Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission toimintasuunnitelma vahvistaa terrorismin rahoituksen torjuntaa

Strasbourg 2. helmikuuta 2016

Euroopan komissio esittää tänään toimintasuunnitelman, jolla vahvistetaan terrorismin rahoituksen torjuntaa.

Viimeaikaiset terrori-iskut Euroopan unionissa ja muualla maailmassa osoittavat, että terrorismin torjumiseksi tarvitaan voimakkaita Euroopan tasolla koordinoituja toimia. Euroopan turvallisuusagendassa on määritelty osa-alueita, joilla voidaan parantaa terrorismin rahoituksen torjuntaa. Tänään esitettävä kattava toimintasuunnitelma antaa mahdollisuuden reagoida haasteisiin olemassa olevien EU:n sääntöjen pohjalta vahvasti ja nopeasti. Se sisältää konkreettisia toimia, joilla näitä sääntöjä mukautetaan tai ehdotetaan lisäsääntöjä uusien uhkien torjumiseksi.

Meidän on tukittava rahoituslähteet, joita terroristit käyttävät kammottaviin rikoksiinsa”, totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans. ”Paljastamalla ja kitkemällä terroristiverkostojen rahoituksen voimme vähentää terroristien mahdollisuuksia matkustaa, ostaa aseita ja räjähteitä, suunnitella iskuja sekä levittää vihaa ja pelkoa verkossa. Tulevina kuukausina komissio aikoo päivittää ja kehittää EU:n sääntöjä ja välineitä hyvin suunnitelluilla toimenpiteillä, joilla voidaan torjua uhkia ja jotka auttavat kansallisia viranomaisia tehostamaan terrorismin rahoituksen torjuntaa ja parantamaan yhteistyötä perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen. On tärkeää, että teemme yhteistyötä terrorismin rahoituksen torjumiseksi, jotta saamme aikaan tuloksia ja voimme suojella Euroopan kansalaisia”, Timmermans jatkoi.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Dombrovskis puolestaan totesi, että tällä toimintasuunnitelmalla siirrytään nopeasti terrorismin rahoituksen tyrehdyttämiseen. ”Meidän on katkaistava terroristien rahoituksensaanti, annettava viranomaisille paremmat mahdollisuudet jäljittää rahaliikennettä, jotta Pariisissa viime vuonna tehtyjen tuhoisien iskujen kaltaiset tapahtumat voidaan estää, ja varmistettava, että rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta määrätään rangaistus kaikissa jäsenvaltioissa. Haluamme parantaa terroristien käyttämien rahoitusvarojen valvontaa, olipa kyseessä käteinen, kulttuuriomaisuus, virtuaaliraha tai nimettöminä käytettävät ennalta maksetut kortit, ja välttää samalla tarpeettomien esteiden muodostuminen maksuliikenteelle ja rahoitusmarkkinoille, mistä olisi haittaa tavallisille lainkuuliaisille kansalaisille”, Dombrovskis kertoi.

Toimintasuunnitelmassa on kaksi päätoimintalinjaa:

 • Terroristien jäljittäminen rahaliikenteen avulla ja käteisvarojen tai muun omaisuuden siirtämisen estäminen.
 • Terroristijärjestöjen käyttämien tulonlähteiden tuhoaminen kohdentamalla toimia niiden valmiuksiin kerätä varoja.

Varojen liikkumisen estäminen ja terrorismin rahoituksen tunnistaminen

Terroristit ovat mukana monenlaisessa sekä laillisessa että laittomassa toiminnassa rahoittaakseen terroritekoja. Rahavirtojen jäljittäminen voi auttaa tunnistamaan ja seuraamaan terroristiverkostoja. Uudet rahoitusvälineet ja maksutavat luovat uusia haavoittuvuustekijöitä, joihin on puututtava. Terrorismin rahoitusvaihtoehtojen kitkeminen on turvallisuuden kannalta erittäin tärkeää, mutta se voi vaikuttaa myös kansalaisten elämään ja yritysten toimintaan kaikkialla unionissa. Tämän vuoksi komission ehdotuksissa pyritään löytämään tasapaino turvallisuuden lisäämisen ja perusoikeuksien suojelun välillä, tietosuoja ja taloudelliset vapaudet mukaan lukien.      

Toukokuussa 2015 hyväksytyllä neljännellä rahanpesun torjuntapaketilla parannettiin merkittävästi rahanpesuun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan kohdistuvien EU:n toimien tuloksellisuutta. Jäsenvaltioiden on nyt pantava se nopeasti täytäntöön. Komissio kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan siihen, että ne tekevät sen vuoden 2016 loppuun mennessä. Komissio teki joulukuussa 2015 terrorismin torjuntaa koskevan direktiiviehdotuksen, jossa kriminalisoidaan terrorismin rahoitus ja terrorismiin liittyvän värväyksen, koulutuksen ja matkustamisen rahoittaminen. Komissio ehdottaa nyt tältä pohjalta uusia tapoja torjua rahoitusjärjestelmän väärinkäyttöä terrorismin rahoittamiseen.

Ehdotamme neljänteen rahanpesun vastaiseen direktiiviin vuoden 2016 puoliväliin mennessä seuraavia asioita koskevia kohdennettuja muutoksia:

 • Varmistetaan korkeatasoiset suojatoimet suuririskisistä kolmansista maista tulevia rahavirtoja varten: Komissio aikoo sisällyttää direktiiviin luettelon pakollisista tarkastuksista (asiakkaan tuntemisvelvollisuus), jotka rahoituslaitosten olisi tehtävä, kun kyseessä ovat rahavirrat maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä. Kun kaikissa jäsenvaltioissa sovelletaan samoja toimenpiteitä, Eurooppaan ei synny aukkoja, joiden avulla terroristit voisivat hoitaa operaatioitaan niiden maiden kautta, joissa suojan taso on alhaisempi.
 • Lisätään EU:n rahanpesun selvittelykeskusten valtuuksia ja helpotetaan niiden välistä yhteistyötä: Rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla olevan tiedon määrää laajennetaan uusimpien kansainvälisten normien mukaisesti.
 • Keskitetyt kansalliset pankki- ja maksutilirekisterit tai keskitetyt tiedonhakujärjestelmät kaikkiin jäsenvaltioihin: Direktiiviä muutetaan niin, että rahanpesun selvittelykeskusten tiedonsaanti pankki- ja maksutilien haltijoista helpottuu ja nopeutuu.
 • Puututaan virtuaalirahaan liittyviin terrorismin rahoitusriskeihin: Jotta virtuaalirahaa ei käytettäisi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen, komissio ehdottaa virtuaalirahan vaihtoalustojen saattamista rahanpesudirektiivin soveltamisalaan. Niidenkin on ryhdyttävä soveltamaan asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia tarkastuksia, kun virtuaalirahaa vaihdetaan oikeaan rahaan, ja näin tällainen rahanvaihto ei olisi enää anonyymiä.
 • Puututaan riskeihin, jotka liittyvät nimettömänä käytettäviin ennalta maksettuihin maksuvälineisiin (esim. ennalta maksetut kortit): Komissio ehdottaa henkilöllisyyden todentamista koskevien kynnysarvojen alentamista ja asiakkaan henkilöllisyyden todentamista koskevien vaatimusten laajentamista. Oikeasuhteisuuteen kiinnitetään asianmukaisesti huomiota, erityisesti kun on kyse taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten korttien käytöstä.

Muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • YK:n varojenjäädytystoimenpiteiden täytäntöönpanon tehostaminen EU:ssa vuoden 2016 loppuun mennessä, jotta EU:n rahoituslaitokset ja talouden toimijat saisivat YK:n luetteloista paremmin tiedon. Komissio aikoo myös arvioida, tarvitaanko terroristien varojen jäädyttämiseen erityinen EU:n järjestelmä.
 • Rahanpesun kriminalisointi: Kattavalla yhteisellä rahanpesurikosten ja niistä määrättävien seuraamusten määrittelyllä vältetään valtioiden rajat ylittävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön esteet rahanpesun torjumisessa.
 • Käteismaksuihin liittyvien riskien rajoittaminen: Komissio aikoo laajentaa nykyisen asetuksen soveltamisalaa laittomia käteisvarojen siirtoja koskevalla säädösehdotuksella niin, että siihen lisätään rahtina tai postitse kuljetetut käteisvarat ja viranomaisille annetaan mahdollisuus toimia pienempien käteismäärien suhteen, jos on syytä epäillä laitonta toimintaa.
 • Terrorismin rahoituksen jäljittämistä koskevien lisätoimenpiteiden arviointi: Komissio aikoo tutkia, onko tarvetta luoda täydentävä EU:n järjestelmä terrorismin rahoituksen jäljittämiseksi, jotta voidaan kattaa esimerkiksi EU:n sisäiset maksut, joita EU:n ja Yhdysvaltojen välinen terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma (TFTP) ei koske.

Terroristijärjestöjen tulonlähteiden tuhoaminen

Laiton kauppa miehitetyiltä alueilta peräisin olevalla tavaralla on tällä hetkellä terroristijärjestöjen ensisijainen tulonlähde. Tähän kuuluvat myös kulttuuriesineiden kauppa ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa. Terroristijärjestöt voivat saada tuloja myös laillisten tavaroiden kaupasta. Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto tulevat antamaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maille teknistä tukea kulttuuriomaisuuden laittoman kaupan torjumiseen ja tukemaan kolmansia maita, jotta ne noudattaisivat Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asiasta antamia päätöslauselmia. Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Kaakkois-Aasian maille tullaan myös antamaan tukea terrorismin rahoittamisen torjunnan parantamiseen.

Komissio aikoo vuonna 2017 antaa säädösehdotuksen, jolla vahvistetaan tulliviranomaisten valtuuksia puuttua tavarakaupalla tapahtuvaan terrorismin rahoitukseen, esimerkiksi torjumalla laitonta hyötyä, jota saadaan salaamalla liiketoimia, ilmoittamalla tavaroiden arvo väärin ja käyttämällä tekaistuja laskuja.

Toisella säädösehdotuksella on tarkoitus puuttua kulttuuriesineiden laittomaan kauppaan laajentamalla nykyisen lainsäädännön soveltamisalaa useampiin maihin.

Seuraavat vaiheet

Toimintasuunnitelmassa luetellaan konkreettisia toimia, jotka komission on määrä toteuttaa välittömästi, ja toisia, jotka seuraavat lähikuukausina. Kaikki tänään esitetyt toimet olisi toteutettava vuoden 2017 loppuun mennessä (ks. tarkka aikataulu tietosivulla).

Tausta

Euroopan turvallisuusagendassa korostettiin tarvittavan toimia, joilla terrorismin rahoitukseen puututaan tuloksellisemmalla ja kattavammalla tavalla. Kuluneen vuoden aikana on otettu käyttöön terrorismin rahoitusta koskevia rikosoikeudellisia seuraamuksia terrorismin torjumisesta annetulla direktiiviehdotuksella, ja Euroopan unioni on allekirjoittanut Euroopan neuvoston yleissopimuksen terrorismin ennaltaehkäisystä. Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 20. marraskuuta antamissa ja talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 8. joulukuuta antamissa päätelmissä sekä 18. joulukuuta 2015 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä korostettiin tarvetta edelleen tehostaa tällä alalla tehtävää työtä. Myös Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 17. joulukuuta 2015 hyväksymässä päätöslauselmassa, joka koski Daeshin rahoitusta ja aiemman Al Qaida -seuraamusjärjestelmän laajentamista, näkyy syvä maailmanlaajuinen yhteisymmärrys siitä, että terrorismin rahoitusta on torjuttava.

Lisätietoja

Tietosivu: Terrorismin rahoituksen torjuminen

Komission toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi

Kysymyksiä & vastauksia

Euroopan turvallisuusagenda

IP/16/202

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar