Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija pateikė kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planą

Strasbūras, 2016 m. vasario 2 d.

Šiandien Europos Komisija pateikė veiksmų planą, skirtą kovai su teroristų finansavimu stiprinti.

Po neseniai įvykusių teroristinių išpuolių Europos Sąjungoje ir už jos ribų tapo akivaizdu, jog Europa turi imtis ryžtingų ir suderintų kovos su terorizmu veiksmų. Europos saugumo darbotvarkėje buvo nustatyta keletas sričių, kuriose reikia gerinti kovą su teroristų finansavimu. Šiandienos visapusiškas veiksmų planas – tai ryžtingas ir greitas atsakas į dabartinius iššūkius, grindžiamas galiojančiais ES teisės aktais ir, jei reikia, juos papildantis. Naudojant konkrečias priemones teisės aktai bus pritaikyti prie naujų grėsmių arba bus pasiūlyta naujų teisės aktų.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Turime atkirsti teroristus nuo išteklių, kuriuos jie naudoja savo siaubingiems nusikaltimams vykdyti. Nustatydami teroristinių tinklų finansavimo šaltinius ir juos pašalindami galime sumažinti teroristų galimybes keliauti, pirkti ginklus ir sprogmenis, rengti išpuolius bei skleisti neapykantą ir baimę internete. Komisija per ateinančius mėnesius atnaujins ir parengs ES taisykles ir priims gerai parengtų priemonių atsirandančioms grėsmėms šalinti ir padės nacionalinėms valdžios institucijoms stiprinti kovą su teroristų finansavimu bei gerinti bendradarbiavimą užtikrinant visišką pagarbą pagrindinėms teisėms. Kad apsaugotume Europos piliečius, privalome išvien kovoti su teroristų finansavimu.“

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Šiandienos veiksmų planas – tai spartūs veiksmai teroristų finansavimui pažaboti. Visų pirma tai bus teisės aktų pasiūlymai, kuriuos pateiksime artimiausiais mėnesiais. Turime neleisti teroristams gauti lėšų, sudaryti sąlygas valdžios institucijoms geriau stebėti finansų srautus, siekiant užkirsti kelią sukrečiantiems išpuoliams, tokiems kaip pernai Paryžiuje, ir užtikrinti, kad už pinigų plovimą ir teroristų finansavimą būtų baudžiama visose valstybėse narėse. Teroristai naudoja įvairias finansines priemones – grynuosius pinigus, kultūros vertybes, virtualiąsias valiutas ir anonimines išankstinio mokėjimo korteles. Norime pagerinti jų priežiūrą, nesudarydami bereikalingų kliūčių paprastiems, įstatymų besilaikantiems piliečiams naudotis mokėjimų ir finansų rinkomis.“

Veiksmų plane daugiausia dėmesio bus skiriama dviejų pagrindinių krypčių veiksmams:

 • sekti teroristus stebint finansų srautus ir užkirsti kelią jų lėšų ar kito turto judėjimui;
 • pašalinti teroristinių organizacijų pajamų šaltinius, mažinant jų galimybes rinkti lėšas.

Lėšų judėjimo prevencija ir teroristų finansavimo nustatymas

Teroristai vykdo įvairią tiek teisėtą, tiek neteisėtą veiklą teroristiniams aktams finansuoti. Finansų srautų sekimas gali padėti nustatyti teroristų tinklus ir vykdyti jų persekiojimą. Dėl naujų finansinių priemonių ir mokėjimo būdų atsiranda naujų pavojų, kurie turi būti šalinami. Siekiant užtikrinti saugumą būtina pašalinti teroristų finansavimo galimybes, tačiau šios srities priemonės taip pat gali paliesti piliečių visoje ES gyvenimą ir ES įmonių ekonominę veiklą. Todėl Komisijos pasiūlymais bus derinamas poreikis užtikrinti didesnį saugumą su poreikiu ginti pagrindines teises, įskaitant duomenų apsaugą, ir ekonomines laisves.                                   

2015 m. gegužės mėn. priėmus Ketvirtąjį kovos su pinigų plovimu dokumentų rinkinį žengtas svarbus žingsnis, kad ES galėtų veiksmingiau kovoti su pinigų, gautų iš nusikalstamos veiklos, plovimu ir teroristų veiklos finansavimu. Dabar šį rinkinį nedelsdamos turi įgyvendinti valstybės narės. Komisija ragina valstybes nares įsipareigoti tai padaryti iki 2016 m. pabaigos. 2015 m. gruodžio mėn. Komisija pasiūlė Direktyvą dėl kovos su terorizmu, kuria nustatoma baudžiamoji atsakomybė už teroristų finansavimą ir verbavimo, teroristų rengimo ir kelionių terorizmo tikslais finansavimą. Dabar Komisija siūlo naujų būdų, kaip užkirsti kelią piktnaudžiavimui finansų sistema teroristams finansuoti.

Ne vėliau kaip iki 2016 m. antro ketvirčio pabaigos pasiūlysime nemažai tikslinių Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos pakeitimų, susijusių su šiais klausimais:

 • Finansų srautams iš didelės rizikos trečiųjų šalių taikomų apsaugos priemonių užtikrinimas. Komisija iš dalies pakeis Direktyvą ir į ją įtrauks sąrašą visų privalomų patikrinimų, kuriuos finansų įstaigos turėtų atlikti tikrindamos finansinius srautus iš šalių, kurių nacionalinė kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu tvarka turi strateginių trūkumų. Visoms valstybėms narėms taikant tas pačias priemones Europoje būtų išvengta spragų, dėl kurių teroristai gali vykdyti operacijas per šalis, kuriose apsaugos lygis yra žemesnis.
 • Didesnių įgaliojimų ES finansinės žvalgybos padaliniams suteikimas ir jų bendradarbiavimo lengvinimas. Pagal naujausius tarptautinius standartus bus išplėsta informacijos, su kuria gali susipažinti finansinės žvalgybos padaliniai, apimtis.
 • Centralizuoti nacionaliniai bankų ir mokėjimo sąskaitų registrai ir centrinės duomenų paieškos sistemos visose valstybėse narėse. Direktyva bus iš dalies pakeista, kad Finansinės žvalgybos padaliniai galėtų lengviau ir greičiau gauti informaciją apie bankų ir mokėjimo sąskaitų turėtojus.
 • Teroristų finansavimo rizikos, susijusios su virtualiosiomis valiutomis, šalinimas. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo jomis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais, Komisija siūlo, kad virtualiosioms valiutos keitimo platformoms būtų taikoma Kovos su pinigų plovimu direktyva, kad šiose platformose virtualias valiutas keičiant į realias būtų taikomos deramo klientų tikrinimo priemonės ir būtų panaikintas su tokiu keitimu susijęs anonimiškumas.
 • Rizikos, susijusios su anoniminėmis išankstinio mokėjimo priemonėmis (pvz., išankstinio mokėjimo kortelėmis), šalinimas. Komisija siūlo sumažinti tapatybės nustatymo apribojimus ir išplėsti klientų tikrinimo reikalavimus. Bus tinkamai atsižvelgta į proporcingumą, visų pirma tais atvejais, kai tokias korteles naudoja finansiškai pažeidžiami piliečiai.

Kitos priemonės, kurių bus imtasi:

 • JT turto įšaldymo priemonių perkėlimo į ES teisę gerinimas bei finansų įstaigų ir ekonominės veiklos vykdytojų prieigos prie JT sąrašų pagerinimas iki 2016 m. pabaigos. Komisija taip pat įvertins, ar reikia specialios teroristų turto įšaldymui taikomos ES tvarkos.
 • Baudžiamoji atsakomybė už pinigų plovimą. Visapusiška bendra pinigų plovimo nusikaltimų ir sankcijų visoje ES apibrėžtis padės išvengti kliūčių tarpvalstybiniam teismų ir policijos bendradarbiavimui kovojant su pinigų plovimu.
 • Rizikos, susijusios su mokėjimais grynaisiais pinigais, ribojimas. Pateikdama teisės akto dėl neteisėto grynųjų pinigų judėjimo pasiūlymą Komisija išplės galiojančio reglamento taikymo sritį – į jį įtrauks grynųjų pinigų gabenimą krovininiu transportu arba paštu ir sudarys sąlygas valdžios institucijoms įsikišti mažesnių grynųjų pinigų sumų gabenimo atvejais, jei yra neteisėtos veiklos įtarimų.
 • Papildomų priemonių teroristų finansavimui sekti įvertinimas. Komisija išnagrinės, ar reikalinga papildoma ES terorizmo finansavimo sekimo sistema, taikoma, pavyzdžiui, ES vidaus mokėjimams, kurių neapima ES ir JAV Terorizmo finansavimo sekimo programa.

Teroristinių organizacijų atkirtimas nuo pajamų šaltinių

Neteisėta prekyba, be kita ko, kultūros vertybėmis bei laukiniais augalais ir gyvūnais iš okupuotų teritorijų šiuo metu yra pagrindinis teroristinių organizacijų pajamų šaltinis. Jos taip pat gali pelnytis iš teisėtos prekybos prekėmis. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba teiks techninę pagalbą Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalims kovoti su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, taip pat teiks paramą trečiosioms šalims, kad jos laikytųsi šios srities Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų. Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos ir Pietryčių Azijos šalys taip pat gaus paramą kovai su teroristų finansavimu.

2017 m. Komisija pateiks teisės akto pasiūlymą, kuriuo siekiama stiprinti muitinių galias kovoti su terorizmo finansavimu vykdant prekybą prekėmis – pavyzdžiui, konfiskuoti neteisėtas pajamas, gautas imituojant prekybos sandorius, nurodant neteisingą prekių vertę ir išrašant fiktyvias sąskaitas.

Kitu pasiūlymu sprendžiamas neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis klausimas – siekiama išplėsti galiojančio teisės akto taikymo sritį didesniam šalių skaičiui.

Tolesni veiksmai

Veiksmų plane išdėstyta nemažai konkrečių priemonių, kurių Komisija imsis nedelsdama. Ateinančiais mėnesiais jų bus dar daugiau. Visi šiandien nurodyti veiksmai turėtų būti įgyvendinti iki 2017 m. pabaigos (išsamų tvarkaraštį žr. informacijos suvestinėje).

Pagrindinė informacija

Europos saugumo darbotvarkėje pabrėžiama būtinybė imtis priemonių, kad būtų veiksmingiau ir visapusiškiau kovojama su teroristų finansavimu. Veiksmai, kurių buvo imtasi praėjusiais metais, be kita ko, apima baudžiamųjų sankcijų už terorizmo finansavimą įvedimą pagal Direktyvos dėl kovos su terorizmu pasiūlymą ir Europos Sąjungos pasirašytą Europos Tarybos konvenciją dėl terorizmo prevencijos. Lapkričio 20 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžio, gruodžio 8 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdžio ir 2015 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose pabrėžiama būtinybė toliau aktyviau imtis šios srities veiksmų. Savo ruožtu Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 2015 m. gruodžio 17 d. priėmė rezoliuciją, kuria konkrečiai sprendžiamas „Da’esh“ finansavimo klausimas ir kuria išplečiamas „Al-Qaedai“ taikytas sankcijų režimas, o tai rodo tvirtą visuotinį sutarimą dėl kovos su teroristų finansavimu.

Daugiau informacijos

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Kova su teroristų finansavimu

Europos Komisijos kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planas

Klausimai ir atsakymai

Europos saugumo darbotvarkė

 

IP/16/202

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar