Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija iepazīstina ar rīcības plānu par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu

Strasbūrā, 2016. gada 2. februārī

Eiropas Komisija šodien iepazīstina ar rīcības plānu par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu.

Nesenie teroristu uzbrukumi Eiropas Savienībā un citviet pasaulē liecina par nepieciešamību pēc spēcīgas un saskaņotas Eiropas mēroga reakcijas terorisma apkarošanas jomā. Eiropas Drošības programmā ir norādīti vairāki virzieni, kuros jāuzlabo cīņa pret teroristu finansēšanu. Šodien publiskotais, vispusīgais rīcības plāns paredz iedarbīgu un ātru pašreizējo problēmu risinājumu, kas balstīts uz spēkā esošajiem ES noteikumiem un kas nepieciešamības gadījumā tos papildina. Lai varētu reaģēt uz jauniem apdraudējumiem, pašreizējie noteikumi tiks pielāgoti, izmantojot konkrētus pasākumus, vai arī tiks ierosināti papildu noteikumi.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: “Mums ir jābloķē piekļuve līdzekļiem, kurus teroristi izmanto savu briesmīgo noziegumu veikšanai. Atklājot un paralizējot teroristu tīklu finansēšanu, mēs varam mazināt viņu iespējas ceļot, pirkt ieročus un sprāgstvielas, gatavot uzbrukumus un izplatīt naidu un bailes interneta vidē. Komisija nākamajos mēnešos atjauninās (vai izstrādās jaunus) ES noteikumus un instrumentus, tos papildinot ar labi pārdomātiem pasākumiem, kas vērsti pret jaunajiem apdraudējumiem un kas valstu iestādēm palīdzēs pastiprināt cīņu pret teroristu finansēšanu un uzlabot iestāžu sadarbību, vienlaikus pilnā mērā ievērojot pamattiesības. Ir būtiski, ka mēs sadarbojamies cīņā pret teroristu finansēšanu, lai sasniegtu konkrētus rezultātus un aizsargātu Eiropas pilsoņu drošību.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis teica: “Šodien publiskotais rīcības plāns ir apliecinājums tam, ka nākamajos mēnešos strauji un enerģiski vērsīsimies pret teroristu finansēšanu, vispirms nākot klajā ar likumdošanas priekšlikumiem. Mums ir jāpanāk, ka teroristi zaudē iespējas piekļūt naudas līdzekļiem, mums ir jānodrošina, ka iestādes var labāk izsekot finanšu plūsmām un līdz ar to novērst tādus postošus uzbrukumus kādi pagājušajā gadā notika Parīzē, mums ir jānodrošina, ka personas, kas piedalās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā un teroristu finansēšanā, tiek sodītas visās dalībvalstīs. Mēs vēlamies uzlabot uzraudzību pār daudzajiem finansēšanas instrumentiem, kurus izmanto teroristi: gan skaidras naudas un kultūras artefaktu apriti, gan virtuālo valūtu un anonīmas priekšapmaksas kartes, vienlaikus izvairoties no liekiem šķēršļiem, kas iedzīvotājiem, kuri ievēro likumus, varētu apgrūtināt maksājumu un finanšu tirgu izmantošanu.”

Rīcības plānā galvenā uzmanība tiks pievērsta diviem galvenajiem rīcības virzieniem:

 • teroristu un viņu finanšu plūsmu izsekošana, kā arī naudas līdzekļu (vai citu aktīvu) pārvietošanas apturēšana;
 • teroristu organizāciju izmantoto ieņēmumu avotu bloķēšana un spējas piesaistīt finansējumu mazināšana.

Naudas līdzekļu pārvietošanas novēršana un teroristu finansējuma apzināšana

Lai finansētu terora aktus, teroristi ir iesaistījušies daudzās likumīgās un nelikumīgās darbībās. Veicot finanšu plūsmu izsekošanu, ir iespējams apzināt teroristu tīklus un to darbību. Jauni finanšu un maksājumu instrumenti ir saistīti ar jauniem riskiem; šo apdraudējuma problēmu ir nepieciešams atrisināt. Drošības apsvērumu pēc ir būtiski izskaust terorisma finansēšanas iespējas, tomēr šajā jomā veiktie pasākumi var ietekmēt arī cilvēku dzīvi un komercsabiedrību saimniecisko darbību visā ES. Tādēļ Komisijas priekšlikumos tiks līdzsvarota nepieciešamība palielināt drošību un nepieciešamība aizsargāt pamattiesības, tostarp datu aizsardzību un saimniecisko brīvību.  

Ceturtās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktu paketes pieņemšana 2015. gada maijā ir uzskatāma par ievērojamu sasniegumu, ar ko ir paredzēts uzlabot ES pasākumu iedarbīgumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un teroristu darbību finansēšanas ierobežošanas jomā. Tagad ir nepieciešama tās raita īstenošana dalībvalstīs. Komisija aicina dalībvalstis apņemties to paveikt līdz 2016. gada beigām. Komisija 2015. gada decembrī nāca klajā ar priekšlikumu par Terorisma apkarošanas direktīvu, kurā noziedzīga nodarījuma sastāvs ir noteikts tādām darbībām kā teroristu finansēšana, kā arī terorisma nolūkā veiktas vervēšanas, apmācības un ceļojumu finansēšana. Komisija tagad ierosina papildu veidus, kā cīnīties pret finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu teroristu finansēšanas nolūkā.

Mēs ne vēlāk kā 2016. gada otrā ceturkšņa beigās ierosināsim vairākus mērķtiecīgus grozījumus ceturtajā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvā, konkrēti šādās jomās:

 • augsta līmeņa aizsardzības nodrošināšana attiecībā uz finanšu plūsmām no augsta riska trešām valstīm: Komisija veiks grozījumus direktīvā, lai iekļautu sarakstu ar visām obligātajām pārbaudēm (uzticamības pārbaudes pasākumiem), kas finanšu iestādēm jāveic attiecībā uz finanšu plūsmām no valstīm, kurām ir stratēģiskas nozīmes nepilnības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un teroristu finansēšanas ierobežošanas regulējumā. Ja visas dalībvalstis veiks vienādus pasākumus, tiks novērstas nepilnības, kuru dēļ teroristi savas operācijas Eiropā varētu veikt caur valstīm, kurās ir zemāks aizsardzības līmenis;
 • ES finanšu izlūkošanas vienību pilnvaru palielināšana un to sadarbības veicināšana: Finanšu izlūkošanas vienībām pieejamās informācijas kategoriju skaits tiks palielināts atbilstoši jaunākajiem starptautiskajiem standartiem;
 • Centralizēti banku un maksājumu kontu valsts reģistri vai centrālās datu izguves sistēmas visās dalībvalstīs: direktīvā tiks izdarīti grozījumi, lai Finanšu izlūkošanas vienībām nodrošinātu vienkāršāku un ātrāku piekļuvi informācijai par banku un maksājumu kontu īpašniekiem;
 • Risinājumi attiecībā uz teroristu finansēšanas risku saistībā ar virtuālām valūtām: lai novērstu to ļaunprātīgu izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, Komisija ierosina Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas direktīvu attiecināt arī uz virtuālās valūtas maiņas platformām, tādējādi šīm platformām brīdī, kad virtuālā valūta tiek apmainīta pret īsto valūtu, būs jāveic klienta uzticamības pārbaudes, tādējādi izbeidzot ar šādu apmaiņu saistīto anonimitāti;
 • Ar anonīmiem priekšapmaksas instrumentiem (piem., priekšapmaksas kartēm) saistīto risku risināšana: Komisija ierosina samazināt klienta identifikācijas prasību robežvērtību un paplašināt prasības par klientu pārbaudēm. Pienācīgi tiks ņemti vērā samērīguma apsvērumi, it īpaši attiecībā uz šo karšu izmantošanu, ko veic finansiāli neaizsargāti iedzīvotāji.

Papildus tiks veikti arī šādi pasākumi:

 • ANO noteikto aktīvu iesaldēšanas pasākumu transponēšanas efektivitātes uzlabošana ES mērogā, kā arī ES finanšu iestāžu un ekonomikas dalībnieku piekļuves uzlabošana attiecīgajiem ANO sarakstiem (līdz 2016. gada beigām). Komisija arī izvērtēs nepieciešamību pēc speciāla ES regulējuma par teroristu aktīvu iesaldēšanu;
 • Kriminālatbildības noteikšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju: nosakot visaptverošu, kopēju definīciju noziedzīgiem nodarījumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā un visā ES piemērojamas sankcijas, tiks likvidēti šķēršļi tiesu iestāžu un policijas pārrobežu sadarbībai, kas nepieciešama cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
 • Ar maksājumiem skaidrā naudā saistīto risku ierobežošana: Komisija ar likumdošanas priekšlikumu par nelikumīgu skaidras naudas pārvietošanu paplašinās spēkā esošā regulējuma tvērumu, tajā iekļaujot arī skaidru naudu, ko pārvadā ar kravas transportu vai pastu, un dodot iespēju iestādēm iejaukties arī gadījumos, kad runa ir par mazāku skaidras naudas apjomu, kad pastāv aizdomas par nelikumīgām darbībām;
 • teroristu finansēšanas izsekošanas papildpasākumu izvērtēšana: Komisija apsvērs nepieciešamību pēc papildu ES sistēmas attiecībā uz teroristu finansēšanas izsekošanu, piemēram, aptverot arī maksājumus ES ietvaros, uz kuriem neattiecas ES un ASV Terorisma finansēšanas izsekošanas programma (TFTP).

Teroristu organizāciju ieņēmumu avotu bloķēšana

Nelikumīga tirdzniecību no okupētajām teritorijām, tai skaitā nelikumīga tirdzniecība ar kultūras priekšmetiem un savvaļas dzīvniekiem, pašlaik ir galvenais teroristu organizāciju ieņēmumu avots. Tās var gūt labumu arī no tirdzniecības ar likumīgas aprites precēm. Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests sniegs tehnisko palīdzību Tuvējo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstīm, lai tās varētu cīnīties pret kultūras priekšmetu kontrabandu, un sniegs atbalstu trešām valstīm, lai tās varētu ievērot ANO Drošības padomes rezolūcijas šajā jomā. Arī Tuvējo Austrumu, Ziemeļāfrikas un Dienvidaustrumāzijas valstis saņems atbalstu, lai uzlabotu cīņu pret terorisma finansēšanu.

Komisija 2017. gadā iesniegs priekšlikumu par tiesību aktu, kas stiprinātu muitas iestāžu pilnvaras, lai novērstu terorisma finansēšanu ar preču tirdzniecību, piemēram, ar nelikumīgu peļņu no slēptiem tirdzniecības darījumiem, ar sagrozītiem datiem par preču vērtību un ar fiktīviem rēķiniem.

Ar citu priekšlikumu ir paredzēts risināt problēmas saistībā ar kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību, paplašinot spēkā esošo tiesību aktu tvērumu, tos piemērojot lielākā skaitā valstu.

Nākamie pasākumi

Rīcības plānā ir minēti vairāki konkrēti praktiski pasākumi, kurus Komisija īstenos nekavējoties. Citi pasākumi tiks publiskoti nākamajos mēnešos. Visi šodien publiskotie pasākumi tiks īstenoti līdz 2017. gada beigām (sk. faktu lapu ar detalizētu laika grafiku).

Konteksts

Eiropas Drošības programmā ir uzsvērta nepieciešamība pēc pasākumiem, ar kuriem iedarbīgākā un vispusīgākā veidā tiktu risināta teroristu finansēšanas problēma. Pēdējā gada laikā veikto pasākumu vidū bija krimināltiesisku sankciju ieviešana attiecībā uz terorisma finansēšanu, iesniedzot priekšlikumu terorisma apkarošanas direktīvai, kā arī Eiropas Padomes Terorisma novēršanas konvencijas parakstīšana Eiropas Savienības vārdā. Secinājumos, kas tika pieņemti 2015. gada 20. novembra Tieslietu un iekšlietu padomē, 8. decembra Ekonomikas un finanšu padomē un 18. decembra Eiropadomē, ir uzsvērta nepieciešamība vēl vairāk intensificēt darbu šajā jomā. Vienlaikus 2015. gada 17. decembrī pieņemtā ANO Drošības padomes rezolūcija, kas konkrētāk attiecas uz ISIL (Da'esh) finansēšanu un iepriekšējā pret Al Qaeda vērstā sankciju režīma termiņa pagarināšanu, liecina par pasaules mēroga vienprātību par rīcību pret teroristu finansēšanu.

Papildu informācija

FAKTU LAPA: Cīņa pret teroristu finansēšanu

Eiropas Komisijas rīcības plāns par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu

Jautājumi un atbildes

Eiropas Drošības programma

IP/16/202

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar