Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon esitab terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava

Strasbourg, 2. veebruar 2016

Euroopa Komisjon esitab täna tegevuskava terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamiseks.

Hiljutised terrorirünnakud Euroopa Liidus ja sellest väljaspool näitavad vajadust töötada terrorismivastaseks võitluseks välja tugev ja koordineeritud Euroopa lähenemisviis. Euroopa julgeoleku tegevuskavas määrati kindlaks mitmed valdkonnad, kus tuleb terrorismi rahastamise vastast võitlust tõhustada. Täna esitatud põhjalikus tegevuskavas pakutakse olemasolevatest ELi õigusaktidest lähtudes praegustele probleemidele selge ja kiire lahendus, täiendades neid õigusakte vajadusel. Konkreetsete meetmete abil kohandatakse kõnealused õigusaktid uute ohtudega või tehakse ettepanek neid ohte käsitlevate uute õigusaktide vastuvõtmiseks.

Euroopa Komisjoni aseesimees Frans Timmermans ütles „Me peame raha liikumist jälgima ja ära lõikama rahastamisallikad, mida terroristid oma õõvastavate kuritegude toimepanemiseks kasutavad. Terroristlike võrgustike rahastamise avastamise ja nende rahastamisvahendite blokeerimisega saame vähendada nende võimalusi reisida, relvi ja lõhkeaineid osta, ennast meie linnades varjata ning Internetis viha ja hirmu levitada. Lähikuudel ajakohastab ja täiendab komisjon ELi õigusakte ja vahendeid, võttes selleks läbimõeldud meetmeid, et tegeleda tekkivate ohtudega ja aidata liikmesriikide ametiasutustel tõhusamalt terrorismi rahastamise vastu võidelda ning omavahelist koostööd paremini koordineerida, seejuures täielikult põhiõigusi järgides. On äärmiselt oluline, et teeksime terrorismi rahastamise vastu võitlemisel koostööd, et saavutada tulemusi ja kaitsta Euroopa kodanike turvalisust.”

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis sõnas: „Tänase tegevuskavaga liigume terrorismi rahastamise tõkestamisel kiiresti edasi, tehes järgmiste kuude jooksul seadusandlikke ettepanekuid. Tuleb ära lõigata terroristide juurdepääs rahalistele vahenditele, võimaldades ametiasutustel rahavoogusid paremini jälgida, et hoida ära selliseid laastavaid rünnakuid nagu eelmisel aastal Pariisis, ning tagada, et rahapesu ja terrorismi rahastamine on kõigis liikmesriikides karistatav. Me soovime parandada järelevalvet terroristide kasutatavate rahaliste vahendite üle, alates sularahast ja kunstiväärtustest kuni virtuaalsete vääringute ja anonüümsete ettemaksuga kaartideni, vältides samas tavaliste seaduskuulekate kodanike jaoks tarbetuid takistusi maksete tegemisel ja finantsturgude toimimisel.”

Tegevuskavas keskendutakse kahele peamisele tegevussuunale:

 • Terroristide jälgimine rahavoogude liikumise kaudu ja takistada neil liigutada rahalisi ja muid vahendeid.
 • Terroriorganisatsioonide tuluallikate äralõikamine selliselt, et neil kaoks võimalus rahalisi vahendeid hankida.

Rahaliste vahendite liikumise takistamine ja terrorismi rahastamise tuvastamine

Terroristid on terrorismi rahastamisel seotud nii erinevate seaduslike kui ka ebaseaduslike tegevustega. Rahavoogude jälgimine võib aidata terroristide võrgustikke tuvastada ja jälitada. Uued rahastamisvahendid ja makseviisid toovad esile uusi nõrku kohti, millega tuleb tegeleda. Terrorismi rahastamise võimaluste kõrvaldamine on julgeoleku jaoks olulise tähtsusega, kuid selles valdkonnas võetavad meetmed võivad puudutada ka kodanike ja ettevõtjate elu ja majandustegevust üle kogu ELi. See on põhjus, miks komisjoni ettepanekud tasakaalustavad turvalisuse suurendamise vajadust ning vajadust kaitsta põhiõigusi, sealhulgas andmekaitset ja majandusvabadusi.        

Neljanda rahapesuvastase paketi vastuvõtmine 2015. aasta mais oli märkimisväärne samm, et parandada liidu jõupingutusi võidelda kriminaalsest tegevusest saadud raha pesu ja terroristliku tegevuse rahastamise vastu. Liikmesriigid peavad selle nüüd kiiresti rakendama. Komisjon kutsub liikmesriike üles seda tegema enne 2016. aasta lõppu. 2015. aasta detsembris esitas komisjon ettepaneku terrorismi vastast võitlust käsitleva direktiivi kohta, mis näeb terrorismi rahastamise ja terrorismi eesmärgil toimunud värbamistegevuse, väljaõppe ja reisimise eest ette kriminaalkaristused. Komisjon on nüüd ette pannud täiendavaid viise, et võidelda rahandussüsteemi kuritarvitamisega terrorismi rahastamise eesmärgil.

Teeme ettepaneku viia hiljemalt 2016. aasta teise kvartali lõpuks neljandasse rahapesuvastase direktiivi sisse sihipärased muudatused järgmistes valdkondades:

 • Suure riskiga kolmandatest riikidest pärinevate rahavoogude suhtes kõrgetasemelise kaitse tagamine: komisjon muudab neljandat rahapesuvastast direktiivi, lisades sellesse nende kohustuslike kontrollide nimekirja (hoolsusmeetmed), mida finantsasutused peavad tegema selliste rahavoogude suhtes, mis pärinevad kolmandatest riikidest, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilisi puudusi. Ühesuguste meetmete kohaldamine kõigis liikmesriikides hoiab Euroopas ära õiguslikud lüngad, mida terroristid võivad madalama kaitsetasemega riikides operatsioonide läbiviimisel ära kasutada.
 • ELi rahapesu andmebüroode volituste laiendamine ja nende koostöö hõlbustamine: rahapesu andmebüroodele kättesaadava teabe ulatust suurendatakse kooskõlas viimaste rahvusvaheliste standarditega.
 • Panga- ja maksekontode keskregistrid ja kesksed andmesüsteemid kõigis liikmesriikides: direktiivi muudetakse, et anda rahapesu andmebüroodele lihtsam ja kiirem juurdepääs pangakontode omanikke ja maksekontosid käsitlevale teabele.
 • Virtuaalsete vääringutega seotud terrorismi rahastamisega seotud ohtude käsitlemine: selleks et vältida virtuaalsete valuutavahetuse platvormide kuritarvitamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks, teeb komisjon ettepaneku kaasata need rahapesuvastase direktiivi kohaldamisalasse, nii et need platvormid peavad virtuaalvääringute reaalvääringuteks vahetamisel klientide suhtes rakendama hoolsusmeetmeid, tehes lõpu sellise vahetusega seotud anonüümsusele.
 • Anonüümsete ettemakstud vahenditega (nt ettemaksekaardid) seotud riskide vähendamine: komisjon teeb ettepaneku alandada identifitseerimise künniseid ja suurendada kliendi identifitseerimise nõudeid. Proportsionaalsuse põhimõtet võetakse nõuetekohaselt arvesse, eelkõige siis, kui neid kaarte kasutavad majanduslikult haavatavamad kodanikud.

Muud meetmed hõlmavad järgmist:

 • Suurendada ÜRO varade külmutamise meetmete ELi õigusesse ülevõtmise tõhusust ja parandada 2016. aasta lõpuks ELi finantsasutuste ja ettevõtjate juurdepääsu ÜRO loeteludele. Komisjon hindab ka vajadust võtta ELis vastu konkreetne terroristide varade külmutamise kord.
 • Rahapesu kriminaliseerimine: rahapesu ja selle eest ette nähtud karistuste terviklik ühtne määratlus kogu ELis aitab ära hoida takistusi piiriüleses politsei- ja õigusalases koostöös rahapesu vastu võitlemisel.
 • Sularahamaksetega seotud riskide piiramine: ebaseaduslikku sularahaliikumist käsitleva seadusandliku ettepanekuga laiendab komisjon kehtiva määruse kohaldamisala, hõlmates sularaha, mida lähetatakse kaubasaadetisena või posti teel, ja võimaldades ametiasutustel tegutseda, kui ebaseadusliku tegevuse kahtluse korral on tegemist on väiksemate sularahasummadega.
 • Terrorismi rahastamise jälgimise täiendavate meetmete hindamine: komisjon uurib, kas terrorismi rahastamise jälgimiseks on vaja täiendavat ELi süsteemi, näiteks selleks, et kaasata ELi sisesed maksed, mida ELi ja USA vaheline terroristide rahastamise jälgimise programm ei hõlma.

Terroristlike organisatsioonide tuluallikate äralõikamine

Praeguste terroriorganisatsioonide esmane tuluallikas pärineb okupeeritud piirkondadest lähtuvast ebaseaduslikust kaubandusest, sealhulgas kauplemisest kultuuriväärtustega ja ebaseaduslikust kauplemisest elusloodusega. Samuti saavad nad kasu seaduslike kaupadega kauplemisest. Komisjon ja Euroopa välisteenistus annavad Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikidele tehnilist abi kultuuriväärtuste salakaubaveoga võitlemiseks ja toetavad kolmandaid riike ÜRO Julgeolekunõukogu poolt selles valdkonnas tehtud resolutsioonide järgimisel. Ka Lähis-Ida, Põhja Aafrika ja Kagu-Aasia riigid saavad toetust, et tõhustada terrorismi rahastamise vastast võitlust.

2017. aastal esitab komisjon seadusandliku ettepaneku, mille eesmärk on tugevdada tolliasutuste volitusi, võimaldades neil võidelda kaubavahetuse kaudu terrorismi rahastamise vastu, näiteks seoses selliste kaubandustehingutega, mille kaudu realiseeritakse kuritegelikul teel saadud tulu, kaupade väärtuse kohta valeandmete esitamise ja fiktiivsete arvete esitamisega.

Teises ettepanekus käsitletakse kultuuriväärtuste ebaseaduslikku kaubandust, laiendades kehtivate õigusaktide kohaldamisala suurema arvu riikide suhtes.

Edasised sammud

Tegevuskavas on loetletud mitu konkreetset meedet, mille komisjon viivitamata rakendab. Teised meetmed rakendatakse lähikuudel. Kõik täna esitatud kõik meetmed tuleb ellu viia 2017. aasta lõpuks (vt üksikasjalik ajakava teabelehes).

Taust

Euroopa julgeoleku tegevuskavas rõhutati vajadust võtta meetmeid, et tõhusamalt ja terviklikumalt terrorismi rahastamise vastu võidelda. Viimase aasta jooksul võetud meetmed hõlmavad terrorismi rahastamise eest ette nähtud kriminaalkaristusi, mis sisalduvad ettepanekus direktiivi kohta, mis käsitleb terrorismivastast võitlust, ning Euroopa Liidu poolt Euroopa Nõukogu terrorismi tõkestamise konventsiooni allkirjastamist. Justiits- ja siseküsimuste nõukogu 20. novembri, majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 8. detsembri ja Euroopa Ülemkogu 18. detsembri 2015. aasta järeldustes rõhutati vajadust jätkata tööd selles valdkonnas. Ka 17. detsembril 2015 vastu võetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis, mis käsitles konkreetsemalt Da’eshi rahastamist ja „Al Qaeda” suhtes sanktsioonide pikendamist, kajastati ülemaailmset konsensust võidelda terrorismi rahastamise vastu.

Lisateave

TEABELEHT: Terrorismi rahastamise vastane võitlus

Euroopa Komisjon tegevuskava terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamiseks

Küsimused ja vastused

Euroopa julgeoleku tegevuskava

 

IP/16/202

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar