ prostredníctvom dobre navrhnutých opatrení, aby riešila nové hrozby a pomohla vnútroštátnym orgánom zintenzívniť boj proti financovaniu terorizmu a zlepšiť vzájomnú spoluprácu, pričom sa zaistí plné dodržiavanie základných práv. Je nesmierne dôležité, aby sme spolupracovali na riešení problému financovania terorizmu tak, aby sa dostavili výsledky a aby sme zaistili bezpečnosť európskych občanov.“

Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis, zodpovedný za euro a sociálny dialóg, povedal: „Dnešným akčným plánom chceme pohotovo zakročiť proti financovaniu terorizmu. Začneme už v najbližších mesiacoch predložením nových legislatívnych návrhov. Musíme teroristov odrezať od finančných prostriedkov, príslušným orgánom umožniť lepšie sledovanie finančných tokov, aby sme zabránili zničujúcim útokom, k akým došlo minulý rok v Paríži, a zabezpečiť, aby sa pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu trestalo vo všetkých členských štátoch. Chceme zlepšiť dohľad nad početnými finančnými prostriedkami, ktoré používajú teroristi – od hotovosti a kultúrnych artefaktov po virtuálne meny a anonymné predplatené karty – a zároveň sa vyhnúť vytváraniu zbytočných prekážok fungovania platobných systémov a finančných trhov pre bežných občanov dodržiavajúcich zákony.“

Akčný plán bude zameraný na dve hlavné oblasti:

 • sledovanie teroristov prostredníctvom finančných pohybov a zabránenie presunu ich finančných prostriedkov a iných aktív,
 • prerušenie zdrojov príjmov, ktoré využívajú teroristické organizácie, a to najmä zameraním sa na ich schopnosť vôbec získavať finančné prostriedky.

Zabránenie presunu prostriedkov a odhaľovanie financovania terorizmu

Teroristi vyvíjajú rôznu legálnu aj nelegálnu činnosť na financovanie teroristických činov. Sledovanie finančných tokov môže pomôcť pri odhaľovaní a prenasledovaní teroristických sietí. Nové finančné nástroje a spôsoby platby prinášajú nové slabiny, ktoré treba odstrániť. Obmedzenie možností financovania terorizmu má zásadný význam pre bezpečnosť, ale opatrenia v tejto oblasti môžu vplývať aj na život a hospodársku činnosť občanov a podnikov v celej EÚ. Z tohto dôvodu sa Komisia vo svojich návrhoch bude usilovať o rovnováhu medzi potrebou zvýšiť bezpečnosť a potrebou chrániť základné práva vrátane ochrany údajov a hospodárskych slobôd. 

Prijatie štvrtého balíka opatrení proti praniu špinavých peňazí v máji 2015 predstavuje významný krok v zvyšovaní efektivity úsilia EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti a proti financovaniu teroristických aktivít. Potrebné je, aby ho teraz členské štáty urýchlene vykonali. Komisia členské štáty vyzýva, aby sa zaviazali k vykonaniu štvrtého balíka do konca roka 2016. V decembri 2015 Komisia predložila návrh smernice o boji proti terorizmu, ktorou sa kriminalizuje financovanie terorizmu a financovanie náboru, výcviku a cestovania na účely terorizmu. Komisia teraz navrhuje ďalšie možnosti boja proti zneužívaniu finančného systému na účely financovania terorizmu.

Najneskôr do konca druhého štvrťroku 2016 navrhneme niekoľko cielených zmien štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí v týchto oblastiach:

 • Zabezpečenie vysokej úrovne záruk pri finančných tokoch z vysokorizikových tretích krajín: Komisia zmení smernicu tak, aby obsahovala zoznam všetkých povinných kontrol (opatrenia hĺbkového preverovania), ktoré by mali finančné inštitúcie vykonávať v prípade finančných tokov z krajín, ktorých mechanizmy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vykazujú strategické nedostatky. Uplatňovaním rovnakých opatrení vo všetkých členských štátoch sa predíde vzniku medzier v Európe, ktoré by teroristom umožňovali vykonávať operácie v krajinách s nižšou úrovňou ochrany.
 • Rozšírenie právomocí finančných spravodajských jednotiek EÚ a uľahčenie ich spolupráce: rozsah informácií prístupných finančným spravodajským jednotkám sa rozšíri v súlade s najnovšími medzinárodnými normami.
 • Centrálne národné registre bankových a platobných účtov alebo centrálne systémy vyhľadávania údajov vo všetkých členských štátoch: smernica bude zmenená, aby finančné spravodajské jednotky získali jednoduchší a rýchlejší prístup k informáciám o držiteľoch bankových a platobných účtov.
 • Riešenie rizík spojených s financovaním terorizmu, ktoré súvisia s virtuálnymi menami: s cieľom zabrániť ich zneužívaniu na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu Komisia navrhuje začleniť platformy na výmenu virtuálnych mien do rozsahu pôsobnosti smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, aby tieto platformy museli vykonávať kontroly v rámci hĺbkového preverovania klientov pri výmene virtuálnej meny za reálnu, čím sa ukončí anonymita spojená s takýmito výmenami.
 • Riešenie rizík spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi (napr. predplatenými kartami): Komisia navrhuje znížiť limitné hodnoty pre identifikáciu a rozšíriť požiadavky na overenie klientov. Primerane sa pritom zohľadní zásada proporcionality, najmä pokiaľ ide o používanie takýchto kariet finančne zraniteľnými občanmi.

K ďalším opatreniam patrí:

 • Zvýšenie účinnosti európskej transpozície opatrení OSN na zmrazenie aktív a zlepšenie dostupnosti zoznamov OSN pre finančné inštitúcie a hospodárske subjekty EÚ do konca roka 2016. Komisia ďalej posúdi potrebu osobitného režimu EÚ na zmrazovanie majetku teroristov.
 • Kriminalizácia prania špinavých peňazí: komplexným spoločným vymedzením trestných činov prania špinavých peňazí a sankcií v celej EÚ sa odstránia prekážky cezhraničnej justičnej a policajnej spolupráce v boji proti praniu špinavých peňazí.
 • Obmedzenie rizík spojených s hotovostnými platbami: prostredníctvom legislatívneho návrhu o nezákonných pohyboch hotovosti Komisia rozšíri rozsah pôsobnosti existujúceho nariadenia tak, aby zahŕňalo hotovostné prostriedky zasielané nákladnou dopravou alebo poštou a aby sa príslušným orgánom pri podozrení z nezákonnej činnosti umožnilo konať v prípade nižších súm v hotovosti.
 • Posúdenie dodatočných opatrení na sledovanie financovania terorizmu: Komisia preskúma potrebu vytvoriť doplnkový systém EÚ na sledovanie financovania terorizmu, ktorý by sa týkal napríklad aj platieb v rámci EÚ, ktoré nezachytáva spoločný program EÚ a USA na sledovanie financovania terorizmu (TFTP).

Prerušenie zdrojov príjmov teroristických organizácií

Hlavným zdrojom príjmov teroristických organizácií je v súčasnosti nedovolené obchodovanie z okupovaných území vrátane obchodu s tovarom kultúrneho charakteru a nezákonného obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi. Ďalším zdrojom môže byť aj obchodovanie s legálnym tovarom. Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť poskytnú krajinám Blízkeho východu a severnej Afriky technickú pomoc na boj proti obchodovaniu s kultúrnymi objektmi a tretie krajiny podporia v dodržiavaní rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN v tejto oblasti. Podporu na zlepšenie boja proti financovaniu terorizmu získajú aj krajiny na Blízkom východe, v severnej Afrike a v juhovýchodnej Ázii.

Komisia v roku 2017 predloží legislatívny návrh na posilnenie právomocí colných orgánov s cieľom bojovať proti financovaniu terorizmu prostredníctvom obchodu s tovarom, napríklad bojom proti nelegálnym ziskom nadobudnutým predstieraním obchodných transakcií, nesprávnym opisom hodnoty tovaru a fiktívnou fakturáciou.

Ďalší návrh bude zameraný na nezákonné obchodovanie s tovarom kultúrnej hodnoty s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti platných právnych predpisov na väčší počet krajín.

Ďalšie kroky

V akčnom pláne sa uvádza zoznam konkrétnych opatrení, ktoré Komisia okamžite zavedie do praxe. Ďalšie budú nasledovať v najbližších mesiacoch. Všetky opatrenia, ktoré sme dnes predstavili, by sa mali vykonať do konca roka 2017 (pozri podrobný harmonogram v prehľade).

Súvislosti

Európsky program v oblasti bezpečnosti zdôraznil potrebu opatrení na efektívnejší a komplexnejší boj proti financovaniu terorizmu. K opatreniam prijatým v priebehu minulého roka patrí zavedenie trestných sankcií za financovanie terorizmu prostredníctvom návrhu smernice o boji proti terorizmu a podpísanie dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Európskou úniou. V záveroch Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 20. novembra, Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 8. decembra, ako aj Európskej rady z 18. decembra 2015 sa zdôraznila potreba zintenzívniť činnosť v tejto oblasti. Dôkazom hlbokého celosvetového konsenzu v otázke potreby konať proti financovaniu terorizmu je aj rezolúcia, ktorú 17. decembra 2015 schválila Bezpečnostná rada OSN, ktorá je konkrétnejšie zameraná proti financovaniu Islamského štátu (Dá’iš) a ktorou sa rozširuje predošlý režim sankcií proti al-Káide.

Ďalšie informácie

PREHĽAD: Boj proti financovaniu terorizmu

Komisia predstavuje akčný plán na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu

Otázky a odpovede

Európsky program v oblasti bezpečnosti

IP/16/202

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar